αναβοαω • ANABOAW • anaboaō

Search: αναβοησῃς

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναβοησῃςἀναβοάωανα·βοη·σῃς1aor act sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναβοησῃςἀναβοάωανα·βοη·σῃς1aor act sub 2nd sg

ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβοωανα·βο(α)·ωαναβοωμαιανα·βο(α)·ομαι
2ndαναβοᾳςανα·βο(α)·ειςαναβοᾳ, αναβοασαιανα·βο(α)·ῃ, ανα·βο(α)·ει classical, ανα·βο(α)·εσαι alt
3rdαναβοᾳανα·βο(α)·ειαναβοαταιανα·βο(α)·εται
Pl1stαναβοωμενανα·βο(α)·ομεναναβοωμεθαανα·βο(α)·ομεθα
2ndαναβοατεανα·βο(α)·ετεαναβοασθεανα·βο(α)·εσθε
3rdαναβοωσιν, αναβοωσιανα·βο(α)·ουσι(ν)αναβοωνταιανα·βο(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβοωανα·βο(α)·ωαναβοωμαιανα·βο(α)·ωμαι
2ndαναβοᾳςανα·βο(α)·ῃςαναβοᾳανα·βο(α)·ῃ
3rdαναβοᾳανα·βο(α)·ῃαναβοαταιανα·βο(α)·ηται
Pl1stαναβοωμενανα·βο(α)·ωμεναναβοωμεθαανα·βο(α)·ωμεθα
2ndαναβοατεανα·βο(α)·ητεαναβοασθεανα·βο(α)·ησθε
3rdαναβοωσιν, αναβοωσιανα·βο(α)·ωσι(ν)αναβοωνταιανα·βο(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβοῳμιανα·βο(α)·οιμιαναβοῳμηνανα·βο(α)·οιμην
2ndαναβοῳςανα·βο(α)·οιςαναβοῳοανα·βο(α)·οιο
3rdαναβοῳανα·βο(α)·οιαναβοῳτοανα·βο(α)·οιτο
Pl1stαναβοῳμενανα·βο(α)·οιμεναναβοῳμεθαανα·βο(α)·οιμεθα
2ndαναβοῳτεανα·βο(α)·οιτεαναβοῳσθεανα·βο(α)·οισθε
3rdαναβοῳεν, αναβοῳσανανα·βο(α)·οιεν, ανα·βο(α)·οισαν altαναβοῳντοανα·βο(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναβοαανα·βο(α)·εαναβοωανα·βο(α)·ου
3rdαναβοατωανα·βο(α)·ετωαναβοασθωανα·βο(α)·εσθω
Pl1st
2ndαναβοατεανα·βο(α)·ετεαναβοασθεανα·βο(α)·εσθε
3rdαναβοατωσαν, αναβοωντωνανα·βο(α)·ετωσαν, ανα·βο(α)·οντων classicalαναβοασθωσαν, αναβοασθωνανα·βο(α)·εσθωσαν, ανα·βο(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναβοᾳν, αναβοαν​ανα·βο(α)·ειν, ανα·βο(α)·ειν > αναβοαν​αναβοασθαι​ανα·βο(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβοωσααναβοωνανα·βο(α)·ουσ·αανα·βο(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomαναβοωνανα·βο(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναβοωσαναναβοωνταανα·βο(α)·ουσ·ανανα·βο(α)·ο[υ]ντ·α
Datαναβοωσῃαναβοωντιανα·βο(α)·ουσ·ῃανα·βο(α)·ο[υ]ντ·ι
Genαναβοωσηςαναβοωντοςανα·βο(α)·ουσ·ηςανα·βο(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναβοωσαιαναβοωντεςαναβοωνταανα·βο(α)·ουσ·αιανα·βο(α)·ο[υ]ντ·εςανα·βο(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναβοωσαςαναβοωνταςανα·βο(α)·ουσ·αςανα·βο(α)·ο[υ]ντ·ας
Datαναβοωσαιςαναβοωσι, αναβοωσινανα·βο(α)·ουσ·αιςανα·βο(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναβοωσωναναβοωντωνανα·βο(α)·ουσ·ωνανα·βο(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβοωμενηαναβοωμενεανα·βο(α)·ομεν·ηανα·βο(α)·ομεν·ε
Nomαναβοωμενοςανα·βο(α)·ομεν·ος
Accαναβοωμενηναναβοωμενονανα·βο(α)·ομεν·ηνανα·βο(α)·ομεν·ον
Datαναβοωμενῃαναβοωμενῳανα·βο(α)·ομεν·ῃανα·βο(α)·ομεν·ῳ
Genαναβοωμενηςαναβοωμενουανα·βο(α)·ομεν·ηςανα·βο(α)·ομεν·ου
PlVocαναβοωμεναιαναβοωμενοιαναβοωμεναανα·βο(α)·ομεν·αιανα·βο(α)·ομεν·οιανα·βο(α)·ομεν·α
