αναθεματιζω • ANAQEMATIZW • anathematizō

Search: αναθεματισαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναθεματισαι; αναθεματισαι; αναθεματισαιἀναθεματίζωανα·θεματι·σαι; ανα·θεματι·σαι; ανα·θεματι·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναθεματισαιἀναθεματίζωανα·θεματι·σαι1aor mp imp 2nd sg
αναθεματισαιἀναθεματίζωανα·θεματι·σαι1aor act opt 3rd sg
αναθεματισαιἀναθεματίζωανα·θεματι·σαι1aor act inf

ἀνα·θεματίζω (ανα+θεματιζ-, ανα+θεματι(ε)·[σ]-, ανα+θεματι·σ-, -, ανα+τεθεματισ-, ανα+θεματισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναθεματιζωανα·θεματιζ·ωαναθεματιζομαιανα·θεματιζ·ομαι
2ndαναθεματιζειςανα·θεματιζ·ειςαναθεματιζῃ, αναθεματιζει, αναθεματιζεσαιανα·θεματιζ·ῃ, ανα·θεματιζ·ει classical, ανα·θεματιζ·εσαι alt
3rdαναθεματιζειανα·θεματιζ·ειαναθεματιζεταιανα·θεματιζ·εται
Pl1stαναθεματιζομενανα·θεματιζ·ομεναναθεματιζομεθαανα·θεματιζ·ομεθα
2ndαναθεματιζετεανα·θεματιζ·ετεαναθεματιζεσθεανα·θεματιζ·εσθε
3rdαναθεματιζουσιν, αναθεματιζουσιανα·θεματιζ·ουσι(ν)αναθεματιζονταιανα·θεματιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναθεματιζωανα·θεματιζ·ωαναθεματιζωμαιανα·θεματιζ·ωμαι
2ndαναθεματιζῃςανα·θεματιζ·ῃςαναθεματιζῃανα·θεματιζ·ῃ
3rdαναθεματιζῃανα·θεματιζ·ῃαναθεματιζηταιανα·θεματιζ·ηται
Pl1stαναθεματιζωμενανα·θεματιζ·ωμεναναθεματιζωμεθαανα·θεματιζ·ωμεθα
2ndαναθεματιζητεανα·θεματιζ·ητεαναθεματιζησθεανα·θεματιζ·ησθε
3rdαναθεματιζωσιν, αναθεματιζωσιανα·θεματιζ·ωσι(ν)αναθεματιζωνταιανα·θεματιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναθεματιζοιμιανα·θεματιζ·οιμιαναθεματιζοιμηνανα·θεματιζ·οιμην
2ndαναθεματιζοιςανα·θεματιζ·οιςαναθεματιζοιοανα·θεματιζ·οιο
3rdαναθεματιζοιανα·θεματιζ·οιαναθεματιζοιτοανα·θεματιζ·οιτο
Pl1stαναθεματιζοιμενανα·θεματιζ·οιμεναναθεματιζοιμεθαανα·θεματιζ·οιμεθα
2ndαναθεματιζοιτεανα·θεματιζ·οιτεαναθεματιζοισθεανα·θεματιζ·οισθε
3rdαναθεματιζοιεν, αναθεματιζοισανανα·θεματιζ·οιεν, ανα·θεματιζ·οισαν altαναθεματιζοιντοανα·θεματιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναθεματιζεανα·θεματιζ·εαναθεματιζουανα·θεματιζ·ου
3rdαναθεματιζετωανα·θεματιζ·ετωαναθεματιζεσθωανα·θεματιζ·εσθω
Pl1st
2ndαναθεματιζετεανα·θεματιζ·ετεαναθεματιζεσθεανα·θεματιζ·εσθε
3rdαναθεματιζετωσαν, αναθεματιζοντωνανα·θεματιζ·ετωσαν, ανα·θεματιζ·οντων classicalαναθεματιζεσθωσαν, αναθεματιζεσθωνανα·θεματιζ·εσθωσαν, ανα·θεματιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναθεματιζειν[GNT]​ανα·θεματιζ·ειναναθεματιζεσθαι​ανα·θεματιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναθεματιζουσααναθεματιζονανα·θεματιζ·ουσ·αανα·θεματιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomαναθεματιζωνανα·θεματιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναθεματιζουσαναναθεματιζονταανα·θεματιζ·ουσ·ανανα·θεματιζ·ο[υ]ντ·α
