ανακρινω • ANAKRINW • anakrinō

Search: ανακρινομεθα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανακρινομεθαἀνακρίνωανα·κριν·ομεθαpres mp ind 1st pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανακρινομεθαἀνακρίνωανα·κριν·ομεθαpres mp ind 1st pl

ἀνα·κρίνω (ανα+κριν-, -, ανα+κριν·[σ]-, -, -, ανα+κρι·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακρινω[GNT][LXX]ανα·κριν·ωανακρινομαιανα·κριν·ομαι
2ndανακρινειςανα·κριν·ειςανακρινῃ, ανακρινει[GNT], ανακρινεσαιανα·κριν·ῃ, ανα·κριν·ει classical, ανα·κριν·εσαι alt
3rdανακρινει[GNT]ανα·κριν·ειανακρινεται[GNT]ανα·κριν·εται
Pl1stανακρινομενανα·κριν·ομενανακρινομεθα[GNT]ανα·κριν·ομεθα
2ndανακρινετεανα·κριν·ετεανακρινεσθεανα·κριν·εσθε
3rdανακρινουσιν[GNT], ανακρινουσιανα·κριν·ουσι(ν), ανα·κριν·ουσι(ν)ανακρινονταιανα·κριν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακρινω[GNT][LXX]ανα·κριν·ωανακρινωμαιανα·κριν·ωμαι
2ndανακρινῃςανα·κριν·ῃςανακρινῃανα·κριν·ῃ
3rdανακρινῃανα·κριν·ῃανακρινηταιανα·κριν·ηται
Pl1stανακρινωμενανα·κριν·ωμενανακρινωμεθαανα·κριν·ωμεθα
2ndανακρινητεανα·κριν·ητεανακρινησθεανα·κριν·ησθε
3rdανακρινωσιν, ανακρινωσιανα·κριν·ωσι(ν)ανακρινωνταιανα·κριν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακρινοιμιανα·κριν·οιμιανακρινοιμηνανα·κριν·οιμην
2ndανακρινοιςανα·κριν·οιςανακρινοιοανα·κριν·οιο
3rdανακρινοιανα·κριν·οιανακρινοιτοανα·κριν·οιτο
Pl1stανακρινοιμενανα·κριν·οιμενανακρινοιμεθαανα·κριν·οιμεθα
2ndανακρινοιτεανα·κριν·οιτεανακρινοισθεανα·κριν·οισθε
3rdανακρινοιεν, ανακρινοισανανα·κριν·οιεν, ανα·κριν·οισαν altανακρινοιντοανα·κριν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανακρινεανα·κριν·εανακρινουανα·κριν·ου
3rdανακρινετωανα·κριν·ετωανακρινεσθωανα·κριν·εσθω
Pl1st
2ndανακρινετεανα·κριν·ετεανακρινεσθεανα·κριν·εσθε
3rdανακρινετωσαν, ανακρινοντωνανα·κριν·ετωσαν, ανα·κριν·οντων classicalανακρινεσθωσαν, ανακρινεσθωνανα·κριν·εσθωσαν, ανα·κριν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανακρινειν​ανα·κριν·ειν​ανακρινεσθαι​ανα·κριν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακρινουσαανακρινονανα·κριν·ουσ·αανα·κριν·ο[υ]ν[τ]
Nomανακρινων[GNT]ανα·κριν·ο[υ]ν[τ]·^
Accανακρινουσανανακρινονταανα·κριν·ουσ·ανανα·κριν·ο[υ]ντ·α
Datανακρινουσῃανακρινοντιανα·κριν·ουσ·ῃανα·κριν·ο[υ]ντ·ι
Genανακρινουσηςανακρινοντοςανα·κριν·ουσ·ηςανα·κριν·ο[υ]ντ·ος
PlVocανακρινουσαιανακρινοντες[GNT]ανακρινονταανα·κριν·ουσ·αιανα·κριν·ο[υ]ντ·εςανα·κριν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανακρινουσαςανακρινονταςανα·κριν·ουσ·αςανα·κριν·ο[υ]ντ·ας
