αναγγελλω • ANAGGELLW • anangellō

Search: αναγγειλατωσαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναγγειλατωσανἀναγγέλλωαν·αγγειλ·[σ]ατωσαν1aor act imp 3rd pl

ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγγελλω[LXX]αν·αγγελλ·ωαναγγελλομαιαν·αγγελλ·ομαι
2ndαναγγελλειςαν·αγγελλ·ειςαναγγελλῃ, αναγγελλει[LXX], αναγγελλεσαιαν·αγγελλ·ῃ, αν·αγγελλ·ει classical, αν·αγγελλ·εσαι alt
3rdαναγγελλει[LXX]αν·αγγελλ·ειαναγγελλεταιαν·αγγελλ·εται
Pl1stαναγγελλομεν[GNT]αν·αγγελλ·ομεναναγγελλομεθααν·αγγελλ·ομεθα
2ndαναγγελλετε[LXX]αν·αγγελλ·ετεαναγγελλεσθεαν·αγγελλ·εσθε
3rdαναγγελλουσιν[LXX], αναγγελλουσιαν·αγγελλ·ουσι(ν), αν·αγγελλ·ουσι(ν)αναγγελλονταιαν·αγγελλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγγελλω[LXX]αν·αγγελλ·ωαναγγελλωμαιαν·αγγελλ·ωμαι
2ndαναγγελλῃςαν·αγγελλ·ῃςαναγγελλῃαν·αγγελλ·ῃ
3rdαναγγελλῃαν·αγγελλ·ῃαναγγελληταιαν·αγγελλ·ηται
Pl1stαναγγελλωμεναν·αγγελλ·ωμεναναγγελλωμεθααν·αγγελλ·ωμεθα
2ndαναγγελλητεαν·αγγελλ·ητεαναγγελλησθεαν·αγγελλ·ησθε
3rdαναγγελλωσιν, αναγγελλωσιαν·αγγελλ·ωσι(ν)αναγγελλωνταιαν·αγγελλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγγελλοιμιαν·αγγελλ·οιμιαναγγελλοιμηναν·αγγελλ·οιμην
2ndαναγγελλοιςαν·αγγελλ·οιςαναγγελλοιοαν·αγγελλ·οιο
3rdαναγγελλοιαν·αγγελλ·οιαναγγελλοιτοαν·αγγελλ·οιτο
Pl1stαναγγελλοιμεναν·αγγελλ·οιμεναναγγελλοιμεθααν·αγγελλ·οιμεθα
2ndαναγγελλοιτεαν·αγγελλ·οιτεαναγγελλοισθεαν·αγγελλ·οισθε
3rdαναγγελλοιεν, αναγγελλοισαναν·αγγελλ·οιεν, αν·αγγελλ·οισαν altαναγγελλοιντοαν·αγγελλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναγγελλε[LXX]αν·αγγελλ·εαναγγελλουαν·αγγελλ·ου
3rdαναγγελλετωαν·αγγελλ·ετωαναγγελλεσθωαν·αγγελλ·εσθω
Pl1st
2ndαναγγελλετε[LXX]αν·αγγελλ·ετεαναγγελλεσθεαν·αγγελλ·εσθε
3rdαναγγελλετωσαν, αναγγελλοντωναν·αγγελλ·ετωσαν, αν·αγγελλ·οντων classicalαναγγελλεσθωσαν, αναγγελλεσθωναν·αγγελλ·εσθωσαν, αν·αγγελλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναγγελλειν[LXX]​αν·αγγελλ·ειναναγγελλεσθαι​αν·αγγελλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγγελλουσααναγγελλοναν·αγγελλ·ουσ·ααν·αγγελλ·ο[υ]ν[τ]
Nomαναγγελλων[GNT][LXX]αν·αγγελλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναγγελλουσαναναγγελλοντααν·αγγελλ·ουσ·αναν·αγγελλ·ο[υ]ντ·α
Datαναγγελλουσῃαναγγελλοντιαν·αγγελλ·ουσ·ῃαν·αγγελλ·ο[υ]ντ·ι
