αναβιβαζω • ANABIBAZW • anabibazō

Search: αναβιβω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναβιβῳ; αναβιβωἀναβιβάζωανα·βιβ(α)·[σ]οι; ανα·βιβ(α)·[σ]ωfut act opt 3rd sg; fut act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναβιβωἀναβιβάζωανα·βιβ(α)·[σ]ωfut act ind 1st sg
αναβιβῳἀναβιβάζωανα·βιβ(α)·[σ]οιfut act opt 3rd sg

ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβιβαζωανα·βιβαζ·ωαναβιβαζομαιανα·βιβαζ·ομαι
2ndαναβιβαζειςανα·βιβαζ·ειςαναβιβαζῃ, αναβιβαζει, αναβιβαζεσαιανα·βιβαζ·ῃ, ανα·βιβαζ·ει classical, ανα·βιβαζ·εσαι alt
3rdαναβιβαζειανα·βιβαζ·ειαναβιβαζεταιανα·βιβαζ·εται
Pl1stαναβιβαζομενανα·βιβαζ·ομεναναβιβαζομεθαανα·βιβαζ·ομεθα
2ndαναβιβαζετεανα·βιβαζ·ετεαναβιβαζεσθεανα·βιβαζ·εσθε
3rdαναβιβαζουσιν[LXX], αναβιβαζουσιανα·βιβαζ·ουσι(ν), ανα·βιβαζ·ουσι(ν)αναβιβαζονταιανα·βιβαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβιβαζωανα·βιβαζ·ωαναβιβαζωμαιανα·βιβαζ·ωμαι
2ndαναβιβαζῃςανα·βιβαζ·ῃςαναβιβαζῃανα·βιβαζ·ῃ
3rdαναβιβαζῃανα·βιβαζ·ῃαναβιβαζηταιανα·βιβαζ·ηται
Pl1stαναβιβαζωμενανα·βιβαζ·ωμεναναβιβαζωμεθαανα·βιβαζ·ωμεθα
2ndαναβιβαζητεανα·βιβαζ·ητεαναβιβαζησθεανα·βιβαζ·ησθε
3rdαναβιβαζωσιν, αναβιβαζωσιανα·βιβαζ·ωσι(ν)αναβιβαζωνταιανα·βιβαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβιβαζοιμιανα·βιβαζ·οιμιαναβιβαζοιμηνανα·βιβαζ·οιμην
2ndαναβιβαζοιςανα·βιβαζ·οιςαναβιβαζοιοανα·βιβαζ·οιο
3rdαναβιβαζοιανα·βιβαζ·οιαναβιβαζοιτοανα·βιβαζ·οιτο
Pl1stαναβιβαζοιμενανα·βιβαζ·οιμεναναβιβαζοιμεθαανα·βιβαζ·οιμεθα
2ndαναβιβαζοιτεανα·βιβαζ·οιτεαναβιβαζοισθεανα·βιβαζ·οισθε
3rdαναβιβαζοιεν, αναβιβαζοισανανα·βιβαζ·οιεν, ανα·βιβαζ·οισαν altαναβιβαζοιντοανα·βιβαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναβιβαζεανα·βιβαζ·εαναβιβαζουανα·βιβαζ·ου
3rdαναβιβαζετωανα·βιβαζ·ετωαναβιβαζεσθωανα·βιβαζ·εσθω
Pl1st
2ndαναβιβαζετεανα·βιβαζ·ετεαναβιβαζεσθεανα·βιβαζ·εσθε
3rdαναβιβαζετωσαν, αναβιβαζοντωνανα·βιβαζ·ετωσαν, ανα·βιβαζ·οντων classicalαναβιβαζεσθωσαν, αναβιβαζεσθωνανα·βιβαζ·εσθωσαν, ανα·βιβαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναβιβαζειν​ανα·βιβαζ·ειν​αναβιβαζεσθαι​ανα·βιβαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβιβαζουσααναβιβαζονανα·βιβαζ·ουσ·αανα·βιβαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomαναβιβαζωνανα·βιβαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναβιβαζουσαναναβιβαζονταανα·βιβαζ·ουσ·ανανα·βιβαζ·ο[υ]ντ·α
