αναλισκω αναλοω • ANALISKW ANALOW • analiskō analoō

Search: αναλισκει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναλισκει; αναλισκειἀναλίσκωαν·αλισκ·ει; αν·αλισκ·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναλισκειἀναλίσκωαν·αλισκ·ειpres act ind 3rd sg
αναλισκειἀναλίσκωαν·αλισκ·ειpres mp ind 2nd sg classical

ἀν·αλίσκω/-αλόω (αν+αλισκ-/αν+αλ(ο)-, αν+αλω·σ-, αν+αλω·σ-, -, αν+ηλω-, αν+αλω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναλισκω, αναλωαν·αλισκ·ω, αν·αλ(ο)·ωαναλισκομαι, αναλουμαιαν·αλισκ·ομαι, αν·αλ(ο)·ομαι
2ndαναλισκεις, αναλοιςαν·αλισκ·εις, αν·αλ(ο)·ειςαναλισκῃ, αναλισκει[LXX], αναλισκεσαι, αναλοι, αναλουσαιαν·αλισκ·ῃ, αν·αλισκ·ει classical, αν·αλισκ·εσαι alt, αν·αλ(ο)·ῃ, αν·αλ(ο)·ει classical, αν·αλ(ο)·εσαι alt
3rdαναλισκει[LXX], αναλοιαν·αλισκ·ει, αν·αλ(ο)·ειαναλισκεται, αναλουταιαν·αλισκ·εται, αν·αλ(ο)·εται
Pl1stαναλισκομεν, αναλουμεναν·αλισκ·ομεν, αν·αλ(ο)·ομεναναλισκομεθα, αναλουμεθααν·αλισκ·ομεθα, αν·αλ(ο)·ομεθα
2ndαναλισκετε, αναλουτεαν·αλισκ·ετε, αν·αλ(ο)·ετεαναλισκεσθε, αναλουσθεαν·αλισκ·εσθε, αν·αλ(ο)·εσθε
3rdαναλισκουσιν, αναλισκουσι, αναλουσιν, αναλουσιαν·αλισκ·ουσι(ν), αν·αλ(ο)·ουσι(ν)αναλισκονται, αναλουνταιαν·αλισκ·ονται, αν·αλ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναλισκω, αναλωαν·αλισκ·ω, αν·αλ(ο)·ωαναλισκωμαι, αναλωμαιαν·αλισκ·ωμαι, αν·αλ(ο)·ωμαι
2ndαναλισκῃς, αναλοιςαν·αλισκ·ῃς, αν·αλ(ο)·ῃςαναλισκῃ, αναλοιαν·αλισκ·ῃ, αν·αλ(ο)·ῃ
3rdαναλισκῃ, αναλοιαν·αλισκ·ῃ, αν·αλ(ο)·ῃαναλισκηται, αναλωταιαν·αλισκ·ηται, αν·αλ(ο)·ηται
Pl1stαναλισκωμεν, αναλωμεναν·αλισκ·ωμεν, αν·αλ(ο)·ωμεναναλισκωμεθα, αναλωμεθααν·αλισκ·ωμεθα, αν·αλ(ο)·ωμεθα
2ndαναλισκητε, αναλωτεαν·αλισκ·ητε, αν·αλ(ο)·ητεαναλισκησθε, αναλωσθεαν·αλισκ·ησθε, αν·αλ(ο)·ησθε
3rdαναλισκωσιν, αναλισκωσι, αναλωσιν[LXX], αναλωσιαν·αλισκ·ωσι(ν), αν·αλ(ο)·ωσι(ν), αν·αλ(ο)·ωσι(ν)αναλισκωνται, αναλωνταιαν·αλισκ·ωνται, αν·αλ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναλισκοιμι, αναλοιμιαν·αλισκ·οιμι, αν·αλ(ο)·οιμιαναλισκοιμην, αναλοιμηναν·αλισκ·οιμην, αν·αλ(ο)·οιμην
2ndαναλισκοις, αναλοιςαν·αλισκ·οις, αν·αλ(ο)·οιςαναλισκοιο, αναλοιοαν·αλισκ·οιο, αν·αλ(ο)·οιο
3rdαναλισκοι, αναλοιαν·αλισκ·οι, αν·αλ(ο)·οιαναλισκοιτο, αναλοιτοαν·αλισκ·οιτο, αν·αλ(ο)·οιτο
Pl1stαναλισκοιμεν, αναλοιμεναν·αλισκ·οιμεν, αν·αλ(ο)·οιμεναναλισκοιμεθα, αναλοιμεθααν·αλισκ·οιμεθα, αν·αλ(ο)·οιμεθα
