αναιρεω • ANAIREW • anaireō

Search: αναιρει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναιρει; αναιρει; αναιρειἀναιρέωαν·αιρ(ε)·ε; αν·αιρ(ε)·ει; αν·αιρ(ε)·ειpres act imp 2nd sg; pres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναιρειἀναιρέωαν·αιρ(ε)·εpres act imp 2nd sg
αναιρειἀναιρέωαν·αιρ(ε)·ειpres act ind 3rd sg
αναιρειἀναιρέωαν·αιρ(ε)·ειpres mp ind 2nd sg classical

ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναιρωαν·αιρ(ε)·ωαναιρουμαι[LXX]αν·αιρ(ε)·ομαι
2ndαναιρειςαν·αιρ(ε)·ειςαναιρῃ, αναιρει[GNT][LXX], αναιρεισαιαν·αιρ(ε)·ῃ, αν·αιρ(ε)·ει classical, αν·αιρ(ε)·εσαι alt
3rdαναιρει[GNT][LXX]αν·αιρ(ε)·ειαναιρειταιαν·αιρ(ε)·εται
Pl1stαναιρουμεναν·αιρ(ε)·ομεναναιρουμεθααν·αιρ(ε)·ομεθα
2ndαναιρειτε[LXX]αν·αιρ(ε)·ετεαναιρεισθεαν·αιρ(ε)·εσθε
3rdαναιρουσιν, αναιρουσιαν·αιρ(ε)·ουσι(ν)αναιρουνταιαν·αιρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναιρωαν·αιρ(ε)·ωαναιρωμαιαν·αιρ(ε)·ωμαι
2ndαναιρῃςαν·αιρ(ε)·ῃςαναιρῃαν·αιρ(ε)·ῃ
3rdαναιρῃαν·αιρ(ε)·ῃαναιρηταιαν·αιρ(ε)·ηται
Pl1stαναιρωμεναν·αιρ(ε)·ωμεναναιρωμεθααν·αιρ(ε)·ωμεθα
2ndαναιρητεαν·αιρ(ε)·ητεαναιρησθεαν·αιρ(ε)·ησθε
3rdαναιρωσιν, αναιρωσιαν·αιρ(ε)·ωσι(ν)αναιρωνταιαν·αιρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναιροιμιαν·αιρ(ε)·οιμιαναιροιμηναν·αιρ(ε)·οιμην
2ndαναιροιςαν·αιρ(ε)·οιςαναιροιοαν·αιρ(ε)·οιο
3rdαναιροιαν·αιρ(ε)·οιαναιροιτοαν·αιρ(ε)·οιτο
Pl1stαναιροιμεναν·αιρ(ε)·οιμεναναιροιμεθααν·αιρ(ε)·οιμεθα
2ndαναιροιτεαν·αιρ(ε)·οιτεαναιροισθεαν·αιρ(ε)·οισθε
3rdαναιροιεν, αναιροισαναν·αιρ(ε)·οιεν, αν·αιρ(ε)·οισαν altαναιροιντοαν·αιρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναιρει[GNT][LXX]αν·αιρ(ε)·εαναιρουαν·αιρ(ε)·ου
3rdαναιρειτωαν·αιρ(ε)·ετωαναιρεισθωαν·αιρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαναιρειτε[LXX]αν·αιρ(ε)·ετεαναιρεισθεαν·αιρ(ε)·εσθε
3rdαναιρειτωσαν, αναιρουντων[GNT][LXX]αν·αιρ(ε)·ετωσαν, αν·αιρ(ε)·οντων classicalαναιρεισθωσαν, αναιρεισθωναν·αιρ(ε)·εσθωσαν, αν·αιρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναιρειν[GNT][LXX]​αν·αιρ(ε)·ειναναιρεισθαι[GNT]​αν·αιρ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναιρουσααναιρουναν·αιρ(ε)·ουσ·ααν·αιρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαναιρων[LXX]αν·αιρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναιρουσαναναιρουντααν·αιρ(ε)·ουσ·αναν·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαναιρουσῃαναιρουντιαν·αιρ(ε)·ουσ·ῃαν·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαναιρουσηςαναιρουντοςαν·αιρ(ε)·ουσ·ηςαν·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναιρουσαιαναιρουντες[LXX]αναιρουντααν·αιρ(ε)·ουσ·αιαν·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·εςαν·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναιρουσαςαναιρουνταςαν·αιρ(ε)·ουσ·αςαν·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαναιρουσαιςαναιρουσι, αναιρουσιναν·αιρ(ε)·ουσ·αιςαν·αιρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναιρουσωναναιρουντων[GNT][LXX]αν·αιρ(ε)·ουσ·ωναν·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναιρουμενηαναιρουμενεαν·αιρ(ε)·ομεν·ηαν·αιρ(ε)·ομεν·ε
Nomαναιρουμενος[LXX]αν·αιρ(ε)·ομεν·ος
Accαναιρουμενηναναιρουμενοναν·αιρ(ε)·ομεν·ηναν·αιρ(ε)·ομεν·ον
Datαναιρουμενῃαναιρουμενῳαν·αιρ(ε)·ομεν·ῃαν·αιρ(ε)·ομεν·ῳ
Genαναιρουμενηςαναιρουμενουαν·αιρ(ε)·ομεν·ηςαν·αιρ(ε)·ομεν·ου
PlVocαναιρουμεναιαναιρουμενοιαναιρουμενααν·αιρ(ε)·ομεν·αιαν·αιρ(ε)·ομεν·οιαν·αιρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαναιρουμεναςαναιρουμενουςαν·αιρ(ε)·ομεν·αςαν·αιρ(ε)·ομεν·ους
Datαναιρουμεναιςαναιρουμενοιςαν·αιρ(ε)·ομεν·αιςαν·αιρ(ε)·ομεν·οις
Genαναιρουμενων[GNT]αναιρουμενων[GNT]αν·αιρ(ε)·ομεν·ωναν·αιρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανῃρουν[LXX]αν·ε·αιρ(ε)·ονανῃρουμηναν·ε·αιρ(ε)·ομην
2ndανῃρειςαν·ε·αιρ(ε)·εςανῃρουαν·ε·αιρ(ε)·ου
3rdανῃρει[LXX]αν·ε·αιρ(ε)·εανῃρειτοαν·ε·αιρ(ε)·ετο
Pl1stανῃρουμεναν·ε·αιρ(ε)·ομενανῃρουμεθααν·ε·αιρ(ε)·ομεθα
2ndανῃρειτεαν·ε·αιρ(ε)·ετεανῃρεισθεαν·ε·αιρ(ε)·εσθε
3rdανῃρουν[LXX], ανῃρουσαναν·ε·αιρ(ε)·ον, αν·ε·αιρ(ε)·οσαν altανῃρουντοαν·ε·αιρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανελω[LXX]αν·ελ(ε)·[σ]ωανελουμαιαν·ελ(ε)·[σ]ομαι
2ndανελεις[LXX]αν·ελ(ε)·[σ]ειςανελῃ[LXX], ανελει[GNT][LXX], ανελεισαιαν·ελ(ε)·[σ]ῃ, αν·ελ(ε)·[σ]ει classical, αν·ελ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdανελει[GNT][LXX]αν·ελ(ε)·[σ]ειανελειταιαν·ελ(ε)·[σ]εται
Pl1stανελουμεναν·ελ(ε)·[σ]ομενανελουμεθααν·ελ(ε)·[σ]ομεθα
2ndανελειτεαν·ελ(ε)·[σ]ετεανελεισθεαν·ελ(ε)·[σ]εσθε
3rdανελουσιν, ανελουσιαν·ελ(ε)·[σ]ουσι(ν)ανελουνταιαν·ελ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανελοιμιαν·ελ(ε)·[σ]οιμιανελοιμηναν·ελ(ε)·[σ]οιμην
2ndανελοιςαν·ελ(ε)·[σ]οιςανελοιοαν·ελ(ε)·[σ]οιο
3rdανελοι[LXX]αν·ελ(ε)·[σ]οιανελοιτοαν·ελ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stανελοιμεναν·ελ(ε)·[σ]οιμενανελοιμεθααν·ελ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndανελοιτεαν·ελ(ε)·[σ]οιτεανελοισθεαν·ελ(ε)·[σ]οισθε
