αληθινος • ALHQINOS • alēthinos

Search: αληθιναι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αληθιναιἀληθινόςαληθιν·αιfem nom|voc pl

ἀ·ληθινός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαληθινη[GNT][LXX]αληθινεαληθιν·ηαληθιν·ε
Nomαληθινος[GNT][LXX]αληθιν·ος
Accαληθινην[LXX]αληθινον[GNT][LXX]αληθιν·ηναληθιν·ον
Datαληθινῃ[LXX]αληθινῳ[GNT][LXX]αληθιν·ῃαληθιν·ῳ
Genαληθινης[GNT]αληθινου[LXX]αληθιν·ηςαληθιν·ου
PlVocαληθιναι[GNT][LXX]αληθινοι[GNT][LXX]αληθινα[LXX]αληθιν·αιαληθιν·οιαληθιν·α
Nom
Accαληθιναςαληθινους[LXX]αληθιν·αςαληθιν·ους
Datαληθιναιςαληθινοιςαληθιν·αιςαληθιν·οις
Genαληθινων[GNT][LXX]αληθιν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 00:02:31 EDT