Datαναθεματιζουσῃαναθεματιζοντιανα·θεματιζ·ουσ·ῃανα·θεματιζ·ο[υ]ντ·ι
Genαναθεματιζουσηςαναθεματιζοντοςανα·θεματιζ·ουσ·ηςανα·θεματιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναθεματιζουσαιαναθεματιζοντεςαναθεματιζονταανα·θεματιζ·ουσ·αιανα·θεματιζ·ο[υ]ντ·εςανα·θεματιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναθεματιζουσαςαναθεματιζονταςανα·θεματιζ·ουσ·αςανα·θεματιζ·ο[υ]ντ·ας
Datαναθεματιζουσαιςαναθεματιζουσι, αναθεματιζουσινανα·θεματιζ·ουσ·αιςανα·θεματιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναθεματιζουσωναναθεματιζοντωνανα·θεματιζ·ουσ·ωνανα·θεματιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναθεματιζομενηαναθεματιζομενεανα·θεματιζ·ομεν·ηανα·θεματιζ·ομεν·ε
Nomαναθεματιζομενοςανα·θεματιζ·ομεν·ος
Accαναθεματιζομενηναναθεματιζομενονανα·θεματιζ·ομεν·ηνανα·θεματιζ·ομεν·ον
Datαναθεματιζομενῃαναθεματιζομενῳανα·θεματιζ·ομεν·ῃανα·θεματιζ·ομεν·ῳ
Genαναθεματιζομενηςαναθεματιζομενουανα·θεματιζ·ομεν·ηςανα·θεματιζ·ομεν·ου
PlVocαναθεματιζομεναιαναθεματιζομενοιαναθεματιζομεναανα·θεματιζ·ομεν·αιανα·θεματιζ·ομεν·οιανα·θεματιζ·ομεν·α
Nom
Accαναθεματιζομεναςαναθεματιζομενουςανα·θεματιζ·ομεν·αςανα·θεματιζ·ομεν·ους
Datαναθεματιζομεναιςαναθεματιζομενοιςανα·θεματιζ·ομεν·αιςανα·θεματιζ·ομεν·οις
Genαναθεματιζομενωναναθεματιζομενωνανα·θεματιζ·ομεν·ωνανα·θεματιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεθεματιζονανα·ε·θεματιζ·ονανεθεματιζομηνανα·ε·θεματιζ·ομην
2ndανεθεματιζεςανα·ε·θεματιζ·εςανεθεματιζουανα·ε·θεματιζ·ου
3rdανεθεματιζεν, ανεθεματιζεανα·ε·θεματιζ·ε(ν)ανεθεματιζετοανα·ε·θεματιζ·ετο
Pl1stανεθεματιζομενανα·ε·θεματιζ·ομενανεθεματιζομεθαανα·ε·θεματιζ·ομεθα
2ndανεθεματιζετεανα·ε·θεματιζ·ετεανεθεματιζεσθεανα·ε·θεματιζ·εσθε
3rdανεθεματιζον, ανεθεματιζοσανανα·ε·θεματιζ·ον, ανα·ε·θεματιζ·οσαν altανεθεματιζοντοανα·ε·θεματιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναθεματιω[LXX]ανα·θεματι(ε)·[σ]ωαναθεματιουμαιανα·θεματι(ε)·[σ]ομαι
2ndαναθεματιεις[LXX]ανα·θεματι(ε)·[σ]ειςαναθεματιῃ, αναθεματιει, αναθεματιεισαιανα·θεματι(ε)·[σ]ῃ, ανα·θεματι(ε)·[σ]ει classical, ανα·θεματι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdαναθεματιειανα·θεματι(ε)·[σ]ειαναθεματιειταιανα·θεματι(ε)·[σ]εται
Pl1stαναθεματιουμενανα·θεματι(ε)·[σ]ομεναναθεματιουμεθαανα·θεματι(ε)·[σ]ομεθα
2ndαναθεματιειτε[LXX]ανα·θεματι(ε)·[σ]ετεαναθεματιεισθεανα·θεματι(ε)·[σ]εσθε
