αναθαλλω • ANAQALLW • anathallō

Search: αναθαλλουσα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναθαλλουσαἀναθάλλωανα·θαλλ·ουσ·αpres act ptcp fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναθαλλουσαἀναθάλλωανα·θαλλ·ουσ·αpres act ptcp fem nom|voc sg

ἀνα·θάλλω (ανα+θαλλ-, -, 2nd ανα+θαλ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναθαλλωανα·θαλλ·ωαναθαλλομαιανα·θαλλ·ομαι
2ndαναθαλλειςανα·θαλλ·ειςαναθαλλῃ, αναθαλλει[LXX], αναθαλλεσαιανα·θαλλ·ῃ, ανα·θαλλ·ει classical, ανα·θαλλ·εσαι alt
3rdαναθαλλει[LXX]ανα·θαλλ·ειαναθαλλεταιανα·θαλλ·εται
Pl1stαναθαλλομενανα·θαλλ·ομεναναθαλλομεθαανα·θαλλ·ομεθα
2ndαναθαλλετεανα·θαλλ·ετεαναθαλλεσθεανα·θαλλ·εσθε
3rdαναθαλλουσιν, αναθαλλουσιανα·θαλλ·ουσι(ν)αναθαλλονταιανα·θαλλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναθαλλωανα·θαλλ·ωαναθαλλωμαιανα·θαλλ·ωμαι
2ndαναθαλλῃςανα·θαλλ·ῃςαναθαλλῃανα·θαλλ·ῃ
3rdαναθαλλῃανα·θαλλ·ῃαναθαλληταιανα·θαλλ·ηται
Pl1stαναθαλλωμενανα·θαλλ·ωμεναναθαλλωμεθαανα·θαλλ·ωμεθα
2ndαναθαλλητεανα·θαλλ·ητεαναθαλλησθεανα·θαλλ·ησθε
3rdαναθαλλωσιν, αναθαλλωσιανα·θαλλ·ωσι(ν)αναθαλλωνταιανα·θαλλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναθαλλοιμιανα·θαλλ·οιμιαναθαλλοιμηνανα·θαλλ·οιμην
2ndαναθαλλοιςανα·θαλλ·οιςαναθαλλοιοανα·θαλλ·οιο
3rdαναθαλλοιανα·θαλλ·οιαναθαλλοιτοανα·θαλλ·οιτο
Pl1stαναθαλλοιμενανα·θαλλ·οιμεναναθαλλοιμεθαανα·θαλλ·οιμεθα
2ndαναθαλλοιτεανα·θαλλ·οιτεαναθαλλοισθεανα·θαλλ·οισθε
3rdαναθαλλοιεν, αναθαλλοισανανα·θαλλ·οιεν, ανα·θαλλ·οισαν altαναθαλλοιντοανα·θαλλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναθαλλεανα·θαλλ·εαναθαλλουανα·θαλλ·ου
3rdαναθαλλετωανα·θαλλ·ετωαναθαλλεσθωανα·θαλλ·εσθω
Pl1st
2ndαναθαλλετεανα·θαλλ·ετεαναθαλλεσθεανα·θαλλ·εσθε
3rdαναθαλλετωσαν, αναθαλλοντωνανα·θαλλ·ετωσαν, ανα·θαλλ·οντων classicalαναθαλλεσθωσαν, αναθαλλεσθωνανα·θαλλ·εσθωσαν, ανα·θαλλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναθαλλειν​ανα·θαλλ·ειν​αναθαλλεσθαι​ανα·θαλλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναθαλλουσα[LXX]αναθαλλονανα·θαλλ·ουσ·αανα·θαλλ·ο[υ]ν[τ]
Nomαναθαλλων[LXX]ανα·θαλλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναθαλλουσαναναθαλλονταανα·θαλλ·ουσ·ανανα·θαλλ·ο[υ]ντ·α
