ανακαλεω • ANAKALEW • anakaleō

Search: ανακληθεντας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανακληθενταςἀνακαλέωανα·κλη·θε[ι]ντ·αςaor θη ptcp mas acc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανακληθενταςἀνακαλέωανα·κλη·θε[ι]ντ·αςaor θη ptcp mas acc pl

ἀνα·καλέω [LXX] (ανα+καλ(ε)-, -, ανα+καλε·σ-, ανα+κεκλη·κ-, ανα+κεκλη-, ανα+κλη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακαλωανα·καλ(ε)·ωανακαλουμαιανα·καλ(ε)·ομαι
2ndανακαλειςανα·καλ(ε)·ειςανακαλῃ, ανακαλει, ανακαλεισαιανα·καλ(ε)·ῃ, ανα·καλ(ε)·ει classical, ανα·καλ(ε)·εσαι alt
3rdανακαλειανα·καλ(ε)·ειανακαλειταιανα·καλ(ε)·εται
Pl1stανακαλουμενανα·καλ(ε)·ομενανακαλουμεθαανα·καλ(ε)·ομεθα
2ndανακαλειτεανα·καλ(ε)·ετεανακαλεισθεανα·καλ(ε)·εσθε
3rdανακαλουσιν, ανακαλουσιανα·καλ(ε)·ουσι(ν)ανακαλουνταιανα·καλ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακαλωανα·καλ(ε)·ωανακαλωμαιανα·καλ(ε)·ωμαι
2ndανακαλῃςανα·καλ(ε)·ῃςανακαλῃανα·καλ(ε)·ῃ
3rdανακαλῃανα·καλ(ε)·ῃανακαληταιανα·καλ(ε)·ηται
Pl1stανακαλωμενανα·καλ(ε)·ωμενανακαλωμεθαανα·καλ(ε)·ωμεθα
2ndανακαλητεανα·καλ(ε)·ητεανακαλησθεανα·καλ(ε)·ησθε
3rdανακαλωσιν, ανακαλωσιανα·καλ(ε)·ωσι(ν)ανακαλωνταιανα·καλ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακαλοιμιανα·καλ(ε)·οιμιανακαλοιμηνανα·καλ(ε)·οιμην
2ndανακαλοιςανα·καλ(ε)·οιςανακαλοιοανα·καλ(ε)·οιο
3rdανακαλοιανα·καλ(ε)·οιανακαλοιτοανα·καλ(ε)·οιτο
Pl1stανακαλοιμενανα·καλ(ε)·οιμενανακαλοιμεθαανα·καλ(ε)·οιμεθα
2ndανακαλοιτεανα·καλ(ε)·οιτεανακαλοισθεανα·καλ(ε)·οισθε
3rdανακαλοιεν, ανακαλοισανανα·καλ(ε)·οιεν, ανα·καλ(ε)·οισαν altανακαλοιντοανα·καλ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανακαλειανα·καλ(ε)·εανακαλουανα·καλ(ε)·ου
3rdανακαλειτωανα·καλ(ε)·ετωανακαλεισθωανα·καλ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndανακαλειτεανα·καλ(ε)·ετεανακαλεισθεανα·καλ(ε)·εσθε
3rdανακαλειτωσαν, ανακαλουντωνανα·καλ(ε)·ετωσαν, ανα·καλ(ε)·οντων classicalανακαλεισθωσαν, ανακαλεισθωνανα·καλ(ε)·εσθωσαν, ανα·καλ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανακαλειν[LXX]​ανα·καλ(ε)·εινανακαλεισθαι​ανα·καλ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακαλουσαανακαλουνανα·καλ(ε)·ουσ·αανα·καλ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomανακαλωνανα·καλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accανακαλουσανανακαλουνταανα·καλ(ε)·ουσ·ανανα·καλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datανακαλουσῃανακαλουντιανα·καλ(ε)·ουσ·ῃανα·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