ανακαμπτω • ANAKAMPTW • anakamptō

Search: ανακαμψαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανακαμψαι; ανακαμψαι; ανακαμψαιἀνακάμπτωανα·καμπτ·σαι; ανα·καμπτ·σαι; ανα·καμπτ·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανακαμψαιἀνακάμπτωανα·καμπτ·σαι1aor mp imp 2nd sg
ανακαμψαιἀνακάμπτωανα·καμπτ·σαι1aor act opt 3rd sg
ανακαμψαιἀνακάμπτωανα·καμπτ·σαι1aor act inf

ἀνα·κάμπτω (ανα+καμπτ-, ανα+καμψ-, ανα+καμψ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακαμπτωανα·καμπτ·ωανακαμπτομαιανα·καμπτ·ομαι
2ndανακαμπτειςανα·καμπτ·ειςανακαμπτῃ, ανακαμπτει[LXX], ανακαμπτεσαιανα·καμπτ·ῃ, ανα·καμπτ·ει classical, ανα·καμπτ·εσαι alt
3rdανακαμπτει[LXX]ανα·καμπτ·ειανακαμπτεταιανα·καμπτ·εται
Pl1stανακαμπτομενανα·καμπτ·ομενανακαμπτομεθαανα·καμπτ·ομεθα
2ndανακαμπτετεανα·καμπτ·ετεανακαμπτεσθεανα·καμπτ·εσθε
3rdανακαμπτουσιν, ανακαμπτουσιανα·καμπτ·ουσι(ν)ανακαμπτονταιανα·καμπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακαμπτωανα·καμπτ·ωανακαμπτωμαιανα·καμπτ·ωμαι
2ndανακαμπτῃςανα·καμπτ·ῃςανακαμπτῃανα·καμπτ·ῃ
3rdανακαμπτῃανα·καμπτ·ῃανακαμπτηταιανα·καμπτ·ηται
Pl1stανακαμπτωμενανα·καμπτ·ωμενανακαμπτωμεθαανα·καμπτ·ωμεθα
2ndανακαμπτητεανα·καμπτ·ητεανακαμπτησθεανα·καμπτ·ησθε
3rdανακαμπτωσιν, ανακαμπτωσιανα·καμπτ·ωσι(ν)ανακαμπτωνταιανα·καμπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακαμπτοιμιανα·καμπτ·οιμιανακαμπτοιμηνανα·καμπτ·οιμην
2ndανακαμπτοιςανα·καμπτ·οιςανακαμπτοιοανα·καμπτ·οιο
3rdανακαμπτοιανα·καμπτ·οιανακαμπτοιτοανα·καμπτ·οιτο
Pl1stανακαμπτοιμενανα·καμπτ·οιμενανακαμπτοιμεθαανα·καμπτ·οιμεθα
2ndανακαμπτοιτεανα·καμπτ·οιτεανακαμπτοισθεανα·καμπτ·οισθε
3rdανακαμπτοιεν, ανακαμπτοισανανα·καμπτ·οιεν, ανα·καμπτ·οισαν altανακαμπτοιντοανα·καμπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανακαμπτεανα·καμπτ·εανακαμπτουανα·καμπτ·ου
3rdανακαμπτετωανα·καμπτ·ετωανακαμπτεσθωανα·καμπτ·εσθω
Pl1st
2ndανακαμπτετεανα·καμπτ·ετεανακαμπτεσθεανα·καμπτ·εσθε
3rdανακαμπτετωσαν, ανακαμπτοντωνανα·καμπτ·ετωσαν, ανα·καμπτ·οντων classicalανακαμπτεσθωσαν, ανακαμπτεσθωνανα·καμπτ·εσθωσαν, ανα·καμπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανακαμπτειν[LXX]​ανα·καμπτ·εινανακαμπτεσθαι​ανα·καμπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακαμπτουσα[LXX]ανακαμπτονανα·καμπτ·ουσ·αανα·καμπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomανακαμπτωνανα·καμπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accανακαμπτουσανανακαμπτονταανα·καμπτ·ουσ·ανανα·καμπτ·ο[υ]ντ·α