2ndαναλισκοιτε, αναλοιτεαν·αλισκ·οιτε, αν·αλ(ο)·οιτεαναλισκοισθε, αναλοισθεαν·αλισκ·οισθε, αν·αλ(ο)·οισθε
3rdαναλισκοιεν, αναλισκοισαν, αναλοιεν, αναλοισαναν·αλισκ·οιεν, αν·αλισκ·οισαν alt, αν·αλ(ο)·οιεν, αν·αλ(ο)·οισαν altαναλισκοιντο, αναλοιντοαν·αλισκ·οιντο, αν·αλ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναλισκε, αναλουαν·αλισκ·ε, αν·αλ(ο)·εαναλισκου, αναλουαν·αλισκ·ου, αν·αλ(ο)·ου
3rdαναλισκετω, αναλουτωαν·αλισκ·ετω, αν·αλ(ο)·ετωαναλισκεσθω, αναλουσθωαν·αλισκ·εσθω, αν·αλ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndαναλισκετε, αναλουτεαν·αλισκ·ετε, αν·αλ(ο)·ετεαναλισκεσθε, αναλουσθεαν·αλισκ·εσθε, αν·αλ(ο)·εσθε
3rdαναλισκετωσαν, αναλισκοντων, αναλουτωσαν, αναλουντωναν·αλισκ·ετωσαν, αν·αλισκ·οντων classical, αν·αλ(ο)·ετωσαν, αν·αλ(ο)·οντων classicalαναλισκεσθωσαν, αναλισκεσθων, αναλουσθωσαν, αναλουσθωναν·αλισκ·εσθωσαν, αν·αλισκ·εσθων classical, αν·αλ(ο)·εσθωσαν, αν·αλ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναλισκειν[LXX], αναλουν​αν·αλισκ·ειν, αν·αλ(ο)·ειν​αναλισκεσθαι[LXX], αναλουσθαι​αν·αλισκ·εσθαι, αν·αλ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναλισκουσα, αναλουσααναλισκον[LXX], αναλουναν·αλισκ·ουσ·α, αν·αλ(ο)·ουσ·ααν·αλισκ·ο[υ]ν[τ], αν·αλ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomαναλισκων, αναλωναν·αλισκ·ο[υ]ν[τ]·^, αν·αλ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναλισκουσαν, αναλουσαναναλισκοντα, αναλουντααν·αλισκ·ουσ·αν, αν·αλ(ο)·ουσ·αναν·αλισκ·ο[υ]ντ·α, αν·αλ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datαναλισκουσῃ, αναλουσῃαναλισκοντι, αναλουντιαν·αλισκ·ουσ·ῃ, αν·αλ(ο)·ουσ·ῃαν·αλισκ·ο[υ]ντ·ι, αν·αλ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genαναλισκουσης, αναλουσηςαναλισκοντος, αναλουντοςαν·αλισκ·ουσ·ης, αν·αλ(ο)·ουσ·ηςαν·αλισκ·ο[υ]ντ·ος, αν·αλ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναλισκουσαι, αναλουσαιαναλισκοντες, αναλουντεςαναλισκοντα, αναλουντααν·αλισκ·ουσ·αι, αν·αλ(ο)·ουσ·αιαν·αλισκ·ο[υ]ντ·ες, αν·αλ(ο)·ο[υ]ντ·εςαν·αλισκ·ο[υ]ντ·α, αν·αλ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναλισκουσας, αναλουσαςαναλισκοντας, αναλουνταςαν·αλισκ·ουσ·ας, αν·αλ(ο)·ουσ·αςαν·αλισκ·ο[υ]ντ·ας, αν·αλ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datαναλισκουσαις, αναλουσαιςαναλισκουσι, αναλισκουσιν, αναλουσι, αναλουσιναν·αλισκ·ουσ·αις, αν·αλ(ο)·ουσ·αιςαν·αλισκ·ου[ντ]·σι(ν), αν·αλ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναλισκουσων, αναλουσωναναλισκοντων, αναλουντωναν·αλισκ·ουσ·ων, αν·αλ(ο)·ουσ·ωναν·αλισκ·ο[υ]ντ·ων, αν·αλ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναλισκομενη, αναλουμενηαναλισκομενε, αναλουμενεαν·αλισκ·ομεν·η, αν·αλ(ο)·ομεν·ηαν·αλισκ·ομεν·ε, αν·αλ(ο)·ομεν·ε
Nomαναλισκομενος, αναλουμενοςαν·αλισκ·ομεν·ος, αν·αλ(ο)·ομεν·ος
Accαναλισκομενην, αναλουμενηναναλισκομενον, αναλουμενοναν·αλισκ·ομεν·ην, αν·αλ(ο)·ομεν·ηναν·αλισκ·ομεν·ον, αν·αλ(ο)·ομεν·ον
Datαναλισκομενῃ, αναλουμενῃαναλισκομενῳ, αναλουμενῳαν·αλισκ·ομεν·ῃ, αν·αλ(ο)·ομεν·ῃαν·αλισκ·ομεν·ῳ, αν·αλ(ο)·ομεν·ῳ
Genαναλισκομενης, αναλουμενηςαναλισκομενου, αναλουμενουαν·αλισκ·ομεν·ης, αν·αλ(ο)·ομεν·ηςαν·αλισκ·ομεν·ου, αν·αλ(ο)·ομεν·ου
PlVocαναλισκομεναι, αναλουμεναιαναλισκομενοι, αναλουμενοιαναλισκομενα, αναλουμενααν·αλισκ·ομεν·αι, αν·αλ(ο)·ομεν·αιαν·αλισκ·ομεν·οι, αν·αλ(ο)·ομεν·οιαν·αλισκ·ομεν·α, αν·αλ(ο)·ομεν·α
Nom
Accαναλισκομενας, αναλουμεναςαναλισκομενους, αναλουμενουςαν·αλισκ·ομεν·ας, αν·αλ(ο)·ομεν·αςαν·αλισκ·ομεν·ους, αν·αλ(ο)·ομεν·ους
Datαναλισκομεναις, αναλουμεναιςαναλισκομενοις, αναλουμενοιςαν·αλισκ·ομεν·αις, αν·αλ(ο)·ομεν·αιςαν·αλισκ·ομεν·οις, αν·αλ(ο)·ομεν·οις
Genαναλισκομενων, αναλουμενωναναλισκομενων, αναλουμενωναν·αλισκ·ομεν·ων, αν·αλ(ο)·ομεν·ωναν·αλισκ·ομεν·ων, αν·αλ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανηλισκον, ανηλουν[LXX]αν·ε·αλισκ·ον, αν·ε·αλ(ο)·ονανηλισκομην, ανηλουμηναν·ε·αλισκ·ομην, αν·ε·αλ(ο)·ομην
2ndανηλισκες, ανηλουςαν·ε·αλισκ·ες, αν·ε·αλ(ο)·εςανηλισκου, ανηλουαν·ε·αλισκ·ου, αν·ε·αλ(ο)·ου
3rdανηλισκεν, ανηλισκε, ανηλουαν·ε·αλισκ·ε(ν), αν·ε·αλ(ο)·εανηλισκετο[LXX], ανηλουτοαν·ε·αλισκ·ετο, αν·ε·αλ(ο)·ετο
Pl1stανηλισκομεν, ανηλουμεναν·ε·αλισκ·ομεν, αν·ε·αλ(ο)·ομενανηλισκομεθα, ανηλουμεθααν·ε·αλισκ·ομεθα, αν·ε·αλ(ο)·ομεθα
2ndανηλισκετε, ανηλουτεαν·ε·αλισκ·ετε, αν·ε·αλ(ο)·ετεανηλισκεσθε, ανηλουσθεαν·ε·αλισκ·εσθε, αν·ε·αλ(ο)·εσθε
3rdανηλισκον, ανηλισκοσαν, ανηλουν[LXX], ανηλουσαναν·ε·αλισκ·ον, αν·ε·αλισκ·οσαν alt, αν·ε·αλ(ο)·ον, αν·ε·αλ(ο)·οσαν altανηλισκοντο, ανηλουντοαν·ε·αλισκ·οντο, αν·ε·αλ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναλωσωαν·αλω·σωαναλωσομαιαν·αλω·σομαι
