αλλασσω • ALLASSW • allassō

Search: αλλασσομενας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αλλασσομεναςἀλλάσσωαλλασσ·ομεν·αςpres mp ptcp fem acc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αλλασσομεναςἀλλάσσωαλλασσ·ομεν·αςpres mp ptcp fem acc pl

ἀλλάσσω (αλλασσ-, αλλαξ-, αλλαξ-, -, -, αλλαγ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλλασσωαλλασσ·ωαλλασσομαιαλλασσ·ομαι
2ndαλλασσειςαλλασσ·ειςαλλασσῃ, αλλασσει, αλλασσεσαιαλλασσ·ῃ, αλλασσ·ει classical, αλλασσ·εσαι alt
3rdαλλασσειαλλασσ·ειαλλασσεταιαλλασσ·εται
Pl1stαλλασσομεναλλασσ·ομεναλλασσομεθααλλασσ·ομεθα
2ndαλλασσετεαλλασσ·ετεαλλασσεσθεαλλασσ·εσθε
3rdαλλασσουσιν, αλλασσουσιαλλασσ·ουσι(ν)αλλασσονταιαλλασσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλλασσωαλλασσ·ωαλλασσωμαιαλλασσ·ωμαι
2ndαλλασσῃςαλλασσ·ῃςαλλασσῃαλλασσ·ῃ
3rdαλλασσῃαλλασσ·ῃαλλασσηταιαλλασσ·ηται
Pl1stαλλασσωμεναλλασσ·ωμεναλλασσωμεθααλλασσ·ωμεθα
2ndαλλασσητεαλλασσ·ητεαλλασσησθεαλλασσ·ησθε
3rdαλλασσωσιν, αλλασσωσιαλλασσ·ωσι(ν)αλλασσωνταιαλλασσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλλασσοιμιαλλασσ·οιμιαλλασσοιμηναλλασσ·οιμην
2ndαλλασσοιςαλλασσ·οιςαλλασσοιοαλλασσ·οιο
3rdαλλασσοιαλλασσ·οιαλλασσοιτοαλλασσ·οιτο
Pl1stαλλασσοιμεναλλασσ·οιμεναλλασσοιμεθααλλασσ·οιμεθα
2ndαλλασσοιτεαλλασσ·οιτεαλλασσοισθεαλλασσ·οισθε
3rdαλλασσοιεν, αλλασσοισαναλλασσ·οιεν, αλλασσ·οισαν altαλλασσοιντοαλλασσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαλλασσεαλλασσ·εαλλασσουαλλασσ·ου
3rdαλλασσετωαλλασσ·ετωαλλασσεσθωαλλασσ·εσθω
Pl1st
2ndαλλασσετεαλλασσ·ετεαλλασσεσθεαλλασσ·εσθε
3rdαλλασσετωσαν, αλλασσοντωναλλασσ·ετωσαν, αλλασσ·οντων classicalαλλασσεσθωσαν, αλλασσεσθωναλλασσ·εσθωσαν, αλλασσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αλλασσειν​αλλασσ·ειν​αλλασσεσθαι​αλλασσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλλασσουσααλλασσοναλλασσ·ουσ·ααλλασσ·ο[υ]ν[τ]
Nomαλλασσων[LXX]αλλασσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accαλλασσουσαναλλασσοντααλλασσ·ουσ·αναλλασσ·ο[υ]ντ·α
Datαλλασσουσῃαλλασσοντιαλλασσ·ουσ·ῃαλλασσ·ο[υ]ντ·ι
Genαλλασσουσηςαλλασσοντοςαλλασσ·ουσ·ηςαλλασσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocαλλασσουσαιαλλασσοντεςαλλασσοντααλλασσ·ουσ·αιαλλασσ·ο[υ]ντ·εςαλλασσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαλλασσουσαςαλλασσονταςαλλασσ·ουσ·αςαλλασσ·ο[υ]ντ·ας
