αναθεωρεω • ANAQEWREW • anatheōreō

Search: αναθεωρουντες

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναθεωρουντεςἀναθεωρέωανα·θεωρ(ε)·ο[υ]ντ·εςpres act ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναθεωρουντεςἀναθεωρέωανα·θεωρ(ε)·ο[υ]ντ·εςpres act ptcp mas nom|voc pl

ἀνα·θεωρέω (ανα+θεωρ(ε)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναθεωρωανα·θεωρ(ε)·ωαναθεωρουμαιανα·θεωρ(ε)·ομαι
2ndαναθεωρειςανα·θεωρ(ε)·ειςαναθεωρῃ, αναθεωρει, αναθεωρεισαιανα·θεωρ(ε)·ῃ, ανα·θεωρ(ε)·ει classical, ανα·θεωρ(ε)·εσαι alt
3rdαναθεωρειανα·θεωρ(ε)·ειαναθεωρειταιανα·θεωρ(ε)·εται
Pl1stαναθεωρουμενανα·θεωρ(ε)·ομεναναθεωρουμεθαανα·θεωρ(ε)·ομεθα
2ndαναθεωρειτεανα·θεωρ(ε)·ετεαναθεωρεισθεανα·θεωρ(ε)·εσθε
3rdαναθεωρουσιν, αναθεωρουσιανα·θεωρ(ε)·ουσι(ν)αναθεωρουνταιανα·θεωρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναθεωρωανα·θεωρ(ε)·ωαναθεωρωμαιανα·θεωρ(ε)·ωμαι
2ndαναθεωρῃςανα·θεωρ(ε)·ῃςαναθεωρῃανα·θεωρ(ε)·ῃ
3rdαναθεωρῃανα·θεωρ(ε)·ῃαναθεωρηταιανα·θεωρ(ε)·ηται
Pl1stαναθεωρωμενανα·θεωρ(ε)·ωμεναναθεωρωμεθαανα·θεωρ(ε)·ωμεθα
2ndαναθεωρητεανα·θεωρ(ε)·ητεαναθεωρησθεανα·θεωρ(ε)·ησθε
3rdαναθεωρωσιν, αναθεωρωσιανα·θεωρ(ε)·ωσι(ν)αναθεωρωνταιανα·θεωρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναθεωροιμιανα·θεωρ(ε)·οιμιαναθεωροιμηνανα·θεωρ(ε)·οιμην
2ndαναθεωροιςανα·θεωρ(ε)·οιςαναθεωροιοανα·θεωρ(ε)·οιο
3rdαναθεωροιανα·θεωρ(ε)·οιαναθεωροιτοανα·θεωρ(ε)·οιτο
Pl1stαναθεωροιμενανα·θεωρ(ε)·οιμεναναθεωροιμεθαανα·θεωρ(ε)·οιμεθα
2ndαναθεωροιτεανα·θεωρ(ε)·οιτεαναθεωροισθεανα·θεωρ(ε)·οισθε
3rdαναθεωροιεν, αναθεωροισανανα·θεωρ(ε)·οιεν, ανα·θεωρ(ε)·οισαν altαναθεωροιντοανα·θεωρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναθεωρειανα·θεωρ(ε)·εαναθεωρουανα·θεωρ(ε)·ου
3rdαναθεωρειτωανα·θεωρ(ε)·ετωαναθεωρεισθωανα·θεωρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαναθεωρειτεανα·θεωρ(ε)·ετεαναθεωρεισθεανα·θεωρ(ε)·εσθε
3rdαναθεωρειτωσαν, αναθεωρουντωνανα·θεωρ(ε)·ετωσαν, ανα·θεωρ(ε)·οντων classicalαναθεωρεισθωσαν, αναθεωρεισθωνανα·θεωρ(ε)·εσθωσαν, ανα·θεωρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναθεωρειν​ανα·θεωρ(ε)·ειν​αναθεωρεισθαι​ανα·θεωρ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναθεωρουσααναθεωρουνανα·θεωρ(ε)·ουσ·αανα·θεωρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαναθεωρων[GNT]ανα·θεωρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναθεωρουσαναναθεωρουνταανα·θεωρ(ε)·ουσ·ανανα·θεωρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαναθεωρουσῃαναθεωρουντιανα·θεωρ(ε)·ουσ·ῃανα·θεωρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαναθεωρουσηςαναθεωρουντοςανα·θεωρ(ε)·ουσ·ηςανα·θεωρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναθεωρουσαιαναθεωρουντες[GNT]αναθεωρουνταανα·θεωρ(ε)·ουσ·αιανα·θεωρ(ε)·ο[υ]ντ·εςανα·θεωρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναθεωρουσαςαναθεωρουνταςανα·θεωρ(ε)·ουσ·αςανα·θεωρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαναθεωρουσαιςαναθεωρουσι, αναθεωρουσινανα·θεωρ(ε)·ουσ·αιςανα·θεωρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναθεωρουσωναναθεωρουντωνανα·θεωρ(ε)·ουσ·ωνανα·θεωρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναθεωρουμενηαναθεωρουμενεανα·θεωρ(ε)·ομεν·ηανα·θεωρ(ε)·ομεν·ε
Nomαναθεωρουμενοςανα·θεωρ(ε)·ομεν·ος
Accαναθεωρουμενηναναθεωρουμενονανα·θεωρ(ε)·ομεν·ηνανα·θεωρ(ε)·ομεν·ον
Datαναθεωρουμενῃαναθεωρουμενῳανα·θεωρ(ε)·ομεν·ῃανα·θεωρ(ε)·ομεν·ῳ
Genαναθεωρουμενηςαναθεωρουμενουανα·θεωρ(ε)·ομεν·ηςανα·θεωρ(ε)·ομεν·ου
PlVocαναθεωρουμεναιαναθεωρουμενοιαναθεωρουμεναανα·θεωρ(ε)·ομεν·αιανα·θεωρ(ε)·ομεν·οιανα·θεωρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαναθεωρουμεναςαναθεωρουμενουςανα·θεωρ(ε)·ομεν·αςανα·θεωρ(ε)·ομεν·ους
Datαναθεωρουμεναιςαναθεωρουμενοιςανα·θεωρ(ε)·ομεν·αιςανα·θεωρ(ε)·ομεν·οις
Genαναθεωρουμενωναναθεωρουμενωνανα·θεωρ(ε)·ομεν·ωνανα·θεωρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεθεωρουνανα·ε·θεωρ(ε)·ονανεθεωρουμηνανα·ε·θεωρ(ε)·ομην
2ndανεθεωρειςανα·ε·θεωρ(ε)·εςανεθεωρουανα·ε·θεωρ(ε)·ου
3rdανεθεωρειανα·ε·θεωρ(ε)·εανεθεωρειτοανα·ε·θεωρ(ε)·ετο
Pl1stανεθεωρουμενανα·ε·θεωρ(ε)·ομενανεθεωρουμεθαανα·ε·θεωρ(ε)·ομεθα
2ndανεθεωρειτεανα·ε·θεωρ(ε)·ετεανεθεωρεισθεανα·ε·θεωρ(ε)·εσθε
3rdανεθεωρουν, ανεθεωρουσανανα·ε·θεωρ(ε)·ον, ανα·ε·θεωρ(ε)·οσαν altανεθεωρουντοανα·ε·θεωρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 21:12:30 EST