αναγινωσκω αναγιγνωσκω • ANAGINWSKW ANAGIGNWSKW • anaginōskō anagignōskō

Search: αναγινωσκων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναγινωσκωνἀναγινώσκωανα·γινωσκ·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναγινωσκωνἀναγινώσκωανα·γινωσκ·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg

ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγινωσκω, αναγιγνωσκωανα·γινωσκ·ω, ανα·γιγνωσκ·ωαναγινωσκομαι, αναγιγνωσκομαιανα·γινωσκ·ομαι, ανα·γιγνωσκ·ομαι
2ndαναγινωσκεις[GNT][LXX], αναγιγνωσκειςανα·γινωσκ·εις, ανα·γιγνωσκ·ειςαναγινωσκῃ, αναγινωσκει, αναγινωσκεσαι, αναγιγνωσκῃ, αναγιγνωσκει, αναγιγνωσκεσαιανα·γινωσκ·ῃ, ανα·γινωσκ·ει classical, ανα·γινωσκ·εσαι alt, ανα·γιγνωσκ·ῃ, ανα·γιγνωσκ·ει classical, ανα·γιγνωσκ·εσαι alt
3rdαναγινωσκει, αναγιγνωσκειανα·γινωσκ·ει, ανα·γιγνωσκ·ειαναγινωσκεται[GNT], αναγιγνωσκεταιανα·γινωσκ·εται, ανα·γιγνωσκ·εται
Pl1stαναγινωσκομεν, αναγιγνωσκομενανα·γινωσκ·ομεν, ανα·γιγνωσκ·ομεναναγινωσκομεθα, αναγιγνωσκομεθαανα·γινωσκ·ομεθα, ανα·γιγνωσκ·ομεθα
2ndαναγινωσκετε[GNT], αναγιγνωσκετεανα·γινωσκ·ετε, ανα·γιγνωσκ·ετεαναγινωσκεσθε, αναγιγνωσκεσθεανα·γινωσκ·εσθε, ανα·γιγνωσκ·εσθε
3rdαναγινωσκουσιν, αναγινωσκουσι, αναγιγνωσκουσιν, αναγιγνωσκουσιανα·γινωσκ·ουσι(ν), ανα·γιγνωσκ·ουσι(ν)αναγινωσκονται, αναγιγνωσκονταιανα·γινωσκ·ονται, ανα·γιγνωσκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγινωσκω, αναγιγνωσκωανα·γινωσκ·ω, ανα·γιγνωσκ·ωαναγινωσκωμαι, αναγιγνωσκωμαιανα·γινωσκ·ωμαι, ανα·γιγνωσκ·ωμαι
2ndαναγινωσκῃς, αναγιγνωσκῃςανα·γινωσκ·ῃς, ανα·γιγνωσκ·ῃςαναγινωσκῃ, αναγιγνωσκῃανα·γινωσκ·ῃ, ανα·γιγνωσκ·ῃ
3rdαναγινωσκῃ, αναγιγνωσκῃανα·γινωσκ·ῃ, ανα·γιγνωσκ·ῃαναγινωσκηται[GNT], αναγιγνωσκηταιανα·γινωσκ·ηται, ανα·γιγνωσκ·ηται
Pl1stαναγινωσκωμεν, αναγιγνωσκωμενανα·γινωσκ·ωμεν, ανα·γιγνωσκ·ωμεναναγινωσκωμεθα, αναγιγνωσκωμεθαανα·γινωσκ·ωμεθα, ανα·γιγνωσκ·ωμεθα
2ndαναγινωσκητε, αναγιγνωσκητεανα·γινωσκ·ητε, ανα·γιγνωσκ·ητεαναγινωσκησθε, αναγιγνωσκησθεανα·γινωσκ·ησθε, ανα·γιγνωσκ·ησθε
3rdαναγινωσκωσιν, αναγινωσκωσι, αναγιγνωσκωσιν, αναγιγνωσκωσιανα·γινωσκ·ωσι(ν), ανα·γιγνωσκ·ωσι(ν)αναγινωσκωνται, αναγιγνωσκωνταιανα·γινωσκ·ωνται, ανα·γιγνωσκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγινωσκοιμι, αναγιγνωσκοιμιανα·γινωσκ·οιμι, ανα·γιγνωσκ·οιμιαναγινωσκοιμην, αναγιγνωσκοιμηνανα·γινωσκ·οιμην, ανα·γιγνωσκ·οιμην