2ndαναλωσειςαν·αλω·σειςαναλωσῃ[LXX], αναλωσει[GNT][LXX], αναλωσεσαιαν·αλω·σῃ, αν·αλω·σει classical, αν·αλω·σεσαι alt
3rdαναλωσει[GNT][LXX]αν·αλω·σειαναλωσεταιαν·αλω·σεται
Pl1stαναλωσομεναν·αλω·σομεναναλωσομεθααν·αλω·σομεθα
2ndαναλωσετεαν·αλω·σετεαναλωσεσθεαν·αλω·σεσθε
3rdαναλωσουσιν, αναλωσουσιαν·αλω·σουσι(ν)αναλωσονταιαν·αλω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναλωσοιμιαν·αλω·σοιμιαναλωσοιμηναν·αλω·σοιμην
2ndαναλωσοιςαν·αλω·σοιςαναλωσοιοαν·αλω·σοιο
3rdαναλωσοιαν·αλω·σοιαναλωσοιτοαν·αλω·σοιτο
Pl1stαναλωσοιμεναν·αλω·σοιμεναναλωσοιμεθααν·αλω·σοιμεθα
2ndαναλωσοιτεαν·αλω·σοιτεαναλωσοισθεαν·αλω·σοισθε
3rdαναλωσοιεναν·αλω·σοιεναναλωσοιντοαν·αλω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναλωσειν​αν·αλω·σειν​αναλωσεσθαι​αν·αλω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναλωσουσααναλωσοναν·αλω·σουσ·ααν·αλω·σο[υ]ν[τ]
Nomαναλωσωναν·αλω·σο[υ]ν[τ]·^
Accαναλωσουσαναναλωσοντααν·αλω·σουσ·αναν·αλω·σο[υ]ντ·α
Datαναλωσουσῃαναλωσοντιαν·αλω·σουσ·ῃαν·αλω·σο[υ]ντ·ι
Genαναλωσουσηςαναλωσοντοςαν·αλω·σουσ·ηςαν·αλω·σο[υ]ντ·ος
PlVocαναλωσουσαιαναλωσοντεςαναλωσοντααν·αλω·σουσ·αιαν·αλω·σο[υ]ντ·εςαν·αλω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαναλωσουσαςαναλωσονταςαν·αλω·σουσ·αςαν·αλω·σο[υ]ντ·ας
Datαναλωσουσαιςαναλωσουσι, αναλωσουσιναν·αλω·σουσ·αιςαν·αλω·σου[ντ]·σι(ν)
Genαναλωσουσωναναλωσοντωναν·αλω·σουσ·ωναν·αλω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναλωσομενηαναλωσομενεαν·αλω·σομεν·ηαν·αλω·σομεν·ε
Nomαναλωσομενοςαν·αλω·σομεν·ος
Accαναλωσομενηναναλωσομενοναν·αλω·σομεν·ηναν·αλω·σομεν·ον
Datαναλωσομενῃαναλωσομενῳαν·αλω·σομεν·ῃαν·αλω·σομεν·ῳ
Genαναλωσομενηςαναλωσομενουαν·αλω·σομεν·ηςαν·αλω·σομεν·ου
PlVocαναλωσομεναιαναλωσομενοιαναλωσομενααν·αλω·σομεν·αιαν·αλω·σομεν·οιαν·αλω·σομεν·α
Nom
Accαναλωσομεναςαναλωσομενουςαν·αλω·σομεν·αςαν·αλω·σομεν·ους
Datαναλωσομεναιςαναλωσομενοιςαν·αλω·σομεν·αιςαν·αλω·σομεν·οις
Genαναλωσομενωναναλωσομενωναν·αλω·σομεν·ωναν·αλω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανηλωσααν·ε·αλω·σαανηλωσαμηναν·ε·αλω·σαμην
2ndανηλωσαςαν·ε·αλω·σαςανηλωσωαν·ε·αλω·σω
3rdανηλωσεν[LXX], ανηλωσεαν·ε·αλω·σε(ν), αν·ε·αλω·σε(ν)ανηλωσατοαν·ε·αλω·σατο
Pl1stανηλωσαμεναν·ε·αλω·σαμενανηλωσαμεθααν·ε·αλω·σαμεθα
2ndανηλωσατεαν·ε·αλω·σατεανηλωσασθεαν·ε·αλω·σασθε
