ανακαλυπτω • ANAKALUPTW • anakaluptō

Search: ανακαλυψει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανακαλυψει; ανακαλυψειἀνακαλύπτωανα·καλυπτ·σει; ανα·καλυπτ·σειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ανακαλυψειἀνακαλύπτωανα·καλυπτ·σειfut act ind 3rd sg
ανακαλυψειἀνακαλύπτωανα·καλυπτ·σειfut mp ind 2nd sg classical

ἀνα·καλύπτω (ανα+καλυπτ-, ανα+καλυψ-, ανα+καλυψ-, -, ανα+κεκαλυπτ-, ανα+καλυφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακαλυπτωανα·καλυπτ·ωανακαλυπτομαιανα·καλυπτ·ομαι
2ndανακαλυπτειςανα·καλυπτ·ειςανακαλυπτῃ, ανακαλυπτει[LXX], ανακαλυπτεσαιανα·καλυπτ·ῃ, ανα·καλυπτ·ει classical, ανα·καλυπτ·εσαι alt
3rdανακαλυπτει[LXX]ανα·καλυπτ·ειανακαλυπτεταιανα·καλυπτ·εται
Pl1stανακαλυπτομενανα·καλυπτ·ομενανακαλυπτομεθαανα·καλυπτ·ομεθα
2ndανακαλυπτετεανα·καλυπτ·ετεανακαλυπτεσθεανα·καλυπτ·εσθε
3rdανακαλυπτουσιν, ανακαλυπτουσιανα·καλυπτ·ουσι(ν)ανακαλυπτονταιανα·καλυπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακαλυπτωανα·καλυπτ·ωανακαλυπτωμαιανα·καλυπτ·ωμαι
2ndανακαλυπτῃςανα·καλυπτ·ῃςανακαλυπτῃανα·καλυπτ·ῃ
3rdανακαλυπτῃανα·καλυπτ·ῃανακαλυπτηταιανα·καλυπτ·ηται
Pl1stανακαλυπτωμενανα·καλυπτ·ωμενανακαλυπτωμεθαανα·καλυπτ·ωμεθα
2ndανακαλυπτητεανα·καλυπτ·ητεανακαλυπτησθεανα·καλυπτ·ησθε
3rdανακαλυπτωσιν, ανακαλυπτωσιανα·καλυπτ·ωσι(ν)ανακαλυπτωνταιανα·καλυπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακαλυπτοιμιανα·καλυπτ·οιμιανακαλυπτοιμηνανα·καλυπτ·οιμην
2ndανακαλυπτοιςανα·καλυπτ·οιςανακαλυπτοιοανα·καλυπτ·οιο
3rdανακαλυπτοιανα·καλυπτ·οιανακαλυπτοιτοανα·καλυπτ·οιτο
Pl1stανακαλυπτοιμενανα·καλυπτ·οιμενανακαλυπτοιμεθαανα·καλυπτ·οιμεθα
2ndανακαλυπτοιτεανα·καλυπτ·οιτεανακαλυπτοισθεανα·καλυπτ·οισθε
3rdανακαλυπτοιεν, ανακαλυπτοισανανα·καλυπτ·οιεν, ανα·καλυπτ·οισαν altανακαλυπτοιντοανα·καλυπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανακαλυπτεανα·καλυπτ·εανακαλυπτουανα·καλυπτ·ου
3rdανακαλυπτετωανα·καλυπτ·ετωανακαλυπτεσθωανα·καλυπτ·εσθω
Pl1st
2ndανακαλυπτετεανα·καλυπτ·ετεανακαλυπτεσθεανα·καλυπτ·εσθε
3rdανακαλυπτετωσαν, ανακαλυπτοντωνανα·καλυπτ·ετωσαν, ανα·καλυπτ·οντων classicalανακαλυπτεσθωσαν, ανακαλυπτεσθωνανα·καλυπτ·εσθωσαν, ανα·καλυπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανακαλυπτειν[LXX]​ανα·καλυπτ·εινανακαλυπτεσθαι​ανα·καλυπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακαλυπτουσαανακαλυπτονανα·καλυπτ·ουσ·αανα·καλυπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomανακαλυπτων[LXX]ανα·καλυπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accανακαλυπτουσανανακαλυπτονταανα·καλυπτ·ουσ·ανανα·καλυπτ·ο[υ]ντ·α
