αναλαμβανω • ANALAMBANW • analambanō

Search: αναλημψομαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναλημψομαιἀναλαμβάνωανα·λημβ·σομαιfut mp ind 1st sg

ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναλαμβανωανα·λαμβαν·ωαναλαμβανομαιανα·λαμβαν·ομαι
2ndαναλαμβανεις[LXX]ανα·λαμβαν·ειςαναλαμβανῃ, αναλαμβανει, αναλαμβανεσαιανα·λαμβαν·ῃ, ανα·λαμβαν·ει classical, ανα·λαμβαν·εσαι alt
3rdαναλαμβανειανα·λαμβαν·ειαναλαμβανεταιανα·λαμβαν·εται
Pl1stαναλαμβανομενανα·λαμβαν·ομεναναλαμβανομεθαανα·λαμβαν·ομεθα
2ndαναλαμβανετεανα·λαμβαν·ετεαναλαμβανεσθεανα·λαμβαν·εσθε
3rdαναλαμβανουσιν, αναλαμβανουσιανα·λαμβαν·ουσι(ν)αναλαμβανονταιανα·λαμβαν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναλαμβανωανα·λαμβαν·ωαναλαμβανωμαιανα·λαμβαν·ωμαι
2ndαναλαμβανῃςανα·λαμβαν·ῃςαναλαμβανῃανα·λαμβαν·ῃ
3rdαναλαμβανῃανα·λαμβαν·ῃαναλαμβανηταιανα·λαμβαν·ηται
Pl1stαναλαμβανωμενανα·λαμβαν·ωμεναναλαμβανωμεθαανα·λαμβαν·ωμεθα
2ndαναλαμβανητεανα·λαμβαν·ητεαναλαμβανησθεανα·λαμβαν·ησθε
3rdαναλαμβανωσιν, αναλαμβανωσιανα·λαμβαν·ωσι(ν)αναλαμβανωνταιανα·λαμβαν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναλαμβανοιμιανα·λαμβαν·οιμιαναλαμβανοιμηνανα·λαμβαν·οιμην
2ndαναλαμβανοιςανα·λαμβαν·οιςαναλαμβανοιοανα·λαμβαν·οιο
3rdαναλαμβανοιανα·λαμβαν·οιαναλαμβανοιτοανα·λαμβαν·οιτο
Pl1stαναλαμβανοιμενανα·λαμβαν·οιμεναναλαμβανοιμεθαανα·λαμβαν·οιμεθα
2ndαναλαμβανοιτεανα·λαμβαν·οιτεαναλαμβανοισθεανα·λαμβαν·οισθε
3rdαναλαμβανοιεν, αναλαμβανοισανανα·λαμβαν·οιεν, ανα·λαμβαν·οισαν altαναλαμβανοιντοανα·λαμβαν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναλαμβανεανα·λαμβαν·εαναλαμβανουανα·λαμβαν·ου
3rdαναλαμβανετωανα·λαμβαν·ετωαναλαμβανεσθωανα·λαμβαν·εσθω
Pl1st
2ndαναλαμβανετεανα·λαμβαν·ετεαναλαμβανεσθεανα·λαμβαν·εσθε
3rdαναλαμβανετωσαν, αναλαμβανοντωνανα·λαμβαν·ετωσαν, ανα·λαμβαν·οντων classicalαναλαμβανεσθωσαν, αναλαμβανεσθωνανα·λαμβαν·εσθωσαν, ανα·λαμβαν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναλαμβανειν[GNT][LXX]​ανα·λαμβαν·ειναναλαμβανεσθαι​ανα·λαμβαν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναλαμβανουσααναλαμβανονανα·λαμβαν·ουσ·αανα·λαμβαν·ο[υ]ν[τ]
Nomαναλαμβανων[LXX]ανα·λαμβαν·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναλαμβανουσαναναλαμβανονταανα·λαμβαν·ουσ·ανανα·λαμβαν·ο[υ]ντ·α
Datαναλαμβανουσῃαναλαμβανοντιανα·λαμβαν·ουσ·ῃανα·λαμβαν·ο[υ]ντ·ι
Genαναλαμβανουσηςαναλαμβανοντοςανα·λαμβαν·ουσ·ηςανα·λαμβαν·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναλαμβανουσαιαναλαμβανοντεςαναλαμβανονταανα·λαμβαν·ουσ·αιανα·λαμβαν·ο[υ]ντ·εςανα·λαμβαν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναλαμβανουσαςαναλαμβανονταςανα·λαμβαν·ουσ·αςανα·λαμβαν·ο[υ]ντ·ας
