αμφιεννυμι • AMFIENNUMI • amphiennumi

Search: αμφιεννυσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αμφιεννυσιν; αμφιεννυσιν; αμφιεννυσινἀμφιέννυμιαμφιεννυ·^σι(ν); αμφιεννυ·[ντ]·σι(ν); αμφιεννυ·[ντ]·σι(ν)pres act ind 3rd sg; pres act ptcp mas dat pl; pres act ptcp neu dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αμφιεννυσινἀμφιέννυμιαμφιεννυ·^σι(ν)pres act ind 3rd sg
αμφιεννυσινἀμφιέννυμιαμφιεννυ·[ντ]·σι(ν)pres act ptcp mas dat pl
αμφιεννυσινἀμφιέννυμιαμφιεννυ·[ντ]·σι(ν)pres act ptcp neu dat pl

ἀμφιέννυμι (ath. αμφιεννυ-, -, αμφιε·σ-, -, ημφιεσ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαμφιεννυωαμφιεννυ·ωαμφιεννυομαιαμφιεννυ·ομαι
2ndαμφιεννυειςαμφιεννυ·ειςαμφιεννυῃ, αμφιεννυει, αμφιεννυεσαιαμφιεννυ·ῃ, αμφιεννυ·ει classical, αμφιεννυ·εσαι alt
3rdαμφιεννυειαμφιεννυ·ειαμφιεννυεταιαμφιεννυ·εται
Pl1stαμφιεννυομεναμφιεννυ·ομεναμφιεννυομεθααμφιεννυ·ομεθα
2ndαμφιεννυετεαμφιεννυ·ετεαμφιεννυεσθεαμφιεννυ·εσθε
3rdαμφιεννυουσιν, αμφιεννυουσιαμφιεννυ·ουσι(ν)αμφιεννυονταιαμφιεννυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαμφιεννυμιαμφιεννυ·^μιαμφιεννυμαιαμφιεννυ·μαι
2ndαμφιεννυς, αμφιεννυθααμφιεννυ·^ς, αμφιεννυ·^θα classicalαμφιεννυσαιαμφιεννυ·σαι
3rdαμφιεννυσιν[GNT], αμφιεννυσιαμφιεννυ·^σι(ν), αμφιεννυ·^σι(ν)αμφιεννυταιαμφιεννυ·ται
Pl1stαμφιεννυμεναμφιεννυ·μεναμφιεννυμεθααμφιεννυ·μεθα
2ndαμφιεννυτεαμφιεννυ·τεαμφιεννυσθεαμφιεννυ·σθε
3rdαμφιεννυασιν, αμφιεννυασιαμφιεννυ·ασι(ν)αμφιεννυνταιαμφιεννυ·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαμφιεννυωαμφιεννυ·ωαμφιεννυωμαιαμφιεννυ·ωμαι
2ndαμφιεννυῃςαμφιεννυ·ῃςαμφιεννυῃαμφιεννυ·ῃ
3rdαμφιεννυῃαμφιεννυ·ῃαμφιεννυηταιαμφιεννυ·ηται
Pl1stαμφιεννυωμεναμφιεννυ·ωμεναμφιεννυωμεθααμφιεννυ·ωμεθα
2ndαμφιεννυητεαμφιεννυ·ητεαμφιεννυησθεαμφιεννυ·ησθε
3rdαμφιεννυωσιν, αμφιεννυωσιαμφιεννυ·ωσι(ν)αμφιεννυωνταιαμφιεννυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαμφιεννυοιμιαμφιεννυ·οιμιαμφιεννυοιμηναμφιεννυ·οιμην
2ndαμφιεννυοιςαμφιεννυ·οιςαμφιεννυοιοαμφιεννυ·οιο
3rdαμφιεννυοιαμφιεννυ·οιαμφιεννυοιτοαμφιεννυ·οιτο
Pl1stαμφιεννυοιμεναμφιεννυ·οιμεναμφιεννυοιμεθααμφιεννυ·οιμεθα
2ndαμφιεννυοιτεαμφιεννυ·οιτεαμφιεννυοισθεαμφιεννυ·οισθε
3rdαμφιεννυοιεν, αμφιεννυοισαναμφιεννυ·οιεν, αμφιεννυ·οισαν altαμφιεννυοιντοαμφιεννυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαμφιεννυιηναμφιεννυ·ιηναμφιεννυιμηναμφιεννυ·ιμην