3rdαναθεματιουσιν, αναθεματιουσιανα·θεματι(ε)·[σ]ουσι(ν)αναθεματιουνταιανα·θεματι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναθεματιοιμιανα·θεματι(ε)·[σ]οιμιαναθεματιοιμηνανα·θεματι(ε)·[σ]οιμην
2ndαναθεματιοιςανα·θεματι(ε)·[σ]οιςαναθεματιοιοανα·θεματι(ε)·[σ]οιο
3rdαναθεματιοιανα·θεματι(ε)·[σ]οιαναθεματιοιτοανα·θεματι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stαναθεματιοιμενανα·θεματι(ε)·[σ]οιμεναναθεματιοιμεθαανα·θεματι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndαναθεματιοιτεανα·θεματι(ε)·[σ]οιτεαναθεματιοισθεανα·θεματι(ε)·[σ]οισθε
3rdαναθεματιοιενανα·θεματι(ε)·[σ]οιεναναθεματιοιντοανα·θεματι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναθεματιειν​ανα·θεματι(ε)·[σ]ειν​αναθεματιεισθαι​ανα·θεματι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναθεματιουσααναθεματιουνανα·θεματι(ε)·[σ]ουσ·αανα·θεματι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomαναθεματιωνανα·θεματι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accαναθεματιουσαναναθεματιουνταανα·θεματι(ε)·[σ]ουσ·ανανα·θεματι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datαναθεματιουσῃαναθεματιουντιανα·θεματι(ε)·[σ]ουσ·ῃανα·θεματι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genαναθεματιουσηςαναθεματιουντοςανα·θεματι(ε)·[σ]ουσ·ηςανα·θεματι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocαναθεματιουσαιαναθεματιουντεςαναθεματιουνταανα·θεματι(ε)·[σ]ουσ·αιανα·θεματι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςανα·θεματι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναθεματιουσαςαναθεματιουνταςανα·θεματι(ε)·[σ]ουσ·αςανα·θεματι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datαναθεματιουσαιςαναθεματιουσι, αναθεματιουσινανα·θεματι(ε)·[σ]ουσ·αιςανα·θεματι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genαναθεματιουσωναναθεματιουντωνανα·θεματι(ε)·[σ]ουσ·ωνανα·θεματι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναθεματιουμενηαναθεματιουμενεανα·θεματι(ε)·[σ]ομεν·ηανα·θεματι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomαναθεματιουμενοςανα·θεματι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accαναθεματιουμενηναναθεματιουμενονανα·θεματι(ε)·[σ]ομεν·ηνανα·θεματι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datαναθεματιουμενῃαναθεματιουμενῳανα·θεματι(ε)·[σ]ομεν·ῃανα·θεματι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genαναθεματιουμενηςαναθεματιουμενουανα·θεματι(ε)·[σ]ομεν·ηςανα·θεματι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocαναθεματιουμεναιαναθεματιουμενοιαναθεματιουμεναανα·θεματι(ε)·[σ]ομεν·αιανα·θεματι(ε)·[σ]ομεν·οιανα·θεματι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accαναθεματιουμεναςαναθεματιουμενουςανα·θεματι(ε)·[σ]ομεν·αςανα·θεματι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datαναθεματιουμεναιςαναθεματιουμενοιςανα·θεματι(ε)·[σ]ομεν·αιςανα·θεματι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genαναθεματιουμενωναναθεματιουμενωνανα·θεματι(ε)·[σ]ομεν·ωνανα·θεματι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεθεματισαανα·ε·θεματι·σαανεθεματισαμηνανα·ε·θεματι·σαμην
2ndανεθεματισαςανα·ε·θεματι·σαςανεθεματισωανα·ε·θεματι·σω
3rdανεθεματισεν[LXX], ανεθεματισεανα·ε·θεματι·σε(ν), ανα·ε·θεματι·σε(ν)ανεθεματισατοανα·ε·θεματι·σατο
Pl1stανεθεματισαμεν[GNT]ανα·ε·θεματι·σαμενανεθεματισαμεθαανα·ε·θεματι·σαμεθα
2ndανεθεματισατεανα·ε·θεματι·σατεανεθεματισασθεανα·ε·θεματι·σασθε
3rdανεθεματισαν[GNT][LXX]ανα·ε·θεματι·σανανεθεματισαντοανα·ε·θεματι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναθεματισωανα·θεματι·σωαναθεματισωμαιανα·θεματι·σωμαι
2ndαναθεματισῃςανα·θεματι·σῃςαναθεματισῃανα·θεματι·σῃ
3rdαναθεματισῃανα·θεματι·σῃαναθεματισηταιανα·θεματι·σηται
Pl1stαναθεματισωμενανα·θεματι·σωμεναναθεματισωμεθαανα·θεματι·σωμεθα
2ndαναθεματισητεανα·θεματι·σητεαναθεματισησθεανα·θεματι·σησθε
3rdαναθεματισωσιν, αναθεματισωσιανα·θεματι·σωσι(ν)αναθεματισωνταιανα·θεματι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναθεματισαιμιανα·θεματι·σαιμιαναθεματισαιμηνανα·θεματι·σαιμην
2ndαναθεματισαις, αναθεματισειαςανα·θεματι·σαις, ανα·θεματι·σειας classicalαναθεματισαιοανα·θεματι·σαιο
3rdαναθεματισαι[LXX], αναθεματισειεανα·θεματι·σαι, ανα·θεματι·σειε classicalαναθεματισαιτοανα·θεματι·σαιτο
Pl1stαναθεματισαιμενανα·θεματι·σαιμεναναθεματισαιμεθαανα·θεματι·σαιμεθα
2ndαναθεματισαιτεανα·θεματι·σαιτεαναθεματισαισθεανα·θεματι·σαισθε
3rdαναθεματισαιεν, αναθεματισαισαν, αναθεματισειαν, αναθεματισειενανα·θεματι·σαιεν, ανα·θεματι·σαισαν alt, ανα·θεματι·σειαν classical, ανα·θεματι·σειεν classicalαναθεματισαιντοανα·θεματι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναθεματισονανα·θεματι·σοναναθεματισαι[LXX]ανα·θεματι·σαι
3rdαναθεματισατωανα·θεματι·σατωαναθεματισασθωανα·θεματι·σασθω
Pl1st
2ndαναθεματισατεανα·θεματι·σατεαναθεματισασθεανα·θεματι·σασθε
3rdαναθεματισατωσαν, αναθεματισαντωνανα·θεματι·σατωσαν, ανα·θεματι·σαντων classicalαναθεματισασθωσαν, αναθεματισασθωνανα·θεματι·σασθωσαν, ανα·θεματι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναθεματισαι[LXX]​ανα·θεματι·σαιαναθεματισασθαι​ανα·θεματι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναθεματισασααναθεματισαςαναθεματισανανα·θεματι·σασ·αανα·θεματι·σα[ντ]·ςανα·θεματι·σαν[τ]
