αναβλεπω • ANABLEPW • anablepō

Search: αναβλεψαντος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναβλεψαντος; αναβλεψαντοςἀναβλέπωανα·βλεπ·σαντ·ος; ανα·βλεπ·σαντ·ος1aor act ptcp mas gen sg; 1aor act ptcp neu gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναβλεψαντοςἀναβλέπωανα·βλεπ·σαντ·ος1aor act ptcp mas gen sg
αναβλεψαντοςἀναβλέπωανα·βλεπ·σαντ·ος1aor act ptcp neu gen sg

ἀνα·βλέπω (ανα+βλεπ-, ανα+βλεψ-, ανα+βλεψ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβλεπωανα·βλεπ·ωαναβλεπομαιανα·βλεπ·ομαι
2ndαναβλεπειςανα·βλεπ·ειςαναβλεπῃ, αναβλεπει, αναβλεπεσαιανα·βλεπ·ῃ, ανα·βλεπ·ει classical, ανα·βλεπ·εσαι alt
3rdαναβλεπειανα·βλεπ·ειαναβλεπεταιανα·βλεπ·εται
Pl1stαναβλεπομενανα·βλεπ·ομεναναβλεπομεθαανα·βλεπ·ομεθα
2ndαναβλεπετεανα·βλεπ·ετεαναβλεπεσθεανα·βλεπ·εσθε
3rdαναβλεπουσιν[GNT], αναβλεπουσιανα·βλεπ·ουσι(ν), ανα·βλεπ·ουσι(ν)αναβλεπονταιανα·βλεπ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβλεπωανα·βλεπ·ωαναβλεπωμαιανα·βλεπ·ωμαι
2ndαναβλεπῃςανα·βλεπ·ῃςαναβλεπῃανα·βλεπ·ῃ
3rdαναβλεπῃανα·βλεπ·ῃαναβλεπηταιανα·βλεπ·ηται
Pl1stαναβλεπωμενανα·βλεπ·ωμεναναβλεπωμεθαανα·βλεπ·ωμεθα
2ndαναβλεπητεανα·βλεπ·ητεαναβλεπησθεανα·βλεπ·ησθε
3rdαναβλεπωσιν, αναβλεπωσιανα·βλεπ·ωσι(ν)αναβλεπωνταιανα·βλεπ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβλεποιμιανα·βλεπ·οιμιαναβλεποιμηνανα·βλεπ·οιμην
2ndαναβλεποιςανα·βλεπ·οιςαναβλεποιοανα·βλεπ·οιο
3rdαναβλεποιανα·βλεπ·οιαναβλεποιτοανα·βλεπ·οιτο
Pl1stαναβλεποιμενανα·βλεπ·οιμεναναβλεποιμεθαανα·βλεπ·οιμεθα
2ndαναβλεποιτεανα·βλεπ·οιτεαναβλεποισθεανα·βλεπ·οισθε
3rdαναβλεποιεν, αναβλεποισανανα·βλεπ·οιεν, ανα·βλεπ·οισαν altαναβλεποιντοανα·βλεπ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναβλεπεανα·βλεπ·εαναβλεπουανα·βλεπ·ου
3rdαναβλεπετωανα·βλεπ·ετωαναβλεπεσθωανα·βλεπ·εσθω
Pl1st
2ndαναβλεπετεανα·βλεπ·ετεαναβλεπεσθεανα·βλεπ·εσθε
3rdαναβλεπετωσαν, αναβλεποντωνανα·βλεπ·ετωσαν, ανα·βλεπ·οντων classicalαναβλεπεσθωσαν, αναβλεπεσθωνανα·βλεπ·εσθωσαν, ανα·βλεπ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναβλεπειν​ανα·βλεπ·ειν​αναβλεπεσθαι​ανα·βλεπ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβλεπουσααναβλεπονανα·βλεπ·ουσ·αανα·βλεπ·ο[υ]ν[τ]
Nomαναβλεπωνανα·βλεπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναβλεπουσαναναβλεπονταανα·βλεπ·ουσ·ανανα·βλεπ·ο[υ]ντ·α
Datαναβλεπουσῃαναβλεποντιανα·βλεπ·ουσ·ῃανα·βλεπ·ο[υ]ντ·ι