genανακαλουσηςανακαλουντοςανα·καλ(ε)·ουσ·ηςανα·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocανακαλουσαιανακαλουντεςανακαλουνταανα·καλ(ε)·ουσ·αιανα·καλ(ε)·ο[υ]ντ·εςανα·καλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανακαλουσαςανακαλουνταςανα·καλ(ε)·ουσ·αςανα·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datανακαλουσαιςανακαλουσι, ανακαλουσινανα·καλ(ε)·ουσ·αιςανα·καλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genανακαλουσωνανακαλουντωνανα·καλ(ε)·ουσ·ωνανα·καλ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακαλουμενηανακαλουμενεανα·καλ(ε)·ομεν·ηανα·καλ(ε)·ομεν·ε
Nomανακαλουμενοςανα·καλ(ε)·ομεν·ος
Accανακαλουμενηνανακαλουμενονανα·καλ(ε)·ομεν·ηνανα·καλ(ε)·ομεν·ον
Datανακαλουμενῃανακαλουμενῳανα·καλ(ε)·ομεν·ῃανα·καλ(ε)·ομεν·ῳ
Genανακαλουμενηςανακαλουμενουανα·καλ(ε)·ομεν·ηςανα·καλ(ε)·ομεν·ου
PlVocανακαλουμεναιανακαλουμενοιανακαλουμενα[LXX]ανα·καλ(ε)·ομεν·αιανα·καλ(ε)·ομεν·οιανα·καλ(ε)·ομεν·α
Nom
Accανακαλουμεναςανακαλουμενουςανα·καλ(ε)·ομεν·αςανα·καλ(ε)·ομεν·ους
Datανακαλουμεναιςανακαλουμενοιςανα·καλ(ε)·ομεν·αιςανα·καλ(ε)·ομεν·οις
Genανακαλουμενωνανακαλουμενωνανα·καλ(ε)·ομεν·ωνανα·καλ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεκαλουνανα·ε·καλ(ε)·ονανεκαλουμηνανα·ε·καλ(ε)·ομην
2ndανεκαλειςανα·ε·καλ(ε)·εςανεκαλουανα·ε·καλ(ε)·ου
3rdανεκαλειανα·ε·καλ(ε)·εανεκαλειτοανα·ε·καλ(ε)·ετο
Pl1stανεκαλουμενανα·ε·καλ(ε)·ομενανεκαλουμεθαανα·ε·καλ(ε)·ομεθα
2ndανεκαλειτεανα·ε·καλ(ε)·ετεανεκαλεισθεανα·ε·καλ(ε)·εσθε
3rdανεκαλουν, ανεκαλουσανανα·ε·καλ(ε)·ον, ανα·ε·καλ(ε)·οσαν altανεκαλουντοανα·ε·καλ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεκαλεσαανα·ε·καλε·σαανεκαλεσαμηνανα·ε·καλε·σαμην
2ndανεκαλεσαςανα·ε·καλε·σαςανεκαλεσωανα·ε·καλε·σω
3rdανεκαλεσεν[LXX], ανεκαλεσεανα·ε·καλε·σε(ν), ανα·ε·καλε·σε(ν)ανεκαλεσατοανα·ε·καλε·σατο
Pl1stανεκαλεσαμενανα·ε·καλε·σαμενανεκαλεσαμεθαανα·ε·καλε·σαμεθα
2ndανεκαλεσατεανα·ε·καλε·σατεανεκαλεσασθεανα·ε·καλε·σασθε
3rdανεκαλεσανανα·ε·καλε·σανανεκαλεσαντοανα·ε·καλε·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακαλεσωανα·καλε·σωανακαλεσωμαιανα·καλε·σωμαι
2ndανακαλεσῃςανα·καλε·σῃςανακαλεσῃανα·καλε·σῃ
3rdανακαλεσῃανα·καλε·σῃανακαλεσηταιανα·καλε·σηται
Pl1stανακαλεσωμενανα·καλε·σωμενανακαλεσωμεθαανα·καλε·σωμεθα
2ndανακαλεσητεανα·καλε·σητεανακαλεσησθεανα·καλε·σησθε
3rdανακαλεσωσιν, ανακαλεσωσιανα·καλε·σωσι(ν)ανακαλεσωνταιανα·καλε·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακαλεσαιμιανα·καλε·σαιμιανακαλεσαιμηνανα·καλε·σαιμην
