ακολουθεω • AKOLOUQEW • akoloutheō

Search: ακολουθει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ακολουθει; ακολουθει; ακολουθειἀκολουθέωακολουθ(ε)·ε; ακολουθ(ε)·ει; ακολουθ(ε)·ειpres act imp 2nd sg; pres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical

ἀκολουθέω (ακολουθ(ε)-, ακολουθη·σ-, ακολουθη·σ-, ηκολουθη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stακολουθωακολουθ(ε)·ωακολουθουμαιακολουθ(ε)·ομαι
2ndακολουθειςακολουθ(ε)·ειςακολουθῃ, ακολουθει[GNT], ακολουθεισαιακολουθ(ε)·ῃ, ακολουθ(ε)·ει classical, ακολουθ(ε)·εσαι alt
3rdακολουθει[GNT]ακολουθ(ε)·ειακολουθειταιακολουθ(ε)·εται
Pl1stακολουθουμενακολουθ(ε)·ομενακολουθουμεθαακολουθ(ε)·ομεθα
2ndακολουθειτεακολουθ(ε)·ετεακολουθεισθεακολουθ(ε)·εσθε
3rdακολουθουσιν[GNT], ακολουθουσιακολουθ(ε)·ουσι(ν), ακολουθ(ε)·ουσι(ν)ακολουθουνταιακολουθ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stακολουθωακολουθ(ε)·ωακολουθωμαιακολουθ(ε)·ωμαι
2ndακολουθῃςακολουθ(ε)·ῃςακολουθῃακολουθ(ε)·ῃ
3rdακολουθῃακολουθ(ε)·ῃακολουθηταιακολουθ(ε)·ηται
Pl1stακολουθωμενακολουθ(ε)·ωμενακολουθωμεθαακολουθ(ε)·ωμεθα
2ndακολουθητεακολουθ(ε)·ητεακολουθησθεακολουθ(ε)·ησθε
3rdακολουθωσιν, ακολουθωσιακολουθ(ε)·ωσι(ν)ακολουθωνταιακολουθ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stακολουθοιμιακολουθ(ε)·οιμιακολουθοιμηνακολουθ(ε)·οιμην
2ndακολουθοιςακολουθ(ε)·οιςακολουθοιοακολουθ(ε)·οιο
3rdακολουθοιακολουθ(ε)·οιακολουθοιτοακολουθ(ε)·οιτο
Pl1stακολουθοιμενακολουθ(ε)·οιμενακολουθοιμεθαακολουθ(ε)·οιμεθα
2ndακολουθοιτεακολουθ(ε)·οιτεακολουθοισθεακολουθ(ε)·οισθε
3rdακολουθοιεν, ακολουθοισανακολουθ(ε)·οιεν, ακολουθ(ε)·οισαν altακολουθοιντοακολουθ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndακολουθει[GNT]ακολουθ(ε)·εακολουθουακολουθ(ε)·ου
3rdακολουθειτω[GNT]ακολουθ(ε)·ετωακολουθεισθωακολουθ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndακολουθειτεακολουθ(ε)·ετεακολουθεισθεακολουθ(ε)·εσθε
3rdακολουθειτωσαν, ακολουθουντωνακολουθ(ε)·ετωσαν, ακολουθ(ε)·οντων classicalακολουθεισθωσαν, ακολουθεισθωνακολουθ(ε)·εσθωσαν, ακολουθ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ακολουθειν[GNT][LXX]​ακολουθ(ε)·εινακολουθεισθαι​ακολουθ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocακολουθουσαακολουθουνακολουθ(ε)·ουσ·αακολουθ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomακολουθων[GNT]ακολουθ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accακολουθουσανακολουθουντα[GNT]ακολουθ(ε)·ουσ·ανακολουθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datακολουθουσῃακολουθουντι[GNT]ακολουθ(ε)·ουσ·ῃακολουθ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genακολουθουσης[GNT]ακολουθουντοςακολουθ(ε)·ουσ·ηςακολουθ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocακολουθουσαιακολουθουντες[GNT]ακολουθουντα[GNT]ακολουθ(ε)·ουσ·αιακολουθ(ε)·ο[υ]ντ·εςακολουθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accακολουθουσαςακολουθουντας[GNT]ακολουθ(ε)·ουσ·αςακολουθ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datακολουθουσαιςακολουθουσι, ακολουθουσιν[GNT]ακολουθ(ε)·ουσ·αιςακολουθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), ακολουθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genακολουθουσωνακολουθουντωνακολουθ(ε)·ουσ·ωνακολουθ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocακολουθουμενηακολουθουμενεακολουθ(ε)·ομεν·ηακολουθ(ε)·ομεν·ε