Genαναβλεπουσηςαναβλεποντοςανα·βλεπ·ουσ·ηςανα·βλεπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναβλεπουσαιαναβλεποντεςαναβλεπονταανα·βλεπ·ουσ·αιανα·βλεπ·ο[υ]ντ·εςανα·βλεπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναβλεπουσαςαναβλεπονταςανα·βλεπ·ουσ·αςανα·βλεπ·ο[υ]ντ·ας
Datαναβλεπουσαιςαναβλεπουσι, αναβλεπουσιν[GNT]ανα·βλεπ·ουσ·αιςανα·βλεπ·ου[ντ]·σι(ν), ανα·βλεπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναβλεπουσωναναβλεποντωνανα·βλεπ·ουσ·ωνανα·βλεπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβλεπομενηαναβλεπομενεανα·βλεπ·ομεν·ηανα·βλεπ·ομεν·ε
Nomαναβλεπομενοςανα·βλεπ·ομεν·ος
Accαναβλεπομενηναναβλεπομενονανα·βλεπ·ομεν·ηνανα·βλεπ·ομεν·ον
Datαναβλεπομενῃαναβλεπομενῳανα·βλεπ·ομεν·ῃανα·βλεπ·ομεν·ῳ
Genαναβλεπομενηςαναβλεπομενουανα·βλεπ·ομεν·ηςανα·βλεπ·ομεν·ου
PlVocαναβλεπομεναιαναβλεπομενοιαναβλεπομεναανα·βλεπ·ομεν·αιανα·βλεπ·ομεν·οιανα·βλεπ·ομεν·α
Nom
Accαναβλεπομεναςαναβλεπομενουςανα·βλεπ·ομεν·αςανα·βλεπ·ομεν·ους
Datαναβλεπομεναιςαναβλεπομενοιςανα·βλεπ·ομεν·αιςανα·βλεπ·ομεν·οις
Genαναβλεπομενωναναβλεπομενωνανα·βλεπ·ομεν·ωνανα·βλεπ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεβλεπονανα·ε·βλεπ·ονανεβλεπομηνανα·ε·βλεπ·ομην
2ndανεβλεπεςανα·ε·βλεπ·εςανεβλεπουανα·ε·βλεπ·ου
3rdανεβλεπεν, ανεβλεπεανα·ε·βλεπ·ε(ν)ανεβλεπετοανα·ε·βλεπ·ετο
Pl1stανεβλεπομενανα·ε·βλεπ·ομενανεβλεπομεθαανα·ε·βλεπ·ομεθα
2ndανεβλεπετεανα·ε·βλεπ·ετεανεβλεπεσθεανα·ε·βλεπ·εσθε
3rdανεβλεπον, ανεβλεποσανανα·ε·βλεπ·ον, ανα·ε·βλεπ·οσαν altανεβλεποντοανα·ε·βλεπ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβλεψω[GNT]ανα·βλεπ·σωαναβλεψομαιανα·βλεπ·σομαι
2ndαναβλεψειςανα·βλεπ·σειςαναβλεψῃ[GNT], αναβλεψει[LXX], αναβλεψεσαιανα·βλεπ·σῃ, ανα·βλεπ·σει classical, ανα·βλεπ·σεσαι alt
3rdαναβλεψει[LXX]ανα·βλεπ·σειαναβλεψεταιανα·βλεπ·σεται
Pl1stαναβλεψομενανα·βλεπ·σομεναναβλεψομεθαανα·βλεπ·σομεθα
2ndαναβλεψετεανα·βλεπ·σετεαναβλεψεσθεανα·βλεπ·σεσθε
3rdαναβλεψουσιν, αναβλεψουσιανα·βλεπ·σουσι(ν)αναβλεψονται[LXX]ανα·βλεπ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβλεψοιμιανα·βλεπ·σοιμιαναβλεψοιμηνανα·βλεπ·σοιμην
2ndαναβλεψοιςανα·βλεπ·σοιςαναβλεψοιοανα·βλεπ·σοιο
3rdαναβλεψοιανα·βλεπ·σοιαναβλεψοιτοανα·βλεπ·σοιτο
Pl1stαναβλεψοιμενανα·βλεπ·σοιμεναναβλεψοιμεθαανα·βλεπ·σοιμεθα
2ndαναβλεψοιτεανα·βλεπ·σοιτεαναβλεψοισθεανα·βλεπ·σοισθε