Datαναβιβαζουσῃαναβιβαζοντιανα·βιβαζ·ουσ·ῃανα·βιβαζ·ο[υ]ντ·ι
Genαναβιβαζουσηςαναβιβαζοντοςανα·βιβαζ·ουσ·ηςανα·βιβαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναβιβαζουσαιαναβιβαζοντεςαναβιβαζονταανα·βιβαζ·ουσ·αιανα·βιβαζ·ο[υ]ντ·εςανα·βιβαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναβιβαζουσαςαναβιβαζονταςανα·βιβαζ·ουσ·αςανα·βιβαζ·ο[υ]ντ·ας
Datαναβιβαζουσαιςαναβιβαζουσι, αναβιβαζουσιν[LXX]ανα·βιβαζ·ουσ·αιςανα·βιβαζ·ου[ντ]·σι(ν), ανα·βιβαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναβιβαζουσωναναβιβαζοντωνανα·βιβαζ·ουσ·ωνανα·βιβαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβιβαζομενηαναβιβαζομενεανα·βιβαζ·ομεν·ηανα·βιβαζ·ομεν·ε
Nomαναβιβαζομενοςανα·βιβαζ·ομεν·ος
Accαναβιβαζομενηναναβιβαζομενονανα·βιβαζ·ομεν·ηνανα·βιβαζ·ομεν·ον
Datαναβιβαζομενῃαναβιβαζομενῳανα·βιβαζ·ομεν·ῃανα·βιβαζ·ομεν·ῳ
Genαναβιβαζομενηςαναβιβαζομενουανα·βιβαζ·ομεν·ηςανα·βιβαζ·ομεν·ου
PlVocαναβιβαζομεναιαναβιβαζομενοιαναβιβαζομεναανα·βιβαζ·ομεν·αιανα·βιβαζ·ομεν·οιανα·βιβαζ·ομεν·α
Nom
Accαναβιβαζομεναςαναβιβαζομενουςανα·βιβαζ·ομεν·αςανα·βιβαζ·ομεν·ους
Datαναβιβαζομεναιςαναβιβαζομενοιςανα·βιβαζ·ομεν·αιςανα·βιβαζ·ομεν·οις
Genαναβιβαζομενωναναβιβαζομενωνανα·βιβαζ·ομεν·ωνανα·βιβαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεβιβαζονανα·ε·βιβαζ·ονανεβιβαζομηνανα·ε·βιβαζ·ομην
2ndανεβιβαζεςανα·ε·βιβαζ·εςανεβιβαζουανα·ε·βιβαζ·ου
3rdανεβιβαζεν, ανεβιβαζεανα·ε·βιβαζ·ε(ν)ανεβιβαζετοανα·ε·βιβαζ·ετο
Pl1stανεβιβαζομενανα·ε·βιβαζ·ομενανεβιβαζομεθαανα·ε·βιβαζ·ομεθα
2ndανεβιβαζετεανα·ε·βιβαζ·ετεανεβιβαζεσθεανα·ε·βιβαζ·εσθε
3rdανεβιβαζον, ανεβιβαζοσανανα·ε·βιβαζ·ον, ανα·ε·βιβαζ·οσαν altανεβιβαζοντοανα·ε·βιβαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβιβω[LXX], αναβιβασω[LXX]ανα·βιβ(α)·[σ]ω, ανα·βιβα·σωαναβιβωμαι, αναβιβασομαιανα·βιβ(α)·[σ]ομαι, ανα·βιβα·σομαι
2ndαναβιβᾳς, αναβιβασειςανα·βιβ(α)·[σ]εις, ανα·βιβα·σειςαναβιβᾳ, αναβιβασαι[LXX], αναβιβασῃ, αναβιβασει[LXX], αναβιβασεσαιανα·βιβ(α)·[σ]ῃ, ανα·βιβ(α)·[σ]ει classical, ανα·βιβ(α)·[σ]εσαι alt, ανα·βιβα·σῃ, ανα·βιβα·σει classical, ανα·βιβα·σεσαι alt