Datαλλασσουσαιςαλλασσουσι, αλλασσουσιναλλασσ·ουσ·αιςαλλασσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genαλλασσουσωναλλασσοντωναλλασσ·ουσ·ωναλλασσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλλασσομενηαλλασσομενεαλλασσ·ομεν·ηαλλασσ·ομεν·ε
Nomαλλασσομενοςαλλασσ·ομεν·ος
Accαλλασσομενηναλλασσομενοναλλασσ·ομεν·ηναλλασσ·ομεν·ον
Datαλλασσομενῃαλλασσομενῳαλλασσ·ομεν·ῃαλλασσ·ομεν·ῳ
Genαλλασσομενηςαλλασσομενουαλλασσ·ομεν·ηςαλλασσ·ομεν·ου
PlVocαλλασσομεναιαλλασσομενοι[LXX]αλλασσομενααλλασσ·ομεν·αιαλλασσ·ομεν·οιαλλασσ·ομεν·α
Nom
Accαλλασσομενας[LXX]αλλασσομενουςαλλασσ·ομεν·αςαλλασσ·ομεν·ους
Datαλλασσομεναιςαλλασσομενοιςαλλασσ·ομεν·αιςαλλασσ·ομεν·οις
Genαλλασσομενων[LXX]αλλασσομενων[LXX]αλλασσ·ομεν·ωναλλασσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλλασσονε·αλλασσ·ονηλλασσομηνε·αλλασσ·ομην
2ndηλλασσεςε·αλλασσ·εςηλλασσουε·αλλασσ·ου
3rdηλλασσεν, ηλλασσεε·αλλασσ·ε(ν)ηλλασσετοε·αλλασσ·ετο
Pl1stηλλασσομενε·αλλασσ·ομενηλλασσομεθαε·αλλασσ·ομεθα
2ndηλλασσετεε·αλλασσ·ετεηλλασσεσθεε·αλλασσ·εσθε
3rdηλλασσον, ηλλασσοσανε·αλλασσ·ον, ε·αλλασσ·οσαν altηλλασσοντοε·αλλασσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλλαξωαλλασσ·σωαλλαξομαιαλλασσ·σομαι
2ndαλλαξεις[LXX]αλλασσ·σειςαλλαξῃ[LXX], αλλαξει[GNT][LXX], αλλαξεσαιαλλασσ·σῃ, αλλασσ·σει classical, αλλασσ·σεσαι alt
3rdαλλαξει[GNT][LXX]αλλασσ·σειαλλαξεται[LXX]αλλασσ·σεται
Pl1stαλλαξομεν[LXX]αλλασσ·σομεναλλαξομεθααλλασσ·σομεθα
2ndαλλαξετεαλλασσ·σετεαλλαξεσθεαλλασσ·σεσθε
3rdαλλαξουσιν[LXX], αλλαξουσιαλλασσ·σουσι(ν), αλλασσ·σουσι(ν)αλλαξονται[LXX]αλλασσ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλλαξοιμιαλλασσ·σοιμιαλλαξοιμηναλλασσ·σοιμην
2ndαλλαξοιςαλλασσ·σοιςαλλαξοιοαλλασσ·σοιο
3rdαλλαξοιαλλασσ·σοιαλλαξοιτοαλλασσ·σοιτο
Pl1stαλλαξοιμεναλλασσ·σοιμεναλλαξοιμεθααλλασσ·σοιμεθα
2ndαλλαξοιτεαλλασσ·σοιτεαλλαξοισθεαλλασσ·σοισθε
3rdαλλαξοιεναλλασσ·σοιεναλλαξοιντοαλλασσ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αλλαξειν​αλλασσ·σειν​αλλαξεσθαι​αλλασσ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλλαξουσααλλαξοναλλασσ·σουσ·ααλλασσ·σο[υ]ν[τ]
Nomαλλαξωναλλασσ·σο[υ]ν[τ]·^
Accαλλαξουσαναλλαξοντααλλασσ·σουσ·αναλλασσ·σο[υ]ντ·α
Datαλλαξουσῃαλλαξοντιαλλασσ·σουσ·ῃαλλασσ·σο[υ]ντ·ι
