αναβαλλω • ANABALLW • anaballō

Search: αναβεβλημενος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναβεβλημενοςἀναβάλλωανα·βεβλη·μεν·οςperf mp ptcp mas nom sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αναβεβλημενοςἀναβάλλωανα·βεβλη·μεν·οςperf mp ptcp mas nom sg

ἀνα·βάλλω (ανα+βαλλ-, -, 2nd ανα+βαλ-, -, ανα+βεβλη-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβαλλωανα·βαλλ·ωαναβαλλομαιανα·βαλλ·ομαι
2ndαναβαλλειςανα·βαλλ·ειςαναβαλλῃ, αναβαλλει, αναβαλλεσαιανα·βαλλ·ῃ, ανα·βαλλ·ει classical, ανα·βαλλ·εσαι alt
3rdαναβαλλειανα·βαλλ·ειαναβαλλεταιανα·βαλλ·εται
Pl1stαναβαλλομενανα·βαλλ·ομεναναβαλλομεθαανα·βαλλ·ομεθα
2ndαναβαλλετεανα·βαλλ·ετεαναβαλλεσθεανα·βαλλ·εσθε
3rdαναβαλλουσιν, αναβαλλουσιανα·βαλλ·ουσι(ν)αναβαλλονταιανα·βαλλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβαλλωανα·βαλλ·ωαναβαλλωμαιανα·βαλλ·ωμαι
2ndαναβαλλῃςανα·βαλλ·ῃςαναβαλλῃανα·βαλλ·ῃ
3rdαναβαλλῃανα·βαλλ·ῃαναβαλληταιανα·βαλλ·ηται
Pl1stαναβαλλωμενανα·βαλλ·ωμεναναβαλλωμεθαανα·βαλλ·ωμεθα
2ndαναβαλλητεανα·βαλλ·ητεαναβαλλησθεανα·βαλλ·ησθε
3rdαναβαλλωσιν, αναβαλλωσιανα·βαλλ·ωσι(ν)αναβαλλωνταιανα·βαλλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβαλλοιμιανα·βαλλ·οιμιαναβαλλοιμηνανα·βαλλ·οιμην
2ndαναβαλλοιςανα·βαλλ·οιςαναβαλλοιοανα·βαλλ·οιο
3rdαναβαλλοιανα·βαλλ·οιαναβαλλοιτοανα·βαλλ·οιτο
Pl1stαναβαλλοιμενανα·βαλλ·οιμεναναβαλλοιμεθαανα·βαλλ·οιμεθα
2ndαναβαλλοιτεανα·βαλλ·οιτεαναβαλλοισθεανα·βαλλ·οισθε
3rdαναβαλλοιεν, αναβαλλοισανανα·βαλλ·οιεν, ανα·βαλλ·οισαν altαναβαλλοιντοανα·βαλλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναβαλλεανα·βαλλ·εαναβαλλουανα·βαλλ·ου
3rdαναβαλλετωανα·βαλλ·ετωαναβαλλεσθωανα·βαλλ·εσθω
Pl1st
2ndαναβαλλετεανα·βαλλ·ετεαναβαλλεσθεανα·βαλλ·εσθε
3rdαναβαλλετωσαν, αναβαλλοντωνανα·βαλλ·ετωσαν, ανα·βαλλ·οντων classicalαναβαλλεσθωσαν, αναβαλλεσθωνανα·βαλλ·εσθωσαν, ανα·βαλλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναβαλλειν​ανα·βαλλ·ειν​αναβαλλεσθαι​ανα·βαλλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβαλλουσααναβαλλονανα·βαλλ·ουσ·αανα·βαλλ·ο[υ]ν[τ]
Nomαναβαλλωνανα·βαλλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναβαλλουσαναναβαλλονταανα·βαλλ·ουσ·ανανα·βαλλ·ο[υ]ντ·α