3rdαναβιβᾳ, αναβιβασει[LXX]ανα·βιβ(α)·[σ]ει, ανα·βιβα·σειαναβιβαται, αναβιβασεταιανα·βιβ(α)·[σ]εται, ανα·βιβα·σεται
Pl1stαναβιβωμεν, αναβιβασομενανα·βιβ(α)·[σ]ομεν, ανα·βιβα·σομεναναβιβωμεθα, αναβιβασομεθαανα·βιβ(α)·[σ]ομεθα, ανα·βιβα·σομεθα
2ndαναβιβατε, αναβιβασετεανα·βιβ(α)·[σ]ετε, ανα·βιβα·σετεαναβιβασθε, αναβιβασεσθεανα·βιβ(α)·[σ]εσθε, ανα·βιβα·σεσθε
3rdαναβιβωσιν, αναβιβωσι, αναβιβασουσιν, αναβιβασουσιανα·βιβ(α)·[σ]ουσι(ν), ανα·βιβα·σουσι(ν)αναβιβωνται, αναβιβασονταιανα·βιβ(α)·[σ]ονται, ανα·βιβα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβιβῳμι, αναβιβασοιμιανα·βιβ(α)·[σ]οιμι, ανα·βιβα·σοιμιαναβιβῳμην, αναβιβασοιμηνανα·βιβ(α)·[σ]οιμην, ανα·βιβα·σοιμην
2ndαναβιβῳς, αναβιβασοιςανα·βιβ(α)·[σ]οις, ανα·βιβα·σοιςαναβιβῳο, αναβιβασοιοανα·βιβ(α)·[σ]οιο, ανα·βιβα·σοιο
3rdαναβιβῳ, αναβιβασοιανα·βιβ(α)·[σ]οι, ανα·βιβα·σοιαναβιβῳτο, αναβιβασοιτοανα·βιβ(α)·[σ]οιτο, ανα·βιβα·σοιτο
Pl1stαναβιβῳμεν, αναβιβασοιμενανα·βιβ(α)·[σ]οιμεν, ανα·βιβα·σοιμεναναβιβῳμεθα, αναβιβασοιμεθαανα·βιβ(α)·[σ]οιμεθα, ανα·βιβα·σοιμεθα
2ndαναβιβῳτε, αναβιβασοιτεανα·βιβ(α)·[σ]οιτε, ανα·βιβα·σοιτεαναβιβῳσθε, αναβιβασοισθεανα·βιβ(α)·[σ]οισθε, ανα·βιβα·σοισθε
3rdαναβιβῳεν, αναβιβασοιενανα·βιβ(α)·[σ]οιεν, ανα·βιβα·σοιεναναβιβῳντο, αναβιβασοιντοανα·βιβ(α)·[σ]οιντο, ανα·βιβα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναβιβᾳν, αναβιβασειν​ανα·βιβ(α)·[σ]ειν, ανα·βιβα·σειν​αναβιβασθαι, αναβιβασεσθαι​ανα·βιβ(α)·[σ]εσθαι, ανα·βιβα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβιβωσα, αναβιβασουσααναβιβων, αναβιβασον[LXX]ανα·βιβ(α)·[σ]ουσ·α, ανα·βιβα·σουσ·αανα·βιβ(α)·[σ]ο[υ]ν[τ], ανα·βιβα·σο[υ]ν[τ]
Nomαναβιβων, αναβιβασωνανα·βιβ(α)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^, ανα·βιβα·σο[υ]ν[τ]·^
Accαναβιβωσαν, αναβιβασουσαναναβιβωντα, αναβιβασονταανα·βιβ(α)·[σ]ουσ·αν, ανα·βιβα·σουσ·ανανα·βιβ(α)·[σ]ο[υ]ντ·α, ανα·βιβα·σο[υ]ντ·α
Datαναβιβωσῃ, αναβιβασουσῃαναβιβωντι, αναβιβασοντιανα·βιβ(α)·[σ]ουσ·ῃ, ανα·βιβα·σουσ·ῃανα·βιβ(α)·[σ]ο[υ]ντ·ι, ανα·βιβα·σο[υ]ντ·ι
Genαναβιβωσης, αναβιβασουσηςαναβιβωντος, αναβιβασοντοςανα·βιβ(α)·[σ]ουσ·ης, ανα·βιβα·σουσ·ηςανα·βιβ(α)·[σ]ο[υ]ντ·ος, ανα·βιβα·σο[υ]ντ·ος