3rdαναβλεψοιενανα·βλεπ·σοιεναναβλεψοιντοανα·βλεπ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναβλεψειν​ανα·βλεπ·σειν​αναβλεψεσθαι​ανα·βλεπ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβλεψουσααναβλεψον[GNT][LXX]ανα·βλεπ·σουσ·αανα·βλεπ·σο[υ]ν[τ]
Nomαναβλεψωνανα·βλεπ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαναβλεψουσαναναβλεψονταανα·βλεπ·σουσ·ανανα·βλεπ·σο[υ]ντ·α
Datαναβλεψουσῃαναβλεψοντιανα·βλεπ·σουσ·ῃανα·βλεπ·σο[υ]ντ·ι
Genαναβλεψουσηςαναβλεψοντοςανα·βλεπ·σουσ·ηςανα·βλεπ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαναβλεψουσαιαναβλεψοντεςαναβλεψονταανα·βλεπ·σουσ·αιανα·βλεπ·σο[υ]ντ·εςανα·βλεπ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαναβλεψουσαςαναβλεψονταςανα·βλεπ·σουσ·αςανα·βλεπ·σο[υ]ντ·ας
Datαναβλεψουσαιςαναβλεψουσι, αναβλεψουσινανα·βλεπ·σουσ·αιςανα·βλεπ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαναβλεψουσωναναβλεψοντωνανα·βλεπ·σουσ·ωνανα·βλεπ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβλεψομενηαναβλεψομενεανα·βλεπ·σομεν·ηανα·βλεπ·σομεν·ε
Nomαναβλεψομενοςανα·βλεπ·σομεν·ος
Accαναβλεψομενηναναβλεψομενονανα·βλεπ·σομεν·ηνανα·βλεπ·σομεν·ον
Datαναβλεψομενῃαναβλεψομενῳανα·βλεπ·σομεν·ῃανα·βλεπ·σομεν·ῳ
Genαναβλεψομενηςαναβλεψομενουανα·βλεπ·σομεν·ηςανα·βλεπ·σομεν·ου
PlVocαναβλεψομεναιαναβλεψομενοιαναβλεψομεναανα·βλεπ·σομεν·αιανα·βλεπ·σομεν·οιανα·βλεπ·σομεν·α
Nom
Accαναβλεψομεναςαναβλεψομενουςανα·βλεπ·σομεν·αςανα·βλεπ·σομεν·ους
Datαναβλεψομεναιςαναβλεψομενοιςανα·βλεπ·σομεν·αιςανα·βλεπ·σομεν·οις
Genαναβλεψομενωναναβλεψομενωνανα·βλεπ·σομεν·ωνανα·βλεπ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεβλεψα[GNT][LXX]ανα·ε·βλεπ·σαανεβλεψαμηνανα·ε·βλεπ·σαμην
2ndανεβλεψαςανα·ε·βλεπ·σαςανεβλεψωανα·ε·βλεπ·σω
3rdανεβλεψεν[GNT][LXX], ανεβλεψεανα·ε·βλεπ·σε(ν), ανα·ε·βλεπ·σε(ν)ανεβλεψατοανα·ε·βλεπ·σατο
Pl1stανεβλεψαμενανα·ε·βλεπ·σαμενανεβλεψαμεθαανα·ε·βλεπ·σαμεθα
2ndανεβλεψατεανα·ε·βλεπ·σατεανεβλεψασθεανα·ε·βλεπ·σασθε
3rdανεβλεψαν[GNT][LXX]ανα·ε·βλεπ·σανανεβλεψαντοανα·ε·βλεπ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβλεψω[GNT]ανα·βλεπ·σωαναβλεψωμαιανα·βλεπ·σωμαι
2ndαναβλεψῃς[GNT]ανα·βλεπ·σῃςαναβλεψῃ[GNT]ανα·βλεπ·σῃ
3rdαναβλεψῃ[GNT]ανα·βλεπ·σῃαναβλεψηταιανα·βλεπ·σηται
Pl1stαναβλεψωμενανα·βλεπ·σωμεναναβλεψωμεθαανα·βλεπ·σωμεθα
2ndαναβλεψητεανα·βλεπ·σητεαναβλεψησθεανα·βλεπ·σησθε
3rdαναβλεψωσιν, αναβλεψωσιανα·βλεπ·σωσι(ν)αναβλεψωνταιανα·βλεπ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβλεψαιμιανα·βλεπ·σαιμιαναβλεψαιμηνανα·βλεπ·σαιμην