Datανακαλυπτουσῃανακαλυπτοντιανα·καλυπτ·ουσ·ῃανα·καλυπτ·ο[υ]ντ·ι
Genανακαλυπτουσηςανακαλυπτοντοςανα·καλυπτ·ουσ·ηςανα·καλυπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocανακαλυπτουσαιανακαλυπτοντεςανακαλυπτονταανα·καλυπτ·ουσ·αιανα·καλυπτ·ο[υ]ντ·εςανα·καλυπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανακαλυπτουσαςανακαλυπτονταςανα·καλυπτ·ουσ·αςανα·καλυπτ·ο[υ]ντ·ας
Datανακαλυπτουσαιςανακαλυπτουσι, ανακαλυπτουσινανα·καλυπτ·ουσ·αιςανα·καλυπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genανακαλυπτουσωνανακαλυπτοντωνανα·καλυπτ·ουσ·ωνανα·καλυπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακαλυπτομενηανακαλυπτομενεανα·καλυπτ·ομεν·ηανα·καλυπτ·ομεν·ε
Nomανακαλυπτομενοςανα·καλυπτ·ομεν·ος
Accανακαλυπτομενηνανακαλυπτομενον[GNT]ανα·καλυπτ·ομεν·ηνανα·καλυπτ·ομεν·ον
Datανακαλυπτομενῃανακαλυπτομενῳανα·καλυπτ·ομεν·ῃανα·καλυπτ·ομεν·ῳ
Genανακαλυπτομενηςανακαλυπτομενουανα·καλυπτ·ομεν·ηςανα·καλυπτ·ομεν·ου
PlVocανακαλυπτομεναιανακαλυπτομενοιανακαλυπτομεναανα·καλυπτ·ομεν·αιανα·καλυπτ·ομεν·οιανα·καλυπτ·ομεν·α
Nom
Accανακαλυπτομεναςανακαλυπτομενουςανα·καλυπτ·ομεν·αςανα·καλυπτ·ομεν·ους
Datανακαλυπτομεναιςανακαλυπτομενοιςανα·καλυπτ·ομεν·αιςανα·καλυπτ·ομεν·οις
Genανακαλυπτομενωνανακαλυπτομενωνανα·καλυπτ·ομεν·ωνανα·καλυπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεκαλυπτονανα·ε·καλυπτ·ονανεκαλυπτομηνανα·ε·καλυπτ·ομην
2ndανεκαλυπτεςανα·ε·καλυπτ·εςανεκαλυπτουανα·ε·καλυπτ·ου
3rdανεκαλυπτεν, ανεκαλυπτεανα·ε·καλυπτ·ε(ν)ανεκαλυπτετοανα·ε·καλυπτ·ετο
Pl1stανεκαλυπτομενανα·ε·καλυπτ·ομενανεκαλυπτομεθαανα·ε·καλυπτ·ομεθα
2ndανεκαλυπτετεανα·ε·καλυπτ·ετεανεκαλυπτεσθεανα·ε·καλυπτ·εσθε
3rdανεκαλυπτον, ανεκαλυπτοσανανα·ε·καλυπτ·ον, ανα·ε·καλυπτ·οσαν altανεκαλυπτοντοανα·ε·καλυπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακαλυψωανα·καλυπτ·σωανακαλυψομαιανα·καλυπτ·σομαι
2ndανακαλυψειςανα·καλυπτ·σειςανακαλυψῃ, ανακαλυψει[LXX], ανακαλυψεσαιανα·καλυπτ·σῃ, ανα·καλυπτ·σει classical, ανα·καλυπτ·σεσαι alt
3rdανακαλυψει[LXX]ανα·καλυπτ·σειανακαλυψεταιανα·καλυπτ·σεται