Datαναλαμβανουσαιςαναλαμβανουσι, αναλαμβανουσινανα·λαμβαν·ουσ·αιςανα·λαμβαν·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναλαμβανουσωναναλαμβανοντωνανα·λαμβαν·ουσ·ωνανα·λαμβαν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναλαμβανομενηαναλαμβανομενεανα·λαμβαν·ομεν·ηανα·λαμβαν·ομεν·ε
Nomαναλαμβανομενοςανα·λαμβαν·ομεν·ος
Accαναλαμβανομενηναναλαμβανομενον[LXX]ανα·λαμβαν·ομεν·ηνανα·λαμβαν·ομεν·ον
Datαναλαμβανομενῃαναλαμβανομενῳανα·λαμβαν·ομεν·ῃανα·λαμβαν·ομεν·ῳ
Genαναλαμβανομενηςαναλαμβανομενουανα·λαμβαν·ομεν·ηςανα·λαμβαν·ομεν·ου
PlVocαναλαμβανομεναιαναλαμβανομενοιαναλαμβανομεναανα·λαμβαν·ομεν·αιανα·λαμβαν·ομεν·οιανα·λαμβαν·ομεν·α
Nom
Accαναλαμβανομεναςαναλαμβανομενουςανα·λαμβαν·ομεν·αςανα·λαμβαν·ομεν·ους
Datαναλαμβανομεναιςαναλαμβανομενοιςανα·λαμβαν·ομεν·αιςανα·λαμβαν·ομεν·οις
Genαναλαμβανομενωναναλαμβανομενωνανα·λαμβαν·ομεν·ωνανα·λαμβαν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανελαμβανονανα·ε·λαμβαν·ονανελαμβανομηνανα·ε·λαμβαν·ομην
2ndανελαμβανεςανα·ε·λαμβαν·εςανελαμβανουανα·ε·λαμβαν·ου
3rdανελαμβανεν, ανελαμβανεανα·ε·λαμβαν·ε(ν)ανελαμβανετοανα·ε·λαμβαν·ετο
Pl1stανελαμβανομενανα·ε·λαμβαν·ομενανελαμβανομεθαανα·ε·λαμβαν·ομεθα
2ndανελαμβανετεανα·ε·λαμβαν·ετεανελαμβανεσθεανα·ε·λαμβαν·εσθε
3rdανελαμβανον, ανελαμβανοσανανα·ε·λαμβαν·ον, ανα·ε·λαμβαν·οσαν altανελαμβανοντοανα·ε·λαμβαν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναλημψωανα·λημβ·σωαναλημψομαι[LXX]ανα·λημβ·σομαι
2ndαναλημψειςανα·λημβ·σειςαναλημψῃ, αναλημψει, αναλημψεσαιανα·λημβ·σῃ, ανα·λημβ·σει classical, ανα·λημβ·σεσαι alt
3rdαναλημψειανα·λημβ·σειαναλημψεται[LXX]ανα·λημβ·σεται
Pl1stαναλημψομενανα·λημβ·σομεναναλημψομεθαανα·λημβ·σομεθα
2ndαναλημψετεανα·λημβ·σετεαναλημψεσθε[LXX]ανα·λημβ·σεσθε
3rdαναλημψουσιν, αναλημψουσιανα·λημβ·σουσι(ν)αναλημψονταιανα·λημβ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναλημψοιμιανα·λημβ·σοιμιαναλημψοιμηνανα·λημβ·σοιμην
2ndαναλημψοιςανα·λημβ·σοιςαναλημψοιοανα·λημβ·σοιο
3rdαναλημψοιανα·λημβ·σοιαναλημψοιτοανα·λημβ·σοιτο
Pl1stαναλημψοιμενανα·λημβ·σοιμεναναλημψοιμεθαανα·λημβ·σοιμεθα
2ndαναλημψοιτεανα·λημβ·σοιτεαναλημψοισθεανα·λημβ·σοισθε
3rdαναλημψοιενανα·λημβ·σοιεναναλημψοιντοανα·λημβ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναλημψειν​ανα·λημβ·σειν​αναλημψεσθαι​ανα·λημβ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναλημψουσααναλημψονανα·λημβ·σουσ·αανα·λημβ·σο[υ]ν[τ]