2ndαμφιεννυιηςαμφιεννυ·ιηςαμφιεννυιοαμφιεννυ·ιο
3rdαμφιεννυιηαμφιεννυ·ιηαμφιεννυιτοαμφιεννυ·ιτο
Pl1stαμφιεννυιημεν, αμφιεννυιμεναμφιεννυ·ιημεν, αμφιεννυ·ιμεν classicalαμφιεννυιμεθααμφιεννυ·ιμεθα
2ndαμφιεννυιητε, αμφιεννυιτεαμφιεννυ·ιητε, αμφιεννυ·ιτε classicalαμφιεννυισθεαμφιεννυ·ισθε
3rdαμφιεννυιησαν, αμφιεννυιεναμφιεννυ·ιησαν, αμφιεννυ·ιεν classicalαμφιεννυιντοαμφιεννυ·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαμφιεννυεαμφιεννυ·εαμφιεννυουαμφιεννυ·ου
3rdαμφιεννυετωαμφιεννυ·ετωαμφιεννυεσθωαμφιεννυ·εσθω
Pl1st
2ndαμφιεννυετεαμφιεννυ·ετεαμφιεννυεσθεαμφιεννυ·εσθε
3rdαμφιεννυετωσαν, αμφιεννυοντωναμφιεννυ·ετωσαν, αμφιεννυ·οντων classicalαμφιεννυεσθωσαν, αμφιεννυεσθωναμφιεννυ·εσθωσαν, αμφιεννυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαμφιεννυθι, αμφιεννυςαμφιεννυ·θι, αμφιεννυ·ςαμφιεννυσοαμφιεννυ·σο
3rdαμφιεννυτωαμφιεννυ·τωαμφιεννυσθωαμφιεννυ·σθω
Pl1st
2ndαμφιεννυτεαμφιεννυ·τεαμφιεννυσθεαμφιεννυ·σθε
3rdαμφιεννυτωσαν, αμφιεννυντωναμφιεννυ·τωσαν, αμφιεννυ·ντων classicalαμφιεννυσθωσαν, αμφιεννυσθωναμφιεννυ·σθωσαν, αμφιεννυ·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αμφιεννυειν​αμφιεννυ·ειν​αμφιεννυεσθαι​αμφιεννυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αμφιεννυναι, αμφιεννυεναι​αμφιεννυ·ναι, αμφιεννυ·εναι​αμφιεννυσθαι​αμφιεννυ·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαμφιεννυουσααμφιεννυοναμφιεννυ·ουσ·ααμφιεννυ·ο[υ]ν[τ]
Nomαμφιεννυωναμφιεννυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαμφιεννυουσαναμφιεννυοντααμφιεννυ·ουσ·αναμφιεννυ·ο[υ]ντ·α
Datαμφιεννυουσῃαμφιεννυοντιαμφιεννυ·ουσ·ῃαμφιεννυ·ο[υ]ντ·ι
Genαμφιεννυουσηςαμφιεννυοντοςαμφιεννυ·ουσ·ηςαμφιεννυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαμφιεννυουσαιαμφιεννυοντεςαμφιεννυοντααμφιεννυ·ουσ·αιαμφιεννυ·ο[υ]ντ·εςαμφιεννυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαμφιεννυουσαςαμφιεννυονταςαμφιεννυ·ουσ·αςαμφιεννυ·ο[υ]ντ·ας
Datαμφιεννυουσαιςαμφιεννυουσι, αμφιεννυουσιναμφιεννυ·ουσ·αιςαμφιεννυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαμφιεννυουσωναμφιεννυοντωναμφιεννυ·ουσ·ωναμφιεννυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαμφιεννυομενηαμφιεννυομενεαμφιεννυ·ομεν·ηαμφιεννυ·ομεν·ε
Nomαμφιεννυομενοςαμφιεννυ·ομεν·ος