Datαναθαλλουσῃαναθαλλοντιανα·θαλλ·ουσ·ῃανα·θαλλ·ο[υ]ντ·ι
Genαναθαλλουσηςαναθαλλοντοςανα·θαλλ·ουσ·ηςανα·θαλλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναθαλλουσαιαναθαλλοντεςαναθαλλονταανα·θαλλ·ουσ·αιανα·θαλλ·ο[υ]ντ·εςανα·θαλλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναθαλλουσαςαναθαλλονταςανα·θαλλ·ουσ·αςανα·θαλλ·ο[υ]ντ·ας
Datαναθαλλουσαιςαναθαλλουσι, αναθαλλουσινανα·θαλλ·ουσ·αιςανα·θαλλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναθαλλουσωναναθαλλοντωνανα·θαλλ·ουσ·ωνανα·θαλλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναθαλλομενηαναθαλλομενεανα·θαλλ·ομεν·ηανα·θαλλ·ομεν·ε
Nomαναθαλλομενοςανα·θαλλ·ομεν·ος
Accαναθαλλομενηναναθαλλομενονανα·θαλλ·ομεν·ηνανα·θαλλ·ομεν·ον
Datαναθαλλομενῃαναθαλλομενῳανα·θαλλ·ομεν·ῃανα·θαλλ·ομεν·ῳ
Genαναθαλλομενηςαναθαλλομενουανα·θαλλ·ομεν·ηςανα·θαλλ·ομεν·ου
PlVocαναθαλλομεναιαναθαλλομενοιαναθαλλομεναανα·θαλλ·ομεν·αιανα·θαλλ·ομεν·οιανα·θαλλ·ομεν·α
Nom
Accαναθαλλομεναςαναθαλλομενουςανα·θαλλ·ομεν·αςανα·θαλλ·ομεν·ους
Datαναθαλλομεναιςαναθαλλομενοιςανα·θαλλ·ομεν·αιςανα·θαλλ·ομεν·οις
Genαναθαλλομενωναναθαλλομενωνανα·θαλλ·ομεν·ωνανα·θαλλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεθαλλονανα·ε·θαλλ·ονανεθαλλομηνανα·ε·θαλλ·ομην
2ndανεθαλλεςανα·ε·θαλλ·εςανεθαλλουανα·ε·θαλλ·ου
3rdανεθαλλεν, ανεθαλλεανα·ε·θαλλ·ε(ν)ανεθαλλετοανα·ε·θαλλ·ετο
Pl1stανεθαλλομενανα·ε·θαλλ·ομενανεθαλλομεθαανα·ε·θαλλ·ομεθα
2ndανεθαλλετεανα·ε·θαλλ·ετεανεθαλλεσθεανα·ε·θαλλ·εσθε
3rdανεθαλλον, ανεθαλλοσανανα·ε·θαλλ·ον, ανα·ε·θαλλ·οσαν altανεθαλλοντοανα·ε·θαλλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεθαλονανα·ε·θαλ·ονανεθαλομηνανα·ε·θαλ·ομην
2ndανεθαλεςανα·ε·θαλ·εςανεθαλουανα·ε·θαλ·ου
3rdανεθαλεν[LXX], ανεθαλεανα·ε·θαλ·ε(ν), ανα·ε·θαλ·ε(ν)ανεθαλετοανα·ε·θαλ·ετο
Pl1stανεθαλομενανα·ε·θαλ·ομενανεθαλομεθαανα·ε·θαλ·ομεθα
2ndανεθαλετε[GNT]ανα·ε·θαλ·ετεανεθαλεσθεανα·ε·θαλ·εσθε
3rdανεθαλον, ανεθαλοσανανα·ε·θαλ·ον, ανα·ε·θαλ·οσαν altανεθαλοντοανα·ε·θαλ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναθαλωανα·θαλ·ωαναθαλωμαιανα·θαλ·ωμαι
2ndαναθαλῃςανα·θαλ·ῃςαναθαλῃ[LXX]ανα·θαλ·ῃ
3rdαναθαλῃ[LXX]ανα·θαλ·ῃαναθαληταιανα·θαλ·ηται
Pl1stαναθαλωμενανα·θαλ·ωμεναναθαλωμεθαανα·θαλ·ωμεθα
2ndαναθαλητεανα·θαλ·ητεαναθαλησθεανα·θαλ·ησθε