2ndαναβλεψαις, αναβλεψειαςανα·βλεπ·σαις, ανα·βλεπ·σειας classicalαναβλεψαιοανα·βλεπ·σαιο
3rdαναβλεψαι[GNT][LXX], αναβλεψειεανα·βλεπ·σαι, ανα·βλεπ·σειε classicalαναβλεψαιτοανα·βλεπ·σαιτο
Pl1stαναβλεψαιμενανα·βλεπ·σαιμεναναβλεψαιμεθαανα·βλεπ·σαιμεθα
2ndαναβλεψαιτεανα·βλεπ·σαιτεαναβλεψαισθεανα·βλεπ·σαισθε
3rdαναβλεψαιεν, αναβλεψαισαν, αναβλεψειαν, αναβλεψειενανα·βλεπ·σαιεν, ανα·βλεπ·σαισαν alt, ανα·βλεπ·σειαν classical, ανα·βλεπ·σειεν classicalαναβλεψαιντοανα·βλεπ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναβλεψον[GNT][LXX]ανα·βλεπ·σοναναβλεψαι[GNT][LXX]ανα·βλεπ·σαι
3rdαναβλεψατωανα·βλεπ·σατωαναβλεψασθωανα·βλεπ·σασθω
Pl1st
2ndαναβλεψατε[LXX]ανα·βλεπ·σατεαναβλεψασθεανα·βλεπ·σασθε
3rdαναβλεψατωσαν, αναβλεψαντωνανα·βλεπ·σατωσαν, ανα·βλεπ·σαντων classicalαναβλεψασθωσαν, αναβλεψασθωνανα·βλεπ·σασθωσαν, ανα·βλεπ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναβλεψαι[GNT][LXX]​ανα·βλεπ·σαιαναβλεψασθαι​ανα·βλεπ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβλεψασα[LXX]αναβλεψας[GNT][LXX]αναβλεψανανα·βλεπ·σασ·αανα·βλεπ·σα[ντ]·ςανα·βλεπ·σαν[τ]
Nom
Accαναβλεψασαναναβλεψαντα[LXX]ανα·βλεπ·σασ·ανανα·βλεπ·σαντ·α
Datαναβλεψασῃαναβλεψαντιανα·βλεπ·σασ·ῃανα·βλεπ·σαντ·ι
Genαναβλεψασηςαναβλεψαντος[GNT]ανα·βλεπ·σασ·ηςανα·βλεπ·σαντ·ος
PlVocαναβλεψασαι[GNT]αναβλεψαντες[LXX]αναβλεψαντα[LXX]ανα·βλεπ·σασ·αιανα·βλεπ·σαντ·εςανα·βλεπ·σαντ·α
Nom
Accαναβλεψασαςαναβλεψανταςανα·βλεπ·σασ·αςανα·βλεπ·σαντ·ας
Datαναβλεψασαιςαναβλεψασι, αναβλεψασινανα·βλεπ·σασ·αιςανα·βλεπ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαναβλεψασωναναβλεψαντωνανα·βλεπ·σασ·ωνανα·βλεπ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβλεψαμενηαναβλεψαμενεανα·βλεπ·σαμεν·ηανα·βλεπ·σαμεν·ε
Nomαναβλεψαμενοςανα·βλεπ·σαμεν·ος
Accαναβλεψαμενηναναβλεψαμενονανα·βλεπ·σαμεν·ηνανα·βλεπ·σαμεν·ον
Datαναβλεψαμενῃαναβλεψαμενῳανα·βλεπ·σαμεν·ῃανα·βλεπ·σαμεν·ῳ
Genαναβλεψαμενηςαναβλεψαμενουανα·βλεπ·σαμεν·ηςανα·βλεπ·σαμεν·ου
PlVocαναβλεψαμεναιαναβλεψαμενοιαναβλεψαμεναανα·βλεπ·σαμεν·αιανα·βλεπ·σαμεν·οιανα·βλεπ·σαμεν·α
Nom
Accαναβλεψαμεναςαναβλεψαμενουςανα·βλεπ·σαμεν·αςανα·βλεπ·σαμεν·ους
Datαναβλεψαμεναιςαναβλεψαμενοιςανα·βλεπ·σαμεν·αιςανα·βλεπ·σαμεν·οις
Genαναβλεψαμενωναναβλεψαμενωνανα·βλεπ·σαμεν·ωνανα·βλεπ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 06-Jun-2020 12:17:08 EDT