3rdανελοιεναν·ελ(ε)·[σ]οιενανελοιντοαν·ελ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανελειν[GNT][LXX]​αν·ελ(ε)·[σ]εινανελεισθαι​αν·ελ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανελουσαανελουναν·ελ(ε)·[σ]ουσ·ααν·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomανελων[LXX]αν·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accανελουσανανελουντααν·ελ(ε)·[σ]ουσ·αναν·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datανελουσῃανελουντιαν·ελ(ε)·[σ]ουσ·ῃαν·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genανελουσηςανελουντοςαν·ελ(ε)·[σ]ουσ·ηςαν·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocανελουσαιανελουντεςανελουντααν·ελ(ε)·[σ]ουσ·αιαν·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςαν·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accανελουσαςανελουνταςαν·ελ(ε)·[σ]ουσ·αςαν·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datανελουσαιςανελουσι, ανελουσιναν·ελ(ε)·[σ]ουσ·αιςαν·ελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genανελουσωνανελουντωναν·ελ(ε)·[σ]ουσ·ωναν·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανελουμενηανελουμενεαν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηαν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomανελουμενοςαν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accανελουμενηνανελουμενοναν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηναν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datανελουμενῃανελουμενῳαν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ῃαν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genανελουμενηςανελουμενουαν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηςαν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocανελουμεναιανελουμενοιανελουμενααν·ελ(ε)·[σ]ομεν·αιαν·ελ(ε)·[σ]ομεν·οιαν·ελ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accανελουμεναςανελουμενουςαν·ελ(ε)·[σ]ομεν·αςαν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datανελουμεναιςανελουμενοιςαν·ελ(ε)·[σ]ομεν·αιςαν·ελ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genανελουμενωνανελουμενωναν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ωναν·ελ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανειλααν·ε·ελ·[σ]αανειλαμηναν·ε·ελ·[σ]αμην
2ndανειλαςαν·ε·ελ·[σ]αςανειλωαν·ε·ελ·[σ]ω
3rdανειλεν[GNT][LXX], ανειλεαν·ε·ελ·[σ]ε(ν), αν·ε·ελ·[σ]ε(ν)ανειλατο[GNT][LXX]αν·ε·ελ·[σ]ατο