Nom
Accαναβοωμεναςαναβοωμενουςανα·βο(α)·ομεν·αςανα·βο(α)·ομεν·ους
Datαναβοωμεναιςαναβοωμενοιςανα·βο(α)·ομεν·αιςανα·βο(α)·ομεν·οις
Genαναβοωμενωναναβοωμενωνανα·βο(α)·ομεν·ωνανα·βο(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεβοων[LXX]ανα·ε·βο(α)·ονανεβοωμηνανα·ε·βο(α)·ομην
2ndανεβοαςανα·ε·βο(α)·εςανεβοωανα·ε·βο(α)·ου
3rdανεβοαανα·ε·βο(α)·εανεβοατοανα·ε·βο(α)·ετο
Pl1stανεβοωμενανα·ε·βο(α)·ομενανεβοωμεθαανα·ε·βο(α)·ομεθα
2ndανεβοατεανα·ε·βο(α)·ετεανεβοασθεανα·ε·βο(α)·εσθε
3rdανεβοων[LXX], ανεβοωσανανα·ε·βο(α)·ον, ανα·ε·βο(α)·οσαν altανεβοωντοανα·ε·βο(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβοησωανα·βοη·σωαναβοησομαιανα·βοη·σομαι
2ndαναβοησειςανα·βοη·σειςαναβοησῃ, αναβοησει, αναβοησεσαιανα·βοη·σῃ, ανα·βοη·σει classical, ανα·βοη·σεσαι alt
3rdαναβοησειανα·βοη·σειαναβοησεταιανα·βοη·σεται
Pl1stαναβοησομενανα·βοη·σομεναναβοησομεθαανα·βοη·σομεθα
2ndαναβοησετε[LXX]ανα·βοη·σετεαναβοησεσθεανα·βοη·σεσθε
3rdαναβοησουσιν, αναβοησουσιανα·βοη·σουσι(ν)αναβοησονταιανα·βοη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβοησοιμιανα·βοη·σοιμιαναβοησοιμηνανα·βοη·σοιμην
2ndαναβοησοιςανα·βοη·σοιςαναβοησοιοανα·βοη·σοιο
3rdαναβοησοιανα·βοη·σοιαναβοησοιτοανα·βοη·σοιτο
Pl1stαναβοησοιμενανα·βοη·σοιμεναναβοησοιμεθαανα·βοη·σοιμεθα
2ndαναβοησοιτεανα·βοη·σοιτεαναβοησοισθεανα·βοη·σοισθε
3rdαναβοησοιενανα·βοη·σοιεναναβοησοιντοανα·βοη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναβοησειν​ανα·βοη·σειν​αναβοησεσθαι​ανα·βοη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβοησουσααναβοησον[LXX]ανα·βοη·σουσ·αανα·βοη·σο[υ]ν[τ]
Nomαναβοησωνανα·βοη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαναβοησουσαναναβοησονταανα·βοη·σουσ·ανανα·βοη·σο[υ]ντ·α
Datαναβοησουσῃαναβοησοντιανα·βοη·σουσ·ῃανα·βοη·σο[υ]ντ·ι
Genαναβοησουσηςαναβοησοντοςανα·βοη·σουσ·ηςανα·βοη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαναβοησουσαιαναβοησοντεςαναβοησονταανα·βοη·σουσ·αιανα·βοη·σο[υ]ντ·εςανα·βοη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαναβοησουσαςαναβοησονταςανα·βοη·σουσ·αςανα·βοη·σο[υ]ντ·ας
Datαναβοησουσαιςαναβοησουσι, αναβοησουσινανα·βοη·σουσ·αιςανα·βοη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαναβοησουσωναναβοησοντωνανα·βοη·σουσ·ωνανα·βοη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβοησομενηαναβοησομενεανα·βοη·σομεν·ηανα·βοη·σομεν·ε
Nomαναβοησομενοςανα·βοη·σομεν·ος
Accαναβοησομενηναναβοησομενονανα·βοη·σομεν·ηνανα·βοη·σομεν·ον
Datαναβοησομενῃαναβοησομενῳανα·βοη·σομεν·ῃανα·βοη·σομεν·ῳ
Genαναβοησομενηςαναβοησομενουανα·βοη·σομεν·ηςανα·βοη·σομεν·ου
PlVocαναβοησομεναιαναβοησομενοιαναβοησομεναανα·βοη·σομεν·αιανα·βοη·σομεν·οιανα·βοη·σομεν·α
Nom
Accαναβοησομεναςαναβοησομενουςανα·βοη·σομεν·αςανα·βοη·σομεν·ους
Datαναβοησομεναιςαναβοησομενοιςανα·βοη·σομεν·αιςανα·βοη·σομεν·οις
Genαναβοησομενωναναβοησομενωνανα·βοη·σομεν·ωνανα·βοη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεβοησα[LXX]ανα·ε·βοη·σαανεβοησαμηνανα·ε·βοη·σαμην