Nomαναλημψωνανα·λημβ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαναλημψουσαναναλημψονταανα·λημβ·σουσ·ανανα·λημβ·σο[υ]ντ·α
Datαναλημψουσῃαναλημψοντιανα·λημβ·σουσ·ῃανα·λημβ·σο[υ]ντ·ι
Genαναλημψουσηςαναλημψοντοςανα·λημβ·σουσ·ηςανα·λημβ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαναλημψουσαιαναλημψοντεςαναλημψονταανα·λημβ·σουσ·αιανα·λημβ·σο[υ]ντ·εςανα·λημβ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαναλημψουσαςαναλημψονταςανα·λημβ·σουσ·αςανα·λημβ·σο[υ]ντ·ας
Datαναλημψουσαιςαναλημψουσι, αναλημψουσινανα·λημβ·σουσ·αιςανα·λημβ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαναλημψουσωναναλημψοντωνανα·λημβ·σουσ·ωνανα·λημβ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναλημψομενηαναλημψομενεανα·λημβ·σομεν·ηανα·λημβ·σομεν·ε
Nomαναλημψομενοςανα·λημβ·σομεν·ος
Accαναλημψομενηναναλημψομενονανα·λημβ·σομεν·ηνανα·λημβ·σομεν·ον
Datαναλημψομενῃαναλημψομενῳανα·λημβ·σομεν·ῃανα·λημβ·σομεν·ῳ
Genαναλημψομενηςαναλημψομενουανα·λημβ·σομεν·ηςανα·λημβ·σομεν·ου
PlVocαναλημψομεναιαναλημψομενοιαναλημψομεναανα·λημβ·σομεν·αιανα·λημβ·σομεν·οιανα·λημβ·σομεν·α
Nom
Accαναλημψομεναςαναλημψομενουςανα·λημβ·σομεν·αςανα·λημβ·σομεν·ους
Datαναλημψομεναιςαναλημψομενοιςανα·λημβ·σομεν·αιςανα·λημβ·σομεν·οις
Genαναλημψομενωναναλημψομενωνανα·λημβ·σομεν·ωνανα·λημβ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανελαβον[LXX]ανα·ε·λαβ·ονανελαβομηνανα·ε·λαβ·ομην
2ndανελαβεςανα·ε·λαβ·εςανελαβουανα·ε·λαβ·ου
3rdανελαβεν[LXX], ανελαβεανα·ε·λαβ·ε(ν), ανα·ε·λαβ·ε(ν)ανελαβετοανα·ε·λαβ·ετο
Pl1stανελαβομενανα·ε·λαβ·ομενανελαβομεθαανα·ε·λαβ·ομεθα
2ndανελαβετε[GNT][LXX]ανα·ε·λαβ·ετεανελαβεσθεανα·ε·λαβ·εσθε
3rdανελαβον[LXX], ανελαβοσανανα·ε·λαβ·ον, ανα·ε·λαβ·οσαν altανελαβοντοανα·ε·λαβ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναλαβωανα·λαβ·ωαναλαβωμαιανα·λαβ·ωμαι
2ndαναλαβῃςανα·λαβ·ῃςαναλαβῃανα·λαβ·ῃ
3rdαναλαβῃανα·λαβ·ῃαναλαβηταιανα·λαβ·ηται
Pl1stαναλαβωμεν[LXX]ανα·λαβ·ωμεναναλαβωμεθαανα·λαβ·ωμεθα
2ndαναλαβητεανα·λαβ·ητεαναλαβησθεανα·λαβ·ησθε
3rdαναλαβωσιν, αναλαβωσιανα·λαβ·ωσι(ν)αναλαβωνταιανα·λαβ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναλαβοιμι[LXX]ανα·λαβ·οιμιαναλαβοιμηνανα·λαβ·οιμην
2ndαναλαβοιςανα·λαβ·οιςαναλαβοιοανα·λαβ·οιο
3rdαναλαβοι[LXX]ανα·λαβ·οιαναλαβοιτοανα·λαβ·οιτο
Pl1stαναλαβοιμενανα·λαβ·οιμεναναλαβοιμεθαανα·λαβ·οιμεθα
2ndαναλαβοιτεανα·λαβ·οιτεαναλαβοισθεανα·λαβ·οισθε
3rdαναλαβοιεν, αναλαβοισανανα·λαβ·οιεν, ανα·λαβ·οισαν altαναλαβοιντοανα·λαβ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναλαβε[LXX]ανα·λαβ·εαναλαβουανα·λαβ·ου