Datαναβαλλουσῃαναβαλλοντιανα·βαλλ·ουσ·ῃανα·βαλλ·ο[υ]ντ·ι
Genαναβαλλουσηςαναβαλλοντοςανα·βαλλ·ουσ·ηςανα·βαλλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναβαλλουσαιαναβαλλοντεςαναβαλλονταανα·βαλλ·ουσ·αιανα·βαλλ·ο[υ]ντ·εςανα·βαλλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναβαλλουσαςαναβαλλονταςανα·βαλλ·ουσ·αςανα·βαλλ·ο[υ]ντ·ας
Datαναβαλλουσαιςαναβαλλουσι, αναβαλλουσινανα·βαλλ·ουσ·αιςανα·βαλλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναβαλλουσωναναβαλλοντωνανα·βαλλ·ουσ·ωνανα·βαλλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβαλλομενηαναβαλλομενεανα·βαλλ·ομεν·ηανα·βαλλ·ομεν·ε
Nomαναβαλλομενος[LXX]ανα·βαλλ·ομεν·ος
Accαναβαλλομενηναναβαλλομενονανα·βαλλ·ομεν·ηνανα·βαλλ·ομεν·ον
Datαναβαλλομενῃαναβαλλομενῳανα·βαλλ·ομεν·ῃανα·βαλλ·ομεν·ῳ
Genαναβαλλομενηςαναβαλλομενουανα·βαλλ·ομεν·ηςανα·βαλλ·ομεν·ου
PlVocαναβαλλομεναιαναβαλλομενοιαναβαλλομεναανα·βαλλ·ομεν·αιανα·βαλλ·ομεν·οιανα·βαλλ·ομεν·α
Nom
Accαναβαλλομεναςαναβαλλομενουςανα·βαλλ·ομεν·αςανα·βαλλ·ομεν·ους
Datαναβαλλομεναιςαναβαλλομενοιςανα·βαλλ·ομεν·αιςανα·βαλλ·ομεν·οις
Genαναβαλλομενωναναβαλλομενωνανα·βαλλ·ομεν·ωνανα·βαλλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεβαλλονανα·ε·βαλλ·ονανεβαλλομηνανα·ε·βαλλ·ομην
2ndανεβαλλεςανα·ε·βαλλ·εςανεβαλλουανα·ε·βαλλ·ου
3rdανεβαλλεν, ανεβαλλεανα·ε·βαλλ·ε(ν)ανεβαλλετοανα·ε·βαλλ·ετο
Pl1stανεβαλλομενανα·ε·βαλλ·ομενανεβαλλομεθαανα·ε·βαλλ·ομεθα
2ndανεβαλλετεανα·ε·βαλλ·ετεανεβαλλεσθεανα·ε·βαλλ·εσθε
3rdανεβαλλον, ανεβαλλοσανανα·ε·βαλλ·ον, ανα·ε·βαλλ·οσαν altανεβαλλοντοανα·ε·βαλλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεβαλον[LXX]ανα·ε·βαλ·ονανεβαλομηνανα·ε·βαλ·ομην
2ndανεβαλεςανα·ε·βαλ·εςανεβαλου[LXX]ανα·ε·βαλ·ου
3rdανεβαλεν[LXX], ανεβαλεανα·ε·βαλ·ε(ν), ανα·ε·βαλ·ε(ν)ανεβαλετο[GNT][LXX]ανα·ε·βαλ·ετο
Pl1stανεβαλομενανα·ε·βαλ·ομενανεβαλομεθαανα·ε·βαλ·ομεθα
2ndανεβαλετεανα·ε·βαλ·ετεανεβαλεσθεανα·ε·βαλ·εσθε
3rdανεβαλον[LXX], ανεβαλοσανανα·ε·βαλ·ον, ανα·ε·βαλ·οσαν altανεβαλοντοανα·ε·βαλ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβαλωανα·βαλ·ωαναβαλωμαιανα·βαλ·ωμαι
2ndαναβαλῃςανα·βαλ·ῃςαναβαλῃανα·βαλ·ῃ
3rdαναβαλῃανα·βαλ·ῃαναβαληταιανα·βαλ·ηται
Pl1stαναβαλωμενανα·βαλ·ωμεναναβαλωμεθαανα·βαλ·ωμεθα
2ndαναβαλητεανα·βαλ·ητεαναβαλησθεανα·βαλ·ησθε