Genαναγγελλουσηςαναγγελλοντος[LXX]αν·αγγελλ·ουσ·ηςαν·αγγελλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναγγελλουσαιαναγγελλοντες[GNT][LXX]αναγγελλοντααν·αγγελλ·ουσ·αιαν·αγγελλ·ο[υ]ντ·εςαν·αγγελλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναγγελλουσαςαναγγελλονταςαν·αγγελλ·ουσ·αςαν·αγγελλ·ο[υ]ντ·ας
Datαναγγελλουσαιςαναγγελλουσι, αναγγελλουσιν[LXX]αν·αγγελλ·ουσ·αιςαν·αγγελλ·ου[ντ]·σι(ν), αν·αγγελλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναγγελλουσωναναγγελλοντωναν·αγγελλ·ουσ·ωναν·αγγελλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγγελλομενηαναγγελλομενεαν·αγγελλ·ομεν·ηαν·αγγελλ·ομεν·ε
Nomαναγγελλομενοςαν·αγγελλ·ομεν·ος
Accαναγγελλομενηναναγγελλομενοναν·αγγελλ·ομεν·ηναν·αγγελλ·ομεν·ον
Datαναγγελλομενῃαναγγελλομενῳαν·αγγελλ·ομεν·ῃαν·αγγελλ·ομεν·ῳ
Genαναγγελλομενηςαναγγελλομενουαν·αγγελλ·ομεν·ηςαν·αγγελλ·ομεν·ου
PlVocαναγγελλομεναιαναγγελλομενοιαναγγελλομενααν·αγγελλ·ομεν·αιαν·αγγελλ·ομεν·οιαν·αγγελλ·ομεν·α
Nom
Accαναγγελλομεναςαναγγελλομενουςαν·αγγελλ·ομεν·αςαν·αγγελλ·ομεν·ους
Datαναγγελλομεναιςαναγγελλομενοιςαν·αγγελλ·ομεν·αιςαν·αγγελλ·ομεν·οις
Genαναγγελλομενωναναγγελλομενωναν·αγγελλ·ομεν·ωναν·αγγελλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανηγγελλον[GNT]αν·ε·αγγελλ·ονανηγγελλομηναν·ε·αγγελλ·ομην
2ndανηγγελλεςαν·ε·αγγελλ·εςανηγγελλουαν·ε·αγγελλ·ου
3rdανηγγελλεν, ανηγγελλεαν·ε·αγγελλ·ε(ν)ανηγγελλετοαν·ε·αγγελλ·ετο
Pl1stανηγγελλομεναν·ε·αγγελλ·ομενανηγγελλομεθααν·ε·αγγελλ·ομεθα
2ndανηγγελλετεαν·ε·αγγελλ·ετεανηγγελλεσθεαν·ε·αγγελλ·εσθε
3rdανηγγελλον[GNT], ανηγγελλοσαναν·ε·αγγελλ·ον, αν·ε·αγγελλ·οσαν altανηγγελλοντοαν·ε·αγγελλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγγελω[GNT][LXX]αν·αγγελ(ε)·[σ]ωαναγγελουμαιαν·αγγελ(ε)·[σ]ομαι
2ndαναγγελεις[LXX]αν·αγγελ(ε)·[σ]ειςαναγγελῃ[LXX], αναγγελει[GNT][LXX], αναγγελεισαιαν·αγγελ(ε)·[σ]ῃ, αν·αγγελ(ε)·[σ]ει classical, αν·αγγελ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdαναγγελει[GNT][LXX]αν·αγγελ(ε)·[σ]ειαναγγελειταιαν·αγγελ(ε)·[σ]εται
Pl1stαναγγελουμεν[LXX]αν·αγγελ(ε)·[σ]ομεναναγγελουμεθααν·αγγελ(ε)·[σ]ομεθα
2ndαναγγελειτε[LXX]αν·αγγελ(ε)·[σ]ετεαναγγελεισθεαν·αγγελ(ε)·[σ]εσθε
3rdαναγγελουσιν[LXX], αναγγελουσιαν·αγγελ(ε)·[σ]ουσι(ν), αν·αγγελ(ε)·[σ]ουσι(ν)αναγγελουνταιαν·αγγελ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγγελοιμιαν·αγγελ(ε)·[σ]οιμιαναγγελοιμηναν·αγγελ(ε)·[σ]οιμην
2ndαναγγελοιςαν·αγγελ(ε)·[σ]οιςαναγγελοιοαν·αγγελ(ε)·[σ]οιο
3rdαναγγελοιαν·αγγελ(ε)·[σ]οιαναγγελοιτοαν·αγγελ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stαναγγελοιμεναν·αγγελ(ε)·[σ]οιμεναναγγελοιμεθααν·αγγελ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndαναγγελοιτεαν·αγγελ(ε)·[σ]οιτεαναγγελοισθεαν·αγγελ(ε)·[σ]οισθε
3rdαναγγελοιεναν·αγγελ(ε)·[σ]οιεναναγγελοιντοαν·αγγελ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναγγελειν​αν·αγγελ(ε)·[σ]ειν​αναγγελεισθαι​αν·αγγελ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγγελουσααναγγελουναν·αγγελ(ε)·[σ]ουσ·ααν·αγγελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomαναγγελωναν·αγγελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accαναγγελουσαναναγγελουντααν·αγγελ(ε)·[σ]ουσ·αναν·αγγελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datαναγγελουσῃαναγγελουντιαν·αγγελ(ε)·[σ]ουσ·ῃαν·αγγελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genαναγγελουσηςαναγγελουντοςαν·αγγελ(ε)·[σ]ουσ·ηςαν·αγγελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocαναγγελουσαιαναγγελουντεςαναγγελουντααν·αγγελ(ε)·[σ]ουσ·αιαν·αγγελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςαν·αγγελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναγγελουσαςαναγγελουνταςαν·αγγελ(ε)·[σ]ουσ·αςαν·αγγελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datαναγγελουσαιςαναγγελουσι, αναγγελουσιν[LXX]αν·αγγελ(ε)·[σ]ουσ·αιςαν·αγγελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), αν·αγγελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genαναγγελουσωναναγγελουντωναν·αγγελ(ε)·[σ]ουσ·ωναν·αγγελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγγελουμενηαναγγελουμενεαν·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ηαν·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomαναγγελουμενοςαν·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accαναγγελουμενηναναγγελουμενοναν·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ηναν·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datαναγγελουμενῃαναγγελουμενῳαν·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ῃαν·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genαναγγελουμενηςαναγγελουμενουαν·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ηςαν·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocαναγγελουμεναιαναγγελουμενοιαναγγελουμενααν·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·αιαν·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·οιαν·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accαναγγελουμεναςαναγγελουμενουςαν·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·αςαν·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datαναγγελουμεναιςαναγγελουμενοιςαν·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·αιςαν·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genαναγγελουμενωναναγγελουμενωναν·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ωναν·αγγελ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανηγγειλα[LXX]αν·ε·αγγειλ·[σ]αανηγγειλαμηναν·ε·αγγειλ·[σ]αμην
2ndανηγγειλας[LXX]αν·ε·αγγειλ·[σ]αςανηγγειλωαν·ε·αγγειλ·[σ]ω
3rdανηγγειλεν[GNT][LXX], ανηγγειλεαν·ε·αγγειλ·[σ]ε(ν), αν·ε·αγγειλ·[σ]ε(ν)ανηγγειλατοαν·ε·αγγειλ·[σ]ατο
Pl1stανηγγειλαμεν[LXX]αν·ε·αγγειλ·[σ]αμενανηγγειλαμεθααν·ε·αγγειλ·[σ]αμεθα
2ndανηγγειλατεαν·ε·αγγειλ·[σ]ατεανηγγειλασθεαν·ε·αγγειλ·[σ]ασθε
3rdανηγγειλαν[GNT][LXX]αν·ε·αγγειλ·[σ]ανανηγγειλαντοαν·ε·αγγειλ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγγειλω[LXX]αν·αγγειλ·[σ]ωαναγγειλωμαιαν·αγγειλ·[σ]ωμαι
2ndαναγγειλῃς[LXX]αν·αγγειλ·[σ]ῃςαναγγειλῃ[LXX]αν·αγγειλ·[σ]ῃ
3rdαναγγειλῃ[LXX]αν·αγγειλ·[σ]ῃαναγγειληταιαν·αγγειλ·[σ]ηται
Pl1stαναγγειλωμεν[LXX]αν·αγγειλ·[σ]ωμεναναγγειλωμεθααν·αγγειλ·[σ]ωμεθα
2ndαναγγειλητε[LXX]αν·αγγειλ·[σ]ητεαναγγειλησθεαν·αγγειλ·[σ]ησθε
3rdαναγγειλωσιν[LXX], αναγγειλωσιαν·αγγειλ·[σ]ωσι(ν), αν·αγγειλ·[σ]ωσι(ν)αναγγειλωνταιαν·αγγειλ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναγγειλαιμιαν·αγγειλ·[σ]αιμιαναγγειλαιμηναν·αγγειλ·[σ]αιμην
2ndαναγγειλαις, αναγγειλειαςαν·αγγειλ·[σ]αις, αν·αγγειλ·[σ]ειας classicalαναγγειλαιοαν·αγγειλ·[σ]αιο
3rdαναγγειλαι[GNT][LXX], αναγγειλειεαν·αγγειλ·[σ]αι, αν·αγγειλ·[σ]ειε classicalαναγγειλαιτοαν·αγγειλ·[σ]αιτο
Pl1stαναγγειλαιμεναν·αγγειλ·[σ]αιμεναναγγειλαιμεθααν·αγγειλ·[σ]αιμεθα
2ndαναγγειλαιτεαν·αγγειλ·[σ]αιτεαναγγειλαισθεαν·αγγειλ·[σ]αισθε
3rdαναγγειλαιεν, αναγγειλαισαν, αναγγειλειαν, αναγγειλειεναν·αγγειλ·[σ]αιεν, αν·αγγειλ·[σ]αισαν alt, αν·αγγειλ·[σ]ειαν classical, αν·αγγειλ·[σ]ειεν classicalαναγγειλαιντοαν·αγγειλ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναγγειλον[GNT][LXX]αν·αγγειλ·[σ]οναναγγειλαι[GNT][LXX]αν·αγγειλ·[σ]αι
3rdαναγγειλατω[LXX]αν·αγγειλ·[σ]ατωαναγγειλασθωαν·αγγειλ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndαναγγειλατε[LXX]αν·αγγειλ·[σ]ατεαναγγειλασθεαν·αγγειλ·[σ]ασθε