Accαμφιεννυομενηναμφιεννυομενοναμφιεννυ·ομεν·ηναμφιεννυ·ομεν·ον
Datαμφιεννυομενῃαμφιεννυομενῳαμφιεννυ·ομεν·ῃαμφιεννυ·ομεν·ῳ
Genαμφιεννυομενηςαμφιεννυομενουαμφιεννυ·ομεν·ηςαμφιεννυ·ομεν·ου
PlVocαμφιεννυομεναιαμφιεννυομενοιαμφιεννυομενααμφιεννυ·ομεν·αιαμφιεννυ·ομεν·οιαμφιεννυ·ομεν·α
Nom
Accαμφιεννυομεναςαμφιεννυομενουςαμφιεννυ·ομεν·αςαμφιεννυ·ομεν·ους
Datαμφιεννυομεναιςαμφιεννυομενοιςαμφιεννυ·ομεν·αιςαμφιεννυ·ομεν·οις
Genαμφιεννυομενωναμφιεννυομενωναμφιεννυ·ομεν·ωναμφιεννυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαμφιεννυεσααμφιεννυςαμφιεννυναμφιεννυ·εσ·ααμφιεννυ·[ντ]·ςαμφιεννυ·ν[τ]
Nom
Accαμφιεννυεσαναμφιεννυντααμφιεννυ·εσ·αναμφιεννυ·ντ·α
Datαμφιεννυεσῃαμφιεννυντιαμφιεννυ·εσ·ῃαμφιεννυ·ντ·ι
Genαμφιεννυεσηςαμφιεννυντοςαμφιεννυ·εσ·ηςαμφιεννυ·ντ·ος
PlVocαμφιεννυεσαιαμφιεννυντεςαμφιεννυντααμφιεννυ·εσ·αιαμφιεννυ·ντ·εςαμφιεννυ·ντ·α
Nom
Accαμφιεννυεσαςαμφιεννυνταςαμφιεννυ·εσ·αςαμφιεννυ·ντ·ας
Datαμφιεννυεσαιςαμφιεννυσι, αμφιεννυσιν[GNT]αμφιεννυ·εσ·αιςαμφιεννυ·[ντ]·σι(ν), αμφιεννυ·[ντ]·σι(ν)
Genαμφιεννυεσωναμφιεννυντωναμφιεννυ·εσ·ωναμφιεννυ·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαμφιεννυμενηαμφιεννυμενεαμφιεννυ·μεν·ηαμφιεννυ·μεν·ε
Nomαμφιεννυμενοςαμφιεννυ·μεν·ος
Accαμφιεννυμενηναμφιεννυμενοναμφιεννυ·μεν·ηναμφιεννυ·μεν·ον
Datαμφιεννυμενῃαμφιεννυμενῳαμφιεννυ·μεν·ῃαμφιεννυ·μεν·ῳ
Genαμφιεννυμενηςαμφιεννυμενουαμφιεννυ·μεν·ηςαμφιεννυ·μεν·ου
PlVocαμφιεννυμεναιαμφιεννυμενοιαμφιεννυμενααμφιεννυ·μεν·αιαμφιεννυ·μεν·οιαμφιεννυ·μεν·α
Nom
Accαμφιεννυμεναςαμφιεννυμενουςαμφιεννυ·μεν·αςαμφιεννυ·μεν·ους
Datαμφιεννυμεναιςαμφιεννυμενοιςαμφιεννυ·μεν·αιςαμφιεννυ·μεν·οις
Genαμφιεννυμενωναμφιεννυμενωναμφιεννυ·μεν·ωναμφιεννυ·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stημφιεννυονε·αμφιεννυ·ονημφιεννυομηνε·αμφιεννυ·ομην
2ndημφιεννυεςε·αμφιεννυ·εςημφιεννυουε·αμφιεννυ·ου
3rdημφιεννυεν, ημφιεννυεε·αμφιεννυ·ε(ν)ημφιεννυετοε·αμφιεννυ·ετο
Pl1stημφιεννυομενε·αμφιεννυ·ομενημφιεννυομεθαε·αμφιεννυ·ομεθα
2ndημφιεννυετεε·αμφιεννυ·ετεημφιεννυεσθεε·αμφιεννυ·εσθε
3rdημφιεννυον, ημφιεννυοσανε·αμφιεννυ·ον, ε·αμφιεννυ·οσαν altημφιεννυοντοε·αμφιεννυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stημφιεννυνε·αμφιεννυ·^νημφιεννυμηνε·αμφιεννυ·μην
2ndημφιεννυς, ημφιεννυσθαε·αμφιεννυ·^ς, ε·αμφιεννυ·^σθα classicalημφιεννυσοε·αμφιεννυ·σο
3rdημφιεννυε·αμφιεννυ·^ημφιεννυτοε·αμφιεννυ·το