PlVocαναβιβωσαι, αναβιβασουσαιαναβιβωντες, αναβιβασοντεςαναβιβωντα, αναβιβασονταανα·βιβ(α)·[σ]ουσ·αι, ανα·βιβα·σουσ·αιανα·βιβ(α)·[σ]ο[υ]ντ·ες, ανα·βιβα·σο[υ]ντ·εςανα·βιβ(α)·[σ]ο[υ]ντ·α, ανα·βιβα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαναβιβωσας, αναβιβασουσαςαναβιβωντας, αναβιβασονταςανα·βιβ(α)·[σ]ουσ·ας, ανα·βιβα·σουσ·αςανα·βιβ(α)·[σ]ο[υ]ντ·ας, ανα·βιβα·σο[υ]ντ·ας
Datαναβιβωσαις, αναβιβασουσαιςαναβιβωσι, αναβιβωσιν, αναβιβασουσι, αναβιβασουσινανα·βιβ(α)·[σ]ουσ·αις, ανα·βιβα·σουσ·αιςανα·βιβ(α)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), ανα·βιβα·σου[ντ]·σι(ν)
Genαναβιβωσων, αναβιβασουσωναναβιβωντων, αναβιβασοντωνανα·βιβ(α)·[σ]ουσ·ων, ανα·βιβα·σουσ·ωνανα·βιβ(α)·[σ]ο[υ]ντ·ων, ανα·βιβα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβιβωμενη, αναβιβασομενηαναβιβωμενε, αναβιβασομενεανα·βιβ(α)·[σ]ομεν·η, ανα·βιβα·σομεν·ηανα·βιβ(α)·[σ]ομεν·ε, ανα·βιβα·σομεν·ε
Nomαναβιβωμενος, αναβιβασομενοςανα·βιβ(α)·[σ]ομεν·ος, ανα·βιβα·σομεν·ος
Accαναβιβωμενην, αναβιβασομενηναναβιβωμενον, αναβιβασομενονανα·βιβ(α)·[σ]ομεν·ην, ανα·βιβα·σομεν·ηνανα·βιβ(α)·[σ]ομεν·ον, ανα·βιβα·σομεν·ον
Datαναβιβωμενῃ, αναβιβασομενῃαναβιβωμενῳ, αναβιβασομενῳανα·βιβ(α)·[σ]ομεν·ῃ, ανα·βιβα·σομεν·ῃανα·βιβ(α)·[σ]ομεν·ῳ, ανα·βιβα·σομεν·ῳ
Genαναβιβωμενης, αναβιβασομενηςαναβιβωμενου, αναβιβασομενουανα·βιβ(α)·[σ]ομεν·ης, ανα·βιβα·σομεν·ηςανα·βιβ(α)·[σ]ομεν·ου, ανα·βιβα·σομεν·ου
PlVocαναβιβωμεναι, αναβιβασομεναιαναβιβωμενοι, αναβιβασομενοιαναβιβωμενα, αναβιβασομεναανα·βιβ(α)·[σ]ομεν·αι, ανα·βιβα·σομεν·αιανα·βιβ(α)·[σ]ομεν·οι, ανα·βιβα·σομεν·οιανα·βιβ(α)·[σ]ομεν·α, ανα·βιβα·σομεν·α
Nom
Accαναβιβωμενας, αναβιβασομεναςαναβιβωμενους, αναβιβασομενουςανα·βιβ(α)·[σ]ομεν·ας, ανα·βιβα·σομεν·αςανα·βιβ(α)·[σ]ομεν·ους, ανα·βιβα·σομεν·ους
Datαναβιβωμεναις, αναβιβασομεναιςαναβιβωμενοις, αναβιβασομενοιςανα·βιβ(α)·[σ]ομεν·αις, ανα·βιβα·σομεν·αιςανα·βιβ(α)·[σ]ομεν·οις, ανα·βιβα·σομεν·οις
Genαναβιβωμενων, αναβιβασομενωναναβιβωμενων, αναβιβασομενωνανα·βιβ(α)·[σ]ομεν·ων, ανα·βιβα·σομεν·ωνανα·βιβ(α)·[σ]ομεν·ων, ανα·βιβα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεβιβασα[LXX]ανα·ε·βιβα·σαανεβιβασαμηνανα·ε·βιβα·σαμην
