αληθευω • ALHQEUW • alētheuō

Search: αληθευσον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αληθευσον; αληθευσον; αληθευσονἀληθεύωαληθευ·σον; αληθευ·σο[υ]ν[τ]; αληθευ·σο[υ]ν[τ]1aor act imp 2nd sg; fut act ptcp neu nom|acc|voc sg; fut act ptcp mas voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αληθευσονἀληθεύωαληθευ·σον1aor act imp 2nd sg
αληθευσονἀληθεύωαληθευ·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp neu nom|acc|voc sg
αληθευσονἀληθεύωαληθευ·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp mas voc sg

ἀ·ληθεύω (αληθευ-, αληθευ·σ-, αληθευ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαληθευωαληθευ·ωαληθευομαιαληθευ·ομαι
2ndαληθευειςαληθευ·ειςαληθευῃ, αληθευει, αληθευεσαιαληθευ·ῃ, αληθευ·ει classical, αληθευ·εσαι alt
3rdαληθευειαληθευ·ειαληθευεταιαληθευ·εται
Pl1stαληθευομεναληθευ·ομεναληθευομεθααληθευ·ομεθα
2ndαληθευετε[LXX]αληθευ·ετεαληθευεσθεαληθευ·εσθε
3rdαληθευουσιν, αληθευουσιαληθευ·ουσι(ν)αληθευονταιαληθευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαληθευωαληθευ·ωαληθευωμαιαληθευ·ωμαι
2ndαληθευῃςαληθευ·ῃςαληθευῃαληθευ·ῃ
3rdαληθευῃαληθευ·ῃαληθευηταιαληθευ·ηται
Pl1stαληθευωμεναληθευ·ωμεναληθευωμεθααληθευ·ωμεθα
2ndαληθευητεαληθευ·ητεαληθευησθεαληθευ·ησθε
3rdαληθευωσιν, αληθευωσιαληθευ·ωσι(ν)αληθευωνταιαληθευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαληθευοιμιαληθευ·οιμιαληθευοιμηναληθευ·οιμην
2ndαληθευοιςαληθευ·οιςαληθευοιοαληθευ·οιο
3rdαληθευοιαληθευ·οιαληθευοιτοαληθευ·οιτο
Pl1stαληθευοιμεναληθευ·οιμεναληθευοιμεθααληθευ·οιμεθα
2ndαληθευοιτεαληθευ·οιτεαληθευοισθεαληθευ·οισθε
3rdαληθευοιεν, αληθευοισαναληθευ·οιεν, αληθευ·οισαν altαληθευοιντοαληθευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαληθευεαληθευ·εαληθευουαληθευ·ου
3rdαληθευετωαληθευ·ετωαληθευεσθωαληθευ·εσθω
Pl1st
2ndαληθευετε[LXX]αληθευ·ετεαληθευεσθεαληθευ·εσθε
3rdαληθευετωσαν, αληθευοντωναληθευ·ετωσαν, αληθευ·οντων classicalαληθευεσθωσαν, αληθευεσθωναληθευ·εσθωσαν, αληθευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αληθευειν[LXX]​αληθευ·ειναληθευεσθαι​αληθευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαληθευουσααληθευοναληθευ·ουσ·ααληθευ·ο[υ]ν[τ]
Nomαληθευων[GNT][LXX]αληθευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαληθευουσαναληθευοντααληθευ·ουσ·αναληθευ·ο[υ]ντ·α
Datαληθευουσῃαληθευοντιαληθευ·ουσ·ῃαληθευ·ο[υ]ντ·ι
Genαληθευουσηςαληθευοντοςαληθευ·ουσ·ηςαληθευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαληθευουσαιαληθευοντες[GNT]αληθευοντααληθευ·ουσ·αιαληθευ·ο[υ]ντ·εςαληθευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαληθευουσαςαληθευονταςαληθευ·ουσ·αςαληθευ·ο[υ]ντ·ας
Datαληθευουσαιςαληθευουσι, αληθευουσιναληθευ·ουσ·αιςαληθευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαληθευουσωναληθευοντωναληθευ·ουσ·ωναληθευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαληθευομενηαληθευομενεαληθευ·ομεν·ηαληθευ·ομεν·ε
Nomαληθευομενοςαληθευ·ομεν·ος