2ndαναγινωσκοις, αναγιγνωσκοιςανα·γινωσκ·οις, ανα·γιγνωσκ·οιςαναγινωσκοιο, αναγιγνωσκοιοανα·γινωσκ·οιο, ανα·γιγνωσκ·οιο
3rdαναγινωσκοι, αναγιγνωσκοιανα·γινωσκ·οι, ανα·γιγνωσκ·οιαναγινωσκοιτο, αναγιγνωσκοιτοανα·γινωσκ·οιτο, ανα·γιγνωσκ·οιτο
Pl1stαναγινωσκοιμεν, αναγιγνωσκοιμενανα·γινωσκ·οιμεν, ανα·γιγνωσκ·οιμεναναγινωσκοιμεθα, αναγιγνωσκοιμεθαανα·γινωσκ·οιμεθα, ανα·γιγνωσκ·οιμεθα
2ndαναγινωσκοιτε, αναγιγνωσκοιτεανα·γινωσκ·οιτε, ανα·γιγνωσκ·οιτεαναγινωσκοισθε, αναγιγνωσκοισθεανα·γινωσκ·οισθε, ανα·γιγνωσκ·οισθε
3rdαναγινωσκοιεν, αναγινωσκοισαν, αναγιγνωσκοιεν, αναγιγνωσκοισανανα·γινωσκ·οιεν, ανα·γινωσκ·οισαν alt, ανα·γιγνωσκ·οιεν, ανα·γιγνωσκ·οισαν altαναγινωσκοιντο, αναγιγνωσκοιντοανα·γινωσκ·οιντο, ανα·γιγνωσκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναγινωσκε, αναγιγνωσκεανα·γινωσκ·ε, ανα·γιγνωσκ·εαναγινωσκου, αναγιγνωσκουανα·γινωσκ·ου, ανα·γιγνωσκ·ου
3rdαναγινωσκετω, αναγιγνωσκετωανα·γινωσκ·ετω, ανα·γιγνωσκ·ετωαναγινωσκεσθω, αναγιγνωσκεσθωανα·γινωσκ·εσθω, ανα·γιγνωσκ·εσθω
Pl1st
2ndαναγινωσκετε[GNT], αναγιγνωσκετεανα·γινωσκ·ετε, ανα·γιγνωσκ·ετεαναγινωσκεσθε, αναγιγνωσκεσθεανα·γινωσκ·εσθε, ανα·γιγνωσκ·εσθε
3rdαναγινωσκετωσαν, αναγινωσκοντων, αναγιγνωσκετωσαν, αναγιγνωσκοντωνανα·γινωσκ·ετωσαν, ανα·γινωσκ·οντων classical, ανα·γιγνωσκ·ετωσαν, ανα·γιγνωσκ·οντων classicalαναγινωσκεσθωσαν, αναγινωσκεσθων, αναγιγνωσκεσθωσαν, αναγιγνωσκεσθωνανα·γινωσκ·εσθωσαν, ανα·γινωσκ·εσθων classical, ανα·γιγνωσκ·εσθωσαν, ανα·γιγνωσκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναγινωσκειν[LXX], αναγιγνωσκειν​ανα·γινωσκ·ειν, ανα·γιγνωσκ·ειν​αναγινωσκεσθαι, αναγιγνωσκεσθαι​ανα·γινωσκ·εσθαι, ανα·γιγνωσκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγινωσκουσα, αναγιγνωσκουσααναγινωσκον, αναγιγνωσκονανα·γινωσκ·ουσ·α, ανα·γιγνωσκ·ουσ·αανα·γινωσκ·ο[υ]ν[τ], ανα·γιγνωσκ·ο[υ]ν[τ]
Nomαναγινωσκων[GNT][LXX], αναγιγνωσκωνανα·γινωσκ·ο[υ]ν[τ]·^, ανα·γιγνωσκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναγινωσκουσαν, αναγιγνωσκουσαναναγινωσκοντα, αναγιγνωσκονταανα·γινωσκ·ουσ·αν, ανα·γιγνωσκ·ουσ·ανανα·γινωσκ·ο[υ]ντ·α, ανα·γιγνωσκ·ο[υ]ντ·α
Datαναγινωσκουσῃ, αναγιγνωσκουσῃαναγινωσκοντι, αναγιγνωσκοντιανα·γινωσκ·ουσ·ῃ, ανα·γιγνωσκ·ουσ·ῃανα·γινωσκ·ο[υ]ντ·ι, ανα·γιγνωσκ·ο[υ]ντ·ι