3rdαναθαλωσιν, αναθαλωσιανα·θαλ·ωσι(ν)αναθαλωνταιανα·θαλ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναθαλοιμιανα·θαλ·οιμιαναθαλοιμηνανα·θαλ·οιμην
2ndαναθαλοιςανα·θαλ·οιςαναθαλοιοανα·θαλ·οιο
3rdαναθαλοι[LXX]ανα·θαλ·οιαναθαλοιτοανα·θαλ·οιτο
Pl1stαναθαλοιμενανα·θαλ·οιμεναναθαλοιμεθαανα·θαλ·οιμεθα
2ndαναθαλοιτεανα·θαλ·οιτεαναθαλοισθεανα·θαλ·οισθε
3rdαναθαλοιεν, αναθαλοισανανα·θαλ·οιεν, ανα·θαλ·οισαν altαναθαλοιντοανα·θαλ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναθαλεανα·θαλ·εαναθαλουανα·θαλ·ου
3rdαναθαλετωανα·θαλ·ετωαναθαλεσθωανα·θαλ·εσθω
Pl1st
2ndαναθαλετεανα·θαλ·ετεαναθαλεσθεανα·θαλ·εσθε
3rdαναθαλετωσαν, αναθαλοντωνανα·θαλ·ετωσαν, ανα·θαλ·οντων classicalαναθαλεσθωσαν, αναθαλεσθωνανα·θαλ·εσθωσαν, ανα·θαλ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναθαλειν​ανα·θαλ·ειν​αναθαλεσθαι​ανα·θαλ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναθαλουσααναθαλονανα·θαλ·ουσ·αανα·θαλ·ο[υ]ν[τ]
Nomαναθαλωνανα·θαλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναθαλουσαναναθαλονταανα·θαλ·ουσ·ανανα·θαλ·ο[υ]ντ·α
Datαναθαλουσῃαναθαλοντιανα·θαλ·ουσ·ῃανα·θαλ·ο[υ]ντ·ι
Genαναθαλουσηςαναθαλοντοςανα·θαλ·ουσ·ηςανα·θαλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναθαλουσαιαναθαλοντεςαναθαλονταανα·θαλ·ουσ·αιανα·θαλ·ο[υ]ντ·εςανα·θαλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναθαλουσαςαναθαλονταςανα·θαλ·ουσ·αςανα·θαλ·ο[υ]ντ·ας
Datαναθαλουσαιςαναθαλουσι, αναθαλουσινανα·θαλ·ουσ·αιςανα·θαλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναθαλουσωναναθαλοντωνανα·θαλ·ουσ·ωνανα·θαλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναθαλομενηαναθαλομενεανα·θαλ·ομεν·ηανα·θαλ·ομεν·ε
Nomαναθαλομενοςανα·θαλ·ομεν·ος
Accαναθαλομενηναναθαλομενονανα·θαλ·ομεν·ηνανα·θαλ·ομεν·ον
Datαναθαλομενῃαναθαλομενῳανα·θαλ·ομεν·ῃανα·θαλ·ομεν·ῳ
Genαναθαλομενηςαναθαλομενουανα·θαλ·ομεν·ηςανα·θαλ·ομεν·ου
PlVocαναθαλομεναιαναθαλομενοιαναθαλομεναανα·θαλ·ομεν·αιανα·θαλ·ομεν·οιανα·θαλ·ομεν·α
Nom
Accαναθαλομεναςαναθαλομενουςανα·θαλ·ομεν·αςανα·θαλ·ομεν·ους
Datαναθαλομεναιςαναθαλομενοιςανα·θαλ·ομεν·αιςανα·θαλ·ομεν·οις
Genαναθαλομενωναναθαλομενωνανα·θαλ·ομεν·ωνανα·θαλ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 18:49:50 EST