Datανακαμπτουσῃανακαμπτοντιανα·καμπτ·ουσ·ῃανα·καμπτ·ο[υ]ντ·ι
Genανακαμπτουσηςανακαμπτοντοςανα·καμπτ·ουσ·ηςανα·καμπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocανακαμπτουσαιανακαμπτοντεςανακαμπτονταανα·καμπτ·ουσ·αιανα·καμπτ·ο[υ]ντ·εςανα·καμπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανακαμπτουσαςανακαμπτονταςανα·καμπτ·ουσ·αςανα·καμπτ·ο[υ]ντ·ας
Datανακαμπτουσαιςανακαμπτουσι, ανακαμπτουσινανα·καμπτ·ουσ·αιςανα·καμπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genανακαμπτουσωνανακαμπτοντωνανα·καμπτ·ουσ·ωνανα·καμπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακαμπτομενηανακαμπτομενεανα·καμπτ·ομεν·ηανα·καμπτ·ομεν·ε
Nomανακαμπτομενοςανα·καμπτ·ομεν·ος
Accανακαμπτομενηνανακαμπτομενονανα·καμπτ·ομεν·ηνανα·καμπτ·ομεν·ον
Datανακαμπτομενῃανακαμπτομενῳανα·καμπτ·ομεν·ῃανα·καμπτ·ομεν·ῳ
Genανακαμπτομενηςανακαμπτομενουανα·καμπτ·ομεν·ηςανα·καμπτ·ομεν·ου
PlVocανακαμπτομεναιανακαμπτομενοιανακαμπτομεναανα·καμπτ·ομεν·αιανα·καμπτ·ομεν·οιανα·καμπτ·ομεν·α
Nom
Accανακαμπτομεναςανακαμπτομενουςανα·καμπτ·ομεν·αςανα·καμπτ·ομεν·ους
Datανακαμπτομεναιςανακαμπτομενοιςανα·καμπτ·ομεν·αιςανα·καμπτ·ομεν·οις
Genανακαμπτομενωνανακαμπτομενωνανα·καμπτ·ομεν·ωνανα·καμπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεκαμπτονανα·ε·καμπτ·ονανεκαμπτομηνανα·ε·καμπτ·ομην
2ndανεκαμπτες[LXX]ανα·ε·καμπτ·εςανεκαμπτουανα·ε·καμπτ·ου
3rdανεκαμπτεν, ανεκαμπτεανα·ε·καμπτ·ε(ν)ανεκαμπτετοανα·ε·καμπτ·ετο
Pl1stανεκαμπτομενανα·ε·καμπτ·ομενανεκαμπτομεθαανα·ε·καμπτ·ομεθα
2ndανεκαμπτετεανα·ε·καμπτ·ετεανεκαμπτεσθεανα·ε·καμπτ·εσθε
3rdανεκαμπτον, ανεκαμπτοσανανα·ε·καμπτ·ον, ανα·ε·καμπτ·οσαν altανεκαμπτοντοανα·ε·καμπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακαμψω[GNT]ανα·καμπτ·σωανακαμψομαιανα·καμπτ·σομαι
2ndανακαμψειςανα·καμπτ·σειςανακαμψῃ, ανακαμψει[GNT][LXX], ανακαμψεσαιανα·καμπτ·σῃ, ανα·καμπτ·σει classical, ανα·καμπτ·σεσαι alt
3rdανακαμψει[GNT][LXX]ανα·καμπτ·σειανακαμψεταιανα·καμπτ·σεται
Pl1stανακαμψομενανα·καμπτ·σομενανακαμψομεθαανα·καμπτ·σομεθα
2ndανακαμψετεανα·καμπτ·σετεανακαμψεσθεανα·καμπτ·σεσθε
3rdανακαμψουσιν[LXX], ανακαμψουσιανα·καμπτ·σουσι(ν), ανα·καμπτ·σουσι(ν)ανακαμψονταιανα·καμπτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακαμψοιμιανα·καμπτ·σοιμιανακαμψοιμηνανα·καμπτ·σοιμην
2ndανακαμψοιςανα·καμπτ·σοιςανακαμψοιοανα·καμπτ·σοιο
3rdανακαμψοιανα·καμπτ·σοιανακαμψοιτοανα·καμπτ·σοιτο
Pl1stανακαμψοιμενανα·καμπτ·σοιμενανακαμψοιμεθαανα·καμπτ·σοιμεθα
