αναγω • ANAGW • anagō

Search: αναγαγω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναγαγωἀνάγωαν·αγαγ·ω2aor act sub 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναγαγωἀνάγωαν·αγαγ·ω2aor act sub 1st sg

ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγω[LXX]αν·αγ·ωαναγομαιαν·αγ·ομαι
2ndαναγεις[LXX]αν·αγ·ειςαναγῃ, αναγει[LXX], αναγεσαιαν·αγ·ῃ, αν·αγ·ει classical, αν·αγ·εσαι alt
3rdαναγει[LXX]αν·αγ·ειαναγεταιαν·αγ·εται
Pl1stαναγομεναν·αγ·ομεναναγομεθααν·αγ·ομεθα
2ndαναγετεαν·αγ·ετεαναγεσθεαν·αγ·εσθε
3rdαναγουσιν[LXX], αναγουσιαν·αγ·ουσι(ν), αν·αγ·ουσι(ν)αναγονταιαν·αγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγω[LXX]αν·αγ·ωαναγωμαιαν·αγ·ωμαι
2ndαναγῃςαν·αγ·ῃςαναγῃαν·αγ·ῃ
3rdαναγῃαν·αγ·ῃαναγηταιαν·αγ·ηται
Pl1stαναγωμεναν·αγ·ωμεναναγωμεθααν·αγ·ωμεθα
2ndαναγητεαν·αγ·ητεαναγησθεαν·αγ·ησθε
3rdαναγωσιν, αναγωσιαν·αγ·ωσι(ν)αναγωνταιαν·αγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγοιμιαν·αγ·οιμιαναγοιμηναν·αγ·οιμην
2ndαναγοιςαν·αγ·οιςαναγοιοαν·αγ·οιο
3rdαναγοιαν·αγ·οιαναγοιτοαν·αγ·οιτο
Pl1stαναγοιμεναν·αγ·οιμεναναγοιμεθααν·αγ·οιμεθα
2ndαναγοιτεαν·αγ·οιτεαναγοισθεαν·αγ·οισθε
3rdαναγοιεν, αναγοισαναν·αγ·οιεν, αν·αγ·οισαν altαναγοιντοαν·αγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναγεαν·αγ·εαναγουαν·αγ·ου
3rdαναγετωαν·αγ·ετωαναγεσθωαν·αγ·εσθω
Pl1st
2ndαναγετεαν·αγ·ετεαναγεσθεαν·αγ·εσθε
3rdαναγετωσαν, αναγοντων[LXX]αν·αγ·ετωσαν, αν·αγ·οντων classicalαναγεσθωσαν, αναγεσθωναν·αγ·εσθωσαν, αν·αγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναγειν[LXX]​αν·αγ·ειναναγεσθαι[GNT]​αν·αγ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγουσα[LXX]αναγον[LXX]αν·αγ·ουσ·ααν·αγ·ο[υ]ν[τ]
Nomαναγων[LXX]αν·αγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναγουσαναναγοντααν·αγ·ουσ·αναν·αγ·ο[υ]ντ·α
Datαναγουσῃαναγοντιαν·αγ·ουσ·ῃαν·αγ·ο[υ]ντ·ι
Genαναγουσηςαναγοντοςαν·αγ·ουσ·ηςαν·αγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναγουσαιαναγοντες[LXX]αναγοντααν·αγ·ουσ·αιαν·αγ·ο[υ]ντ·εςαν·αγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναγουσαςαναγονταςαν·αγ·ουσ·αςαν·αγ·ο[υ]ντ·ας
Datαναγουσαιςαναγουσι, αναγουσιν[LXX]αν·αγ·ουσ·αιςαν·αγ·ου[ντ]·σι(ν), αν·αγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναγουσωναναγοντων[LXX]αν·αγ·ουσ·ωναν·αγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγομενηαναγομενεαν·αγ·ομεν·ηαν·αγ·ομεν·ε
Nomαναγομενοςαν·αγ·ομεν·ος
Accαναγομενηναναγομενοναν·αγ·ομεν·ηναν·αγ·ομεν·ον
Datαναγομενῃαναγομενῳαν·αγ·ομεν·ῃαν·αγ·ομεν·ῳ
Genαναγομενηςαναγομενουαν·αγ·ομεν·ηςαν·αγ·ομεν·ου
PlVocαναγομεναιαναγομενοιαναγομενααν·αγ·ομεν·αιαν·αγ·ομεν·οιαν·αγ·ομεν·α
Nom
Accαναγομεναςαναγομενουςαν·αγ·ομεν·αςαν·αγ·ομεν·ους
Datαναγομεναιςαναγομενοις[GNT]αν·αγ·ομεν·αιςαν·αγ·ομεν·οις