3rdαναγγειλατωσαν[LXX], αναγγειλαντωναν·αγγειλ·[σ]ατωσαν, αν·αγγειλ·[σ]αντων classicalαναγγειλασθωσαν, αναγγειλασθωναν·αγγειλ·[σ]ασθωσαν, αν·αγγειλ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναγγειλαι[GNT][LXX]​αν·αγγειλ·[σ]αιαναγγειλασθαι​αν·αγγειλ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγγειλασααναγγειλαςαναγγειλαναν·αγγειλ·[σ]ασ·ααν·αγγειλ·[σ]α[ντ]·ςαν·αγγειλ·[σ]αν[τ]
Nom
Accαναγγειλασαναναγγειλαντααν·αγγειλ·[σ]ασ·αναν·αγγειλ·[σ]αντ·α
Datαναγγειλασῃαναγγειλαντιαν·αγγειλ·[σ]ασ·ῃαν·αγγειλ·[σ]αντ·ι
Genαναγγειλασηςαναγγειλαντοςαν·αγγειλ·[σ]ασ·ηςαν·αγγειλ·[σ]αντ·ος
PlVocαναγγειλασαιαναγγειλαντες[LXX]αναγγειλαντααν·αγγειλ·[σ]ασ·αιαν·αγγειλ·[σ]αντ·εςαν·αγγειλ·[σ]αντ·α
Nom
Accαναγγειλασαςαναγγειλανταςαν·αγγειλ·[σ]ασ·αςαν·αγγειλ·[σ]αντ·ας
Datαναγγειλασαιςαναγγειλασι, αναγγειλασιναν·αγγειλ·[σ]ασ·αιςαν·αγγειλ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genαναγγειλασωναναγγειλαντωναν·αγγειλ·[σ]ασ·ωναν·αγγειλ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγγειλαμενηαναγγειλαμενεαν·αγγειλ·[σ]αμεν·ηαν·αγγειλ·[σ]αμεν·ε
Nomαναγγειλαμενοςαν·αγγειλ·[σ]αμεν·ος
Accαναγγειλαμενηναναγγειλαμενοναν·αγγειλ·[σ]αμεν·ηναν·αγγειλ·[σ]αμεν·ον
Datαναγγειλαμενῃαναγγειλαμενῳαν·αγγειλ·[σ]αμεν·ῃαν·αγγειλ·[σ]αμεν·ῳ
Genαναγγειλαμενηςαναγγειλαμενουαν·αγγειλ·[σ]αμεν·ηςαν·αγγειλ·[σ]αμεν·ου
PlVocαναγγειλαμεναιαναγγειλαμενοιαναγγειλαμενααν·αγγειλ·[σ]αμεν·αιαν·αγγειλ·[σ]αμεν·οιαν·αγγειλ·[σ]αμεν·α
Nom
Accαναγγειλαμεναςαναγγειλαμενουςαν·αγγειλ·[σ]αμεν·αςαν·αγγειλ·[σ]αμεν·ους
Datαναγγειλαμεναιςαναγγειλαμενοιςαν·αγγειλ·[σ]αμεν·αιςαν·αγγειλ·[σ]αμεν·οις
Genαναγγειλαμενωναναγγειλαμενωναν·αγγειλ·[σ]αμεν·ωναν·αγγειλ·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανηγγελκα[LXX]αν·ηγγελ·κα
2ndανηγγελκας, ανηγγελκεςαν·ηγγελ·κας, αν·ηγγελ·κες alt
3rdανηγγελκεν, ανηγγελκεαν·ηγγελ·κε(ν)
Pl1stανηγγελκαμεναν·ηγγελ·καμεν
2ndανηγγελκατεαν·ηγγελ·κατε
3rdανηγγελκασιν, ανηγγελκασι, ανηγγελκαναν·ηγγελ·κασι(ν), αν·ηγγελ·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανηγγελκωαν·ηγγελ·κω
2ndανηγγελκῃςαν·ηγγελ·κῃς
3rdανηγγελκῃαν·ηγγελ·κῃ
Pl1stανηγγελκωμεναν·ηγγελ·κωμεν
2ndανηγγελκητεαν·ηγγελ·κητε
3rdανηγγελκωσιν, ανηγγελκωσιαν·ηγγελ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανηγγελκοιμι, ανηγγελκοιηναν·ηγγελ·κοιμι, αν·ηγγελ·κοιην classical
2ndανηγγελκοις, ανηγγελκοιηςαν·ηγγελ·κοις, αν·ηγγελ·κοιης classical
3rdανηγγελκοι, ανηγγελκοιηαν·ηγγελ·κοι, αν·ηγγελ·κοιη classical
Pl1stανηγγελκοιμεναν·ηγγελ·κοιμεν
2ndανηγγελκοιτεαν·ηγγελ·κοιτε