Pl1stανειλαμεναν·ε·ελ·[σ]αμενανειλαμεθααν·ε·ελ·[σ]αμεθα
2ndανειλατε[GNT]αν·ε·ελ·[σ]ατεανειλασθεαν·ε·ελ·[σ]ασθε
3rdανειλαν[GNT]αν·ε·ελ·[σ]ανανειλαντοαν·ε·ελ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανελω[LXX]αν·ελ·[σ]ωανελωμαιαν·ελ·[σ]ωμαι
2ndανελῃς[LXX]αν·ελ·[σ]ῃςανελῃ[LXX]αν·ελ·[σ]ῃ
3rdανελῃ[LXX]αν·ελ·[σ]ῃανεληταιαν·ελ·[σ]ηται
Pl1stανελωμεν[LXX]αν·ελ·[σ]ωμενανελωμεθααν·ελ·[σ]ωμεθα
2ndανελητεαν·ελ·[σ]ητεανελησθεαν·ελ·[σ]ησθε
3rdανελωσιν[GNT], ανελωσιαν·ελ·[σ]ωσι(ν), αν·ελ·[σ]ωσι(ν)ανελωνταιαν·ελ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανελαιμιαν·ελ·[σ]αιμιανελαιμηναν·ελ·[σ]αιμην
2ndανελαις, ανελειαςαν·ελ·[σ]αις, αν·ελ·[σ]ειας classicalανελαιοαν·ελ·[σ]αιο
3rdανελαι, ανελειεαν·ελ·[σ]αι, αν·ελ·[σ]ειε classicalανελαιτοαν·ελ·[σ]αιτο
Pl1stανελαιμεναν·ελ·[σ]αιμενανελαιμεθααν·ελ·[σ]αιμεθα
2ndανελαιτεαν·ελ·[σ]αιτεανελαισθεαν·ελ·[σ]αισθε
3rdανελαιεν, ανελαισαν, ανελειαν, ανελειεναν·ελ·[σ]αιεν, αν·ελ·[σ]αισαν alt, αν·ελ·[σ]ειαν classical, αν·ελ·[σ]ειεν classicalανελαιντοαν·ελ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανελοναν·ελ·[σ]ονανελαιαν·ελ·[σ]αι
3rdανελατωαν·ελ·[σ]ατωανελασθωαν·ελ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndανελατεαν·ελ·[σ]ατεανελασθεαν·ελ·[σ]ασθε
3rdανελατωσαν, ανελαντωναν·ελ·[σ]ατωσαν, αν·ελ·[σ]αντων classicalανελασθωσαν, ανελασθωναν·ελ·[σ]ασθωσαν, αν·ελ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανελαι​αν·ελ·[σ]αι​ανελασθαι​αν·ελ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανελασαανελαςανελαναν·ελ·[σ]ασ·ααν·ελ·[σ]α[ντ]·ςαν·ελ·[σ]αν[τ]
Nom
Accανελασανανελαντααν·ελ·[σ]ασ·αναν·ελ·[σ]αντ·α
Datανελασῃανελαντιαν·ελ·[σ]ασ·ῃαν·ελ·[σ]αντ·ι
Genανελασηςανελαντοςαν·ελ·[σ]ασ·ηςαν·ελ·[σ]αντ·ος
PlVocανελασαιανελαντεςανελαντααν·ελ·[σ]ασ·αιαν·ελ·[σ]αντ·εςαν·ελ·[σ]αντ·α
Nom
Accανελασαςανελανταςαν·ελ·[σ]ασ·αςαν·ελ·[σ]αντ·ας
Datανελασαιςανελασι, ανελασιναν·ελ·[σ]ασ·αιςαν·ελ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genανελασωνανελαντωναν·ελ·[σ]ασ·ωναν·ελ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανελαμενηανελαμενεαν·ελ·[σ]αμεν·ηαν·ελ·[σ]αμεν·ε
Nomανελαμενοςαν·ελ·[σ]αμεν·ος
Accανελαμενηνανελαμενοναν·ελ·[σ]αμεν·ηναν·ελ·[σ]αμεν·ον
Datανελαμενῃανελαμενῳαν·ελ·[σ]αμεν·ῃαν·ελ·[σ]αμεν·ῳ
Genανελαμενηςανελαμενουαν·ελ·[σ]αμεν·ηςαν·ελ·[σ]αμεν·ου
PlVocανελαμεναιανελαμενοιανελαμενααν·ελ·[σ]αμεν·αιαν·ελ·[σ]αμεν·οιαν·ελ·[σ]αμεν·α
Nom
Accανελαμεναςανελαμενουςαν·ελ·[σ]αμεν·αςαν·ελ·[σ]αμεν·ους