2ndανεβιβασας[LXX]ανα·ε·βιβα·σαςανεβιβασωανα·ε·βιβα·σω
3rdανεβιβασεν[LXX], ανεβιβασεανα·ε·βιβα·σε(ν), ανα·ε·βιβα·σε(ν)ανεβιβασατοανα·ε·βιβα·σατο
Pl1stανεβιβασαμενανα·ε·βιβα·σαμενανεβιβασαμεθαανα·ε·βιβα·σαμεθα
2ndανεβιβασατεανα·ε·βιβα·σατεανεβιβασασθεανα·ε·βιβα·σασθε
3rdανεβιβασαν[LXX]ανα·ε·βιβα·σανανεβιβασαντοανα·ε·βιβα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβιβασω[LXX]ανα·βιβα·σωαναβιβασωμαιανα·βιβα·σωμαι
2ndαναβιβασῃςανα·βιβα·σῃςαναβιβασῃανα·βιβα·σῃ
3rdαναβιβασῃανα·βιβα·σῃαναβιβασηταιανα·βιβα·σηται
Pl1stαναβιβασωμενανα·βιβα·σωμεναναβιβασωμεθαανα·βιβα·σωμεθα
2ndαναβιβασητεανα·βιβα·σητεαναβιβασησθεανα·βιβα·σησθε
3rdαναβιβασωσιν, αναβιβασωσιανα·βιβα·σωσι(ν)αναβιβασωνταιανα·βιβα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβιβασαιμιανα·βιβα·σαιμιαναβιβασαιμηνανα·βιβα·σαιμην
2ndαναβιβασαις, αναβιβασειαςανα·βιβα·σαις, ανα·βιβα·σειας classicalαναβιβασαιοανα·βιβα·σαιο
3rdαναβιβασαι[LXX], αναβιβασειεανα·βιβα·σαι, ανα·βιβα·σειε classicalαναβιβασαιτοανα·βιβα·σαιτο
Pl1stαναβιβασαιμενανα·βιβα·σαιμεναναβιβασαιμεθαανα·βιβα·σαιμεθα
2ndαναβιβασαιτεανα·βιβα·σαιτεαναβιβασαισθεανα·βιβα·σαισθε
3rdαναβιβασαιεν, αναβιβασαισαν, αναβιβασειαν, αναβιβασειενανα·βιβα·σαιεν, ανα·βιβα·σαισαν alt, ανα·βιβα·σειαν classical, ανα·βιβα·σειεν classicalαναβιβασαιντοανα·βιβα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναβιβασον[LXX]ανα·βιβα·σοναναβιβασαι[LXX]ανα·βιβα·σαι
3rdαναβιβασατω[LXX]ανα·βιβα·σατωαναβιβασασθωανα·βιβα·σασθω
Pl1st
2ndαναβιβασατε[LXX]ανα·βιβα·σατεαναβιβασασθεανα·βιβα·σασθε
3rdαναβιβασατωσαν, αναβιβασαντωνανα·βιβα·σατωσαν, ανα·βιβα·σαντων classicalαναβιβασασθωσαν, αναβιβασασθωνανα·βιβα·σασθωσαν, ανα·βιβα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναβιβασαι[LXX]​ανα·βιβα·σαιαναβιβασασθαι​ανα·βιβα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβιβασασααναβιβασας[LXX]αναβιβασανανα·βιβα·σασ·αανα·βιβα·σα[ντ]·ςανα·βιβα·σαν[τ]
Nom
Accαναβιβασασαναναβιβασανταανα·βιβα·σασ·ανανα·βιβα·σαντ·α
Datαναβιβασασῃαναβιβασαντιανα·βιβα·σασ·ῃανα·βιβα·σαντ·ι
Genαναβιβασασηςαναβιβασαντοςανα·βιβα·σασ·ηςανα·βιβα·σαντ·ος