3rdανηλωσαναν·ε·αλω·σανανηλωσαντοαν·ε·αλω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναλωσωαν·αλω·σωαναλωσωμαιαν·αλω·σωμαι
2ndαναλωσῃςαν·αλω·σῃςαναλωσῃ[LXX]αν·αλω·σῃ
3rdαναλωσῃ[LXX]αν·αλω·σῃαναλωσηταιαν·αλω·σηται
Pl1stαναλωσωμεναν·αλω·σωμεναναλωσωμεθααν·αλω·σωμεθα
2ndαναλωσητεαν·αλω·σητεαναλωσησθεαν·αλω·σησθε
3rdαναλωσωσιν, αναλωσωσιαν·αλω·σωσι(ν)αναλωσωνταιαν·αλω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναλωσαιμιαν·αλω·σαιμιαναλωσαιμηναν·αλω·σαιμην
2ndαναλωσαις, αναλωσειαςαν·αλω·σαις, αν·αλω·σειας classicalαναλωσαιοαν·αλω·σαιο
3rdαναλωσαι[GNT], αναλωσειεαν·αλω·σαι, αν·αλω·σειε classicalαναλωσαιτοαν·αλω·σαιτο
Pl1stαναλωσαιμεναν·αλω·σαιμεναναλωσαιμεθααν·αλω·σαιμεθα
2ndαναλωσαιτεαν·αλω·σαιτεαναλωσαισθεαν·αλω·σαισθε
3rdαναλωσαιεν, αναλωσαισαν, αναλωσειαν, αναλωσειεναν·αλω·σαιεν, αν·αλω·σαισαν alt, αν·αλω·σειαν classical, αν·αλω·σειεν classicalαναλωσαιντοαν·αλω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναλωσοναν·αλω·σοναναλωσαι[GNT]αν·αλω·σαι
3rdαναλωσατωαν·αλω·σατωαναλωσασθωαν·αλω·σασθω
Pl1st
2ndαναλωσατεαν·αλω·σατεαναλωσασθεαν·αλω·σασθε
3rdαναλωσατωσαν, αναλωσαντωναν·αλω·σατωσαν, αν·αλω·σαντων classicalαναλωσασθωσαν, αναλωσασθωναν·αλω·σασθωσαν, αν·αλω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναλωσαι[GNT]​αν·αλω·σαιαναλωσασθαι​αν·αλω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναλωσασααναλωσας[LXX]αναλωσαναν·αλω·σασ·ααν·αλω·σα[ντ]·ςαν·αλω·σαν[τ]
Nom
Accαναλωσασαναναλωσαντααν·αλω·σασ·αναν·αλω·σαντ·α
Datαναλωσασῃαναλωσαντιαν·αλω·σασ·ῃαν·αλω·σαντ·ι
Genαναλωσασηςαναλωσαντοςαν·αλω·σασ·ηςαν·αλω·σαντ·ος
PlVocαναλωσασαιαναλωσαντεςαναλωσαντααν·αλω·σασ·αιαν·αλω·σαντ·εςαν·αλω·σαντ·α
Nom
Accαναλωσασαςαναλωσανταςαν·αλω·σασ·αςαν·αλω·σαντ·ας
Datαναλωσασαιςαναλωσασι, αναλωσασιναν·αλω·σασ·αιςαν·αλω·σα[ντ]·σι(ν)
Genαναλωσασωναναλωσαντωναν·αλω·σασ·ωναν·αλω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναλωσαμενηαναλωσαμενεαν·αλω·σαμεν·ηαν·αλω·σαμεν·ε
Nomαναλωσαμενοςαν·αλω·σαμεν·ος
Accαναλωσαμενηναναλωσαμενοναν·αλω·σαμεν·ηναν·αλω·σαμεν·ον
Datαναλωσαμενῃαναλωσαμενῳαν·αλω·σαμεν·ῃαν·αλω·σαμεν·ῳ
Genαναλωσαμενηςαναλωσαμενουαν·αλω·σαμεν·ηςαν·αλω·σαμεν·ου
PlVocαναλωσαμεναιαναλωσαμενοιαναλωσαμενααν·αλω·σαμεν·αιαν·αλω·σαμεν·οιαν·αλω·σαμεν·α
Nom
Accαναλωσαμεναςαναλωσαμενουςαν·αλω·σαμεν·αςαν·αλω·σαμεν·ους
Datαναλωσαμεναιςαναλωσαμενοιςαν·αλω·σαμεν·αιςαν·αλω·σαμεν·οις