3rdανηγγελκοιεναν·ηγγελ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndανηγγελκεαν·ηγγελ·κε
3rdανηγγελκετωαν·ηγγελ·κετω
Pl1st
2ndανηγγελκετεαν·ηγγελ·κετε
3rdανηγγελκετωσαναν·ηγγελ·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ανηγγελκεναι​αν·ηγγελ·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocανηγγελκυιαανηγγελκοςαν·ηγγελ·κυι·ααν·ηγγελ·κο[τ]·ς
Nomανηγγελκωςαν·ηγγελ·κο[τ]·^ς
Accανηγγελκυιανανηγγελκοτααν·ηγγελ·κυι·αναν·ηγγελ·κοτ·α
Datανηγγελκυιᾳανηγγελκοτιαν·ηγγελ·κυι·ᾳαν·ηγγελ·κοτ·ι
Genανηγγελκυιαςανηγγελκοτοςαν·ηγγελ·κυι·αςαν·ηγγελ·κοτ·ος
PlVocανηγγελκυιαιανηγγελκοτεςανηγγελκοτααν·ηγγελ·κυι·αιαν·ηγγελ·κοτ·εςαν·ηγγελ·κοτ·α
Nom
Accανηγγελκυιαςανηγγελκοταςαν·ηγγελ·κυι·αςαν·ηγγελ·κοτ·ας
Datανηγγελκυιαιςανηγγελκοσι, ανηγγελκοσιναν·ηγγελ·κυι·αιςαν·ηγγελ·κο[τ]·σι(ν)
Genανηγγελκυιωνανηγγελκοτωναν·ηγγελ·κυι·ωναν·ηγγελ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανηγγελκειν, ανηγγελκηαν·ε·ηγγελ·κειν, αν·ε·ηγγελ·κη classical
2ndανηγγελκεις, ανηγγελκηςαν·ε·ηγγελ·κεις, αν·ε·ηγγελ·κης classical
3rdανηγγελκειαν·ε·ηγγελ·κει
Pl1stανηγγελκειμεν, ανηγγελκεμεναν·ε·ηγγελ·κειμεν, αν·ε·ηγγελ·κεμεν classical
2ndανηγγελκειτε, ανηγγελκετεαν·ε·ηγγελ·κειτε, αν·ε·ηγγελ·κετε classical
3rdανηγγελκεισαν, ανηγγελκεσαναν·ε·ηγγελ·κεισαν, αν·ε·ηγγελ·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανηγγεληναν·ε·αγγελ·[θ]ην
2ndανηγγεληςαν·ε·αγγελ·[θ]ης
3rdανηγγελη[GNT][LXX]αν·ε·αγγελ·[θ]η
Pl1stανηγγελημεναν·ε·αγγελ·[θ]ημεν
2ndανηγγελητεαν·ε·αγγελ·[θ]ητε
3rdανηγγελησαναν·ε·αγγελ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναγγελησομαιαν·αγγελ·[θ]ησομαι
2ndαναγγελησῃ, αναγγελησειαν·αγγελ·[θ]ησῃ, αν·αγγελ·[θ]ησει classical
3rdαναγγελησεται[LXX]αν·αγγελ·[θ]ησεται
Pl1stαναγγελησομεθααν·αγγελ·[θ]ησομεθα
2ndαναγγελησεσθεαν·αγγελ·[θ]ησεσθε
3rdαναγγελησονταιαν·αγγελ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναγγελω[GNT][LXX]αν·αγγελ·[θ]ω
2ndαναγγελῃςαν·αγγελ·[θ]ῃς
3rdαναγγελῃ[LXX]αν·αγγελ·[θ]ῃ
Pl1stαναγγελωμεναν·αγγελ·[θ]ωμεν
2ndαναγγελητεαν·αγγελ·[θ]ητε
3rdαναγγελωσιν, αναγγελωσιαν·αγγελ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναγγελειηναν·αγγελ·[θ]ειην
2ndαναγγελειηςαν·αγγελ·[θ]ειης
3rdαναγγελειηαν·αγγελ·[θ]ειη
Pl1stαναγγελειημεν, αναγγελειμεναν·αγγελ·[θ]ειημεν, αν·αγγελ·[θ]ειμεν classical
2ndαναγγελειητε, αναγγελειτε[LXX]αν·αγγελ·[θ]ειητε, αν·αγγελ·[θ]ειτε classical