Nomακολουθουμενοςακολουθ(ε)·ομεν·ος
Accακολουθουμενηνακολουθουμενονακολουθ(ε)·ομεν·ηνακολουθ(ε)·ομεν·ον
Datακολουθουμενῃακολουθουμενῳακολουθ(ε)·ομεν·ῃακολουθ(ε)·ομεν·ῳ
Genακολουθουμενηςακολουθουμενουακολουθ(ε)·ομεν·ηςακολουθ(ε)·ομεν·ου
PlVocακολουθουμεναιακολουθουμενοιακολουθουμεναακολουθ(ε)·ομεν·αιακολουθ(ε)·ομεν·οιακολουθ(ε)·ομεν·α
Nom
Accακολουθουμεναςακολουθουμενουςακολουθ(ε)·ομεν·αςακολουθ(ε)·ομεν·ους
Datακολουθουμεναιςακολουθουμενοιςακολουθ(ε)·ομεν·αιςακολουθ(ε)·ομεν·οις
Genακολουθουμενωνακολουθουμενωνακολουθ(ε)·ομεν·ωνακολουθ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηκολουθουν[GNT][LXX]ε·ακολουθ(ε)·ονηκολουθουμηνε·ακολουθ(ε)·ομην
2ndηκολουθειςε·ακολουθ(ε)·εςηκολουθουε·ακολουθ(ε)·ου
3rdηκολουθει[GNT][LXX]ε·ακολουθ(ε)·εηκολουθειτοε·ακολουθ(ε)·ετο
Pl1stηκολουθουμενε·ακολουθ(ε)·ομενηκολουθουμεθαε·ακολουθ(ε)·ομεθα
2ndηκολουθειτεε·ακολουθ(ε)·ετεηκολουθεισθεε·ακολουθ(ε)·εσθε
3rdηκολουθουν[GNT][LXX], ηκολουθουσανε·ακολουθ(ε)·ον, ε·ακολουθ(ε)·οσαν altηκολουθουντοε·ακολουθ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stακολουθησω[GNT][LXX]ακολουθη·σωακολουθησομαιακολουθη·σομαι
2ndακολουθησεις[GNT]ακολουθη·σειςακολουθησῃ, ακολουθησει, ακολουθησεσαιακολουθη·σῃ, ακολουθη·σει classical, ακολουθη·σεσαι alt
3rdακολουθησειακολουθη·σειακολουθησεταιακολουθη·σεται
Pl1stακολουθησομενακολουθη·σομενακολουθησομεθαακολουθη·σομεθα
2ndακολουθησετεακολουθη·σετεακολουθησεσθεακολουθη·σεσθε
3rdακολουθησουσιν[GNT][LXX], ακολουθησουσιακολουθη·σουσι(ν), ακολουθη·σουσι(ν)ακολουθησονταιακολουθη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stακολουθησοιμιακολουθη·σοιμιακολουθησοιμηνακολουθη·σοιμην
2ndακολουθησοιςακολουθη·σοιςακολουθησοιοακολουθη·σοιο
3rdακολουθησοιακολουθη·σοιακολουθησοιτοακολουθη·σοιτο
Pl1stακολουθησοιμενακολουθη·σοιμενακολουθησοιμεθαακολουθη·σοιμεθα
2ndακολουθησοιτεακολουθη·σοιτεακολουθησοισθεακολουθη·σοισθε
3rdακολουθησοιενακολουθη·σοιενακολουθησοιντοακολουθη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ακολουθησειν​ακολουθη·σειν​ακολουθησεσθαι​ακολουθη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocακολουθησουσαακολουθησον[LXX]ακολουθη·σουσ·αακολουθη·σο[υ]ν[τ]
Nomακολουθησωνακολουθη·σο[υ]ν[τ]·^
Accακολουθησουσανακολουθησονταακολουθη·σουσ·ανακολουθη·σο[υ]ντ·α
Datακολουθησουσῃακολουθησοντιακολουθη·σουσ·ῃακολουθη·σο[υ]ντ·ι
Genακολουθησουσηςακολουθησοντοςακολουθη·σουσ·ηςακολουθη·σο[υ]ντ·ος
PlVocακολουθησουσαιακολουθησοντεςακολουθησονταακολουθη·σουσ·αιακολουθη·σο[υ]ντ·εςακολουθη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accακολουθησουσαςακολουθησονταςακολουθη·σουσ·αςακολουθη·σο[υ]ντ·ας
Datακολουθησουσαιςακολουθησουσι, ακολουθησουσιν[GNT][LXX]ακολουθη·σουσ·αιςακολουθη·σου[ντ]·σι(ν), ακολουθη·σου[ντ]·σι(ν)
Genακολουθησουσωνακολουθησοντωνακολουθη·σουσ·ωνακολουθη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocακολουθησομενηακολουθησομενεακολουθη·σομεν·ηακολουθη·σομεν·ε
Nomακολουθησομενοςακολουθη·σομεν·ος