Genαναγομενωναναγομενωναν·αγ·ομεν·ωναν·αγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανηγον[LXX]αν·ε·αγ·ονανηγομηναν·ε·αγ·ομην
2ndανηγεςαν·ε·αγ·εςανηγουαν·ε·αγ·ου
3rdανηγεν, ανηγεαν·ε·αγ·ε(ν)ανηγετοαν·ε·αγ·ετο
Pl1stανηγομεναν·ε·αγ·ομενανηγομεθααν·ε·αγ·ομεθα
2ndανηγετεαν·ε·αγ·ετεανηγεσθεαν·ε·αγ·εσθε
3rdανηγον[LXX], ανηγοσαναν·ε·αγ·ον, αν·ε·αγ·οσαν altανηγοντοαν·ε·αγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναξω[LXX]αν·αγ·σωαναξομαιαν·αγ·σομαι
2ndαναξειςαν·αγ·σειςαναξῃ, αναξει[LXX], αναξεσαιαν·αγ·σῃ, αν·αγ·σει classical, αν·αγ·σεσαι alt
3rdαναξει[LXX]αν·αγ·σειαναξεταιαν·αγ·σεται
Pl1stαναξομεν[LXX]αν·αγ·σομεναναξομεθααν·αγ·σομεθα
2ndαναξετεαν·αγ·σετεαναξεσθεαν·αγ·σεσθε
3rdαναξουσιν, αναξουσιαν·αγ·σουσι(ν)αναξονταιαν·αγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναξοιμιαν·αγ·σοιμιαναξοιμηναν·αγ·σοιμην
2ndαναξοιςαν·αγ·σοιςαναξοιοαν·αγ·σοιο
3rdαναξοιαν·αγ·σοιαναξοιτοαν·αγ·σοιτο
Pl1stαναξοιμεναν·αγ·σοιμεναναξοιμεθααν·αγ·σοιμεθα
2ndαναξοιτεαν·αγ·σοιτεαναξοισθεαν·αγ·σοισθε
3rdαναξοιεναν·αγ·σοιεναναξοιντοαν·αγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναξειν​αν·αγ·σειν​αναξεσθαι​αν·αγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναξουσααναξοναν·αγ·σουσ·ααν·αγ·σο[υ]ν[τ]
Nomαναξωναν·αγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαναξουσαναναξοντααν·αγ·σουσ·αναν·αγ·σο[υ]ντ·α
Datαναξουσῃαναξοντιαν·αγ·σουσ·ῃαν·αγ·σο[υ]ντ·ι
Genαναξουσηςαναξοντοςαν·αγ·σουσ·ηςαν·αγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαναξουσαιαναξοντεςαναξοντααν·αγ·σουσ·αιαν·αγ·σο[υ]ντ·εςαν·αγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαναξουσαςαναξονταςαν·αγ·σουσ·αςαν·αγ·σο[υ]ντ·ας
Datαναξουσαιςαναξουσι, αναξουσιναν·αγ·σουσ·αιςαν·αγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαναξουσωναναξοντωναν·αγ·σουσ·ωναν·αγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναξομενηαναξομενεαν·αγ·σομεν·ηαν·αγ·σομεν·ε
Nomαναξομενοςαν·αγ·σομεν·ος
Accαναξομενηναναξομενοναν·αγ·σομεν·ηναν·αγ·σομεν·ον
Datαναξομενῃαναξομενῳαν·αγ·σομεν·ῃαν·αγ·σομεν·ῳ
Genαναξομενηςαναξομενουαν·αγ·σομεν·ηςαν·αγ·σομεν·ου
PlVocαναξομεναιαναξομενοιαναξομενααν·αγ·σομεν·αιαν·αγ·σομεν·οιαν·αγ·σομεν·α
Nom
Accαναξομεναςαναξομενουςαν·αγ·σομεν·αςαν·αγ·σομεν·ους
Datαναξομεναιςαναξομενοιςαν·αγ·σομεν·αιςαν·αγ·σομεν·οις
Genαναξομενωναναξομενωναν·αγ·σομεν·ωναν·αγ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανηγαγον[GNT][LXX]αν·ε·αγαγ·ονανηγαγομηναν·ε·αγαγ·ομην
2ndανηγαγες[LXX]αν·ε·αγαγ·εςανηγαγουαν·ε·αγαγ·ου
3rdανηγαγεν[LXX], ανηγαγεαν·ε·αγαγ·ε(ν), αν·ε·αγαγ·ε(ν)ανηγαγετοαν·ε·αγαγ·ετο
Pl1stανηγαγομεναν·ε·αγαγ·ομενανηγαγομεθααν·ε·αγαγ·ομεθα
2ndανηγαγετε[LXX]αν·ε·αγαγ·ετεανηγαγεσθεαν·ε·αγαγ·εσθε