3rdαναγγελειησαν, αναγγελειεναν·αγγελ·[θ]ειησαν, αν·αγγελ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναγγελησοιμηναν·αγγελ·[θ]ησοιμην
2ndαναγγελησοιοαν·αγγελ·[θ]ησοιο
3rdαναγγελησοιτοαν·αγγελ·[θ]ησοιτο
Pl1stαναγγελησοιμεθααν·αγγελ·[θ]ησοιμεθα
2ndαναγγελησοισθεαν·αγγελ·[θ]ησοισθε
3rdαναγγελησοιντοαν·αγγελ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναγγεληθιαν·αγγελ·[θ]ητι
3rdαναγγελητωαν·αγγελ·[θ]ητω
Pl1st
2ndαναγγελητεαν·αγγελ·[θ]ητε
3rdαναγγελητωσαν, αναγγελεντωναν·αγγελ·[θ]ητωσαν, αν·αγγελ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αναγγεληναι​αν·αγγελ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αναγγελησεσθαι​αν·αγγελ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγγελεισααναγγελεις[LXX]αναγγελεναν·αγγελ·[θ]εισ·ααν·αγγελ·[θ]ει[ντ]·ςαν·αγγελ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accαναγγελεισαναναγγελεντααν·αγγελ·[θ]εισ·αναν·αγγελ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datαναγγελεισῃαναγγελεντιαν·αγγελ·[θ]εισ·ῃαν·αγγελ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genαναγγελεισηςαναγγελεντοςαν·αγγελ·[θ]εισ·ηςαν·αγγελ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocαναγγελεισαιαναγγελεντεςαναγγελεντααν·αγγελ·[θ]εισ·αιαν·αγγελ·[θ]ε[ι]ντ·εςαν·αγγελ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accαναγγελεισαςαναγγελενταςαν·αγγελ·[θ]εισ·αςαν·αγγελ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datαναγγελεισαιςαναγγελεισι, αναγγελεισιναν·αγγελ·[θ]εισ·αιςαν·αγγελ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genαναγγελεισωναναγγελεντωναν·αγγελ·[θ]εισ·ωναν·αγγελ·[θ]ε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναγγελησομενηαναγγελησομενεαν·αγγελ·[θ]ησομεν·ηαν·αγγελ·[θ]ησομεν·ε
Nomαναγγελησομενοςαν·αγγελ·[θ]ησομεν·ος
Accαναγγελησομενηναναγγελησομενοναν·αγγελ·[θ]ησομεν·ηναν·αγγελ·[θ]ησομεν·ον
Datαναγγελησομενῃαναγγελησομενῳαν·αγγελ·[θ]ησομεν·ῃαν·αγγελ·[θ]ησομεν·ῳ
Genαναγγελησομενηςαναγγελησομενουαν·αγγελ·[θ]ησομεν·ηςαν·αγγελ·[θ]ησομεν·ου
PlVocαναγγελησομεναιαναγγελησομενοιαναγγελησομενααν·αγγελ·[θ]ησομεν·αιαν·αγγελ·[θ]ησομεν·οιαν·αγγελ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accαναγγελησομεναςαναγγελησομενουςαν·αγγελ·[θ]ησομεν·αςαν·αγγελ·[θ]ησομεν·ους
Datαναγγελησομεναιςαναγγελησομενοιςαν·αγγελ·[θ]ησομεν·αιςαν·αγγελ·[θ]ησομεν·οις
Genαναγγελησομενωναναγγελησομενωναν·αγγελ·[θ]ησομεν·ωναν·αγγελ·[θ]ησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 05:04:28 EDT