Genαναγινωσκουσης, αναγιγνωσκουσηςαναγινωσκοντος[GNT][LXX], αναγιγνωσκοντοςανα·γινωσκ·ουσ·ης, ανα·γιγνωσκ·ουσ·ηςανα·γινωσκ·ο[υ]ντ·ος, ανα·γιγνωσκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναγινωσκουσαι, αναγιγνωσκουσαιαναγινωσκοντες[GNT], αναγιγνωσκοντεςαναγινωσκοντα, αναγιγνωσκονταανα·γινωσκ·ουσ·αι, ανα·γιγνωσκ·ουσ·αιανα·γινωσκ·ο[υ]ντ·ες, ανα·γιγνωσκ·ο[υ]ντ·εςανα·γινωσκ·ο[υ]ντ·α, ανα·γιγνωσκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναγινωσκουσας, αναγιγνωσκουσαςαναγινωσκοντας[LXX], αναγιγνωσκονταςανα·γινωσκ·ουσ·ας, ανα·γιγνωσκ·ουσ·αςανα·γινωσκ·ο[υ]ντ·ας, ανα·γιγνωσκ·ο[υ]ντ·ας
Datαναγινωσκουσαις, αναγιγνωσκουσαιςαναγινωσκουσι, αναγινωσκουσιν, αναγιγνωσκουσι, αναγιγνωσκουσινανα·γινωσκ·ουσ·αις, ανα·γιγνωσκ·ουσ·αιςανα·γινωσκ·ου[ντ]·σι(ν), ανα·γιγνωσκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναγινωσκουσων, αναγιγνωσκουσωναναγινωσκοντων, αναγιγνωσκοντωνανα·γινωσκ·ουσ·ων, ανα·γιγνωσκ·ουσ·ωνανα·γινωσκ·ο[υ]ντ·ων, ανα·γιγνωσκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγινωσκομενη[GNT], αναγιγνωσκομενηαναγινωσκομενε, αναγιγνωσκομενεανα·γινωσκ·ομεν·η, ανα·γιγνωσκ·ομεν·ηανα·γινωσκ·ομεν·ε, ανα·γιγνωσκ·ομεν·ε
Nomαναγινωσκομενος[GNT], αναγιγνωσκομενοςανα·γινωσκ·ομεν·ος, ανα·γιγνωσκ·ομεν·ος
Accαναγινωσκομενην, αναγιγνωσκομενηναναγινωσκομενον, αναγιγνωσκομενονανα·γινωσκ·ομεν·ην, ανα·γιγνωσκ·ομεν·ηνανα·γινωσκ·ομεν·ον, ανα·γιγνωσκ·ομεν·ον
Datαναγινωσκομενῃ, αναγιγνωσκομενῃαναγινωσκομενῳ, αναγιγνωσκομενῳανα·γινωσκ·ομεν·ῃ, ανα·γιγνωσκ·ομεν·ῃανα·γινωσκ·ομεν·ῳ, ανα·γιγνωσκ·ομεν·ῳ
Genαναγινωσκομενης, αναγιγνωσκομενηςαναγινωσκομενου, αναγιγνωσκομενουανα·γινωσκ·ομεν·ης, ανα·γιγνωσκ·ομεν·ηςανα·γινωσκ·ομεν·ου, ανα·γιγνωσκ·ομεν·ου
PlVocαναγινωσκομεναι, αναγιγνωσκομεναιαναγινωσκομενοι, αναγιγνωσκομενοιαναγινωσκομενα, αναγιγνωσκομεναανα·γινωσκ·ομεν·αι, ανα·γιγνωσκ·ομεν·αιανα·γινωσκ·ομεν·οι, ανα·γιγνωσκ·ομεν·οιανα·γινωσκ·ομεν·α, ανα·γιγνωσκ·ομεν·α
Nom
Accαναγινωσκομενας[GNT], αναγιγνωσκομεναςαναγινωσκομενους, αναγιγνωσκομενουςανα·γινωσκ·ομεν·ας, ανα·γιγνωσκ·ομεν·αςανα·γινωσκ·ομεν·ους, ανα·γιγνωσκ·ομεν·ους
Datαναγινωσκομεναις, αναγιγνωσκομεναιςαναγινωσκομενοις, αναγιγνωσκομενοιςανα·γινωσκ·ομεν·αις, ανα·γιγνωσκ·ομεν·αιςανα·γινωσκ·ομεν·οις, ανα·γιγνωσκ·ομεν·οις
Genαναγινωσκομενων, αναγιγνωσκομενωναναγινωσκομενων, αναγιγνωσκομενωνανα·γινωσκ·ομεν·ων, ανα·γιγνωσκ·ομεν·ωνανα·γινωσκ·ομεν·ων, ανα·γιγνωσκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεγινωσκον[LXX], ανεγιγνωσκονανα·ε·γινωσκ·ον, ανα·ε·γιγνωσκ·ονανεγινωσκομην, ανεγιγνωσκομηνανα·ε·γινωσκ·ομην, ανα·ε·γιγνωσκ·ομην