Genαναλωσαμενωναναλωσαμενωναν·αλω·σαμεν·ωναν·αλω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανηλωμαιαν·ηλω·μαι
2ndανηλωσαιαν·ηλω·σαι
3rdανηλωται[LXX]αν·ηλω·ται
Pl1stανηλωμεθααν·ηλω·μεθα
2ndανηλωσθεαν·ηλω·σθε
3rdανηλωνταιαν·ηλω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανηλωσομαιαν·ηλω·σομαι
2ndανηλωσῃ, ανηλωσειαν·ηλω·σῃ, αν·ηλω·σει classical
3rdανηλωσεταιαν·ηλω·σεται
Pl1stανηλωσομεθααν·ηλω·σομεθα
2ndανηλωσεσθεαν·ηλω·σεσθε
3rdανηλωσονταιαν·ηλω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανηλωσοιμηναν·ηλω·σοιμην
2ndανηλωσοιοαν·ηλω·σοιο
3rdανηλωσοιτοαν·ηλω·σοιτο
Pl1stανηλωσοιμεθααν·ηλω·σοιμεθα
2ndανηλωσοισθεαν·ηλω·σοισθε
3rdανηλωσοιντοαν·ηλω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανηλωσοαν·ηλω·σο
3rdανηλωσθωαν·ηλω·σθω
Pl1st
2ndανηλωσθεαν·ηλω·σθε
3rdανηλωσθωσαν, ανηλωσθωναν·ηλω·σθωσαν, αν·ηλω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανηλωσθαι​αν·ηλω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανηλωσεσθαι​αν·ηλω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανηλωμενηανηλωμενεαν·ηλω·μεν·ηαν·ηλω·μεν·ε
Nomανηλωμενοςαν·ηλω·μεν·ος
Accανηλωμενηνανηλωμενοναν·ηλω·μεν·ηναν·ηλω·μεν·ον
Datανηλωμενῃανηλωμενῳαν·ηλω·μεν·ῃαν·ηλω·μεν·ῳ
Genανηλωμενηςανηλωμενουαν·ηλω·μεν·ηςαν·ηλω·μεν·ου
PlVocανηλωμεναιανηλωμενοιανηλωμενααν·ηλω·μεν·αιαν·ηλω·μεν·οιαν·ηλω·μεν·α
Nom
Accανηλωμεναςανηλωμενουςαν·ηλω·μεν·αςαν·ηλω·μεν·ους
Datανηλωμεναιςανηλωμενοιςαν·ηλω·μεν·αιςαν·ηλω·μεν·οις
Genανηλωμενωνανηλωμενωναν·ηλω·μεν·ωναν·ηλω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανηλωμηναν·ε·ηλω·μην
2ndανηλωσοαν·ε·ηλω·σο
3rdανηλωτοαν·ε·ηλω·το
Pl1stανηλωμεθααν·ε·ηλω·μεθα
2ndανηλωσθεαν·ε·ηλω·σθε
3rdανηλωντοαν·ε·ηλω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανηλωθηναν·ε·αλω·θην
2ndανηλωθηςαν·ε·αλω·θης
3rdανηλωθη[LXX]αν·ε·αλω·θη
Pl1stανηλωθημεναν·ε·αλω·θημεν
2ndανηλωθητεαν·ε·αλω·θητε
3rdανηλωθησαναν·ε·αλω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναλωθησομαιαν·αλω·θησομαι
2ndαναλωθησῃ, αναλωθησειαν·αλω·θησῃ, αν·αλω·θησει classical
3rdαναλωθησεται[LXX]αν·αλω·θησεται
Pl1stαναλωθησομεθααν·αλω·θησομεθα
2ndαναλωθησεσθεαν·αλω·θησεσθε
3rdαναλωθησονται[LXX]αν·αλω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναλωθωαν·αλω·θω
2ndαναλωθῃςαν·αλω·θῃς
3rdαναλωθῃ[LXX]αν·αλω·θῃ