Genαλλαξουσηςαλλαξοντοςαλλασσ·σουσ·ηςαλλασσ·σο[υ]ντ·ος
PlVocαλλαξουσαιαλλαξοντεςαλλαξοντααλλασσ·σουσ·αιαλλασσ·σο[υ]ντ·εςαλλασσ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαλλαξουσαςαλλαξονταςαλλασσ·σουσ·αςαλλασσ·σο[υ]ντ·ας
Datαλλαξουσαιςαλλαξουσι, αλλαξουσιν[LXX]αλλασσ·σουσ·αιςαλλασσ·σου[ντ]·σι(ν), αλλασσ·σου[ντ]·σι(ν)
Genαλλαξουσωναλλαξοντωναλλασσ·σουσ·ωναλλασσ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλλαξομενηαλλαξομενεαλλασσ·σομεν·ηαλλασσ·σομεν·ε
Nomαλλαξομενοςαλλασσ·σομεν·ος
Accαλλαξομενηναλλαξομενοναλλασσ·σομεν·ηναλλασσ·σομεν·ον
Datαλλαξομενῃαλλαξομενῳαλλασσ·σομεν·ῃαλλασσ·σομεν·ῳ
Genαλλαξομενηςαλλαξομενουαλλασσ·σομεν·ηςαλλασσ·σομεν·ου
PlVocαλλαξομεναιαλλαξομενοιαλλαξομενααλλασσ·σομεν·αιαλλασσ·σομεν·οιαλλασσ·σομεν·α
Nom
Accαλλαξομεναςαλλαξομενουςαλλασσ·σομεν·αςαλλασσ·σομεν·ους
Datαλλαξομεναιςαλλαξομενοιςαλλασσ·σομεν·αιςαλλασσ·σομεν·οις
Genαλλαξομενωναλλαξομενωναλλασσ·σομεν·ωναλλασσ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλλαξαε·αλλασσ·σαηλλαξαμηνε·αλλασσ·σαμην
2ndηλλαξαςε·αλλασσ·σαςηλλαξωε·αλλασσ·σω
3rdηλλαξεν[LXX], ηλλαξεε·αλλασσ·σε(ν), ε·αλλασσ·σε(ν)ηλλαξατο[LXX]ε·αλλασσ·σατο
Pl1stηλλαξαμενε·αλλασσ·σαμενηλλαξαμεθαε·αλλασσ·σαμεθα
2ndηλλαξατεε·αλλασσ·σατεηλλαξασθεε·αλλασσ·σασθε
3rdηλλαξαν[GNT][LXX]ε·αλλασσ·σανηλλαξαντο[LXX]ε·αλλασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλλαξωαλλασσ·σωαλλαξωμαιαλλασσ·σωμαι
2ndαλλαξῃς[LXX]αλλασσ·σῃςαλλαξῃ[LXX]αλλασσ·σῃ
3rdαλλαξῃ[LXX]αλλασσ·σῃαλλαξηταιαλλασσ·σηται
Pl1stαλλαξωμεναλλασσ·σωμεναλλαξωμεθααλλασσ·σωμεθα
2ndαλλαξητεαλλασσ·σητεαλλαξησθεαλλασσ·σησθε
3rdαλλαξωσιν, αλλαξωσιαλλασσ·σωσι(ν)αλλαξωνταιαλλασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαλλαξαιμιαλλασσ·σαιμιαλλαξαιμηναλλασσ·σαιμην
2ndαλλαξαις, αλλαξειαςαλλασσ·σαις, αλλασσ·σειας classicalαλλαξαιοαλλασσ·σαιο
3rdαλλαξαι[GNT][LXX], αλλαξειεαλλασσ·σαι, αλλασσ·σειε classicalαλλαξαιτοαλλασσ·σαιτο
Pl1stαλλαξαιμεναλλασσ·σαιμεναλλαξαιμεθααλλασσ·σαιμεθα
2ndαλλαξαιτεαλλασσ·σαιτεαλλαξαισθεαλλασσ·σαισθε
3rdαλλαξαιεν, αλλαξαισαν, αλλαξειαν, αλλαξειεναλλασσ·σαιεν, αλλασσ·σαισαν alt, αλλασσ·σειαν classical, αλλασσ·σειεν classicalαλλαξαιντοαλλασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαλλαξοναλλασσ·σοναλλαξαι[GNT][LXX]αλλασσ·σαι