PlVocαναβιβασασαιαναβιβασαντες[GNT]αναβιβασανταανα·βιβα·σασ·αιανα·βιβα·σαντ·εςανα·βιβα·σαντ·α
Nom
Accαναβιβασασαςαναβιβασανταςανα·βιβα·σασ·αςανα·βιβα·σαντ·ας
Datαναβιβασασαιςαναβιβασασι, αναβιβασασινανα·βιβα·σασ·αιςανα·βιβα·σα[ντ]·σι(ν)
Genαναβιβασασωναναβιβασαντωνανα·βιβα·σασ·ωνανα·βιβα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβιβασαμενηαναβιβασαμενεανα·βιβα·σαμεν·ηανα·βιβα·σαμεν·ε
Nomαναβιβασαμενοςανα·βιβα·σαμεν·ος
Accαναβιβασαμενηναναβιβασαμενονανα·βιβα·σαμεν·ηνανα·βιβα·σαμεν·ον
Datαναβιβασαμενῃαναβιβασαμενῳανα·βιβα·σαμεν·ῃανα·βιβα·σαμεν·ῳ
Genαναβιβασαμενηςαναβιβασαμενουανα·βιβα·σαμεν·ηςανα·βιβα·σαμεν·ου
PlVocαναβιβασαμεναιαναβιβασαμενοιαναβιβασαμεναανα·βιβα·σαμεν·αιανα·βιβα·σαμεν·οιανα·βιβα·σαμεν·α
Nom
Accαναβιβασαμεναςαναβιβασαμενουςανα·βιβα·σαμεν·αςανα·βιβα·σαμεν·ους
Datαναβιβασαμεναιςαναβιβασαμενοιςανα·βιβα·σαμεν·αιςανα·βιβα·σαμεν·οις
Genαναβιβασαμενωναναβιβασαμενωνανα·βιβα·σαμεν·ωνανα·βιβα·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stανεβιβασθηνανα·ε·βιβασ·θην
2ndανεβιβασθηςανα·ε·βιβασ·θης
3rdανεβιβασθη[LXX]ανα·ε·βιβασ·θη
Pl1stανεβιβασθημενανα·ε·βιβασ·θημεν
2ndανεβιβασθητεανα·ε·βιβασ·θητε
3rdανεβιβασθησανανα·ε·βιβασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναβιβασθησομαιανα·βιβασ·θησομαι
2ndαναβιβασθησῃ, αναβιβασθησειανα·βιβασ·θησῃ, ανα·βιβασ·θησει classical
3rdαναβιβασθησεται[LXX]ανα·βιβασ·θησεται
Pl1stαναβιβασθησομεθαανα·βιβασ·θησομεθα
2ndαναβιβασθησεσθεανα·βιβασ·θησεσθε
3rdαναβιβασθησονταιανα·βιβασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναβιβασθωανα·βιβασ·θω
2ndαναβιβασθῃςανα·βιβασ·θῃς
3rdαναβιβασθῃανα·βιβασ·θῃ
Pl1stαναβιβασθωμενανα·βιβασ·θωμεν
2ndαναβιβασθητεανα·βιβασ·θητε
3rdαναβιβασθωσιν, αναβιβασθωσιανα·βιβασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαναβιβασθειηνανα·βιβασ·θειην
2ndαναβιβασθειηςανα·βιβασ·θειης
3rdαναβιβασθειηανα·βιβασ·θειη
Pl1stαναβιβασθειημεν, αναβιβασθειμενανα·βιβασ·θειημεν, ανα·βιβασ·θειμεν classical
2ndαναβιβασθειητε, αναβιβασθειτεανα·βιβασ·θειητε, ανα·βιβασ·θειτε classical
3rdαναβιβασθειησαν, αναβιβασθειενανα·βιβασ·θειησαν, ανα·βιβασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαναβιβασθησοιμηνανα·βιβασ·θησοιμην
2ndαναβιβασθησοιοανα·βιβασ·θησοιο