2ndανακαλεσαις, ανακαλεσειαςανα·καλε·σαις, ανα·καλε·σειας classicalανακαλεσαιοανα·καλε·σαιο
3rdανακαλεσαι, ανακαλεσειεανα·καλε·σαι, ανα·καλε·σειε classicalανακαλεσαιτοανα·καλε·σαιτο
Pl1stανακαλεσαιμενανα·καλε·σαιμενανακαλεσαιμεθαανα·καλε·σαιμεθα
2ndανακαλεσαιτεανα·καλε·σαιτεανακαλεσαισθεανα·καλε·σαισθε
3rdανακαλεσαιεν, ανακαλεσαισαν, ανακαλεσειαν, ανακαλεσειενανα·καλε·σαιεν, ανα·καλε·σαισαν alt, ανα·καλε·σειαν classical, ανα·καλε·σειεν classicalανακαλεσαιντοανα·καλε·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανακαλεσονανα·καλε·σονανακαλεσαιανα·καλε·σαι
3rdανακαλεσατωανα·καλε·σατωανακαλεσασθωανα·καλε·σασθω
Pl1st
2ndανακαλεσατεανα·καλε·σατεανακαλεσασθεανα·καλε·σασθε
3rdανακαλεσατωσαν, ανακαλεσαντωνανα·καλε·σατωσαν, ανα·καλε·σαντων classicalανακαλεσασθωσαν, ανακαλεσασθωνανα·καλε·σασθωσαν, ανα·καλε·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανακαλεσαι​ανα·καλε·σαι​ανακαλεσασθαι​ανα·καλε·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακαλεσασαανακαλεσαςανακαλεσανανα·καλε·σασ·αανα·καλε·σα[ντ]·ςανα·καλε·σαν[τ]
Nom
Accανακαλεσασανανακαλεσανταανα·καλε·σασ·ανανα·καλε·σαντ·α
Datανακαλεσασῃανακαλεσαντιανα·καλε·σασ·ῃανα·καλε·σαντ·ι
Genανακαλεσασηςανακαλεσαντοςανα·καλε·σασ·ηςανα·καλε·σαντ·ος
PlVocανακαλεσασαιανακαλεσαντεςανακαλεσανταανα·καλε·σασ·αιανα·καλε·σαντ·εςανα·καλε·σαντ·α
Nom
Accανακαλεσασαςανακαλεσανταςανα·καλε·σασ·αςανα·καλε·σαντ·ας
Datανακαλεσασαιςανακαλεσασι, ανακαλεσασινανα·καλε·σασ·αιςανα·καλε·σα[ντ]·σι(ν)
Genανακαλεσασωνανακαλεσαντωνανα·καλε·σασ·ωνανα·καλε·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακαλεσαμενηανακαλεσαμενεανα·καλε·σαμεν·ηανα·καλε·σαμεν·ε
Nomανακαλεσαμενος[LXX]ανα·καλε·σαμεν·ος
Accανακαλεσαμενηνανακαλεσαμενονανα·καλε·σαμεν·ηνανα·καλε·σαμεν·ον
Datανακαλεσαμενῃανακαλεσαμενῳανα·καλε·σαμεν·ῃανα·καλε·σαμεν·ῳ
Genανακαλεσαμενηςανακαλεσαμενουανα·καλε·σαμεν·ηςανα·καλε·σαμεν·ου
PlVocανακαλεσαμεναιανακαλεσαμενοιανακαλεσαμεναανα·καλε·σαμεν·αιανα·καλε·σαμεν·οιανα·καλε·σαμεν·α
Nom
Accανακαλεσαμεναςανακαλεσαμενουςανα·καλε·σαμεν·αςανα·καλε·σαμεν·ους
Datανακαλεσαμεναιςανακαλεσαμενοιςανα·καλε·σαμεν·αιςανα·καλε·σαμεν·οις
Genανακαλεσαμενωνανακαλεσαμενωνανα·καλε·σαμεν·ωνανα·καλε·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακεκληκαανα·κεκλη·καανακεκλημαι[LXX]ανα·κεκλη·μαι
2ndανακεκληκας, ανακεκληκεςανα·κεκλη·κας, ανα·κεκλη·κες altανακεκλησαιανα·κεκλη·σαι
3rdανακεκληκεν[LXX], ανακεκληκεανα·κεκλη·κε(ν), ανα·κεκλη·κε(ν)ανακεκληταιανα·κεκλη·ται