Pl1stημφιεννυμενε·αμφιεννυ·μενημφιεννυμεθαε·αμφιεννυ·μεθα
2ndημφιεννυτεε·αμφιεννυ·τεημφιεννυσθεε·αμφιεννυ·σθε
3rdημφιεννυσανε·αμφιεννυ·σανημφιεννυντοε·αμφιεννυ·ντο

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stημφιεσαε·αμφιε·σαημφιεσαμηνε·αμφιε·σαμην
2ndημφιεσαςε·αμφιε·σαςημφιεσωε·αμφιε·σω
3rdημφιεσεν, ημφιεσεε·αμφιε·σε(ν)ημφιεσατοε·αμφιε·σατο
Pl1stημφιεσαμενε·αμφιε·σαμενημφιεσαμεθαε·αμφιε·σαμεθα
2ndημφιεσατεε·αμφιε·σατεημφιεσασθεε·αμφιε·σασθε
3rdημφιεσανε·αμφιε·σανημφιεσαντο[LXX]ε·αμφιε·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαμφιεσωαμφιε·σωαμφιεσωμαιαμφιε·σωμαι
2ndαμφιεσῃςαμφιε·σῃςαμφιεσῃαμφιε·σῃ
3rdαμφιεσῃαμφιε·σῃαμφιεσηταιαμφιε·σηται
Pl1stαμφιεσωμεναμφιε·σωμεναμφιεσωμεθααμφιε·σωμεθα
2ndαμφιεσητεαμφιε·σητεαμφιεσησθεαμφιε·σησθε
3rdαμφιεσωσιν, αμφιεσωσιαμφιε·σωσι(ν)αμφιεσωνταιαμφιε·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαμφιεσαιμιαμφιε·σαιμιαμφιεσαιμηναμφιε·σαιμην
2ndαμφιεσαις, αμφιεσειαςαμφιε·σαις, αμφιε·σειας classicalαμφιεσαιοαμφιε·σαιο
3rdαμφιεσαι[LXX], αμφιεσειεαμφιε·σαι, αμφιε·σειε classicalαμφιεσαιτοαμφιε·σαιτο
Pl1stαμφιεσαιμεναμφιε·σαιμεναμφιεσαιμεθααμφιε·σαιμεθα
2ndαμφιεσαιτεαμφιε·σαιτεαμφιεσαισθεαμφιε·σαισθε
3rdαμφιεσαιεν, αμφιεσαισαν, αμφιεσειαν, αμφιεσειεναμφιε·σαιεν, αμφιε·σαισαν alt, αμφιε·σειαν classical, αμφιε·σειεν classicalαμφιεσαιντοαμφιε·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαμφιεσοναμφιε·σοναμφιεσαι[LXX]αμφιε·σαι
3rdαμφιεσατωαμφιε·σατωαμφιεσασθωαμφιε·σασθω
Pl1st
2ndαμφιεσατεαμφιε·σατεαμφιεσασθεαμφιε·σασθε
3rdαμφιεσατωσαν, αμφιεσαντωναμφιε·σατωσαν, αμφιε·σαντων classicalαμφιεσασθωσαν, αμφιεσασθωναμφιε·σασθωσαν, αμφιε·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αμφιεσαι[LXX]​αμφιε·σαιαμφιεσασθαι​αμφιε·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαμφιεσασααμφιεσαςαμφιεσαναμφιε·σασ·ααμφιε·σα[ντ]·ςαμφιε·σαν[τ]
Nom
Accαμφιεσασαναμφιεσαντααμφιε·σασ·αναμφιε·σαντ·α
Datαμφιεσασῃαμφιεσαντιαμφιε·σασ·ῃαμφιε·σαντ·ι
Genαμφιεσασηςαμφιεσαντοςαμφιε·σασ·ηςαμφιε·σαντ·ος
PlVocαμφιεσασαιαμφιεσαντεςαμφιεσαντααμφιε·σασ·αιαμφιε·σαντ·εςαμφιε·σαντ·α
Nom
Accαμφιεσασαςαμφιεσανταςαμφιε·σασ·αςαμφιε·σαντ·ας
Datαμφιεσασαιςαμφιεσασι, αμφιεσασιναμφιε·σασ·αιςαμφιε·σα[ντ]·σι(ν)
Genαμφιεσασωναμφιεσαντωναμφιε·σασ·ωναμφιε·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαμφιεσαμενηαμφιεσαμενεαμφιε·σαμεν·ηαμφιε·σαμεν·ε