3rdαναλαβετω[LXX]ανα·λαβ·ετωαναλαβεσθωανα·λαβ·εσθω
Pl1st
2ndαναλαβετε[GNT][LXX]ανα·λαβ·ετεαναλαβεσθεανα·λαβ·εσθε
3rdαναλαβετωσαν, αναλαβοντωνανα·λαβ·ετωσαν, ανα·λαβ·οντων classicalαναλαβεσθωσαν, αναλαβεσθωνανα·λαβ·εσθωσαν, ανα·λαβ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναλαβειν[LXX]​ανα·λαβ·ειναναλαβεσθαι​ανα·λαβ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναλαβουσα[LXX]αναλαβονανα·λαβ·ουσ·αανα·λαβ·ο[υ]ν[τ]
Nomαναλαβων[GNT][LXX]ανα·λαβ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναλαβουσαναναλαβονταανα·λαβ·ουσ·ανανα·λαβ·ο[υ]ντ·α
Datαναλαβουσῃαναλαβοντιανα·λαβ·ουσ·ῃανα·λαβ·ο[υ]ντ·ι
Genαναλαβουσηςαναλαβοντοςανα·λαβ·ουσ·ηςανα·λαβ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναλαβουσαιαναλαβοντες[GNT][LXX]αναλαβονταανα·λαβ·ουσ·αιανα·λαβ·ο[υ]ντ·εςανα·λαβ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναλαβουσαςαναλαβονταςανα·λαβ·ουσ·αςανα·λαβ·ο[υ]ντ·ας
Datαναλαβουσαιςαναλαβουσι, αναλαβουσινανα·λαβ·ουσ·αιςανα·λαβ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναλαβουσωναναλαβοντωνανα·λαβ·ουσ·ωνανα·λαβ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναλαβομενηαναλαβομενεανα·λαβ·ομεν·ηανα·λαβ·ομεν·ε
Nomαναλαβομενοςανα·λαβ·ομεν·ος
Accαναλαβομενηναναλαβομενονανα·λαβ·ομεν·ηνανα·λαβ·ομεν·ον
Datαναλαβομενῃαναλαβομενῳανα·λαβ·ομεν·ῃανα·λαβ·ομεν·ῳ
Genαναλαβομενηςαναλαβομενουανα·λαβ·ομεν·ηςανα·λαβ·ομεν·ου
PlVocαναλαβομεναιαναλαβομενοιαναλαβομεναανα·λαβ·ομεν·αιανα·λαβ·ομεν·οιανα·λαβ·ομεν·α
Nom
Accαναλαβομεναςαναλαβομενουςανα·λαβ·ομεν·αςανα·λαβ·ομεν·ους
Datαναλαβομεναιςαναλαβομενοιςανα·λαβ·ομεν·αιςανα·λαβ·ομεν·οις
Genαναλαβομενωναναλαβομενωνανα·λαβ·ομεν·ωνανα·λαβ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανελημφθην[LXX], ανεληφθηνανα·ε·λημβ·θην, ανα·ε·ληβ·θην
2ndανελημφθης, ανεληφθηςανα·ε·λημβ·θης, ανα·ε·ληβ·θης
3rdανελημφθη[GNT][LXX], ανεληφθη[GNT]ανα·ε·λημβ·θη, ανα·ε·ληβ·θη
Pl1stανελημφθημεν, ανεληφθημενανα·ε·λημβ·θημεν, ανα·ε·ληβ·θημεν
2ndανελημφθητε, ανεληφθητεανα·ε·λημβ·θητε, ανα·ε·ληβ·θητε
3rdανελημφθησαν, ανεληφθησανανα·ε·λημβ·θησαν, ανα·ε·ληβ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναλημφθησομαι, αναληφθησομαιανα·λημβ·θησομαι, ανα·ληβ·θησομαι
2ndαναλημφθησῃ[LXX], αναλημφθησει, αναληφθησῃ, αναληφθησειανα·λημβ·θησῃ, ανα·λημβ·θησει classical, ανα·ληβ·θησῃ, ανα·ληβ·θησει classical
3rdαναλημφθησεται, αναληφθησεται[LXX]ανα·λημβ·θησεται, ανα·ληβ·θησεται
Pl1stαναλημφθησομεθα, αναληφθησομεθαανα·λημβ·θησομεθα, ανα·ληβ·θησομεθα
2ndαναλημφθησεσθε, αναληφθησεσθεανα·λημβ·θησεσθε, ανα·ληβ·θησεσθε