3rdαναβαλωσιν, αναβαλωσιανα·βαλ·ωσι(ν)αναβαλωνταιανα·βαλ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβαλοιμιανα·βαλ·οιμιαναβαλοιμηνανα·βαλ·οιμην
2ndαναβαλοιςανα·βαλ·οιςαναβαλοιοανα·βαλ·οιο
3rdαναβαλοιανα·βαλ·οιαναβαλοιτοανα·βαλ·οιτο
Pl1stαναβαλοιμενανα·βαλ·οιμεναναβαλοιμεθαανα·βαλ·οιμεθα
2ndαναβαλοιτεανα·βαλ·οιτεαναβαλοισθεανα·βαλ·οισθε
3rdαναβαλοιεν, αναβαλοισανανα·βαλ·οιεν, ανα·βαλ·οισαν altαναβαλοιντοανα·βαλ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναβαλεανα·βαλ·εαναβαλουανα·βαλ·ου
3rdαναβαλετωανα·βαλ·ετωαναβαλεσθωανα·βαλ·εσθω
Pl1st
2ndαναβαλετεανα·βαλ·ετεαναβαλεσθεανα·βαλ·εσθε
3rdαναβαλετωσαν, αναβαλοντωνανα·βαλ·ετωσαν, ανα·βαλ·οντων classicalαναβαλεσθωσαν, αναβαλεσθωνανα·βαλ·εσθωσαν, ανα·βαλ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναβαλειν​ανα·βαλ·ειν​αναβαλεσθαι​ανα·βαλ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβαλουσααναβαλονανα·βαλ·ουσ·αανα·βαλ·ο[υ]ν[τ]
Nomαναβαλωνανα·βαλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαναβαλουσαναναβαλονταανα·βαλ·ουσ·ανανα·βαλ·ο[υ]ντ·α
Datαναβαλουσῃαναβαλοντιανα·βαλ·ουσ·ῃανα·βαλ·ο[υ]ντ·ι
Genαναβαλουσηςαναβαλοντοςανα·βαλ·ουσ·ηςανα·βαλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαναβαλουσαιαναβαλοντεςαναβαλονταανα·βαλ·ουσ·αιανα·βαλ·ο[υ]ντ·εςανα·βαλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαναβαλουσαςαναβαλονταςανα·βαλ·ουσ·αςανα·βαλ·ο[υ]ντ·ας
Datαναβαλουσαιςαναβαλουσι, αναβαλουσινανα·βαλ·ουσ·αιςανα·βαλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαναβαλουσωναναβαλοντωνανα·βαλ·ουσ·ωνανα·βαλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβαλομενηαναβαλομενεανα·βαλ·ομεν·ηανα·βαλ·ομεν·ε
Nomαναβαλομενοςανα·βαλ·ομεν·ος
Accαναβαλομενηναναβαλομενονανα·βαλ·ομεν·ηνανα·βαλ·ομεν·ον
Datαναβαλομενῃαναβαλομενῳανα·βαλ·ομεν·ῃανα·βαλ·ομεν·ῳ
Genαναβαλομενηςαναβαλομενουανα·βαλ·ομεν·ηςανα·βαλ·ομεν·ου
PlVocαναβαλομεναιαναβαλομενοιαναβαλομεναανα·βαλ·ομεν·αιανα·βαλ·ομεν·οιανα·βαλ·ομεν·α
Nom
Accαναβαλομεναςαναβαλομενουςανα·βαλ·ομεν·αςανα·βαλ·ομεν·ους
Datαναβαλομεναιςαναβαλομενοιςανα·βαλ·ομεν·αιςανα·βαλ·ομεν·οις
Genαναβαλομενωναναβαλομενωνανα·βαλ·ομεν·ωνανα·βαλ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβεβλημαιανα·βεβλη·μαι