Pl1stανακεκληκαμενανα·κεκλη·καμενανακεκλημεθαανα·κεκλη·μεθα
2ndανακεκληκατεανα·κεκλη·κατεανακεκλησθεανα·κεκλη·σθε
3rdανακεκληκασιν, ανακεκληκασι, ανακεκληκανανα·κεκλη·κασι(ν), ανα·κεκλη·καν altανακεκληνταιανα·κεκλη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακεκλησομαιανα·κεκλη·σομαι
2ndανακεκλησῃ, ανακεκλησειανα·κεκλη·σῃ, ανα·κεκλη·σει classical
3rdανακεκλησεταιανα·κεκλη·σεται
Pl1stανακεκλησομεθαανα·κεκλη·σομεθα
2ndανακεκλησεσθεανα·κεκλη·σεσθε
3rdανακεκλησονταιανα·κεκλη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακεκληκωανα·κεκλη·κω
2ndανακεκληκῃςανα·κεκλη·κῃς
3rdανακεκληκῃανα·κεκλη·κῃ
Pl1stανακεκληκωμενανα·κεκλη·κωμεν
2ndανακεκληκητεανα·κεκλη·κητε
3rdανακεκληκωσιν, ανακεκληκωσιανα·κεκλη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακεκληκοιμι, ανακεκληκοιηνανα·κεκλη·κοιμι, ανα·κεκλη·κοιην classical
2ndανακεκληκοις, ανακεκληκοιηςανα·κεκλη·κοις, ανα·κεκλη·κοιης classical
3rdανακεκληκοι, ανακεκληκοιηανα·κεκλη·κοι, ανα·κεκλη·κοιη classical
Pl1stανακεκληκοιμενανα·κεκλη·κοιμεν
2ndανακεκληκοιτεανα·κεκλη·κοιτε
3rdανακεκληκοιενανα·κεκλη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακεκλησοιμηνανα·κεκλη·σοιμην
2ndανακεκλησοιοανα·κεκλη·σοιο
3rdανακεκλησοιτοανα·κεκλη·σοιτο
Pl1stανακεκλησοιμεθαανα·κεκλη·σοιμεθα
2ndανακεκλησοισθεανα·κεκλη·σοισθε
3rdανακεκλησοιντοανα·κεκλη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανακεκληκεανα·κεκλη·κεανακεκλησοανα·κεκλη·σο
3rdανακεκληκετωανα·κεκλη·κετωανακεκλησθωανα·κεκλη·σθω
Pl1st
2ndανακεκληκετεανα·κεκλη·κετεανακεκλησθεανα·κεκλη·σθε
3rdανακεκληκετωσανανα·κεκλη·κετωσανανακεκλησθωσαν, ανακεκλησθωνανα·κεκλη·σθωσαν, ανα·κεκλη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανακεκληκεναι​ανα·κεκλη·κεναι​ανακεκλησθαι​ανα·κεκλη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανακεκλησεσθαι​ανα·κεκλη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακεκληκυιαανακεκληκοςανα·κεκλη·κυι·αανα·κεκλη·κο[τ]·ς
Nomανακεκληκωςανα·κεκλη·κο[τ]·^ς
Accανακεκληκυιανανακεκληκοταανα·κεκλη·κυι·ανανα·κεκλη·κοτ·α
Datανακεκληκυιᾳανακεκληκοτιανα·κεκλη·κυι·ᾳανα·κεκλη·κοτ·ι
Genανακεκληκυιαςανακεκληκοτοςανα·κεκλη·κυι·αςανα·κεκλη·κοτ·ος
PlVocανακεκληκυιαιανακεκληκοτεςανακεκληκοταανα·κεκλη·κυι·αιανα·κεκλη·κοτ·εςανα·κεκλη·κοτ·α
Nom
Accανακεκληκυιαςανακεκληκοταςανα·κεκλη·κυι·αςανα·κεκλη·κοτ·ας
Datανακεκληκυιαιςανακεκληκοσι, ανακεκληκοσινανα·κεκλη·κυι·αιςανα·κεκλη·κο[τ]·σι(ν)