3rdαναβιβασθησοιτοανα·βιβασ·θησοιτο
Pl1stαναβιβασθησοιμεθαανα·βιβασ·θησοιμεθα
2ndαναβιβασθησοισθεανα·βιβασ·θησοισθε
3rdαναβιβασθησοιντοανα·βιβασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναβιβασθητιανα·βιβασ·θητι
3rdαναβιβασθητωανα·βιβασ·θητω
Pl1st
2ndαναβιβασθητεανα·βιβασ·θητε
3rdαναβιβασθητωσαν, αναβιβασθεντωνανα·βιβασ·θητωσαν, ανα·βιβασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αναβιβασθηναι​ανα·βιβασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αναβιβασθησεσθαι​ανα·βιβασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβιβασθεισααναβιβασθειςαναβιβασθενανα·βιβασ·θεισ·αανα·βιβασ·θει[ντ]·ςανα·βιβασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαναβιβασθεισαναναβιβασθενταανα·βιβασ·θεισ·ανανα·βιβασ·θε[ι]ντ·α
Datαναβιβασθεισῃαναβιβασθεντιανα·βιβασ·θεισ·ῃανα·βιβασ·θε[ι]ντ·ι
Genαναβιβασθεισηςαναβιβασθεντοςανα·βιβασ·θεισ·ηςανα·βιβασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocαναβιβασθεισαιαναβιβασθεντεςαναβιβασθενταανα·βιβασ·θεισ·αιανα·βιβασ·θε[ι]ντ·εςανα·βιβασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαναβιβασθεισαςαναβιβασθενταςανα·βιβασ·θεισ·αςανα·βιβασ·θε[ι]ντ·ας
Datαναβιβασθεισαιςαναβιβασθεισι, αναβιβασθεισινανα·βιβασ·θεισ·αιςανα·βιβασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genαναβιβασθεισωναναβιβασθεντωνανα·βιβασ·θεισ·ωνανα·βιβασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβιβασθησομενηαναβιβασθησομενεανα·βιβασ·θησομεν·ηανα·βιβασ·θησομεν·ε
Nomαναβιβασθησομενοςανα·βιβασ·θησομεν·ος
Accαναβιβασθησομενηναναβιβασθησομενονανα·βιβασ·θησομεν·ηνανα·βιβασ·θησομεν·ον
Datαναβιβασθησομενῃαναβιβασθησομενῳανα·βιβασ·θησομεν·ῃανα·βιβασ·θησομεν·ῳ
Genαναβιβασθησομενηςαναβιβασθησομενουανα·βιβασ·θησομεν·ηςανα·βιβασ·θησομεν·ου
PlVocαναβιβασθησομεναιαναβιβασθησομενοιαναβιβασθησομεναανα·βιβασ·θησομεν·αιανα·βιβασ·θησομεν·οιανα·βιβασ·θησομεν·α
Nom
Accαναβιβασθησομεναςαναβιβασθησομενουςανα·βιβασ·θησομεν·αςανα·βιβασ·θησομεν·ους
Datαναβιβασθησομεναιςαναβιβασθησομενοιςανα·βιβασ·θησομεν·αιςανα·βιβασ·θησομεν·οις
Genαναβιβασθησομενωναναβιβασθησομενωνανα·βιβασ·θησομεν·ωνανα·βιβασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 24-Feb-2020 09:34:34 EST