αμελεω • AMELEW • ameleō

Search: αμελησαντες

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αμελησαντεςἀμελέωαμελη·σαντ·ες1aor act ptcp mas nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αμελησαντεςἀμελέωαμελη·σαντ·ες1aor act ptcp mas nom|voc pl

ἀ·μελέω (αμελ(ε)-, -, αμελη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαμελωαμελ(ε)·ωαμελουμαιαμελ(ε)·ομαι
2ndαμελειςαμελ(ε)·ειςαμελῃ, αμελει[GNT], αμελεισαιαμελ(ε)·ῃ, αμελ(ε)·ει classical, αμελ(ε)·εσαι alt
3rdαμελει[GNT]αμελ(ε)·ειαμελειταιαμελ(ε)·εται
Pl1stαμελουμεναμελ(ε)·ομεναμελουμεθααμελ(ε)·ομεθα
2ndαμελειτεαμελ(ε)·ετεαμελεισθεαμελ(ε)·εσθε
3rdαμελουσιν, αμελουσιαμελ(ε)·ουσι(ν)αμελουνταιαμελ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαμελωαμελ(ε)·ωαμελωμαιαμελ(ε)·ωμαι
2ndαμελῃςαμελ(ε)·ῃςαμελῃαμελ(ε)·ῃ
3rdαμελῃαμελ(ε)·ῃαμεληταιαμελ(ε)·ηται
Pl1stαμελωμεναμελ(ε)·ωμεναμελωμεθααμελ(ε)·ωμεθα
2ndαμελητεαμελ(ε)·ητεαμελησθεαμελ(ε)·ησθε
3rdαμελωσιν, αμελωσιαμελ(ε)·ωσι(ν)αμελωνταιαμελ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαμελοιμιαμελ(ε)·οιμιαμελοιμηναμελ(ε)·οιμην
2ndαμελοιςαμελ(ε)·οιςαμελοιοαμελ(ε)·οιο
3rdαμελοιαμελ(ε)·οιαμελοιτοαμελ(ε)·οιτο
Pl1stαμελοιμεναμελ(ε)·οιμεναμελοιμεθααμελ(ε)·οιμεθα
2ndαμελοιτεαμελ(ε)·οιτεαμελοισθεαμελ(ε)·οισθε
3rdαμελοιεν, αμελοισαναμελ(ε)·οιεν, αμελ(ε)·οισαν altαμελοιντοαμελ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαμελει[GNT]αμελ(ε)·εαμελουαμελ(ε)·ου
3rdαμελειτωαμελ(ε)·ετωαμελεισθωαμελ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαμελειτεαμελ(ε)·ετεαμελεισθεαμελ(ε)·εσθε
3rdαμελειτωσαν, αμελουντωναμελ(ε)·ετωσαν, αμελ(ε)·οντων classicalαμελεισθωσαν, αμελεισθωναμελ(ε)·εσθωσαν, αμελ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αμελειν​αμελ(ε)·ειν​αμελεισθαι​αμελ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαμελουσααμελουναμελ(ε)·ουσ·ααμελ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαμελωναμελ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαμελουσαναμελουντααμελ(ε)·ουσ·αναμελ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαμελουσῃαμελουντιαμελ(ε)·ουσ·ῃαμελ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαμελουσηςαμελουντοςαμελ(ε)·ουσ·ηςαμελ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαμελουσαιαμελουντες[LXX]αμελουντααμελ(ε)·ουσ·αιαμελ(ε)·ο[υ]ντ·εςαμελ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαμελουσαςαμελουνταςαμελ(ε)·ουσ·αςαμελ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαμελουσαιςαμελουσι, αμελουσιναμελ(ε)·ουσ·αιςαμελ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαμελουσωναμελουντωναμελ(ε)·ουσ·ωναμελ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαμελουμενηαμελουμενεαμελ(ε)·ομεν·ηαμελ(ε)·ομεν·ε
Nomαμελουμενοςαμελ(ε)·ομεν·ος
Accαμελουμενηναμελουμενοναμελ(ε)·ομεν·ηναμελ(ε)·ομεν·ον
Datαμελουμενῃαμελουμενῳαμελ(ε)·ομεν·ῃαμελ(ε)·ομεν·ῳ
Genαμελουμενηςαμελουμενουαμελ(ε)·ομεν·ηςαμελ(ε)·ομεν·ου
PlVocαμελουμεναιαμελουμενοιαμελουμενααμελ(ε)·ομεν·αιαμελ(ε)·ομεν·οιαμελ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαμελουμεναςαμελουμενουςαμελ(ε)·ομεν·αςαμελ(ε)·ομεν·ους
Datαμελουμεναιςαμελουμενοιςαμελ(ε)·ομεν·αιςαμελ(ε)·ομεν·οις