Datανελαμεναιςανελαμενοιςαν·ελ·[σ]αμεν·αιςαν·ελ·[σ]αμεν·οις
Genανελαμενωνανελαμενωναν·ελ·[σ]αμεν·ωναν·ελ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανειλον[GNT][LXX]αν·ε·ελ·ονανειλομην[LXX]αν·ε·ελ·ομην
2ndανειλες[GNT][LXX]αν·ε·ελ·εςανειλουαν·ε·ελ·ου
3rdανειλεν[GNT][LXX], ανειλεαν·ε·ελ·ε(ν), αν·ε·ελ·ε(ν)ανειλετο[GNT]αν·ε·ελ·ετο
Pl1stανειλομεναν·ε·ελ·ομενανειλομεθααν·ε·ελ·ομεθα
2ndανειλετε[GNT]αν·ε·ελ·ετεανειλεσθεαν·ε·ελ·εσθε
3rdανειλον[GNT][LXX], ανειλοσαναν·ε·ελ·ον, αν·ε·ελ·οσαν altανειλοντοαν·ε·ελ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανελω[LXX]αν·ελ·ωανελωμαιαν·ελ·ωμαι
2ndανελῃς[LXX]αν·ελ·ῃςανελῃ[LXX]αν·ελ·ῃ
3rdανελῃ[LXX]αν·ελ·ῃανεληταιαν·ελ·ηται
Pl1stανελωμεν[LXX]αν·ελ·ωμενανελωμεθααν·ελ·ωμεθα
2ndανελητεαν·ελ·ητεανελησθεαν·ελ·ησθε
3rdανελωσιν[GNT], ανελωσιαν·ελ·ωσι(ν), αν·ελ·ωσι(ν)ανελωνταιαν·ελ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανελοιμιαν·ελ·οιμιανελοιμηναν·ελ·οιμην
2ndανελοιςαν·ελ·οιςανελοιοαν·ελ·οιο
3rdανελοι[LXX]αν·ελ·οιανελοιτοαν·ελ·οιτο
Pl1stανελοιμεναν·ελ·οιμενανελοιμεθααν·ελ·οιμεθα
2ndανελοιτεαν·ελ·οιτεανελοισθεαν·ελ·οισθε
3rdανελοιεν, ανελοισαναν·ελ·οιεν, αν·ελ·οισαν altανελοιντοαν·ελ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανελε[LXX]αν·ελ·εανελουαν·ελ·ου
3rdανελετω[LXX]αν·ελ·ετωανελεσθωαν·ελ·εσθω
Pl1st
2ndανελετεαν·ελ·ετεανελεσθε[LXX]αν·ελ·εσθε
3rdανελετωσαν, ανελοντωναν·ελ·ετωσαν, αν·ελ·οντων classicalανελεσθωσαν, ανελεσθωναν·ελ·εσθωσαν, αν·ελ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανελειν[GNT][LXX]​αν·ελ·εινανελεσθαι​αν·ελ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανελουσαανελοναν·ελ·ουσ·ααν·ελ·ο[υ]ν[τ]
Nomανελων[LXX]αν·ελ·ο[υ]ν[τ]·^
Accανελουσανανελοντααν·ελ·ουσ·αναν·ελ·ο[υ]ντ·α
Datανελουσῃανελοντιαν·ελ·ουσ·ῃαν·ελ·ο[υ]ντ·ι
Genανελουσηςανελοντοςαν·ελ·ουσ·ηςαν·ελ·ο[υ]ντ·ος
PlVocανελουσαιανελοντεςανελοντααν·ελ·ουσ·αιαν·ελ·ο[υ]ντ·εςαν·ελ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accανελουσαςανελονταςαν·ελ·ουσ·αςαν·ελ·ο[υ]ντ·ας
Datανελουσαιςανελουσι, ανελουσιναν·ελ·ουσ·αιςαν·ελ·ου[ντ]·σι(ν)
Genανελουσωνανελοντωναν·ελ·ουσ·ωναν·ελ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανελομενηανελομενεαν·ελ·ομεν·ηαν·ελ·ομεν·ε
Nomανελομενος[LXX]αν·ελ·ομεν·ος
Accανελομενηνανελομενοναν·ελ·ομεν·ηναν·ελ·ομεν·ον
Datανελομενῃανελομενῳαν·ελ·ομεν·ῃαν·ελ·ομεν·ῳ
Genανελομενηςανελομενουαν·ελ·ομεν·ηςαν·ελ·ομεν·ου
PlVocανελομεναιανελομενοιανελομενααν·ελ·ομεν·αιαν·ελ·ομεν·οιαν·ελ·ομεν·α
Nom