2ndανακαμψοιτεανα·καμπτ·σοιτεανακαμψοισθεανα·καμπτ·σοισθε
3rdανακαμψοιενανα·καμπτ·σοιενανακαμψοιντοανα·καμπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανακαμψειν​ανα·καμπτ·σειν​ανακαμψεσθαι​ανα·καμπτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακαμψουσαανακαμψονανα·καμπτ·σουσ·αανα·καμπτ·σο[υ]ν[τ]
Nomανακαμψωνανα·καμπτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accανακαμψουσανανακαμψονταανα·καμπτ·σουσ·ανανα·καμπτ·σο[υ]ντ·α
Datανακαμψουσῃανακαμψοντιανα·καμπτ·σουσ·ῃανα·καμπτ·σο[υ]ντ·ι
Genανακαμψουσηςανακαμψοντοςανα·καμπτ·σουσ·ηςανα·καμπτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocανακαμψουσαιανακαμψοντεςανακαμψονταανα·καμπτ·σουσ·αιανα·καμπτ·σο[υ]ντ·εςανα·καμπτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accανακαμψουσαςανακαμψονταςανα·καμπτ·σουσ·αςανα·καμπτ·σο[υ]ντ·ας
Datανακαμψουσαιςανακαμψουσι, ανακαμψουσιν[LXX]ανα·καμπτ·σουσ·αιςανα·καμπτ·σου[ντ]·σι(ν), ανα·καμπτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genανακαμψουσωνανακαμψοντωνανα·καμπτ·σουσ·ωνανα·καμπτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακαμψομενηανακαμψομενεανα·καμπτ·σομεν·ηανα·καμπτ·σομεν·ε
Nomανακαμψομενοςανα·καμπτ·σομεν·ος
Accανακαμψομενηνανακαμψομενονανα·καμπτ·σομεν·ηνανα·καμπτ·σομεν·ον
Datανακαμψομενῃανακαμψομενῳανα·καμπτ·σομεν·ῃανα·καμπτ·σομεν·ῳ
Genανακαμψομενηςανακαμψομενουανα·καμπτ·σομεν·ηςανα·καμπτ·σομεν·ου
PlVocανακαμψομεναιανακαμψομενοιανακαμψομεναανα·καμπτ·σομεν·αιανα·καμπτ·σομεν·οιανα·καμπτ·σομεν·α
Nom
Accανακαμψομεναςανακαμψομενουςανα·καμπτ·σομεν·αςανα·καμπτ·σομεν·ους
Datανακαμψομεναιςανακαμψομενοιςανα·καμπτ·σομεν·αιςανα·καμπτ·σομεν·οις
Genανακαμψομενωνανακαμψομενωνανα·καμπτ·σομεν·ωνανα·καμπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεκαμψαανα·ε·καμπτ·σαανεκαμψαμηνανα·ε·καμπτ·σαμην
2ndανεκαμψαςανα·ε·καμπτ·σαςανεκαμψωανα·ε·καμπτ·σω
3rdανεκαμψεν[LXX], ανεκαμψεανα·ε·καμπτ·σε(ν), ανα·ε·καμπτ·σε(ν)ανεκαμψατοανα·ε·καμπτ·σατο
Pl1stανεκαμψαμεν[LXX]ανα·ε·καμπτ·σαμενανεκαμψαμεθαανα·ε·καμπτ·σαμεθα
2ndανεκαμψατεανα·ε·καμπτ·σατεανεκαμψασθεανα·ε·καμπτ·σασθε
3rdανεκαμψανανα·ε·καμπτ·σανανεκαμψαντοανα·ε·καμπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακαμψω[GNT]ανα·καμπτ·σωανακαμψωμαιανα·καμπτ·σωμαι
2ndανακαμψῃςανα·καμπτ·σῃςανακαμψῃανα·καμπτ·σῃ
3rdανακαμψῃανα·καμπτ·σῃανακαμψηταιανα·καμπτ·σηται
Pl1stανακαμψωμενανα·καμπτ·σωμενανακαμψωμεθαανα·καμπτ·σωμεθα
2ndανακαμψητεανα·καμπτ·σητεανακαμψησθεανα·καμπτ·σησθε