2ndανεβοησαςανα·ε·βοη·σαςανεβοησωανα·ε·βοη·σω
3rdανεβοησεν[GNT][LXX], ανεβοησεανα·ε·βοη·σε(ν), ανα·ε·βοη·σε(ν)ανεβοησατοανα·ε·βοη·σατο
Pl1stανεβοησαμεν[LXX]ανα·ε·βοη·σαμενανεβοησαμεθαανα·ε·βοη·σαμεθα
2ndανεβοησατεανα·ε·βοη·σατεανεβοησασθεανα·ε·βοη·σασθε
3rdανεβοησαν[LXX]ανα·ε·βοη·σανανεβοησαντοανα·ε·βοη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβοησωανα·βοη·σωαναβοησωμαιανα·βοη·σωμαι
2ndαναβοησῃς[LXX]ανα·βοη·σῃςαναβοησῃανα·βοη·σῃ
3rdαναβοησῃανα·βοη·σῃαναβοησηταιανα·βοη·σηται
Pl1stαναβοησωμενανα·βοη·σωμεναναβοησωμεθαανα·βοη·σωμεθα
2ndαναβοησητεανα·βοη·σητεαναβοησησθεανα·βοη·σησθε
3rdαναβοησωσιν, αναβοησωσιανα·βοη·σωσι(ν)αναβοησωνταιανα·βοη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβοησαιμιανα·βοη·σαιμιαναβοησαιμηνανα·βοη·σαιμην
2ndαναβοησαις, αναβοησειαςανα·βοη·σαις, ανα·βοη·σειας classicalαναβοησαιοανα·βοη·σαιο
3rdαναβοησαι[LXX], αναβοησειεανα·βοη·σαι, ανα·βοη·σειε classicalαναβοησαιτοανα·βοη·σαιτο
Pl1stαναβοησαιμενανα·βοη·σαιμεναναβοησαιμεθαανα·βοη·σαιμεθα
2ndαναβοησαιτεανα·βοη·σαιτεαναβοησαισθεανα·βοη·σαισθε
3rdαναβοησαιεν, αναβοησαισαν, αναβοησειαν, αναβοησειενανα·βοη·σαιεν, ανα·βοη·σαισαν alt, ανα·βοη·σειαν classical, ανα·βοη·σειεν classicalαναβοησαιντοανα·βοη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναβοησον[LXX]ανα·βοη·σοναναβοησαι[LXX]ανα·βοη·σαι
3rdαναβοησατωανα·βοη·σατωαναβοησασθωανα·βοη·σασθω
Pl1st
2ndαναβοησατεανα·βοη·σατεαναβοησασθεανα·βοη·σασθε
3rdαναβοησατωσαν, αναβοησαντωνανα·βοη·σατωσαν, ανα·βοη·σαντων classicalαναβοησασθωσαν, αναβοησασθωνανα·βοη·σασθωσαν, ανα·βοη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναβοησαι[LXX]​ανα·βοη·σαιαναβοησασθαι​ανα·βοη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβοησασααναβοησας[GNT][LXX]αναβοησαν[LXX]ανα·βοη·σασ·αανα·βοη·σα[ντ]·ςανα·βοη·σαν[τ]
Nom
Accαναβοησασαναναβοησανταανα·βοη·σασ·ανανα·βοη·σαντ·α
Datαναβοησασῃαναβοησαντιανα·βοη·σασ·ῃανα·βοη·σαντ·ι
Genαναβοησασηςαναβοησαντοςανα·βοη·σασ·ηςανα·βοη·σαντ·ος
PlVocαναβοησασαιαναβοησαντεςαναβοησανταανα·βοη·σασ·αιανα·βοη·σαντ·εςανα·βοη·σαντ·α
Nom
Accαναβοησασαςαναβοησανταςανα·βοη·σασ·αςανα·βοη·σαντ·ας
Datαναβοησασαιςαναβοησασι, αναβοησασινανα·βοη·σασ·αιςανα·βοη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαναβοησασωναναβοησαντωνανα·βοη·σασ·ωνανα·βοη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβοησαμενηαναβοησαμενεανα·βοη·σαμεν·ηανα·βοη·σαμεν·ε
Nomαναβοησαμενοςανα·βοη·σαμεν·ος
Accαναβοησαμενηναναβοησαμενονανα·βοη·σαμεν·ηνανα·βοη·σαμεν·ον
Datαναβοησαμενῃαναβοησαμενῳανα·βοη·σαμεν·ῃανα·βοη·σαμεν·ῳ
Genαναβοησαμενηςαναβοησαμενουανα·βοη·σαμεν·ηςανα·βοη·σαμεν·ου
PlVocαναβοησαμεναιαναβοησαμενοιαναβοησαμεναανα·βοη·σαμεν·αιανα·βοη·σαμεν·οιανα·βοη·σαμεν·α
Nom
Accαναβοησαμεναςαναβοησαμενουςανα·βοη·σαμεν·αςανα·βοη·σαμεν·ους
Datαναβοησαμεναιςαναβοησαμενοιςανα·βοη·σαμεν·αιςανα·βοη·σαμεν·οις
Genαναβοησαμενωναναβοησαμενωνανα·βοη·σαμεν·ωνανα·βοη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 23:13:07 EST