Nom
Accαναθεματισασαναναθεματισανταανα·θεματι·σασ·ανανα·θεματι·σαντ·α
Datαναθεματισασῃαναθεματισαντιανα·θεματι·σασ·ῃανα·θεματι·σαντ·ι
Genαναθεματισασηςαναθεματισαντοςανα·θεματι·σασ·ηςανα·θεματι·σαντ·ος
PlVocαναθεματισασαιαναθεματισαντεςαναθεματισανταανα·θεματι·σασ·αιανα·θεματι·σαντ·εςανα·θεματι·σαντ·α
Nom
Accαναθεματισασαςαναθεματισανταςανα·θεματι·σασ·αςανα·θεματι·σαντ·ας
Datαναθεματισασαιςαναθεματισασι, αναθεματισασινανα·θεματι·σασ·αιςανα·θεματι·σα[ντ]·σι(ν)
Genαναθεματισασωναναθεματισαντωνανα·θεματι·σασ·ωνανα·θεματι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναθεματισαμενηαναθεματισαμενεανα·θεματι·σαμεν·ηανα·θεματι·σαμεν·ε
Nomαναθεματισαμενοςανα·θεματι·σαμεν·ος
Accαναθεματισαμενηναναθεματισαμενονανα·θεματι·σαμεν·ηνανα·θεματι·σαμεν·ον
Datαναθεματισαμενῃαναθεματισαμενῳανα·θεματι·σαμεν·ῃανα·θεματι·σαμεν·ῳ
Genαναθεματισαμενηςαναθεματισαμενουανα·θεματι·σαμεν·ηςανα·θεματι·σαμεν·ου
PlVocαναθεματισαμεναιαναθεματισαμενοιαναθεματισαμεναανα·θεματι·σαμεν·αιανα·θεματι·σαμεν·οιανα·θεματι·σαμεν·α
Nom
Accαναθεματισαμεναςαναθεματισαμενουςανα·θεματι·σαμεν·αςανα·θεματι·σαμεν·ους
Datαναθεματισαμεναιςαναθεματισαμενοιςανα·θεματι·σαμεν·αιςανα·θεματι·σαμεν·οις
Genαναθεματισαμενωναναθεματισαμενωνανα·θεματι·σαμεν·ωνανα·θεματι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανατεθεματισμαιανα·τεθεματισ·μαι
2ndανατεθεματισαιανα·τεθεματισ·[σ]αι
3rdανατεθεματισταιανα·τεθεματισ·ται
Pl1stανατεθεματισμεθαανα·τεθεματισ·μεθα
2ndανατεθεματισθεανα·τεθεματισ·[σ]θε
3rdανατεθεματιδαταιανα·τεθεματισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανατεθεματισομαιανα·τεθεματισ·[σ]ομαι
2ndανατεθεματισῃ, ανατεθεματισειανα·τεθεματισ·[σ]ῃ, ανα·τεθεματισ·[σ]ει classical
3rdανατεθεματισεταιανα·τεθεματισ·[σ]εται
Pl1stανατεθεματισομεθαανα·τεθεματισ·[σ]ομεθα
2ndανατεθεματισεσθεανα·τεθεματισ·[σ]εσθε
3rdανατεθεματισονταιανα·τεθεματισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανατεθεματισοιμηνανα·τεθεματισ·[σ]οιμην
2ndανατεθεματισοιοανα·τεθεματισ·[σ]οιο
3rdανατεθεματισοιτοανα·τεθεματισ·[σ]οιτο
Pl1stανατεθεματισοιμεθαανα·τεθεματισ·[σ]οιμεθα
2ndανατεθεματισοισθεανα·τεθεματισ·[σ]οισθε
3rdανατεθεματισοιντοανα·τεθεματισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανατεθεματισοανα·τεθεματισ·[σ]ο
3rdανατεθεματισθωανα·τεθεματισ·[σ]θω
Pl1st
2ndανατεθεματισθεανα·τεθεματισ·[σ]θε
3rdανατεθεματισθωσαν, ανατεθεματισθωνανα·τεθεματισ·[σ]θωσαν, ανα·τεθεματισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανατεθεματισθαι​ανα·τεθεματισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανατεθεματισεσθαι​ανα·τεθεματισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανατεθεματισμενηανατεθεματισμενεανα·τεθεματισ·μεν·ηανα·τεθεματισ·μεν·ε