2ndαναβεβλησαιανα·βεβλη·σαι
3rdαναβεβληταιανα·βεβλη·ται
Pl1stαναβεβλημεθαανα·βεβλη·μεθα
2ndαναβεβλησθεανα·βεβλη·σθε
3rdαναβεβληνταιανα·βεβλη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβεβλησομαιανα·βεβλη·σομαι
2ndαναβεβλησῃ, αναβεβλησειανα·βεβλη·σῃ, ανα·βεβλη·σει classical
3rdαναβεβλησεταιανα·βεβλη·σεται
Pl1stαναβεβλησομεθαανα·βεβλη·σομεθα
2ndαναβεβλησεσθεανα·βεβλη·σεσθε
3rdαναβεβλησονταιανα·βεβλη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβεβλησοιμηνανα·βεβλη·σοιμην
2ndαναβεβλησοιοανα·βεβλη·σοιο
3rdαναβεβλησοιτοανα·βεβλη·σοιτο
Pl1stαναβεβλησοιμεθαανα·βεβλη·σοιμεθα
2ndαναβεβλησοισθεανα·βεβλη·σοισθε
3rdαναβεβλησοιντοανα·βεβλη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαναβεβλησοανα·βεβλη·σο
3rdαναβεβλησθωανα·βεβλη·σθω
Pl1st
2ndαναβεβλησθεανα·βεβλη·σθε
3rdαναβεβλησθωσαν, αναβεβλησθωνανα·βεβλη·σθωσαν, ανα·βεβλη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναβεβλησθαι​ανα·βεβλη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αναβεβλησεσθαι​ανα·βεβλη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαναβεβλημενηαναβεβλημενεανα·βεβλη·μεν·ηανα·βεβλη·μεν·ε
Nomαναβεβλημενος[LXX]ανα·βεβλη·μεν·ος
Accαναβεβλημενηναναβεβλημενονανα·βεβλη·μεν·ηνανα·βεβλη·μεν·ον
Datαναβεβλημενῃαναβεβλημενῳανα·βεβλη·μεν·ῃανα·βεβλη·μεν·ῳ
Genαναβεβλημενηςαναβεβλημενουανα·βεβλη·μεν·ηςανα·βεβλη·μεν·ου
PlVocαναβεβλημεναιαναβεβλημενοιαναβεβλημεναανα·βεβλη·μεν·αιανα·βεβλη·μεν·οιανα·βεβλη·μεν·α
Nom
Accαναβεβλημεναςαναβεβλημενουςανα·βεβλη·μεν·αςανα·βεβλη·μεν·ους
Datαναβεβλημεναιςαναβεβλημενοιςανα·βεβλη·μεν·αιςανα·βεβλη·μεν·οις
Genαναβεβλημενωναναβεβλημενωνανα·βεβλη·μεν·ωνανα·βεβλη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stανεβεβλημηνανα·ε·βεβλη·μην
2ndανεβεβλησοανα·ε·βεβλη·σο
3rdανεβεβλητοανα·ε·βεβλη·το
Pl1stανεβεβλημεθαανα·ε·βεβλη·μεθα
2ndανεβεβλησθεανα·ε·βεβλη·σθε
3rdανεβεβληντοανα·ε·βεβλη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαναβεβλημηνανα·[ε]·βεβλη·μην
2ndαναβεβλησοανα·[ε]·βεβλη·σο
3rdαναβεβλητοανα·[ε]·βεβλη·το
Pl1stαναβεβλημεθαανα·[ε]·βεβλη·μεθα
2ndαναβεβλησθεανα·[ε]·βεβλη·σθε
3rdαναβεβληντοανα·[ε]·βεβλη·ντο

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 07-Jul-2020 15:39:03 EDT