Accανελομεναςανελομενουςαν·ελ·ομεν·αςαν·ελ·ομεν·ους
Datανελομεναιςανελομενοιςαν·ελ·ομεν·αιςαν·ελ·ομεν·οις
Genανελομενωνανελομενωναν·ελ·ομεν·ωναν·ελ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανῃρημαιαν·ῃρη·μαι
2ndανῃρησαιαν·ῃρη·σαι
3rdανῃρηταιαν·ῃρη·ται
Pl1stανῃρημεθααν·ῃρη·μεθα
2ndανῃρησθεαν·ῃρη·σθε
3rdανῃρηνταιαν·ῃρη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανῃρησομαιαν·ῃρη·σομαι
2ndανῃρησῃ, ανῃρησειαν·ῃρη·σῃ, αν·ῃρη·σει classical
3rdανῃρησεταιαν·ῃρη·σεται
Pl1stανῃρησομεθααν·ῃρη·σομεθα
2ndανῃρησεσθεαν·ῃρη·σεσθε
3rdανῃρησονταιαν·ῃρη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανῃρησοιμηναν·ῃρη·σοιμην
2ndανῃρησοιοαν·ῃρη·σοιο
3rdανῃρησοιτοαν·ῃρη·σοιτο
Pl1stανῃρησοιμεθααν·ῃρη·σοιμεθα
2ndανῃρησοισθεαν·ῃρη·σοισθε
3rdανῃρησοιντοαν·ῃρη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανῃρησοαν·ῃρη·σο
3rdανῃρησθωαν·ῃρη·σθω
Pl1st
2ndανῃρησθεαν·ῃρη·σθε
3rdανῃρησθωσαν, ανῃρησθωναν·ῃρη·σθωσαν, αν·ῃρη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανῃρησθαι[LXX]​αν·ῃρη·σθαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανῃρησεσθαι​αν·ῃρη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανῃρημενηανῃρημενεαν·ῃρη·μεν·ηαν·ῃρη·μεν·ε
Nomανῃρημενοςαν·ῃρη·μεν·ος
Accανῃρημενηνανῃρημενοναν·ῃρη·μεν·ηναν·ῃρη·μεν·ον
Datανῃρημενῃανῃρημενῳαν·ῃρη·μεν·ῃαν·ῃρη·μεν·ῳ
Genανῃρημενηςανῃρημενουαν·ῃρη·μεν·ηςαν·ῃρη·μεν·ου
PlVocανῃρημεναιανῃρημενοι[LXX]ανῃρημενααν·ῃρη·μεν·αιαν·ῃρη·μεν·οιαν·ῃρη·μεν·α
Nom
Accανῃρημεναςανῃρημενους[LXX]αν·ῃρη·μεν·αςαν·ῃρη·μεν·ους
Datανῃρημεναιςανῃρημενοις[LXX]αν·ῃρη·μεν·αιςαν·ῃρη·μεν·οις
Genανῃρημενων[LXX]ανῃρημενων[LXX]αν·ῃρη·μεν·ωναν·ῃρη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανῃρημηναν·ε·ῃρη·μην
2ndανῃρησοαν·ε·ῃρη·σο
3rdανῃρητοαν·ε·ῃρη·το
Pl1stανῃρημεθααν·ε·ῃρη·μεθα
2ndανῃρησθεαν·ε·ῃρη·σθε
3rdανῃρηντοαν·ε·ῃρη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανῃρεθηναν·ε·αιρε·θην
2ndανῃρεθηςαν·ε·αιρε·θης
3rdανῃρεθη[GNT][LXX]αν·ε·αιρε·θη
Pl1stανῃρεθημεναν·ε·αιρε·θημεν
2ndανῃρεθητεαν·ε·αιρε·θητε
3rdανῃρεθησαναν·ε·αιρε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναιρεθησομαιαν·αιρε·θησομαι
2ndαναιρεθησῃ, αναιρεθησειαν·αιρε·θησῃ, αν·αιρε·θησει classical
3rdαναιρεθησεται[LXX]αν·αιρε·θησεται
Pl1stαναιρεθησομεθααν·αιρε·θησομεθα
2ndαναιρεθησεσθεαν·αιρε·θησεσθε
3rdαναιρεθησονται[LXX]αν·αιρε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναιρεθωαν·αιρε·θω
2ndαναιρεθῃςαν·αιρε·θῃς
3rdαναιρεθῃαν·αιρε·θῃ