2ndανεγινωσκες, ανεγιγνωσκεςανα·ε·γινωσκ·ες, ανα·ε·γιγνωσκ·εςανεγινωσκου, ανεγιγνωσκουανα·ε·γινωσκ·ου, ανα·ε·γιγνωσκ·ου
3rdανεγινωσκεν[GNT][LXX], ανεγινωσκε[LXX], ανεγιγνωσκεν[LXX], ανεγιγνωσκεανα·ε·γινωσκ·ε(ν), ανα·ε·γιγνωσκ·ε(ν), ανα·ε·γιγνωσκ·ε(ν)ανεγινωσκετο, ανεγιγνωσκετοανα·ε·γινωσκ·ετο, ανα·ε·γιγνωσκ·ετο
Pl1stανεγινωσκομεν, ανεγιγνωσκομενανα·ε·γινωσκ·ομεν, ανα·ε·γιγνωσκ·ομενανεγινωσκομεθα, ανεγιγνωσκομεθαανα·ε·γινωσκ·ομεθα, ανα·ε·γιγνωσκ·ομεθα
2ndανεγινωσκετε, ανεγιγνωσκετεανα·ε·γινωσκ·ετε, ανα·ε·γιγνωσκ·ετεανεγινωσκεσθε, ανεγιγνωσκεσθεανα·ε·γινωσκ·εσθε, ανα·ε·γιγνωσκ·εσθε
3rdανεγινωσκον[LXX], ανεγινωσκοσαν, ανεγιγνωσκον, ανεγιγνωσκοσανανα·ε·γινωσκ·ον, ανα·ε·γινωσκ·οσαν alt, ανα·ε·γιγνωσκ·ον, ανα·ε·γιγνωσκ·οσαν altανεγινωσκοντο, ανεγιγνωσκοντο[LXX]ανα·ε·γινωσκ·οντο, ανα·ε·γιγνωσκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγνωσομαι[LXX]ανα·γνω·σομαι
2ndαναγνωσῃ[LXX], αναγνωσει[GNT][LXX], αναγνωσεσαιανα·γνω·σῃ, ανα·γνω·σει classical, ανα·γνω·σεσαι alt
3rdαναγνωσεται[LXX]ανα·γνω·σεται
Pl1stαναγνωσομεθαανα·γνω·σομεθα
2ndαναγνωσεσθε[LXX]ανα·γνω·σεσθε
3rdαναγνωσονταιανα·γνω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγνωσοιμηνανα·γνω·σοιμην
2ndαναγνωσοιοανα·γνω·σοιο
3rdαναγνωσοιτοανα·γνω·σοιτο
Pl1stαναγνωσοιμεθαανα·γνω·σοιμεθα
2ndαναγνωσοισθεανα·γνω·σοισθε
3rdαναγνωσοιντοανα·γνω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναγνωσεσθαι​ανα·γνω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγνωσομενηαναγνωσομενεανα·γνω·σομεν·ηανα·γνω·σομεν·ε
Nomαναγνωσομενοςανα·γνω·σομεν·ος
Accαναγνωσομενηναναγνωσομενονανα·γνω·σομεν·ηνανα·γνω·σομεν·ον
Datαναγνωσομενῃαναγνωσομενῳανα·γνω·σομεν·ῃανα·γνω·σομεν·ῳ
Genαναγνωσομενηςαναγνωσομενουανα·γνω·σομεν·ηςανα·γνω·σομεν·ου
PlVocαναγνωσομεναιαναγνωσομενοιαναγνωσομεναανα·γνω·σομεν·αιανα·γνω·σομεν·οιανα·γνω·σομεν·α
Nom
Accαναγνωσομεναςαναγνωσομενουςανα·γνω·σομεν·αςανα·γνω·σομεν·ους
Datαναγνωσομεναιςαναγνωσομενοιςανα·γνω·σομεν·αιςανα·γνω·σομεν·οις
Genαναγνωσομενωναναγνωσομενωνανα·γνω·σομεν·ωνανα·γνω·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεγνων[LXX]ανα·ε·γν(ω)·^ν
2ndανεγνως, ανεγνωσθαανα·ε·γν(ω)·^ς, ανα·ε·γν(ω)·^σθα classical
3rdανεγνω[LXX]ανα·ε·γν(ω)·^
Pl1stανεγνωμενανα·ε·γν(ω)·μεν
2ndανεγνωτε[GNT]ανα·ε·γν(ω)·τε
3rdανεγνωσαν[GNT][LXX]ανα·ε·γν(ω)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγνωανα·γν(ω)·ω
2ndαναγνῳςανα·γν(ω)·ῃς
3rdαναγνῳ[LXX]ανα·γν(ω)·ῃ
Pl1stαναγνωμενανα·γν(ω)·ωμεν
2ndαναγνωτε[GNT]ανα·γν(ω)·ητε
3rdαναγνωσιν[GNT][LXX], αναγνωσιανα·γν(ω)·ωσι(ν), ανα·γν(ω)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγνῳην, αναγνοιηνανα·γν(ω)·ιην, ανα·γν(ο)·ιην
2ndαναγνῳης, αναγνοιηςανα·γν(ω)·ιης, ανα·γν(ο)·ιης
3rdαναγνῳη, αναγνοιηανα·γν(ω)·ιη, ανα·γν(ο)·ιη
Pl1stαναγνῳημεν, αναγνοιημεν, αναγνῳμεν, αναγνοιμενανα·γν(ω)·ιημεν, ανα·γν(ο)·ιημεν, ανα·γν(ω)·ιμεν classical, ανα·γν(ο)·ιμεν classical
2ndαναγνῳητε, αναγνοιητε, αναγνῳτε, αναγνοιτεανα·γν(ω)·ιητε, ανα·γν(ο)·ιητε, ανα·γν(ω)·ιτε classical, ανα·γν(ο)·ιτε classical
3rdαναγνῳησαν, αναγνοιησαν, αναγνῳεν, αναγνοιενανα·γν(ω)·ιησαν, ανα·γν(ο)·ιησαν, ανα·γν(ω)·ιεν classical, ανα·γν(ο)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναγνωθι[LXX], αναγνωςανα·γν(ω)·θι, ανα·γν(ω)·ς
3rdαναγνωτωανα·γν(ω)·τω
Pl1st
2ndαναγνωτε[GNT]ανα·γν(ω)·τε
3rdαναγνωτωσαν, αναγνοντωνανα·γν(ω)·τωσαν, ανα·γν(ο)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναγνωναι[GNT][LXX]​ανα·γν(ω)·ναι, ανα·γν(ω)·εναι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγνουσααναγνους[GNT]αναγνονανα·γν(ο)·εσ·αανα·γν(ο)·[ντ]·ςανα·γν(ο)·ν[τ]
Nom
Accαναγνουσαναναγνονταανα·γν(ο)·εσ·ανανα·γν(ο)·ντ·α
Datαναγνουσῃαναγνοντιανα·γν(ο)·εσ·ῃανα·γν(ο)·ντ·ι
Genαναγνουσηςαναγνοντοςανα·γν(ο)·εσ·ηςανα·γν(ο)·ντ·ος
PlVocαναγνουσαιαναγνοντες[GNT]αναγνονταανα·γν(ο)·εσ·αιανα·γν(ο)·ντ·εςανα·γν(ο)·ντ·α
Nom
Accαναγνουσαςαναγνονταςανα·γν(ο)·εσ·αςανα·γν(ο)·ντ·ας
Datαναγνουσαιςαναγνουσι, αναγνουσινανα·γν(ο)·εσ·αιςανα·γν(ο)·[ντ]·σι(ν) > αναγνουσι, ανα·γν(ο)·[ντ]·σι(ν) > αναγνουσιν
Genαναγνουσωναναγνοντωνανα·γν(ο)·εσ·ωνανα·γν(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεγνωσμαιανα·εγνωσ·μαι
2ndανεγνωσαιανα·εγνωσ·[σ]αι
3rdανεγνωσταιανα·εγνωσ·ται
Pl1stανεγνωσμεθαανα·εγνωσ·μεθα
2ndανεγνωσθεανα·εγνωσ·[σ]θε
3rdανεγνωδαταιανα·εγνωσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεγνωσομαιανα·εγνωσ·[σ]ομαι
2ndανεγνωσῃ, ανεγνωσειανα·εγνωσ·[σ]ῃ, ανα·εγνωσ·[σ]ει classical
3rdανεγνωσεταιανα·εγνωσ·[σ]εται
Pl1stανεγνωσομεθαανα·εγνωσ·[σ]ομεθα
2ndανεγνωσεσθεανα·εγνωσ·[σ]εσθε
3rdανεγνωσονταιανα·εγνωσ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεγνωσοιμηνανα·εγνωσ·[σ]οιμην