Datανακρινουσαιςανακρινουσι, ανακρινουσιν[GNT]ανα·κριν·ουσ·αιςανα·κριν·ου[ντ]·σι(ν), ανα·κριν·ου[ντ]·σι(ν)
Genανακρινουσωνανακρινοντωνανα·κριν·ουσ·ωνανα·κριν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακρινομενηανακρινομενεανα·κριν·ομεν·ηανα·κριν·ομεν·ε
Nomανακρινομενοςανα·κριν·ομεν·ος
Accανακρινομενηνανακρινομενονανα·κριν·ομεν·ηνανα·κριν·ομεν·ον
Datανακρινομενῃανακρινομενῳανα·κριν·ομεν·ῃανα·κριν·ομεν·ῳ
Genανακρινομενηςανακρινομενουανα·κριν·ομεν·ηςανα·κριν·ομεν·ου
PlVocανακρινομεναιανακρινομενοιανακρινομεναανα·κριν·ομεν·αιανα·κριν·ομεν·οιανα·κριν·ομεν·α
Nom
Accανακρινομεναςανακρινομενουςανα·κριν·ομεν·αςανα·κριν·ομεν·ους
Datανακρινομεναιςανακρινομενοιςανα·κριν·ομεν·αιςανα·κριν·ομεν·οις
Genανακρινομενωνανακρινομενωνανα·κριν·ομεν·ωνανα·κριν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεκρινονανα·ε·κριν·ονανεκρινομηνανα·ε·κριν·ομην
2ndανεκρινεςανα·ε·κριν·εςανεκρινουανα·ε·κριν·ου
3rdανεκρινεν, ανεκρινε[LXX]ανα·ε·κριν·ε(ν), ανα·ε·κριν·ε(ν)ανεκρινετοανα·ε·κριν·ετο
Pl1stανεκρινομενανα·ε·κριν·ομενανεκρινομεθαανα·ε·κριν·ομεθα
2ndανεκρινετεανα·ε·κριν·ετεανεκρινεσθεανα·ε·κριν·εσθε
3rdανεκρινον, ανεκρινοσανανα·ε·κριν·ον, ανα·ε·κριν·οσαν altανεκρινοντοανα·ε·κριν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεκριναανα·ε·κριν·[σ]αανεκριναμηνανα·ε·κριν·[σ]αμην
2ndανεκριναςανα·ε·κριν·[σ]αςανεκρινωανα·ε·κριν·[σ]ω
3rdανεκρινεν, ανεκρινε[LXX]ανα·ε·κριν·[σ]ε(ν), ανα·ε·κριν·[σ]ε(ν)ανεκρινατοανα·ε·κριν·[σ]ατο
Pl1stανεκριναμενανα·ε·κριν·[σ]αμενανεκριναμεθαανα·ε·κριν·[σ]αμεθα
2ndανεκρινατεανα·ε·κριν·[σ]ατεανεκρινασθεανα·ε·κριν·[σ]ασθε
3rdανεκρινανανα·ε·κριν·[σ]ανανεκριναντοανα·ε·κριν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακρινω[GNT][LXX]ανα·κριν·[σ]ωανακρινωμαιανα·κριν·[σ]ωμαι
2ndανακρινῃςανα·κριν·[σ]ῃςανακρινῃανα·κριν·[σ]ῃ
3rdανακρινῃανα·κριν·[σ]ῃανακρινηταιανα·κριν·[σ]ηται
Pl1stανακρινωμενανα·κριν·[σ]ωμενανακρινωμεθαανα·κριν·[σ]ωμεθα
2ndανακρινητεανα·κριν·[σ]ητεανακρινησθεανα·κριν·[σ]ησθε
3rdανακρινωσιν, ανακρινωσιανα·κριν·[σ]ωσι(ν)ανακρινωνταιανα·κριν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακριναιμιανα·κριν·[σ]αιμιανακριναιμηνανα·κριν·[σ]αιμην
2ndανακριναις, ανακρινειαςανα·κριν·[σ]αις, ανα·κριν·[σ]ειας classicalανακριναιοανα·κριν·[σ]αιο
3rdανακριναι, ανακρινειεανα·κριν·[σ]αι, ανα·κριν·[σ]ειε classicalανακριναιτοανα·κριν·[σ]αιτο
Pl1stανακριναιμενανα·κριν·[σ]αιμενανακριναιμεθαανα·κριν·[σ]αιμεθα
2ndανακριναιτεανα·κριν·[σ]αιτεανακριναισθεανα·κριν·[σ]αισθε