Accαληθευομενηναληθευομενοναληθευ·ομεν·ηναληθευ·ομεν·ον
Datαληθευομενῃαληθευομενῳαληθευ·ομεν·ῃαληθευ·ομεν·ῳ
Genαληθευομενηςαληθευομενουαληθευ·ομεν·ηςαληθευ·ομεν·ου
PlVocαληθευομεναιαληθευομενοιαληθευομενααληθευ·ομεν·αιαληθευ·ομεν·οιαληθευ·ομεν·α
Nom
Accαληθευομεναςαληθευομενουςαληθευ·ομεν·αςαληθευ·ομεν·ους
Datαληθευομεναιςαληθευομενοιςαληθευ·ομεν·αιςαληθευ·ομεν·οις
Genαληθευομενωναληθευομενωναληθευ·ομεν·ωναληθευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηληθευονε·αληθευ·ονηληθευομηνε·αληθευ·ομην
2ndηληθευεςε·αληθευ·εςηληθευουε·αληθευ·ου
3rdηληθευεν, ηληθευεε·αληθευ·ε(ν)ηληθευετοε·αληθευ·ετο
Pl1stηληθευομενε·αληθευ·ομενηληθευομεθαε·αληθευ·ομεθα
2ndηληθευετεε·αληθευ·ετεηληθευεσθεε·αληθευ·εσθε
3rdηληθευον, ηληθευοσανε·αληθευ·ον, ε·αληθευ·οσαν altηληθευοντοε·αληθευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαληθευσωαληθευ·σωαληθευσομαιαληθευ·σομαι
2ndαληθευσειςαληθευ·σειςαληθευσῃ, αληθευσει[LXX], αληθευσεσαιαληθευ·σῃ, αληθευ·σει classical, αληθευ·σεσαι alt
3rdαληθευσει[LXX]αληθευ·σειαληθευσεταιαληθευ·σεται
Pl1stαληθευσομεναληθευ·σομεναληθευσομεθααληθευ·σομεθα
2ndαληθευσετεαληθευ·σετεαληθευσεσθεαληθευ·σεσθε
3rdαληθευσουσιν, αληθευσουσιαληθευ·σουσι(ν)αληθευσονταιαληθευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαληθευσοιμιαληθευ·σοιμιαληθευσοιμηναληθευ·σοιμην
2ndαληθευσοιςαληθευ·σοιςαληθευσοιοαληθευ·σοιο
3rdαληθευσοιαληθευ·σοιαληθευσοιτοαληθευ·σοιτο
Pl1stαληθευσοιμεναληθευ·σοιμεναληθευσοιμεθααληθευ·σοιμεθα
2ndαληθευσοιτεαληθευ·σοιτεαληθευσοισθεαληθευ·σοισθε
3rdαληθευσοιεναληθευ·σοιεναληθευσοιντοαληθευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αληθευσειν​αληθευ·σειν​αληθευσεσθαι​αληθευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαληθευσουσααληθευσον[LXX]αληθευ·σουσ·ααληθευ·σο[υ]ν[τ]
Nomαληθευσωναληθευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαληθευσουσαναληθευσοντααληθευ·σουσ·αναληθευ·σο[υ]ντ·α
Datαληθευσουσῃαληθευσοντιαληθευ·σουσ·ῃαληθευ·σο[υ]ντ·ι
Genαληθευσουσηςαληθευσοντοςαληθευ·σουσ·ηςαληθευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαληθευσουσαιαληθευσοντεςαληθευσοντααληθευ·σουσ·αιαληθευ·σο[υ]ντ·εςαληθευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαληθευσουσαςαληθευσονταςαληθευ·σουσ·αςαληθευ·σο[υ]ντ·ας
Datαληθευσουσαιςαληθευσουσι, αληθευσουσιναληθευ·σουσ·αιςαληθευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαληθευσουσωναληθευσοντωναληθευ·σουσ·ωναληθευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαληθευσομενηαληθευσομενεαληθευ·σομεν·ηαληθευ·σομεν·ε
Nomαληθευσομενοςαληθευ·σομεν·ος
Accαληθευσομενηναληθευσομενοναληθευ·σομεν·ηναληθευ·σομεν·ον
Datαληθευσομενῃαληθευσομενῳαληθευ·σομεν·ῃαληθευ·σομεν·ῳ
Genαληθευσομενηςαληθευσομενουαληθευ·σομεν·ηςαληθευ·σομεν·ου
PlVocαληθευσομεναιαληθευσομενοιαληθευσομενααληθευ·σομεν·αιαληθευ·σομεν·οιαληθευ·σομεν·α
Nom
Accαληθευσομεναςαληθευσομενουςαληθευ·σομεν·αςαληθευ·σομεν·ους
Datαληθευσομεναιςαληθευσομενοιςαληθευ·σομεν·αιςαληθευ·σομεν·οις