Nomανατεθεματισμενοςανα·τεθεματισ·μεν·ος
Accανατεθεματισμενηνανατεθεματισμενον[LXX]ανα·τεθεματισ·μεν·ηνανα·τεθεματισ·μεν·ον
Datανατεθεματισμενῃανατεθεματισμενῳανα·τεθεματισ·μεν·ῃανα·τεθεματισ·μεν·ῳ
Genανατεθεματισμενηςανατεθεματισμενουανα·τεθεματισ·μεν·ηςανα·τεθεματισ·μεν·ου
PlVocανατεθεματισμεναιανατεθεματισμενοιανατεθεματισμεναανα·τεθεματισ·μεν·αιανα·τεθεματισ·μεν·οιανα·τεθεματισ·μεν·α
Nom
Accανατεθεματισμεναςανατεθεματισμενουςανα·τεθεματισ·μεν·αςανα·τεθεματισ·μεν·ους
Datανατεθεματισμεναιςανατεθεματισμενοιςανα·τεθεματισ·μεν·αιςανα·τεθεματισ·μεν·οις
Genανατεθεματισμενωνανατεθεματισμενωνανα·τεθεματισ·μεν·ωνανα·τεθεματισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανετεθεματισμηνανα·ε·τεθεματισ·μην
2ndανετεθεματισοανα·ε·τεθεματισ·[σ]ο
3rdανετεθεματιστοανα·ε·τεθεματισ·το
Pl1stανετεθεματισμεθαανα·ε·τεθεματισ·μεθα
2ndανετεθεματισθεανα·ε·τεθεματισ·[σ]θε
3rdανετεθεματιδατοανα·ε·τεθεματισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανατεθεματισμηνανα·[ε]·τεθεματισ·μην
2ndανατεθεματισοανα·[ε]·τεθεματισ·[σ]ο
3rdανατεθεματιστοανα·[ε]·τεθεματισ·το
Pl1stανατεθεματισμεθαανα·[ε]·τεθεματισ·μεθα
2ndανατεθεματισθεανα·[ε]·τεθεματισ·[σ]θε
3rdανατεθεματιδατοανα·[ε]·τεθεματισ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανεθεματισθηνανα·ε·θεματισ·θην
2ndανεθεματισθηςανα·ε·θεματισ·θης
3rdανεθεματισθηανα·ε·θεματισ·θη
Pl1stανεθεματισθημενανα·ε·θεματισ·θημεν
2ndανεθεματισθητεανα·ε·θεματισ·θητε
3rdανεθεματισθησανανα·ε·θεματισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναθεματισθησομαιανα·θεματισ·θησομαι
2ndαναθεματισθησῃ, αναθεματισθησειανα·θεματισ·θησῃ, ανα·θεματισ·θησει classical
3rdαναθεματισθησεται[LXX]ανα·θεματισ·θησεται
Pl1stαναθεματισθησομεθαανα·θεματισ·θησομεθα
2ndαναθεματισθησεσθεανα·θεματισ·θησεσθε
3rdαναθεματισθησονταιανα·θεματισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναθεματισθωανα·θεματισ·θω
2ndαναθεματισθῃςανα·θεματισ·θῃς
3rdαναθεματισθῃανα·θεματισ·θῃ
Pl1stαναθεματισθωμενανα·θεματισ·θωμεν
2ndαναθεματισθητεανα·θεματισ·θητε
3rdαναθεματισθωσιν, αναθεματισθωσιανα·θεματισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναθεματισθειηνανα·θεματισ·θειην
2ndαναθεματισθειηςανα·θεματισ·θειης
3rdαναθεματισθειηανα·θεματισ·θειη
Pl1stαναθεματισθειημεν, αναθεματισθειμενανα·θεματισ·θειημεν, ανα·θεματισ·θειμεν classical
2ndαναθεματισθειητε, αναθεματισθειτεανα·θεματισ·θειητε, ανα·θεματισ·θειτε classical