Pl1stανακαλυψομενανα·καλυπτ·σομενανακαλυψομεθαανα·καλυπτ·σομεθα
2ndανακαλυψετεανα·καλυπτ·σετεανακαλυψεσθεανα·καλυπτ·σεσθε
3rdανακαλυψουσιν[LXX], ανακαλυψουσιανα·καλυπτ·σουσι(ν), ανα·καλυπτ·σουσι(ν)ανακαλυψονταιανα·καλυπτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακαλυψοιμιανα·καλυπτ·σοιμιανακαλυψοιμηνανα·καλυπτ·σοιμην
2ndανακαλυψοιςανα·καλυπτ·σοιςανακαλυψοιοανα·καλυπτ·σοιο
3rdανακαλυψοιανα·καλυπτ·σοιανακαλυψοιτοανα·καλυπτ·σοιτο
Pl1stανακαλυψοιμενανα·καλυπτ·σοιμενανακαλυψοιμεθαανα·καλυπτ·σοιμεθα
2ndανακαλυψοιτεανα·καλυπτ·σοιτεανακαλυψοισθεανα·καλυπτ·σοισθε
3rdανακαλυψοιενανα·καλυπτ·σοιενανακαλυψοιντοανα·καλυπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανακαλυψειν​ανα·καλυπτ·σειν​ανακαλυψεσθαι​ανα·καλυπτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακαλυψουσαανακαλυψονανα·καλυπτ·σουσ·αανα·καλυπτ·σο[υ]ν[τ]
Nomανακαλυψωνανα·καλυπτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accανακαλυψουσανανακαλυψονταανα·καλυπτ·σουσ·ανανα·καλυπτ·σο[υ]ντ·α
Datανακαλυψουσῃανακαλυψοντιανα·καλυπτ·σουσ·ῃανα·καλυπτ·σο[υ]ντ·ι
Genανακαλυψουσηςανακαλυψοντοςανα·καλυπτ·σουσ·ηςανα·καλυπτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocανακαλυψουσαιανακαλυψοντεςανακαλυψονταανα·καλυπτ·σουσ·αιανα·καλυπτ·σο[υ]ντ·εςανα·καλυπτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accανακαλυψουσαςανακαλυψονταςανα·καλυπτ·σουσ·αςανα·καλυπτ·σο[υ]ντ·ας
Datανακαλυψουσαιςανακαλυψουσι, ανακαλυψουσιν[LXX]ανα·καλυπτ·σουσ·αιςανα·καλυπτ·σου[ντ]·σι(ν), ανα·καλυπτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genανακαλυψουσωνανακαλυψοντωνανα·καλυπτ·σουσ·ωνανα·καλυπτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακαλυψομενηανακαλυψομενεανα·καλυπτ·σομεν·ηανα·καλυπτ·σομεν·ε
Nomανακαλυψομενοςανα·καλυπτ·σομεν·ος
Accανακαλυψομενηνανακαλυψομενονανα·καλυπτ·σομεν·ηνανα·καλυπτ·σομεν·ον
Datανακαλυψομενῃανακαλυψομενῳανα·καλυπτ·σομεν·ῃανα·καλυπτ·σομεν·ῳ
Genανακαλυψομενηςανακαλυψομενουανα·καλυπτ·σομεν·ηςανα·καλυπτ·σομεν·ου
PlVocανακαλυψομεναιανακαλυψομενοιανακαλυψομεναανα·καλυπτ·σομεν·αιανα·καλυπτ·σομεν·οιανα·καλυπτ·σομεν·α
Nom
Accανακαλυψομεναςανακαλυψομενουςανα·καλυπτ·σομεν·αςανα·καλυπτ·σομεν·ους
Datανακαλυψομεναιςανακαλυψομενοιςανα·καλυπτ·σομεν·αιςανα·καλυπτ·σομεν·οις