2ndανεγνωσοιοανα·εγνωσ·[σ]οιο
3rdανεγνωσοιτοανα·εγνωσ·[σ]οιτο
Pl1stανεγνωσοιμεθαανα·εγνωσ·[σ]οιμεθα
2ndανεγνωσοισθεανα·εγνωσ·[σ]οισθε
3rdανεγνωσοιντοανα·εγνωσ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανεγνωσοανα·εγνωσ·[σ]ο
3rdανεγνωσθωανα·εγνωσ·[σ]θω
Pl1st
2ndανεγνωσθεανα·εγνωσ·[σ]θε
3rdανεγνωσθωσαν, ανεγνωσθωνανα·εγνωσ·[σ]θωσαν, ανα·εγνωσ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανεγνωσθαι​ανα·εγνωσ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανεγνωσεσθαι​ανα·εγνωσ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανεγνωσμενηανεγνωσμενεανα·εγνωσ·μεν·ηανα·εγνωσ·μεν·ε
Nomανεγνωσμενοςανα·εγνωσ·μεν·ος
Accανεγνωσμενηνανεγνωσμενον[LXX]ανα·εγνωσ·μεν·ηνανα·εγνωσ·μεν·ον
Datανεγνωσμενῃανεγνωσμενῳ[LXX]ανα·εγνωσ·μεν·ῃανα·εγνωσ·μεν·ῳ
Genανεγνωσμενηςανεγνωσμενουανα·εγνωσ·μεν·ηςανα·εγνωσ·μεν·ου
PlVocανεγνωσμεναιανεγνωσμενοιανεγνωσμεναανα·εγνωσ·μεν·αιανα·εγνωσ·μεν·οιανα·εγνωσ·μεν·α
Nom
Accανεγνωσμεναςανεγνωσμενουςανα·εγνωσ·μεν·αςανα·εγνωσ·μεν·ους
Datανεγνωσμεναιςανεγνωσμενοιςανα·εγνωσ·μεν·αιςανα·εγνωσ·μεν·οις
Genανεγνωσμενωνανεγνωσμενωνανα·εγνωσ·μεν·ωνανα·εγνωσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεγνωσμηνανα·ε·εγνωσ·μην
2ndανεγνωσοανα·ε·εγνωσ·[σ]ο
3rdανεγνωστοανα·ε·εγνωσ·το
Pl1stανεγνωσμεθαανα·ε·εγνωσ·μεθα
2ndανεγνωσθεανα·ε·εγνωσ·[σ]θε
3rdανεγνωδατοανα·ε·εγνωσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανεγνωσθηνανα·ε·γνωσ·θην
2ndανεγνωσθηςανα·ε·γνωσ·θης
3rdανεγνωσθη[LXX]ανα·ε·γνωσ·θη
Pl1stανεγνωσθημενανα·ε·γνωσ·θημεν
2ndανεγνωσθητεανα·ε·γνωσ·θητε
3rdανεγνωσθησαν[LXX]ανα·ε·γνωσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναγνωσθησομαιανα·γνωσ·θησομαι
2ndαναγνωσθησῃ, αναγνωσθησειανα·γνωσ·θησῃ, ανα·γνωσ·θησει classical
3rdαναγνωσθησεταιανα·γνωσ·θησεται
Pl1stαναγνωσθησομεθαανα·γνωσ·θησομεθα
2ndαναγνωσθησεσθεανα·γνωσ·θησεσθε
3rdαναγνωσθησονταιανα·γνωσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναγνωσθωανα·γνωσ·θω
2ndαναγνωσθῃςανα·γνωσ·θῃς
3rdαναγνωσθῃ[GNT]ανα·γνωσ·θῃ
Pl1stαναγνωσθωμενανα·γνωσ·θωμεν
2ndαναγνωσθητεανα·γνωσ·θητε
3rdαναγνωσθωσιν, αναγνωσθωσιανα·γνωσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναγνωσθειηνανα·γνωσ·θειην
2ndαναγνωσθειηςανα·γνωσ·θειης
3rdαναγνωσθειηανα·γνωσ·θειη
Pl1stαναγνωσθειημεν, αναγνωσθειμενανα·γνωσ·θειημεν, ανα·γνωσ·θειμεν classical