3rdανακριναιεν, ανακριναισαν, ανακρινειαν, ανακρινειενανα·κριν·[σ]αιεν, ανα·κριν·[σ]αισαν alt, ανα·κριν·[σ]ειαν classical, ανα·κριν·[σ]ειεν classicalανακριναιντοανα·κριν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανακρινονανα·κριν·[σ]ονανακριναιανα·κριν·[σ]αι
3rdανακρινατωανα·κριν·[σ]ατωανακρινασθωανα·κριν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndανακρινατεανα·κριν·[σ]ατεανακρινασθεανα·κριν·[σ]ασθε
3rdανακρινατωσαν, ανακριναντωνανα·κριν·[σ]ατωσαν, ανα·κριν·[σ]αντων classicalανακρινασθωσαν, ανακρινασθωνανα·κριν·[σ]ασθωσαν, ανα·κριν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανακριναι​ανα·κριν·[σ]αι​ανακρινασθαι​ανα·κριν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακρινασαανακρινας[GNT]ανακρινανανα·κριν·[σ]ασ·αανα·κριν·[σ]α[ντ]·ςανα·κριν·[σ]αν[τ]
Nom
Accανακρινασανανακρινανταανα·κριν·[σ]ασ·ανανα·κριν·[σ]αντ·α
Datανακρινασῃανακριναντιανα·κριν·[σ]ασ·ῃανα·κριν·[σ]αντ·ι
Genανακρινασηςανακριναντοςανα·κριν·[σ]ασ·ηςανα·κριν·[σ]αντ·ος
PlVocανακρινασαιανακριναντες[GNT][LXX]ανακρινανταανα·κριν·[σ]ασ·αιανα·κριν·[σ]αντ·εςανα·κριν·[σ]αντ·α
Nom
Accανακρινασαςανακρινανταςανα·κριν·[σ]ασ·αςανα·κριν·[σ]αντ·ας
Datανακρινασαιςανακρινασι, ανακρινασινανα·κριν·[σ]ασ·αιςανα·κριν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genανακρινασωνανακριναντωνανα·κριν·[σ]ασ·ωνανα·κριν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακριναμενηανακριναμενεανα·κριν·[σ]αμεν·ηανα·κριν·[σ]αμεν·ε
Nomανακριναμενοςανα·κριν·[σ]αμεν·ος
Accανακριναμενηνανακριναμενονανα·κριν·[σ]αμεν·ηνανα·κριν·[σ]αμεν·ον
Datανακριναμενῃανακριναμενῳανα·κριν·[σ]αμεν·ῃανα·κριν·[σ]αμεν·ῳ
Genανακριναμενηςανακριναμενουανα·κριν·[σ]αμεν·ηςανα·κριν·[σ]αμεν·ου
PlVocανακριναμεναιανακριναμενοιανακριναμεναανα·κριν·[σ]αμεν·αιανα·κριν·[σ]αμεν·οιανα·κριν·[σ]αμεν·α
Nom
Accανακριναμεναςανακριναμενουςανα·κριν·[σ]αμεν·αςανα·κριν·[σ]αμεν·ους
Datανακριναμεναιςανακριναμενοιςανα·κριν·[σ]αμεν·αιςανα·κριν·[σ]αμεν·οις
Genανακριναμενωνανακριναμενωνανα·κριν·[σ]αμεν·ωνανα·κριν·[σ]αμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανεκριθηνανα·ε·κρι·θην
2ndανεκριθηςανα·ε·κρι·θης
3rdανεκριθηανα·ε·κρι·θη
Pl1stανεκριθημενανα·ε·κρι·θημεν
2ndανεκριθητεανα·ε·κρι·θητε
3rdανεκριθησανανα·ε·κρι·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανακριθησομαιανα·κρι·θησομαι
2ndανακριθησῃ, ανακριθησειανα·κρι·θησῃ, ανα·κρι·θησει classical
3rdανακριθησεταιανα·κρι·θησεται
Pl1stανακριθησομεθαανα·κρι·θησομεθα
2ndανακριθησεσθεανα·κρι·θησεσθε
3rdανακριθησονταιανα·κρι·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανακριθω[GNT]ανα·κρι·θω