3rdαναλημφθησονται, αναληφθησονταιανα·λημβ·θησονται, ανα·ληβ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναλημφθω, αναληφθωανα·λημβ·θω, ανα·ληβ·θω
2ndαναλημφθῃς, αναληφθῃςανα·λημβ·θῃς, ανα·ληβ·θῃς
3rdαναλημφθῃ, αναληφθῃανα·λημβ·θῃ, ανα·ληβ·θῃ
Pl1stαναλημφθωμεν, αναληφθωμενανα·λημβ·θωμεν, ανα·ληβ·θωμεν
2ndαναλημφθητε, αναληφθητεανα·λημβ·θητε, ανα·ληβ·θητε
3rdαναλημφθωσιν, αναλημφθωσι, αναληφθωσιν, αναληφθωσιανα·λημβ·θωσι(ν), ανα·ληβ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναλημφθειην, αναληφθειηνανα·λημβ·θειην, ανα·ληβ·θειην
2ndαναλημφθειης, αναληφθειηςανα·λημβ·θειης, ανα·ληβ·θειης
3rdαναλημφθειη, αναληφθειηανα·λημβ·θειη, ανα·ληβ·θειη
Pl1stαναλημφθειημεν, αναλημφθειμεν, αναληφθειημεν, αναληφθειμενανα·λημβ·θειημεν, ανα·λημβ·θειμεν classical, ανα·ληβ·θειημεν, ανα·ληβ·θειμεν classical
2ndαναλημφθειητε, αναλημφθειτε, αναληφθειητε, αναληφθειτεανα·λημβ·θειητε, ανα·λημβ·θειτε classical, ανα·ληβ·θειητε, ανα·ληβ·θειτε classical
3rdαναλημφθειησαν, αναλημφθειεν, αναληφθειησαν, αναληφθειενανα·λημβ·θειησαν, ανα·λημβ·θειεν classical, ανα·ληβ·θειησαν, ανα·ληβ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναλημφθησοιμην, αναληφθησοιμηνανα·λημβ·θησοιμην, ανα·ληβ·θησοιμην
2ndαναλημφθησοιο, αναληφθησοιοανα·λημβ·θησοιο, ανα·ληβ·θησοιο
3rdαναλημφθησοιτο, αναληφθησοιτοανα·λημβ·θησοιτο, ανα·ληβ·θησοιτο
Pl1stαναλημφθησοιμεθα, αναληφθησοιμεθαανα·λημβ·θησοιμεθα, ανα·ληβ·θησοιμεθα
2ndαναλημφθησοισθε, αναληφθησοισθεανα·λημβ·θησοισθε, ανα·ληβ·θησοισθε
3rdαναλημφθησοιντο, αναληφθησοιντοανα·λημβ·θησοιντο, ανα·ληβ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναλημφθητι, αναληφθητιανα·λημβ·θητι, ανα·ληβ·θητι
3rdαναλημφθητω, αναληφθητωανα·λημβ·θητω, ανα·ληβ·θητω
Pl1st
2ndαναλημφθητε, αναληφθητεανα·λημβ·θητε, ανα·ληβ·θητε
3rdαναλημφθητωσαν, αναλημφθεντων, αναληφθητωσαν, αναληφθεντωνανα·λημβ·θητωσαν, ανα·λημβ·θεντων classical, ανα·ληβ·θητωσαν, ανα·ληβ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αναλημφθηναι[LXX], αναληφθηναι​ανα·λημβ·θηναι, ανα·ληβ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αναλημφθησεσθαι, αναληφθησεσθαι​ανα·λημβ·θησεσθαι, ανα·ληβ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναλημφθεισα, αναληφθεισααναλημφθεις[GNT][LXX], αναληφθεις[GNT]αναλημφθεν, αναληφθενανα·λημβ·θεισ·α, ανα·ληβ·θεισ·αανα·λημβ·θει[ντ]·ς, ανα·ληβ·θει[ντ]·ςανα·λημβ·θε[ι]ν[τ], ανα·ληβ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαναλημφθεισαν, αναληφθεισαναναλημφθεντα, αναληφθενταανα·λημβ·θεισ·αν, ανα·ληβ·θεισ·ανανα·λημβ·θε[ι]ντ·α, ανα·ληβ·θε[ι]ντ·α