3rdανηγαγον[GNT][LXX], ανηγαγοσαναν·ε·αγαγ·ον, αν·ε·αγαγ·οσαν altανηγαγοντοαν·ε·αγαγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγαγω[LXX]αν·αγαγ·ωαναγαγωμαιαν·αγαγ·ωμαι
2ndαναγαγῃς[LXX]αν·αγαγ·ῃςαναγαγῃαν·αγαγ·ῃ
3rdαναγαγῃαν·αγαγ·ῃαναγαγηταιαν·αγαγ·ηται
Pl1stαναγαγωμεναν·αγαγ·ωμεναναγαγωμεθααν·αγαγ·ωμεθα
2ndαναγαγητεαν·αγαγ·ητεαναγαγησθεαν·αγαγ·ησθε
3rdαναγαγωσιν, αναγαγωσιαν·αγαγ·ωσι(ν)αναγαγωνταιαν·αγαγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγαγοιμιαν·αγαγ·οιμιαναγαγοιμηναν·αγαγ·οιμην
2ndαναγαγοιςαν·αγαγ·οιςαναγαγοιοαν·αγαγ·οιο
3rdαναγαγοιαν·αγαγ·οιαναγαγοιτοαν·αγαγ·οιτο
Pl1stαναγαγοιμεναν·αγαγ·οιμεναναγαγοιμεθααν·αγαγ·οιμεθα
2ndαναγαγοιτεαν·αγαγ·οιτεαναγαγοισθεαν·αγαγ·οισθε
3rdαναγαγοιεν, αναγαγοισαναν·αγαγ·οιεν, αν·αγαγ·οισαν altαναγαγοιντοαν·αγαγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναγαγε[LXX]αν·αγαγ·εαναγαγουαν·αγαγ·ου
3rdαναγαγετωαν·αγαγ·ετωαναγαγεσθωαν·αγαγ·εσθω
Pl1st
2ndαναγαγετε[LXX]αν·αγαγ·ετεαναγαγεσθεαν·αγαγ·εσθε
3rdαναγαγετωσαν, αναγαγοντωναν·αγαγ·ετωσαν, αν·αγαγ·οντων classicalαναγαγεσθωσαν, αναγαγεσθωναν·αγαγ·εσθωσαν, αν·αγαγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναγαγειν[GNT][LXX]​αν·αγαγ·ειναναγαγεσθαι​αν·αγαγ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγαγουσααναγαγοναν·αγαγ·ουσ·ααν·αγαγ·ο[υ]ν[τ]
Nomαναγαγων[GNT][LXX]αν·αγαγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναγαγουσαναναγαγοντααν·αγαγ·ουσ·αναν·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Datαναγαγουσῃαναγαγοντι[LXX]αν·αγαγ·ουσ·ῃαν·αγαγ·ο[υ]ντ·ι
Genαναγαγουσηςαναγαγοντοςαν·αγαγ·ουσ·ηςαν·αγαγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναγαγουσαιαναγαγοντες[LXX]αναγαγοντααν·αγαγ·ουσ·αιαν·αγαγ·ο[υ]ντ·εςαν·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναγαγουσαςαναγαγονταςαν·αγαγ·ουσ·αςαν·αγαγ·ο[υ]ντ·ας
Datαναγαγουσαιςαναγαγουσι, αναγαγουσιναν·αγαγ·ουσ·αιςαν·αγαγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναγαγουσωναναγαγοντωναν·αγαγ·ουσ·ωναν·αγαγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγαγομενηαναγαγομενεαν·αγαγ·ομεν·ηαν·αγαγ·ομεν·ε
Nomαναγαγομενοςαν·αγαγ·ομεν·ος
Accαναγαγομενηναναγαγομενοναν·αγαγ·ομεν·ηναν·αγαγ·ομεν·ον
Datαναγαγομενῃαναγαγομενῳαν·αγαγ·ομεν·ῃαν·αγαγ·ομεν·ῳ
Genαναγαγομενηςαναγαγομενουαν·αγαγ·ομεν·ηςαν·αγαγ·ομεν·ου
PlVocαναγαγομεναιαναγαγομενοιαναγαγομενααν·αγαγ·ομεν·αιαν·αγαγ·ομεν·οιαν·αγαγ·ομεν·α
Nom
Accαναγαγομεναςαναγαγομενουςαν·αγαγ·ομεν·αςαν·αγαγ·ομεν·ους
Datαναγαγομεναιςαναγαγομενοιςαν·αγαγ·ομεν·αιςαν·αγαγ·ομεν·οις
Genαναγαγομενωναναγαγομενωναν·αγαγ·ομεν·ωναν·αγαγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανηχθηναν·ε·αγ·θην
2ndανηχθηςαν·ε·αγ·θης
3rdανηχθη[GNT]αν·ε·αγ·θη
Pl1stανηχθημεν[GNT]αν·ε·αγ·θημεν