Nomαμφιεσαμενοςαμφιε·σαμεν·ος
Accαμφιεσαμενηναμφιεσαμενοναμφιε·σαμεν·ηναμφιε·σαμεν·ον
Datαμφιεσαμενῃαμφιεσαμενῳαμφιε·σαμεν·ῃαμφιε·σαμεν·ῳ
Genαμφιεσαμενηςαμφιεσαμενουαμφιε·σαμεν·ηςαμφιε·σαμεν·ου
PlVocαμφιεσαμεναιαμφιεσαμενοιαμφιεσαμενααμφιε·σαμεν·αιαμφιε·σαμεν·οιαμφιε·σαμεν·α
Nom
Accαμφιεσαμεναςαμφιεσαμενουςαμφιε·σαμεν·αςαμφιε·σαμεν·ους
Datαμφιεσαμεναιςαμφιεσαμενοιςαμφιε·σαμεν·αιςαμφιε·σαμεν·οις
Genαμφιεσαμενωναμφιεσαμενωναμφιε·σαμεν·ωναμφιε·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stημφιεσμαιημφιεσ·μαι
2ndημφιεσαιημφιεσ·[σ]αι
3rdημφιεσταιημφιεσ·ται
Pl1stημφιεσμεθαημφιεσ·μεθα
2ndημφιεσθεημφιεσ·[σ]θε
3rdημφιεδαταιημφιεσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stημφιεσομαιημφιεσ·[σ]ομαι
2ndημφιεσῃ, ημφιεσειημφιεσ·[σ]ῃ, ημφιεσ·[σ]ει classical
3rdημφιεσεταιημφιεσ·[σ]εται
Pl1stημφιεσομεθαημφιεσ·[σ]ομεθα
2ndημφιεσεσθεημφιεσ·[σ]εσθε
3rdημφιεσονταιημφιεσ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stημφιεσοιμηνημφιεσ·[σ]οιμην
2ndημφιεσοιοημφιεσ·[σ]οιο
3rdημφιεσοιτοημφιεσ·[σ]οιτο
Pl1stημφιεσοιμεθαημφιεσ·[σ]οιμεθα
2ndημφιεσοισθεημφιεσ·[σ]οισθε
3rdημφιεσοιντοημφιεσ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndημφιεσοημφιεσ·[σ]ο
3rdημφιεσθωημφιεσ·[σ]θω
Pl1st
2ndημφιεσθεημφιεσ·[σ]θε
3rdημφιεσθωσαν, ημφιεσθωνημφιεσ·[σ]θωσαν, ημφιεσ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ημφιεσθαι​ημφιεσ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ημφιεσεσθαι​ημφιεσ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocημφιεσμενηημφιεσμενεημφιεσ·μεν·ηημφιεσ·μεν·ε
Nomημφιεσμενοςημφιεσ·μεν·ος
Accημφιεσμενηνημφιεσμενον[GNT]ημφιεσ·μεν·ηνημφιεσ·μεν·ον
Datημφιεσμενῃημφιεσμενῳημφιεσ·μεν·ῃημφιεσ·μεν·ῳ
Genημφιεσμενηςημφιεσμενουημφιεσ·μεν·ηςημφιεσ·μεν·ου
PlVocημφιεσμεναιημφιεσμενοιημφιεσμεναημφιεσ·μεν·αιημφιεσ·μεν·οιημφιεσ·μεν·α
Nom
Accημφιεσμεναςημφιεσμενουςημφιεσ·μεν·αςημφιεσ·μεν·ους
Datημφιεσμεναιςημφιεσμενοιςημφιεσ·μεν·αιςημφιεσ·μεν·οις
Genημφιεσμενωνημφιεσμενωνημφιεσ·μεν·ωνημφιεσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stημφιεσμηνε·ημφιεσ·μην
2ndημφιεσοε·ημφιεσ·[σ]ο
3rdημφιεστοε·ημφιεσ·το
Pl1stημφιεσμεθαε·ημφιεσ·μεθα
2ndημφιεσθεε·ημφιεσ·[σ]θε
3rdημφιεδατοε·ημφιεσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 21-Oct-2020 03:13:04 EDT