Pl1stαναλωθωμεναν·αλω·θωμεν
2ndαναλωθητε[GNT]αν·αλω·θητε
3rdαναλωθωσιν, αναλωθωσιαν·αλω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναλωθειηναν·αλω·θειην
2ndαναλωθειηςαν·αλω·θειης
3rdαναλωθειηαν·αλω·θειη
Pl1stαναλωθειημεν, αναλωθειμεναν·αλω·θειημεν, αν·αλω·θειμεν classical
2ndαναλωθειητε, αναλωθειτεαν·αλω·θειητε, αν·αλω·θειτε classical
3rdαναλωθειησαν, αναλωθειεναν·αλω·θειησαν, αν·αλω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναλωθησοιμηναν·αλω·θησοιμην
2ndαναλωθησοιοαν·αλω·θησοιο
3rdαναλωθησοιτοαν·αλω·θησοιτο
Pl1stαναλωθησοιμεθααν·αλω·θησοιμεθα
2ndαναλωθησοισθεαν·αλω·θησοισθε
3rdαναλωθησοιντοαν·αλω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναλωθητιαν·αλω·θητι
3rdαναλωθητωαν·αλω·θητω
Pl1st
2ndαναλωθητε[GNT]αν·αλω·θητε
3rdαναλωθητωσαν, αναλωθεντωναν·αλω·θητωσαν, αν·αλω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αναλωθηναι​αν·αλω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αναλωθησεσθαι​αν·αλω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναλωθεισααναλωθειςαναλωθεναν·αλω·θεισ·ααν·αλω·θει[ντ]·ςαν·αλω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαναλωθεισαναναλωθεντααν·αλω·θεισ·αναν·αλω·θε[ι]ντ·α
Datαναλωθεισῃαναλωθεντιαν·αλω·θεισ·ῃαν·αλω·θε[ι]ντ·ι
Genαναλωθεισηςαναλωθεντοςαν·αλω·θεισ·ηςαν·αλω·θε[ι]ντ·ος
PlVocαναλωθεισαιαναλωθεντεςαναλωθεντααν·αλω·θεισ·αιαν·αλω·θε[ι]ντ·εςαν·αλω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαναλωθεισαςαναλωθενταςαν·αλω·θεισ·αςαν·αλω·θε[ι]ντ·ας
Datαναλωθεισαιςαναλωθεισι, αναλωθεισιναν·αλω·θεισ·αιςαν·αλω·θει[ντ]·σι(ν)
Genαναλωθεισωναναλωθεντωναν·αλω·θεισ·ωναν·αλω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναλωθησομενηαναλωθησομενεαν·αλω·θησομεν·ηαν·αλω·θησομεν·ε
Nomαναλωθησομενοςαν·αλω·θησομεν·ος
Accαναλωθησομενηναναλωθησομενοναν·αλω·θησομεν·ηναν·αλω·θησομεν·ον
Datαναλωθησομενῃαναλωθησομενῳαν·αλω·θησομεν·ῃαν·αλω·θησομεν·ῳ
Genαναλωθησομενηςαναλωθησομενουαν·αλω·θησομεν·ηςαν·αλω·θησομεν·ου
PlVocαναλωθησομεναιαναλωθησομενοιαναλωθησομενααν·αλω·θησομεν·αιαν·αλω·θησομεν·οιαν·αλω·θησομεν·α
Nom
Accαναλωθησομεναςαναλωθησομενουςαν·αλω·θησομεν·αςαν·αλω·θησομεν·ους
Datαναλωθησομεναιςαναλωθησομενοιςαν·αλω·θησομεν·αιςαν·αλω·θησομεν·οις
Genαναλωθησομενωναναλωθησομενωναν·αλω·θησομεν·ωναν·αλω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 20:59:29 EST