3rdαλλαξατωαλλασσ·σατωαλλαξασθωαλλασσ·σασθω
Pl1st
2ndαλλαξατε[LXX]αλλασσ·σατεαλλαξασθεαλλασσ·σασθε
3rdαλλαξατωσαν, αλλαξαντωναλλασσ·σατωσαν, αλλασσ·σαντων classicalαλλαξασθωσαν, αλλαξασθωναλλασσ·σασθωσαν, αλλασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αλλαξαι[GNT][LXX]​αλλασσ·σαιαλλαξασθαι​αλλασσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλλαξασααλλαξαςαλλαξαναλλασσ·σασ·ααλλασσ·σα[ντ]·ςαλλασσ·σαν[τ]
Nom
Accαλλαξασαναλλαξαντααλλασσ·σασ·αναλλασσ·σαντ·α
Datαλλαξασῃαλλαξαντιαλλασσ·σασ·ῃαλλασσ·σαντ·ι
Genαλλαξασηςαλλαξαντοςαλλασσ·σασ·ηςαλλασσ·σαντ·ος
PlVocαλλαξασαιαλλαξαντεςαλλαξαντααλλασσ·σασ·αιαλλασσ·σαντ·εςαλλασσ·σαντ·α
Nom
Accαλλαξασαςαλλαξανταςαλλασσ·σασ·αςαλλασσ·σαντ·ας
Datαλλαξασαιςαλλαξασι, αλλαξασιναλλασσ·σασ·αιςαλλασσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genαλλαξασωναλλαξαντωναλλασσ·σασ·ωναλλασσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλλαξαμενηαλλαξαμενεαλλασσ·σαμεν·ηαλλασσ·σαμεν·ε
Nomαλλαξαμενοςαλλασσ·σαμεν·ος
Accαλλαξαμενηναλλαξαμενοναλλασσ·σαμεν·ηναλλασσ·σαμεν·ον
Datαλλαξαμενῃαλλαξαμενῳαλλασσ·σαμεν·ῃαλλασσ·σαμεν·ῳ
Genαλλαξαμενηςαλλαξαμενουαλλασσ·σαμεν·ηςαλλασσ·σαμεν·ου
PlVocαλλαξαμεναιαλλαξαμενοιαλλαξαμενααλλασσ·σαμεν·αιαλλασσ·σαμεν·οιαλλασσ·σαμεν·α
Nom
Accαλλαξαμεναςαλλαξαμενουςαλλασσ·σαμεν·αςαλλασσ·σαμεν·ους
Datαλλαξαμεναιςαλλαξαμενοιςαλλασσ·σαμεν·αιςαλλασσ·σαμεν·οις
Genαλλαξαμενωναλλαξαμενωναλλασσ·σαμεν·ωναλλασσ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηλλαγηνε·αλλαγ·[θ]ην
2ndηλλαγηςε·αλλαγ·[θ]ης
3rdηλλαγηε·αλλαγ·[θ]η
Pl1stηλλαγημενε·αλλαγ·[θ]ημεν
2ndηλλαγητεε·αλλαγ·[θ]ητε
3rdηλλαγησανε·αλλαγ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαλλαγησομαιαλλαγ·[θ]ησομαι
2ndαλλαγησῃ, αλλαγησειαλλαγ·[θ]ησῃ, αλλαγ·[θ]ησει classical
3rdαλλαγησεταιαλλαγ·[θ]ησεται
Pl1stαλλαγησομεθα[GNT]αλλαγ·[θ]ησομεθα
2ndαλλαγησεσθεαλλαγ·[θ]ησεσθε
3rdαλλαγησονται[GNT][LXX]αλλαγ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαλλαγωαλλαγ·[θ]ω
2ndαλλαγῃςαλλαγ·[θ]ῃς
3rdαλλαγῃ[LXX]αλλαγ·[θ]ῃ
Pl1stαλλαγωμεναλλαγ·[θ]ωμεν
2ndαλλαγητεαλλαγ·[θ]ητε
3rdαλλαγωσιν, αλλαγωσιαλλαγ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαλλαγειηναλλαγ·[θ]ειην
2ndαλλαγειηςαλλαγ·[θ]ειης
3rdαλλαγειηαλλαγ·[θ]ειη
Pl1stαλλαγειημεν, αλλαγειμεναλλαγ·[θ]ειημεν, αλλαγ·[θ]ειμεν classical