3rdαναθεματισθειησαν, αναθεματισθειενανα·θεματισ·θειησαν, ανα·θεματισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναθεματισθησοιμηνανα·θεματισ·θησοιμην
2ndαναθεματισθησοιοανα·θεματισ·θησοιο
3rdαναθεματισθησοιτοανα·θεματισ·θησοιτο
Pl1stαναθεματισθησοιμεθαανα·θεματισ·θησοιμεθα
2ndαναθεματισθησοισθεανα·θεματισ·θησοισθε
3rdαναθεματισθησοιντοανα·θεματισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναθεματισθητιανα·θεματισ·θητι
3rdαναθεματισθητωανα·θεματισ·θητω
Pl1st
2ndαναθεματισθητεανα·θεματισ·θητε
3rdαναθεματισθητωσαν, αναθεματισθεντωνανα·θεματισ·θητωσαν, ανα·θεματισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αναθεματισθηναι​ανα·θεματισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αναθεματισθησεσθαι​ανα·θεματισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναθεματισθεισααναθεματισθειςαναθεματισθενανα·θεματισ·θεισ·αανα·θεματισ·θει[ντ]·ςανα·θεματισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαναθεματισθεισαναναθεματισθενταανα·θεματισ·θεισ·ανανα·θεματισ·θε[ι]ντ·α
Datαναθεματισθεισῃαναθεματισθεντιανα·θεματισ·θεισ·ῃανα·θεματισ·θε[ι]ντ·ι
Genαναθεματισθεισηςαναθεματισθεντοςανα·θεματισ·θεισ·ηςανα·θεματισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαναθεματισθεισαιαναθεματισθεντεςαναθεματισθενταανα·θεματισ·θεισ·αιανα·θεματισ·θε[ι]ντ·εςανα·θεματισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαναθεματισθεισαςαναθεματισθενταςανα·θεματισ·θεισ·αςανα·θεματισ·θε[ι]ντ·ας
Datαναθεματισθεισαιςαναθεματισθεισι, αναθεματισθεισινανα·θεματισ·θεισ·αιςανα·θεματισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαναθεματισθεισωναναθεματισθεντωνανα·θεματισ·θεισ·ωνανα·θεματισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναθεματισθησομενηαναθεματισθησομενεανα·θεματισ·θησομεν·ηανα·θεματισ·θησομεν·ε
Nomαναθεματισθησομενοςανα·θεματισ·θησομεν·ος
Accαναθεματισθησομενηναναθεματισθησομενονανα·θεματισ·θησομεν·ηνανα·θεματισ·θησομεν·ον
Datαναθεματισθησομενῃαναθεματισθησομενῳανα·θεματισ·θησομεν·ῃανα·θεματισ·θησομεν·ῳ
Genαναθεματισθησομενηςαναθεματισθησομενουανα·θεματισ·θησομεν·ηςανα·θεματισ·θησομεν·ου
PlVocαναθεματισθησομεναιαναθεματισθησομενοιαναθεματισθησομεναανα·θεματισ·θησομεν·αιανα·θεματισ·θησομεν·οιανα·θεματισ·θησομεν·α
Nom
Accαναθεματισθησομεναςαναθεματισθησομενουςανα·θεματισ·θησομεν·αςανα·θεματισ·θησομεν·ους
Datαναθεματισθησομεναιςαναθεματισθησομενοιςανα·θεματισ·θησομεν·αιςανα·θεματισ·θησομεν·οις
Genαναθεματισθησομενωναναθεματισθησομενωνανα·θεματισ·θησομεν·ωνανα·θεματισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 02:01:54 EST