Genαμελουμενωναμελουμενωναμελ(ε)·ομεν·ωναμελ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stημελουνε·αμελ(ε)·ονημελουμηνε·αμελ(ε)·ομην
2ndημελειςε·αμελ(ε)·εςημελουε·αμελ(ε)·ου
3rdημελειε·αμελ(ε)·εημελειτοε·αμελ(ε)·ετο
Pl1stημελουμενε·αμελ(ε)·ομενημελουμεθαε·αμελ(ε)·ομεθα
2ndημελειτεε·αμελ(ε)·ετεημελεισθεε·αμελ(ε)·εσθε
3rdημελουν, ημελουσανε·αμελ(ε)·ον, ε·αμελ(ε)·οσαν altημελουντοε·αμελ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stημελησα[GNT][LXX]ε·αμελη·σαημελησαμηνε·αμελη·σαμην
2ndημελησας[LXX]ε·αμελη·σαςημελησωε·αμελη·σω
3rdημελησεν, ημελησεε·αμελη·σε(ν)ημελησατοε·αμελη·σατο
Pl1stημελησαμενε·αμελη·σαμενημελησαμεθαε·αμελη·σαμεθα
2ndημελησατεε·αμελη·σατεημελησασθεε·αμελη·σασθε
3rdημελησανε·αμελη·σανημελησαντοε·αμελη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαμελησω[GNT]αμελη·σωαμελησωμαιαμελη·σωμαι
2ndαμελησῃςαμελη·σῃςαμελησῃαμελη·σῃ
3rdαμελησῃαμελη·σῃαμελησηταιαμελη·σηται
Pl1stαμελησωμεναμελη·σωμεναμελησωμεθααμελη·σωμεθα
2ndαμελησητεαμελη·σητεαμελησησθεαμελη·σησθε
3rdαμελησωσιν, αμελησωσιαμελη·σωσι(ν)αμελησωνταιαμελη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαμελησαιμιαμελη·σαιμιαμελησαιμηναμελη·σαιμην
2ndαμελησαις, αμελησειαςαμελη·σαις, αμελη·σειας classicalαμελησαιοαμελη·σαιο
3rdαμελησαι, αμελησειεαμελη·σαι, αμελη·σειε classicalαμελησαιτοαμελη·σαιτο
Pl1stαμελησαιμεναμελη·σαιμεναμελησαιμεθααμελη·σαιμεθα
2ndαμελησαιτεαμελη·σαιτεαμελησαισθεαμελη·σαισθε
3rdαμελησαιεν, αμελησαισαν, αμελησειαν, αμελησειεναμελη·σαιεν, αμελη·σαισαν alt, αμελη·σειαν classical, αμελη·σειεν classicalαμελησαιντοαμελη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαμελησοναμελη·σοναμελησαιαμελη·σαι
3rdαμελησατωαμελη·σατωαμελησασθωαμελη·σασθω
Pl1st
2ndαμελησατεαμελη·σατεαμελησασθεαμελη·σασθε
3rdαμελησατωσαν, αμελησαντωναμελη·σατωσαν, αμελη·σαντων classicalαμελησασθωσαν, αμελησασθωναμελη·σασθωσαν, αμελη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αμελησαι​αμελη·σαι​αμελησασθαι​αμελη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαμελησασααμελησαςαμελησαναμελη·σασ·ααμελη·σα[ντ]·ςαμελη·σαν[τ]
Nom
Accαμελησασαναμελησαντααμελη·σασ·αναμελη·σαντ·α
Datαμελησασῃαμελησαντιαμελη·σασ·ῃαμελη·σαντ·ι
Genαμελησασηςαμελησαντοςαμελη·σασ·ηςαμελη·σαντ·ος
PlVocαμελησασαιαμελησαντες[GNT][LXX]αμελησαντααμελη·σασ·αιαμελη·σαντ·εςαμελη·σαντ·α
Nom
Accαμελησασαςαμελησανταςαμελη·σασ·αςαμελη·σαντ·ας
Datαμελησασαιςαμελησασι, αμελησασιναμελη·σασ·αιςαμελη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαμελησασωναμελησαντωναμελη·σασ·ωναμελη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαμελησαμενηαμελησαμενεαμελη·σαμεν·ηαμελη·σαμεν·ε
Nomαμελησαμενοςαμελη·σαμεν·ος
Accαμελησαμενηναμελησαμενοναμελη·σαμεν·ηναμελη·σαμεν·ον
Datαμελησαμενῃαμελησαμενῳαμελη·σαμεν·ῃαμελη·σαμεν·ῳ
Genαμελησαμενηςαμελησαμενουαμελη·σαμεν·ηςαμελη·σαμεν·ου
PlVocαμελησαμεναιαμελησαμενοιαμελησαμενααμελη·σαμεν·αιαμελη·σαμεν·οιαμελη·σαμεν·α
Nom
Accαμελησαμεναςαμελησαμενουςαμελη·σαμεν·αςαμελη·σαμεν·ους
Datαμελησαμεναιςαμελησαμενοιςαμελη·σαμεν·αιςαμελη·σαμεν·οις
Genαμελησαμενωναμελησαμενωναμελη·σαμεν·ωναμελη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 16:18:46 EST