2ndαλλαγειητε, αλλαγειτεαλλαγ·[θ]ειητε, αλλαγ·[θ]ειτε classical
3rdαλλαγειησαν, αλλαγειεναλλαγ·[θ]ειησαν, αλλαγ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαλλαγησοιμηναλλαγ·[θ]ησοιμην
2ndαλλαγησοιοαλλαγ·[θ]ησοιο
3rdαλλαγησοιτοαλλαγ·[θ]ησοιτο
Pl1stαλλαγησοιμεθααλλαγ·[θ]ησοιμεθα
2ndαλλαγησοισθεαλλαγ·[θ]ησοισθε
3rdαλλαγησοιντοαλλαγ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαλλαγηθιαλλαγ·[θ]ητι
3rdαλλαγητωαλλαγ·[θ]ητω
Pl1st
2ndαλλαγητεαλλαγ·[θ]ητε
3rdαλλαγητωσαν, αλλαγεντωναλλαγ·[θ]ητωσαν, αλλαγ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αλλαγηναι​αλλαγ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αλλαγησεσθαι​αλλαγ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλλαγεισααλλαγειςαλλαγεναλλαγ·[θ]εισ·ααλλαγ·[θ]ει[ντ]·ςαλλαγ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accαλλαγεισαναλλαγεντααλλαγ·[θ]εισ·αναλλαγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datαλλαγεισῃαλλαγεντιαλλαγ·[θ]εισ·ῃαλλαγ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genαλλαγεισηςαλλαγεντοςαλλαγ·[θ]εισ·ηςαλλαγ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocαλλαγεισαιαλλαγεντεςαλλαγεντααλλαγ·[θ]εισ·αιαλλαγ·[θ]ε[ι]ντ·εςαλλαγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accαλλαγεισαςαλλαγενταςαλλαγ·[θ]εισ·αςαλλαγ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datαλλαγεισαιςαλλαγεισι, αλλαγεισιναλλαγ·[θ]εισ·αιςαλλαγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genαλλαγεισωναλλαγεντωναλλαγ·[θ]εισ·ωναλλαγ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαλλαγησομενηαλλαγησομενεαλλαγ·[θ]ησομεν·ηαλλαγ·[θ]ησομεν·ε
Nomαλλαγησομενοςαλλαγ·[θ]ησομεν·ος
Accαλλαγησομενηναλλαγησομενοναλλαγ·[θ]ησομεν·ηναλλαγ·[θ]ησομεν·ον
Datαλλαγησομενῃαλλαγησομενῳαλλαγ·[θ]ησομεν·ῃαλλαγ·[θ]ησομεν·ῳ
Genαλλαγησομενηςαλλαγησομενουαλλαγ·[θ]ησομεν·ηςαλλαγ·[θ]ησομεν·ου
PlVocαλλαγησομεναιαλλαγησομενοιαλλαγησομενααλλαγ·[θ]ησομεν·αιαλλαγ·[θ]ησομεν·οιαλλαγ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accαλλαγησομεναςαλλαγησομενουςαλλαγ·[θ]ησομεν·αςαλλαγ·[θ]ησομεν·ους
Datαλλαγησομεναιςαλλαγησομενοιςαλλαγ·[θ]ησομεν·αιςαλλαγ·[θ]ησομεν·οις
Genαλλαγησομενωναλλαγησομενωναλλαγ·[θ]ησομεν·ωναλλαγ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 01:06:42 EST