3rdανακαμψωσιν, ανακαμψωσιανα·καμπτ·σωσι(ν)ανακαμψωνταιανα·καμπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακαμψαιμιανα·καμπτ·σαιμιανακαμψαιμηνανα·καμπτ·σαιμην
2ndανακαμψαις, ανακαμψειαςανα·καμπτ·σαις, ανα·καμπτ·σειας classicalανακαμψαιοανα·καμπτ·σαιο
3rdανακαμψαι[GNT], ανακαμψειεανα·καμπτ·σαι, ανα·καμπτ·σειε classicalανακαμψαιτοανα·καμπτ·σαιτο
Pl1stανακαμψαιμενανα·καμπτ·σαιμενανακαμψαιμεθαανα·καμπτ·σαιμεθα
2ndανακαμψαιτεανα·καμπτ·σαιτεανακαμψαισθεανα·καμπτ·σαισθε
3rdανακαμψαιεν, ανακαμψαισαν, ανακαμψειαν, ανακαμψειενανα·καμπτ·σαιεν, ανα·καμπτ·σαισαν alt, ανα·καμπτ·σειαν classical, ανα·καμπτ·σειεν classicalανακαμψαιντοανα·καμπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανακαμψονανα·καμπτ·σονανακαμψαι[GNT]ανα·καμπτ·σαι
3rdανακαμψατωανα·καμπτ·σατωανακαμψασθωανα·καμπτ·σασθω
Pl1st
2ndανακαμψατε[LXX]ανα·καμπτ·σατεανακαμψασθεανα·καμπτ·σασθε
3rdανακαμψατωσαν, ανακαμψαντωνανα·καμπτ·σατωσαν, ανα·καμπτ·σαντων classicalανακαμψασθωσαν, ανακαμψασθωνανα·καμπτ·σασθωσαν, ανα·καμπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανακαμψαι[GNT]​ανα·καμπτ·σαιανακαμψασθαι​ανα·καμπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακαμψασαανακαμψαςανακαμψανανα·καμπτ·σασ·αανα·καμπτ·σα[ντ]·ςανα·καμπτ·σαν[τ]
Nom
Accανακαμψασανανακαμψανταανα·καμπτ·σασ·ανανα·καμπτ·σαντ·α
Datανακαμψασῃανακαμψαντιανα·καμπτ·σασ·ῃανα·καμπτ·σαντ·ι
Genανακαμψασηςανακαμψαντοςανα·καμπτ·σασ·ηςανα·καμπτ·σαντ·ος
PlVocανακαμψασαιανακαμψαντες[LXX]ανακαμψανταανα·καμπτ·σασ·αιανα·καμπτ·σαντ·εςανα·καμπτ·σαντ·α
Nom
Accανακαμψασαςανακαμψανταςανα·καμπτ·σασ·αςανα·καμπτ·σαντ·ας
Datανακαμψασαιςανακαμψασι, ανακαμψασινανα·καμπτ·σασ·αιςανα·καμπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genανακαμψασωνανακαμψαντωνανα·καμπτ·σασ·ωνανα·καμπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακαμψαμενηανακαμψαμενεανα·καμπτ·σαμεν·ηανα·καμπτ·σαμεν·ε
Nomανακαμψαμενοςανα·καμπτ·σαμεν·ος
Accανακαμψαμενηνανακαμψαμενονανα·καμπτ·σαμεν·ηνανα·καμπτ·σαμεν·ον
Datανακαμψαμενῃανακαμψαμενῳανα·καμπτ·σαμεν·ῃανα·καμπτ·σαμεν·ῳ
Genανακαμψαμενηςανακαμψαμενουανα·καμπτ·σαμεν·ηςανα·καμπτ·σαμεν·ου
PlVocανακαμψαμεναιανακαμψαμενοιανακαμψαμεναανα·καμπτ·σαμεν·αιανα·καμπτ·σαμεν·οιανα·καμπτ·σαμεν·α
Nom
Accανακαμψαμεναςανακαμψαμενουςανα·καμπτ·σαμεν·αςανα·καμπτ·σαμεν·ους
Datανακαμψαμεναιςανακαμψαμενοιςανα·καμπτ·σαμεν·αιςανα·καμπτ·σαμεν·οις
Genανακαμψαμενωνανακαμψαμενωνανα·καμπτ·σαμεν·ωνανα·καμπτ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 13-Dec-2019 20:06:42 EST