Datαναλημφθεισῃ, αναληφθεισῃαναλημφθεντι, αναληφθεντιανα·λημβ·θεισ·ῃ, ανα·ληβ·θεισ·ῃανα·λημβ·θε[ι]ντ·ι, ανα·ληβ·θε[ι]ντ·ι
Genαναλημφθεισης, αναληφθεισηςαναλημφθεντος, αναληφθεντοςανα·λημβ·θεισ·ης, ανα·ληβ·θεισ·ηςανα·λημβ·θε[ι]ντ·ος, ανα·ληβ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαναλημφθεισαι, αναληφθεισαιαναλημφθεντες, αναληφθεντεςαναλημφθεντα, αναληφθενταανα·λημβ·θεισ·αι, ανα·ληβ·θεισ·αιανα·λημβ·θε[ι]ντ·ες, ανα·ληβ·θε[ι]ντ·εςανα·λημβ·θε[ι]ντ·α, ανα·ληβ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαναλημφθεισας, αναληφθεισαςαναλημφθεντας, αναληφθενταςανα·λημβ·θεισ·ας, ανα·ληβ·θεισ·αςανα·λημβ·θε[ι]ντ·ας, ανα·ληβ·θε[ι]ντ·ας
Datαναλημφθεισαις, αναληφθεισαιςαναλημφθεισι, αναλημφθεισιν, αναληφθεισι, αναληφθεισινανα·λημβ·θεισ·αις, ανα·ληβ·θεισ·αιςανα·λημβ·θει[ντ]·σι(ν), ανα·ληβ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαναλημφθεισων, αναληφθεισωναναλημφθεντων, αναληφθεντωνανα·λημβ·θεισ·ων, ανα·ληβ·θεισ·ωνανα·λημβ·θε[ι]ντ·ων, ανα·ληβ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναλημφθησομενη, αναληφθησομενηαναλημφθησομενε, αναληφθησομενεανα·λημβ·θησομεν·η, ανα·ληβ·θησομεν·ηανα·λημβ·θησομεν·ε, ανα·ληβ·θησομεν·ε
Nomαναλημφθησομενος, αναληφθησομενοςανα·λημβ·θησομεν·ος, ανα·ληβ·θησομεν·ος
Accαναλημφθησομενην, αναληφθησομενηναναλημφθησομενον, αναληφθησομενονανα·λημβ·θησομεν·ην, ανα·ληβ·θησομεν·ηνανα·λημβ·θησομεν·ον, ανα·ληβ·θησομεν·ον
Datαναλημφθησομενῃ, αναληφθησομενῃαναλημφθησομενῳ, αναληφθησομενῳανα·λημβ·θησομεν·ῃ, ανα·ληβ·θησομεν·ῃανα·λημβ·θησομεν·ῳ, ανα·ληβ·θησομεν·ῳ
Genαναλημφθησομενης, αναληφθησομενηςαναλημφθησομενου, αναληφθησομενουανα·λημβ·θησομεν·ης, ανα·ληβ·θησομεν·ηςανα·λημβ·θησομεν·ου, ανα·ληβ·θησομεν·ου
PlVocαναλημφθησομεναι, αναληφθησομεναιαναλημφθησομενοι, αναληφθησομενοιαναλημφθησομενα, αναληφθησομεναανα·λημβ·θησομεν·αι, ανα·ληβ·θησομεν·αιανα·λημβ·θησομεν·οι, ανα·ληβ·θησομεν·οιανα·λημβ·θησομεν·α, ανα·ληβ·θησομεν·α
Nom
Accαναλημφθησομενας, αναληφθησομεναςαναλημφθησομενους, αναληφθησομενουςανα·λημβ·θησομεν·ας, ανα·ληβ·θησομεν·αςανα·λημβ·θησομεν·ους, ανα·ληβ·θησομεν·ους
Datαναλημφθησομεναις, αναληφθησομεναιςαναλημφθησομενοις, αναληφθησομενοιςανα·λημβ·θησομεν·αις, ανα·ληβ·θησομεν·αιςανα·λημβ·θησομεν·οις, ανα·ληβ·θησομεν·οις
Genαναλημφθησομενων, αναληφθησομενωναναλημφθησομενων, αναληφθησομενωνανα·λημβ·θησομεν·ων, ανα·ληβ·θησομεν·ωνανα·λημβ·θησομεν·ων, ανα·ληβ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 20-Apr-2021 08:30:23 EDT