2ndαναγνωσθειητε, αναγνωσθειτεανα·γνωσ·θειητε, ανα·γνωσ·θειτε classical
3rdαναγνωσθειησαν, αναγνωσθειενανα·γνωσ·θειησαν, ανα·γνωσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναγνωσθησοιμηνανα·γνωσ·θησοιμην
2ndαναγνωσθησοιοανα·γνωσ·θησοιο
3rdαναγνωσθησοιτοανα·γνωσ·θησοιτο
Pl1stαναγνωσθησοιμεθαανα·γνωσ·θησοιμεθα
2ndαναγνωσθησοισθεανα·γνωσ·θησοισθε
3rdαναγνωσθησοιντοανα·γνωσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναγνωσθητιανα·γνωσ·θητι
3rdαναγνωσθητωανα·γνωσ·θητω
Pl1st
2ndαναγνωσθητεανα·γνωσ·θητε
3rdαναγνωσθητωσαν, αναγνωσθεντων[LXX]ανα·γνωσ·θητωσαν, ανα·γνωσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αναγνωσθηναι[GNT]​ανα·γνωσ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αναγνωσθησεσθαι​ανα·γνωσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγνωσθεισααναγνωσθειςαναγνωσθενανα·γνωσ·θεισ·αανα·γνωσ·θει[ντ]·ςανα·γνωσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαναγνωσθεισαναναγνωσθενταανα·γνωσ·θεισ·ανανα·γνωσ·θε[ι]ντ·α
Datαναγνωσθεισῃαναγνωσθεντιανα·γνωσ·θεισ·ῃανα·γνωσ·θε[ι]ντ·ι
Genαναγνωσθεισηςαναγνωσθεντοςανα·γνωσ·θεισ·ηςανα·γνωσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαναγνωσθεισαιαναγνωσθεντεςαναγνωσθενταανα·γνωσ·θεισ·αιανα·γνωσ·θε[ι]ντ·εςανα·γνωσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαναγνωσθεισαςαναγνωσθενταςανα·γνωσ·θεισ·αςανα·γνωσ·θε[ι]ντ·ας
Datαναγνωσθεισαιςαναγνωσθεισι, αναγνωσθεισινανα·γνωσ·θεισ·αιςανα·γνωσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαναγνωσθεισωναναγνωσθεντων[LXX]ανα·γνωσ·θεισ·ωνανα·γνωσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγνωσθησομενηαναγνωσθησομενεανα·γνωσ·θησομεν·ηανα·γνωσ·θησομεν·ε
Nomαναγνωσθησομενοςανα·γνωσ·θησομεν·ος
Accαναγνωσθησομενηναναγνωσθησομενονανα·γνωσ·θησομεν·ηνανα·γνωσ·θησομεν·ον
Datαναγνωσθησομενῃαναγνωσθησομενῳανα·γνωσ·θησομεν·ῃανα·γνωσ·θησομεν·ῳ
Genαναγνωσθησομενηςαναγνωσθησομενουανα·γνωσ·θησομεν·ηςανα·γνωσ·θησομεν·ου
PlVocαναγνωσθησομεναιαναγνωσθησομενοιαναγνωσθησομεναανα·γνωσ·θησομεν·αιανα·γνωσ·θησομεν·οιανα·γνωσ·θησομεν·α
Nom
Accαναγνωσθησομεναςαναγνωσθησομενουςανα·γνωσ·θησομεν·αςανα·γνωσ·θησομεν·ους
Datαναγνωσθησομεναιςαναγνωσθησομενοιςανα·γνωσ·θησομεν·αιςανα·γνωσ·θησομεν·οις
Genαναγνωσθησομενωναναγνωσθησομενωνανα·γνωσ·θησομεν·ωνανα·γνωσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 12:38:09 EST