Genανακαλυψομενωνανακαλυψομενωνανα·καλυπτ·σομεν·ωνανα·καλυπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεκαλυψα[LXX]ανα·ε·καλυπτ·σαανεκαλυψαμηνανα·ε·καλυπτ·σαμην
2ndανεκαλυψας[LXX]ανα·ε·καλυπτ·σαςανεκαλυψωανα·ε·καλυπτ·σω
3rdανεκαλυψεν[LXX], ανεκαλυψεανα·ε·καλυπτ·σε(ν), ανα·ε·καλυπτ·σε(ν)ανεκαλυψατοανα·ε·καλυπτ·σατο
Pl1stανεκαλυψαμενανα·ε·καλυπτ·σαμενανεκαλυψαμεθαανα·ε·καλυπτ·σαμεθα
2ndανεκαλυψατεανα·ε·καλυπτ·σατεανεκαλυψασθεανα·ε·καλυπτ·σασθε
3rdανεκαλυψανανα·ε·καλυπτ·σανανεκαλυψαντοανα·ε·καλυπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακαλυψωανα·καλυπτ·σωανακαλυψωμαιανα·καλυπτ·σωμαι
2ndανακαλυψῃςανα·καλυπτ·σῃςανακαλυψῃανα·καλυπτ·σῃ
3rdανακαλυψῃανα·καλυπτ·σῃανακαλυψηταιανα·καλυπτ·σηται
Pl1stανακαλυψωμενανα·καλυπτ·σωμενανακαλυψωμεθαανα·καλυπτ·σωμεθα
2ndανακαλυψητεανα·καλυπτ·σητεανακαλυψησθεανα·καλυπτ·σησθε
3rdανακαλυψωσιν, ανακαλυψωσιανα·καλυπτ·σωσι(ν)ανακαλυψωνταιανα·καλυπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακαλυψαιμιανα·καλυπτ·σαιμιανακαλυψαιμηνανα·καλυπτ·σαιμην
2ndανακαλυψαις, ανακαλυψειαςανα·καλυπτ·σαις, ανα·καλυπτ·σειας classicalανακαλυψαιοανα·καλυπτ·σαιο
3rdανακαλυψαι[LXX], ανακαλυψειεανα·καλυπτ·σαι, ανα·καλυπτ·σειε classicalανακαλυψαιτοανα·καλυπτ·σαιτο
Pl1stανακαλυψαιμενανα·καλυπτ·σαιμενανακαλυψαιμεθαανα·καλυπτ·σαιμεθα
2ndανακαλυψαιτεανα·καλυπτ·σαιτεανακαλυψαισθεανα·καλυπτ·σαισθε
3rdανακαλυψαιεν, ανακαλυψαισαν, ανακαλυψειαν, ανακαλυψειενανα·καλυπτ·σαιεν, ανα·καλυπτ·σαισαν alt, ανα·καλυπτ·σειαν classical, ανα·καλυπτ·σειεν classicalανακαλυψαιντοανα·καλυπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανακαλυψονανα·καλυπτ·σονανακαλυψαι[LXX]ανα·καλυπτ·σαι
3rdανακαλυψατωανα·καλυπτ·σατωανακαλυψασθωανα·καλυπτ·σασθω
Pl1st
2ndανακαλυψατεανα·καλυπτ·σατεανακαλυψασθεανα·καλυπτ·σασθε
3rdανακαλυψατωσαν, ανακαλυψαντωνανα·καλυπτ·σατωσαν, ανα·καλυπτ·σαντων classicalανακαλυψασθωσαν, ανακαλυψασθωνανα·καλυπτ·σασθωσαν, ανα·καλυπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανακαλυψαι[LXX]​ανα·καλυπτ·σαιανακαλυψασθαι​ανα·καλυπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακαλυψασαανακαλυψαςανακαλυψανανα·καλυπτ·σασ·αανα·καλυπτ·σα[ντ]·ςανα·καλυπτ·σαν[τ]
Nom
Accανακαλυψασανανακαλυψανταανα·καλυπτ·σασ·ανανα·καλυπτ·σαντ·α
Datανακαλυψασῃανακαλυψαντιανα·καλυπτ·σασ·ῃανα·καλυπτ·σαντ·ι
Genανακαλυψασηςανακαλυψαντοςανα·καλυπτ·σασ·ηςανα·καλυπτ·σαντ·ος