2ndανηχθητεαν·ε·αγ·θητε
3rdανηχθησαν[GNT][LXX]αν·ε·αγ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναχθησομαιαν·αγ·θησομαι
2ndαναχθησῃ, αναχθησειαν·αγ·θησῃ, αν·αγ·θησει classical
3rdαναχθησεταιαν·αγ·θησεται
Pl1stαναχθησομεθααν·αγ·θησομεθα
2ndαναχθησεσθεαν·αγ·θησεσθε
3rdαναχθησονταιαν·αγ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναχθωαν·αγ·θω
2ndαναχθῃςαν·αγ·θῃς
3rdαναχθῃαν·αγ·θῃ
Pl1stαναχθωμεναν·αγ·θωμεν
2ndαναχθητεαν·αγ·θητε
3rdαναχθωσιν, αναχθωσιαν·αγ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναχθειηναν·αγ·θειην
2ndαναχθειηςαν·αγ·θειης
3rdαναχθειηαν·αγ·θειη
Pl1stαναχθειημεν, αναχθειμεναν·αγ·θειημεν, αν·αγ·θειμεν classical
2ndαναχθειητε, αναχθειτεαν·αγ·θειητε, αν·αγ·θειτε classical
3rdαναχθειησαν, αναχθειεναν·αγ·θειησαν, αν·αγ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναχθησοιμηναν·αγ·θησοιμην
2ndαναχθησοιοαν·αγ·θησοιο
3rdαναχθησοιτοαν·αγ·θησοιτο
Pl1stαναχθησοιμεθααν·αγ·θησοιμεθα
2ndαναχθησοισθεαν·αγ·θησοισθε
3rdαναχθησοιντοαν·αγ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναχθητιαν·αγ·θητι
3rdαναχθητωαν·αγ·θητω
Pl1st
2ndαναχθητεαν·αγ·θητε
3rdαναχθητωσαν, αναχθεντωναν·αγ·θητωσαν, αν·αγ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αναχθηναι[GNT]​αν·αγ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αναχθησεσθαι​αν·αγ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναχθεισααναχθεις[LXX]αναχθεναν·αγ·θεισ·ααν·αγ·θει[ντ]·ςαν·αγ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαναχθεισαναναχθεντααν·αγ·θεισ·αναν·αγ·θε[ι]ντ·α
Datαναχθεισῃαναχθεντιαν·αγ·θεισ·ῃαν·αγ·θε[ι]ντ·ι
Genαναχθεισηςαναχθεντοςαν·αγ·θεισ·ηςαν·αγ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαναχθεισαιαναχθεντες[GNT]αναχθεντααν·αγ·θεισ·αιαν·αγ·θε[ι]ντ·εςαν·αγ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαναχθεισαςαναχθενταςαν·αγ·θεισ·αςαν·αγ·θε[ι]ντ·ας
Datαναχθεισαιςαναχθεισι, αναχθεισιναν·αγ·θεισ·αιςαν·αγ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαναχθεισωναναχθεντωναν·αγ·θεισ·ωναν·αγ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναχθησομενηαναχθησομενεαν·αγ·θησομεν·ηαν·αγ·θησομεν·ε
Nomαναχθησομενοςαν·αγ·θησομεν·ος
Accαναχθησομενηναναχθησομενοναν·αγ·θησομεν·ηναν·αγ·θησομεν·ον
Datαναχθησομενῃαναχθησομενῳαν·αγ·θησομεν·ῃαν·αγ·θησομεν·ῳ
Genαναχθησομενηςαναχθησομενουαν·αγ·θησομεν·ηςαν·αγ·θησομεν·ου
PlVocαναχθησομεναιαναχθησομενοιαναχθησομενααν·αγ·θησομεν·αιαν·αγ·θησομεν·οιαν·αγ·θησομεν·α
Nom
Accαναχθησομεναςαναχθησομενουςαν·αγ·θησομεν·αςαν·αγ·θησομεν·ους
Datαναχθησομεναιςαναχθησομενοιςαν·αγ·θησομεν·αιςαν·αγ·θησομεν·οις
Genαναχθησομενωναναχθησομενωναν·αγ·θησομεν·ωναν·αγ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 13-Jul-2020 05:23:35 EDT