2ndανακριθῃςανα·κρι·θῃς
3rdανακριθῃανα·κρι·θῃ
Pl1stανακριθωμενανα·κρι·θωμεν
2ndανακριθητεανα·κρι·θητε
3rdανακριθωσιν, ανακριθωσιανα·κρι·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανακριθειηνανα·κρι·θειην
2ndανακριθειηςανα·κρι·θειης
3rdανακριθειηανα·κρι·θειη
Pl1stανακριθειημεν, ανακριθειμενανα·κρι·θειημεν, ανα·κρι·θειμεν classical
2ndανακριθειητε, ανακριθειτεανα·κρι·θειητε, ανα·κρι·θειτε classical
3rdανακριθειησαν, ανακριθειενανα·κρι·θειησαν, ανα·κρι·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανακριθησοιμηνανα·κρι·θησοιμην
2ndανακριθησοιοανα·κρι·θησοιο
3rdανακριθησοιτοανα·κρι·θησοιτο
Pl1stανακριθησοιμεθαανα·κρι·θησοιμεθα
2ndανακριθησοισθεανα·κρι·θησοισθε
3rdανακριθησοιντοανα·κρι·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndανακριθητιανα·κρι·θητι
3rdανακριθητωανα·κρι·θητω
Pl1st
2ndανακριθητεανα·κρι·θητε
3rdανακριθητωσαν, ανακριθεντωνανα·κρι·θητωσαν, ανα·κρι·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ανακριθηναι​ανα·κρι·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ανακριθησεσθαι​ανα·κρι·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακριθεισαανακριθειςανακριθενανα·κρι·θεισ·αανα·κρι·θει[ντ]·ςανα·κρι·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accανακριθεισανανακριθενταανα·κρι·θεισ·ανανα·κρι·θε[ι]ντ·α
Datανακριθεισῃανακριθεντιανα·κρι·θεισ·ῃανα·κρι·θε[ι]ντ·ι
Genανακριθεισηςανακριθεντοςανα·κρι·θεισ·ηςανα·κρι·θε[ι]ντ·ος
PlVocανακριθεισαιανακριθεντεςανακριθενταανα·κρι·θεισ·αιανα·κρι·θε[ι]ντ·εςανα·κρι·θε[ι]ντ·α
Nom
Accανακριθεισαςανακριθενταςανα·κρι·θεισ·αςανα·κρι·θε[ι]ντ·ας
Datανακριθεισαιςανακριθεισι, ανακριθεισινανα·κρι·θεισ·αιςανα·κρι·θει[ντ]·σι(ν)
Genανακριθεισωνανακριθεντωνανα·κρι·θεισ·ωνανα·κρι·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακριθησομενηανακριθησομενεανα·κρι·θησομεν·ηανα·κρι·θησομεν·ε
Nomανακριθησομενοςανα·κρι·θησομεν·ος
Accανακριθησομενηνανακριθησομενονανα·κρι·θησομεν·ηνανα·κρι·θησομεν·ον
Datανακριθησομενῃανακριθησομενῳανα·κρι·θησομεν·ῃανα·κρι·θησομεν·ῳ
Genανακριθησομενηςανακριθησομενουανα·κρι·θησομεν·ηςανα·κρι·θησομεν·ου
PlVocανακριθησομεναιανακριθησομενοιανακριθησομεναανα·κρι·θησομεν·αιανα·κρι·θησομεν·οιανα·κρι·θησομεν·α
Nom
Accανακριθησομεναςανακριθησομενουςανα·κρι·θησομεν·αςανα·κρι·θησομεν·ους
Datανακριθησομεναιςανακριθησομενοιςανα·κρι·θησομεν·αιςανα·κρι·θησομεν·οις
Genανακριθησομενωνανακριθησομενωνανα·κρι·θησομεν·ωνανα·κρι·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 03:37:04 EST