PlVocανακαλυψασαιανακαλυψαντεςανακαλυψανταανα·καλυπτ·σασ·αιανα·καλυπτ·σαντ·εςανα·καλυπτ·σαντ·α
Nom
Accανακαλυψασαςανακαλυψανταςανα·καλυπτ·σασ·αςανα·καλυπτ·σαντ·ας
Datανακαλυψασαιςανακαλυψασι, ανακαλυψασινανα·καλυπτ·σασ·αιςανα·καλυπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genανακαλυψασωνανακαλυψαντωνανα·καλυπτ·σασ·ωνανα·καλυπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακαλυψαμενηανακαλυψαμενεανα·καλυπτ·σαμεν·ηανα·καλυπτ·σαμεν·ε
Nomανακαλυψαμενοςανα·καλυπτ·σαμεν·ος
Accανακαλυψαμενηνανακαλυψαμενονανα·καλυπτ·σαμεν·ηνανα·καλυπτ·σαμεν·ον
Datανακαλυψαμενῃανακαλυψαμενῳανα·καλυπτ·σαμεν·ῃανα·καλυπτ·σαμεν·ῳ
Genανακαλυψαμενηςανακαλυψαμενουανα·καλυπτ·σαμεν·ηςανα·καλυπτ·σαμεν·ου
PlVocανακαλυψαμεναιανακαλυψαμενοιανακαλυψαμεναανα·καλυπτ·σαμεν·αιανα·καλυπτ·σαμεν·οιανα·καλυπτ·σαμεν·α
Nom
Accανακαλυψαμεναςανακαλυψαμενουςανα·καλυπτ·σαμεν·αςανα·καλυπτ·σαμεν·ους
Datανακαλυψαμεναιςανακαλυψαμενοιςανα·καλυπτ·σαμεν·αιςανα·καλυπτ·σαμεν·οις
Genανακαλυψαμενωνανακαλυψαμενωνανα·καλυπτ·σαμεν·ωνανα·καλυπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακεκαλυμμαιανα·κεκαλυπτ·μαι
2ndανακεκαλυψαιανα·κεκαλυπτ·σαι
3rdανακεκαλυπταιανα·κεκαλυπτ·ται
Pl1stανακεκαλυμμεθαανα·κεκαλυπτ·μεθα
2ndανακεκαλυφθεανα·κεκαλυπτ·σθε
3rdανακεκαλυφαταιανα·κεκαλυπτ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακεκαλυψομαιανα·κεκαλυπτ·σομαι
2ndανακεκαλυψῃ, ανακεκαλυψειανα·κεκαλυπτ·σῃ, ανα·κεκαλυπτ·σει classical
3rdανακεκαλυψεταιανα·κεκαλυπτ·σεται
Pl1stανακεκαλυψομεθαανα·κεκαλυπτ·σομεθα
2ndανακεκαλυψεσθεανα·κεκαλυπτ·σεσθε
3rdανακεκαλυψονταιανα·κεκαλυπτ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακεκαλυψοιμηνανα·κεκαλυπτ·σοιμην
2ndανακεκαλυψοιοανα·κεκαλυπτ·σοιο
3rdανακεκαλυψοιτοανα·κεκαλυπτ·σοιτο
Pl1stανακεκαλυψοιμεθαανα·κεκαλυπτ·σοιμεθα
2ndανακεκαλυψοισθεανα·κεκαλυπτ·σοισθε
3rdανακεκαλυψοιντοανα·κεκαλυπτ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανακεκαλυψοανα·κεκαλυπτ·σο
3rdανακεκαλυφθωανα·κεκαλυπτ·σθω
Pl1st
2ndανακεκαλυφθεανα·κεκαλυπτ·σθε
3rdανακεκαλυφθωσαν, ανακεκαλυφθωνανα·κεκαλυπτ·σθωσαν, ανα·κεκαλυπτ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανακεκαλυφθαι​ανα·κεκαλυπτ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανακεκαλυψεσθαι​ανα·κεκαλυπτ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακεκαλυμμενηανακεκαλυμμενεανα·κεκαλυπτ·μεν·ηανα·κεκαλυπτ·μεν·ε