Genανακεκληκυιωνανακεκληκοτωνανα·κεκλη·κυι·ωνανα·κεκλη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακεκλημενηανακεκλημενεανα·κεκλη·μεν·ηανα·κεκλη·μεν·ε
Nomανακεκλημενοςανα·κεκλη·μεν·ος
Accανακεκλημενηνανακεκλημενονανα·κεκλη·μεν·ηνανα·κεκλη·μεν·ον
Datανακεκλημενῃανακεκλημενῳανα·κεκλη·μεν·ῃανα·κεκλη·μεν·ῳ
Genανακεκλημενηςανακεκλημενουανα·κεκλη·μεν·ηςανα·κεκλη·μεν·ου
PlVocανακεκλημεναιανακεκλημενοιανακεκλημεναανα·κεκλη·μεν·αιανα·κεκλη·μεν·οιανα·κεκλη·μεν·α
Nom
Accανακεκλημεναςανακεκλημενουςανα·κεκλη·μεν·αςανα·κεκλη·μεν·ους
Datανακεκλημεναιςανακεκλημενοιςανα·κεκλη·μεν·αιςανα·κεκλη·μεν·οις
Genανακεκλημενωνανακεκλημενωνανα·κεκλη·μεν·ωνανα·κεκλη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεκεκληκειν, ανεκεκληκηανα·ε·κεκλη·κειν, ανα·ε·κεκλη·κη classicalανεκεκλημηνανα·ε·κεκλη·μην
2ndανεκεκληκεις, ανεκεκληκηςανα·ε·κεκλη·κεις, ανα·ε·κεκλη·κης classicalανεκεκλησοανα·ε·κεκλη·σο
3rdανεκεκληκειανα·ε·κεκλη·κειανεκεκλητοανα·ε·κεκλη·το
Pl1stανεκεκληκειμεν, ανεκεκληκεμενανα·ε·κεκλη·κειμεν, ανα·ε·κεκλη·κεμεν classicalανεκεκλημεθαανα·ε·κεκλη·μεθα
2ndανεκεκληκειτε, ανεκεκληκετεανα·ε·κεκλη·κειτε, ανα·ε·κεκλη·κετε classicalανεκεκλησθεανα·ε·κεκλη·σθε
3rdανεκεκληκεισαν, ανεκεκληκεσανανα·ε·κεκλη·κεισαν, ανα·ε·κεκλη·κεσαν classicalανεκεκληντοανα·ε·κεκλη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακεκληκειν, ανακεκληκηανα·[ε]·κεκλη·κειν, ανα·[ε]·κεκλη·κη classicalανακεκλημηνανα·[ε]·κεκλη·μην
2ndανακεκληκεις, ανακεκληκηςανα·[ε]·κεκλη·κεις, ανα·[ε]·κεκλη·κης classicalανακεκλησοανα·[ε]·κεκλη·σο
3rdανακεκληκειανα·[ε]·κεκλη·κειανακεκλητοανα·[ε]·κεκλη·το
Pl1stανακεκληκειμεν, ανακεκληκεμενανα·[ε]·κεκλη·κειμεν, ανα·[ε]·κεκλη·κεμεν classicalανακεκλημεθαανα·[ε]·κεκλη·μεθα
2ndανακεκληκειτε, ανακεκληκετεανα·[ε]·κεκλη·κειτε, ανα·[ε]·κεκλη·κετε classicalανακεκλησθεανα·[ε]·κεκλη·σθε
3rdανακεκληκεισαν, ανακεκληκεσανανα·[ε]·κεκλη·κεισαν, ανα·[ε]·κεκλη·κεσαν classicalανακεκληντοανα·[ε]·κεκλη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανεκληθηνανα·ε·κλη·θην
2ndανεκληθηςανα·ε·κλη·θης
3rdανεκληθηανα·ε·κλη·θη
Pl1stανεκληθημενανα·ε·κλη·θημεν
2ndανεκληθητεανα·ε·κλη·θητε
3rdανεκληθησανανα·ε·κλη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανακληθησομαιανα·κλη·θησομαι
2ndανακληθησῃ, ανακληθησειανα·κλη·θησῃ, ανα·κλη·θησει classical
3rdανακληθησεταιανα·κλη·θησεται
Pl1stανακληθησομεθαανα·κλη·θησομεθα
2ndανακληθησεσθεανα·κλη·θησεσθε
3rdανακληθησονταιανα·κλη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανακληθωανα·κλη·θω
2ndανακληθῃςανα·κλη·θῃς