Genαληθευσομενωναληθευσομενωναληθευ·σομεν·ωναληθευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηληθευσαε·αληθευ·σαηληθευσαμηνε·αληθευ·σαμην
2ndηληθευσαςε·αληθευ·σαςηληθευσωε·αληθευ·σω
3rdηληθευσεν, ηληθευσεε·αληθευ·σε(ν)ηληθευσατοε·αληθευ·σατο
Pl1stηληθευσαμενε·αληθευ·σαμενηληθευσαμεθαε·αληθευ·σαμεθα
2ndηληθευσατεε·αληθευ·σατεηληθευσασθεε·αληθευ·σασθε
3rdηληθευσανε·αληθευ·σανηληθευσαντοε·αληθευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαληθευσωαληθευ·σωαληθευσωμαιαληθευ·σωμαι
2ndαληθευσῃςαληθευ·σῃςαληθευσῃαληθευ·σῃ
3rdαληθευσῃαληθευ·σῃαληθευσηταιαληθευ·σηται
Pl1stαληθευσωμεναληθευ·σωμεναληθευσωμεθααληθευ·σωμεθα
2ndαληθευσητεαληθευ·σητεαληθευσησθεαληθευ·σησθε
3rdαληθευσωσιν, αληθευσωσιαληθευ·σωσι(ν)αληθευσωνταιαληθευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαληθευσαιμιαληθευ·σαιμιαληθευσαιμηναληθευ·σαιμην
2ndαληθευσαις, αληθευσειαςαληθευ·σαις, αληθευ·σειας classicalαληθευσαιοαληθευ·σαιο
3rdαληθευσαι, αληθευσειεαληθευ·σαι, αληθευ·σειε classicalαληθευσαιτοαληθευ·σαιτο
Pl1stαληθευσαιμεναληθευ·σαιμεναληθευσαιμεθααληθευ·σαιμεθα
2ndαληθευσαιτεαληθευ·σαιτεαληθευσαισθεαληθευ·σαισθε
3rdαληθευσαιεν, αληθευσαισαν, αληθευσειαν, αληθευσειεναληθευ·σαιεν, αληθευ·σαισαν alt, αληθευ·σειαν classical, αληθευ·σειεν classicalαληθευσαιντοαληθευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαληθευσον[LXX]αληθευ·σοναληθευσαιαληθευ·σαι
3rdαληθευσατωαληθευ·σατωαληθευσασθωαληθευ·σασθω
Pl1st
2ndαληθευσατεαληθευ·σατεαληθευσασθεαληθευ·σασθε
3rdαληθευσατωσαν, αληθευσαντωναληθευ·σατωσαν, αληθευ·σαντων classicalαληθευσασθωσαν, αληθευσασθωναληθευ·σασθωσαν, αληθευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αληθευσαι​αληθευ·σαι​αληθευσασθαι​αληθευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαληθευσασααληθευσαςαληθευσαναληθευ·σασ·ααληθευ·σα[ντ]·ςαληθευ·σαν[τ]
Nom
Accαληθευσασαναληθευσαντααληθευ·σασ·αναληθευ·σαντ·α
Datαληθευσασῃαληθευσαντιαληθευ·σασ·ῃαληθευ·σαντ·ι
Genαληθευσασηςαληθευσαντοςαληθευ·σασ·ηςαληθευ·σαντ·ος
PlVocαληθευσασαιαληθευσαντεςαληθευσαντααληθευ·σασ·αιαληθευ·σαντ·εςαληθευ·σαντ·α
Nom
Accαληθευσασαςαληθευσανταςαληθευ·σασ·αςαληθευ·σαντ·ας
Datαληθευσασαιςαληθευσασι, αληθευσασιναληθευ·σασ·αιςαληθευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαληθευσασωναληθευσαντωναληθευ·σασ·ωναληθευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαληθευσαμενηαληθευσαμενεαληθευ·σαμεν·ηαληθευ·σαμεν·ε
Nomαληθευσαμενοςαληθευ·σαμεν·ος
Accαληθευσαμενηναληθευσαμενοναληθευ·σαμεν·ηναληθευ·σαμεν·ον
Datαληθευσαμενῃαληθευσαμενῳαληθευ·σαμεν·ῃαληθευ·σαμεν·ῳ
Genαληθευσαμενηςαληθευσαμενουαληθευ·σαμεν·ηςαληθευ·σαμεν·ου
PlVocαληθευσαμεναιαληθευσαμενοιαληθευσαμενααληθευ·σαμεν·αιαληθευ·σαμεν·οιαληθευ·σαμεν·α
Nom
Accαληθευσαμεναςαληθευσαμενουςαληθευ·σαμεν·αςαληθευ·σαμεν·ους
Datαληθευσαμεναιςαληθευσαμενοιςαληθευ·σαμεν·αιςαληθευ·σαμεν·οις
Genαληθευσαμενωναληθευσαμενωναληθευ·σαμεν·ωναληθευ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 17-Jan-2020 19:38:16 EST