Nomανακεκαλυμμενοςανα·κεκαλυπτ·μεν·ος
Accανακεκαλυμμενηνανακεκαλυμμενον[LXX]ανα·κεκαλυπτ·μεν·ηνανα·κεκαλυπτ·μεν·ον
Datανακεκαλυμμενῃανακεκαλυμμενῳ[GNT]ανα·κεκαλυπτ·μεν·ῃανα·κεκαλυπτ·μεν·ῳ
Genανακεκαλυμμενηςανακεκαλυμμενουανα·κεκαλυπτ·μεν·ηςανα·κεκαλυπτ·μεν·ου
PlVocανακεκαλυμμεναιανακεκαλυμμενοιανακεκαλυμμενα[LXX]ανα·κεκαλυπτ·μεν·αιανα·κεκαλυπτ·μεν·οιανα·κεκαλυπτ·μεν·α
Nom
Accανακεκαλυμμεναςανακεκαλυμμενους[LXX]ανα·κεκαλυπτ·μεν·αςανα·κεκαλυπτ·μεν·ους
Datανακεκαλυμμεναιςανακεκαλυμμενοιςανα·κεκαλυπτ·μεν·αιςανα·κεκαλυπτ·μεν·οις
Genανακεκαλυμμενωνανακεκαλυμμενωνανα·κεκαλυπτ·μεν·ωνανα·κεκαλυπτ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεκεκαλυμμηνανα·ε·κεκαλυπτ·μην
2ndανεκεκαλυψοανα·ε·κεκαλυπτ·σο
3rdανεκεκαλυπτοανα·ε·κεκαλυπτ·το
Pl1stανεκεκαλυμμεθαανα·ε·κεκαλυπτ·μεθα
2ndανεκεκαλυφθεανα·ε·κεκαλυπτ·σθε
3rdανεκεκαλυφατοανα·ε·κεκαλυπτ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανακεκαλυμμηνανα·[ε]·κεκαλυπτ·μην
2ndανακεκαλυψοανα·[ε]·κεκαλυπτ·σο
3rdανακεκαλυπτοανα·[ε]·κεκαλυπτ·το
Pl1stανακεκαλυμμεθαανα·[ε]·κεκαλυπτ·μεθα
2ndανακεκαλυφθεανα·[ε]·κεκαλυπτ·σθε
3rdανακεκαλυφατοανα·[ε]·κεκαλυπτ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανεκαλυφθηνανα·ε·καλυπτ·θην
2ndανεκαλυφθηςανα·ε·καλυπτ·θης
3rdανεκαλυφθη[LXX]ανα·ε·καλυπτ·θη
Pl1stανεκαλυφθημενανα·ε·καλυπτ·θημεν
2ndανεκαλυφθητεανα·ε·καλυπτ·θητε
3rdανεκαλυφθησανανα·ε·καλυπτ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανακαλυφθησομαιανα·καλυπτ·θησομαι
2ndανακαλυφθησῃ, ανακαλυφθησειανα·καλυπτ·θησῃ, ανα·καλυπτ·θησει classical
3rdανακαλυφθησεται[LXX]ανα·καλυπτ·θησεται
Pl1stανακαλυφθησομεθαανα·καλυπτ·θησομεθα
2ndανακαλυφθησεσθεανα·καλυπτ·θησεσθε
3rdανακαλυφθησονταιανα·καλυπτ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανακαλυφθωανα·καλυπτ·θω
2ndανακαλυφθῃςανα·καλυπτ·θῃς
3rdανακαλυφθῃανα·καλυπτ·θῃ
Pl1stανακαλυφθωμενανα·καλυπτ·θωμεν
2ndανακαλυφθητεανα·καλυπτ·θητε
3rdανακαλυφθωσιν, ανακαλυφθωσιανα·καλυπτ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανακαλυφθειηνανα·καλυπτ·θειην
2ndανακαλυφθειηςανα·καλυπτ·θειης
3rdανακαλυφθειηανα·καλυπτ·θειη
Pl1stανακαλυφθειημεν, ανακαλυφθειμενανα·καλυπτ·θειημεν, ανα·καλυπτ·θειμεν classical
2ndανακαλυφθειητε, ανακαλυφθειτεανα·καλυπτ·θειητε, ανα·καλυπτ·θειτε classical