3rdανακληθῃανα·κλη·θῃ
Pl1stανακληθωμενανα·κλη·θωμεν
2ndανακληθητεανα·κλη·θητε
3rdανακληθωσιν, ανακληθωσιανα·κλη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανακληθειηνανα·κλη·θειην
2ndανακληθειηςανα·κλη·θειης
3rdανακληθειηανα·κλη·θειη
Pl1stανακληθειημεν, ανακληθειμενανα·κλη·θειημεν, ανα·κλη·θειμεν classical
2ndανακληθειητε, ανακληθειτεανα·κλη·θειητε, ανα·κλη·θειτε classical
3rdανακληθειησαν, ανακληθειενανα·κλη·θειησαν, ανα·κλη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανακληθησοιμηνανα·κλη·θησοιμην
2ndανακληθησοιοανα·κλη·θησοιο
3rdανακληθησοιτοανα·κλη·θησοιτο
Pl1stανακληθησοιμεθαανα·κλη·θησοιμεθα
2ndανακληθησοισθεανα·κλη·θησοισθε
3rdανακληθησοιντοανα·κλη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndανακληθητιανα·κλη·θητι
3rdανακληθητωανα·κλη·θητω
Pl1st
2ndανακληθητεανα·κλη·θητε
3rdανακληθητωσαν, ανακληθεντωνανα·κλη·θητωσαν, ανα·κλη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ανακληθηναι​ανα·κλη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ανακληθησεσθαι​ανα·κλη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακληθεισαανακληθειςανακληθενανα·κλη·θεισ·αανα·κλη·θει[ντ]·ςανα·κλη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accανακληθεισανανακληθενταανα·κλη·θεισ·ανανα·κλη·θε[ι]ντ·α
Datανακληθεισῃανακληθεντιανα·κλη·θεισ·ῃανα·κλη·θε[ι]ντ·ι
Genανακληθεισηςανακληθεντοςανα·κλη·θεισ·ηςανα·κλη·θε[ι]ντ·ος
PlVocανακληθεισαιανακληθεντεςανακληθενταανα·κλη·θεισ·αιανα·κλη·θε[ι]ντ·εςανα·κλη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accανακληθεισαςανακληθεντας[LXX]ανα·κλη·θεισ·αςανα·κλη·θε[ι]ντ·ας
Datανακληθεισαιςανακληθεισι, ανακληθεισινανα·κλη·θεισ·αιςανα·κλη·θει[ντ]·σι(ν)
Genανακληθεισωνανακληθεντωνανα·κλη·θεισ·ωνανα·κλη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακληθησομενηανακληθησομενεανα·κλη·θησομεν·ηανα·κλη·θησομεν·ε
Nomανακληθησομενοςανα·κλη·θησομεν·ος
Accανακληθησομενηνανακληθησομενονανα·κλη·θησομεν·ηνανα·κλη·θησομεν·ον
Datανακληθησομενῃανακληθησομενῳανα·κλη·θησομεν·ῃανα·κλη·θησομεν·ῳ
Genανακληθησομενηςανακληθησομενουανα·κλη·θησομεν·ηςανα·κλη·θησομεν·ου
PlVocανακληθησομεναιανακληθησομενοιανακληθησομεναανα·κλη·θησομεν·αιανα·κλη·θησομεν·οιανα·κλη·θησομεν·α
Nom
Accανακληθησομεναςανακληθησομενουςανα·κλη·θησομεν·αςανα·κλη·θησομεν·ους
Datανακληθησομεναιςανακληθησομενοιςανα·κλη·θησομεν·αιςανα·κλη·θησομεν·οις
Genανακληθησομενωνανακληθησομενωνανα·κλη·θησομεν·ωνανα·κλη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 00:25:20 EST