Pl1stαναιρεθωμεναν·αιρε·θωμεν
2ndαναιρεθητεαν·αιρε·θητε
3rdαναιρεθωσιν, αναιρεθωσιαν·αιρε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναιρεθειηναν·αιρε·θειην
2ndαναιρεθειηςαν·αιρε·θειης
3rdαναιρεθειηαν·αιρε·θειη
Pl1stαναιρεθειημεν, αναιρεθειμεναν·αιρε·θειημεν, αν·αιρε·θειμεν classical
2ndαναιρεθειητε, αναιρεθειτεαν·αιρε·θειητε, αν·αιρε·θειτε classical
3rdαναιρεθειησαν, αναιρεθειεναν·αιρε·θειησαν, αν·αιρε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναιρεθησοιμηναν·αιρε·θησοιμην
2ndαναιρεθησοιοαν·αιρε·θησοιο
3rdαναιρεθησοιτοαν·αιρε·θησοιτο
Pl1stαναιρεθησοιμεθααν·αιρε·θησοιμεθα
2ndαναιρεθησοισθεαν·αιρε·θησοισθε
3rdαναιρεθησοιντοαν·αιρε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναιρεθητιαν·αιρε·θητι
3rdαναιρεθητω[LXX]αν·αιρε·θητω
Pl1st
2ndαναιρεθητεαν·αιρε·θητε
3rdαναιρεθητωσαν, αναιρεθεντωναν·αιρε·θητωσαν, αν·αιρε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αναιρεθηναι[GNT][LXX]​αν·αιρε·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αναιρεθησεσθαι​αν·αιρε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναιρεθεισααναιρεθειςαναιρεθεναν·αιρε·θεισ·ααν·αιρε·θει[ντ]·ςαν·αιρε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαναιρεθεισαναναιρεθεντα[LXX]αν·αιρε·θεισ·αναν·αιρε·θε[ι]ντ·α
Datαναιρεθεισῃαναιρεθεντιαν·αιρε·θεισ·ῃαν·αιρε·θε[ι]ντ·ι
Genαναιρεθεισηςαναιρεθεντοςαν·αιρε·θεισ·ηςαν·αιρε·θε[ι]ντ·ος
PlVocαναιρεθεισαιαναιρεθεντεςαναιρεθεντα[LXX]αν·αιρε·θεισ·αιαν·αιρε·θε[ι]ντ·εςαν·αιρε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαναιρεθεισαςαναιρεθενταςαν·αιρε·θεισ·αςαν·αιρε·θε[ι]ντ·ας
Datαναιρεθεισαιςαναιρεθεισι, αναιρεθεισιναν·αιρε·θεισ·αιςαν·αιρε·θει[ντ]·σι(ν)
Genαναιρεθεισωναναιρεθεντωναν·αιρε·θεισ·ωναν·αιρε·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναιρεθησομενηαναιρεθησομενεαν·αιρε·θησομεν·ηαν·αιρε·θησομεν·ε
Nomαναιρεθησομενοςαν·αιρε·θησομεν·ος
Accαναιρεθησομενηναναιρεθησομενοναν·αιρε·θησομεν·ηναν·αιρε·θησομεν·ον
Datαναιρεθησομενῃαναιρεθησομενῳαν·αιρε·θησομεν·ῃαν·αιρε·θησομεν·ῳ
Genαναιρεθησομενηςαναιρεθησομενουαν·αιρε·θησομεν·ηςαν·αιρε·θησομεν·ου
PlVocαναιρεθησομεναιαναιρεθησομενοιαναιρεθησομενααν·αιρε·θησομεν·αιαν·αιρε·θησομεν·οιαν·αιρε·θησομεν·α
Nom
Accαναιρεθησομεναςαναιρεθησομενουςαν·αιρε·θησομεν·αςαν·αιρε·θησομεν·ους
Datαναιρεθησομεναιςαναιρεθησομενοιςαν·αιρε·θησομεν·αιςαν·αιρε·θησομεν·οις
Genαναιρεθησομενωναναιρεθησομενωναν·αιρε·θησομεν·ωναν·αιρε·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 16:11:19 EST