3rdανακαλυφθειησαν, ανακαλυφθειενανα·καλυπτ·θειησαν, ανα·καλυπτ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stανακαλυφθησοιμηνανα·καλυπτ·θησοιμην
2ndανακαλυφθησοιοανα·καλυπτ·θησοιο
3rdανακαλυφθησοιτοανα·καλυπτ·θησοιτο
Pl1stανακαλυφθησοιμεθαανα·καλυπτ·θησοιμεθα
2ndανακαλυφθησοισθεανα·καλυπτ·θησοισθε
3rdανακαλυφθησοιντοανα·καλυπτ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndανακαλυφθητιανα·καλυπτ·θητι
3rdανακαλυφθητωανα·καλυπτ·θητω
Pl1st
2ndανακαλυφθητεανα·καλυπτ·θητε
3rdανακαλυφθητωσαν, ανακαλυφθεντωνανα·καλυπτ·θητωσαν, ανα·καλυπτ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ανακαλυφθηναι[LXX]​ανα·καλυπτ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ανακαλυφθησεσθαι​ανα·καλυπτ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακαλυφθεισαανακαλυφθειςανακαλυφθενανα·καλυπτ·θεισ·αανα·καλυπτ·θει[ντ]·ςανα·καλυπτ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accανακαλυφθεισανανακαλυφθενταανα·καλυπτ·θεισ·ανανα·καλυπτ·θε[ι]ντ·α
Datανακαλυφθεισῃανακαλυφθεντιανα·καλυπτ·θεισ·ῃανα·καλυπτ·θε[ι]ντ·ι
Genανακαλυφθεισηςανακαλυφθεντοςανα·καλυπτ·θεισ·ηςανα·καλυπτ·θε[ι]ντ·ος
PlVocανακαλυφθεισαιανακαλυφθεντεςανακαλυφθενταανα·καλυπτ·θεισ·αιανα·καλυπτ·θε[ι]ντ·εςανα·καλυπτ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accανακαλυφθεισαςανακαλυφθενταςανα·καλυπτ·θεισ·αςανα·καλυπτ·θε[ι]ντ·ας
Datανακαλυφθεισαιςανακαλυφθεισι, ανακαλυφθεισινανα·καλυπτ·θεισ·αιςανα·καλυπτ·θει[ντ]·σι(ν)
Genανακαλυφθεισωνανακαλυφθεντωνανα·καλυπτ·θεισ·ωνανα·καλυπτ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανακαλυφθησομενηανακαλυφθησομενεανα·καλυπτ·θησομεν·ηανα·καλυπτ·θησομεν·ε
Nomανακαλυφθησομενοςανα·καλυπτ·θησομεν·ος
Accανακαλυφθησομενηνανακαλυφθησομενονανα·καλυπτ·θησομεν·ηνανα·καλυπτ·θησομεν·ον
Datανακαλυφθησομενῃανακαλυφθησομενῳανα·καλυπτ·θησομεν·ῃανα·καλυπτ·θησομεν·ῳ
Genανακαλυφθησομενηςανακαλυφθησομενουανα·καλυπτ·θησομεν·ηςανα·καλυπτ·θησομεν·ου
PlVocανακαλυφθησομεναιανακαλυφθησομενοιανακαλυφθησομεναανα·καλυπτ·θησομεν·αιανα·καλυπτ·θησομεν·οιανα·καλυπτ·θησομεν·α
Nom
Accανακαλυφθησομεναςανακαλυφθησομενουςανα·καλυπτ·θησομεν·αςανα·καλυπτ·θησομεν·ους
Datανακαλυφθησομεναιςανακαλυφθησομενοιςανα·καλυπτ·θησομεν·αιςανα·καλυπτ·θησομεν·οις
Genανακαλυφθησομενωνανακαλυφθησομενωνανα·καλυπτ·θησομεν·ωνανα·καλυπτ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 11:16:05 EST