Accακολουθησομενηνακολουθησομενονακολουθη·σομεν·ηνακολουθη·σομεν·ον
Datακολουθησομενῃακολουθησομενῳακολουθη·σομεν·ῃακολουθη·σομεν·ῳ
Genακολουθησομενηςακολουθησομενουακολουθη·σομεν·ηςακολουθη·σομεν·ου
PlVocακολουθησομεναιακολουθησομενοιακολουθησομεναακολουθη·σομεν·αιακολουθη·σομεν·οιακολουθη·σομεν·α
Nom
Accακολουθησομεναςακολουθησομενουςακολουθη·σομεν·αςακολουθη·σομεν·ους
Datακολουθησομεναιςακολουθησομενοιςακολουθη·σομεν·αιςακολουθη·σομεν·οις
Genακολουθησομενωνακολουθησομενωνακολουθη·σομεν·ωνακολουθη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηκολουθησαε·ακολουθη·σαηκολουθησαμηνε·ακολουθη·σαμην
2ndηκολουθησαςε·ακολουθη·σαςηκολουθησωε·ακολουθη·σω
3rdηκολουθησεν[GNT][LXX], ηκολουθησεε·ακολουθη·σε(ν), ε·ακολουθη·σε(ν)ηκολουθησατοε·ακολουθη·σατο
Pl1stηκολουθησαμεν[GNT]ε·ακολουθη·σαμενηκολουθησαμεθαε·ακολουθη·σαμεθα
2ndηκολουθησατεε·ακολουθη·σατεηκολουθησασθεε·ακολουθη·σασθε
3rdηκολουθησαν[GNT][LXX]ε·ακολουθη·σανηκολουθησαντοε·ακολουθη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stακολουθησω[GNT][LXX]ακολουθη·σωακολουθησωμαιακολουθη·σωμαι
2ndακολουθησῃςακολουθη·σῃςακολουθησῃακολουθη·σῃ
3rdακολουθησῃακολουθη·σῃακολουθησηταιακολουθη·σηται
Pl1stακολουθησωμενακολουθη·σωμενακολουθησωμεθαακολουθη·σωμεθα
2ndακολουθησητεακολουθη·σητεακολουθησησθεακολουθη·σησθε
3rdακολουθησωσιν[GNT], ακολουθησωσιακολουθη·σωσι(ν), ακολουθη·σωσι(ν)ακολουθησωνταιακολουθη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stακολουθησαιμιακολουθη·σαιμιακολουθησαιμηνακολουθη·σαιμην
2ndακολουθησαις, ακολουθησειαςακολουθη·σαις, ακολουθη·σειας classicalακολουθησαιοακολουθη·σαιο
3rdακολουθησαι[GNT][LXX], ακολουθησειεακολουθη·σαι, ακολουθη·σειε classicalακολουθησαιτοακολουθη·σαιτο
Pl1stακολουθησαιμενακολουθη·σαιμενακολουθησαιμεθαακολουθη·σαιμεθα
2ndακολουθησαιτεακολουθη·σαιτεακολουθησαισθεακολουθη·σαισθε
3rdακολουθησαιεν, ακολουθησαισαν, ακολουθησειαν, ακολουθησειενακολουθη·σαιεν, ακολουθη·σαισαν alt, ακολουθη·σειαν classical, ακολουθη·σειεν classicalακολουθησαιντοακολουθη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndακολουθησον[LXX]ακολουθη·σονακολουθησαι[GNT][LXX]ακολουθη·σαι
3rdακολουθησατωακολουθη·σατωακολουθησασθωακολουθη·σασθω
Pl1st
2ndακολουθησατε[GNT]ακολουθη·σατεακολουθησασθεακολουθη·σασθε
3rdακολουθησατωσαν, ακολουθησαντων[GNT]ακολουθη·σατωσαν, ακολουθη·σαντων classicalακολουθησασθωσαν, ακολουθησασθωνακολουθη·σασθωσαν, ακολουθη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ακολουθησαι[GNT][LXX]​ακολουθη·σαιακολουθησασθαι​ακολουθη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocακολουθησασαακολουθησαςακολουθησανακολουθη·σασ·αακολουθη·σα[ντ]·ςακολουθη·σαν[τ]
Nom
Accακολουθησασανακολουθησανταακολουθη·σασ·ανακολουθη·σαντ·α
Datακολουθησασῃακολουθησαντιακολουθη·σασ·ῃακολουθη·σαντ·ι
Genακολουθησασηςακολουθησαντοςακολουθη·σασ·ηςακολουθη·σαντ·ος
PlVocακολουθησασαιακολουθησαντες[GNT]ακολουθησανταακολουθη·σασ·αιακολουθη·σαντ·εςακολουθη·σαντ·α
Nom
Accακολουθησασαςακολουθησανταςακολουθη·σασ·αςακολουθη·σαντ·ας
Datακολουθησασαιςακολουθησασι, ακολουθησασινακολουθη·σασ·αιςακολουθη·σα[ντ]·σι(ν)
Genακολουθησασωνακολουθησαντων[GNT]ακολουθη·σασ·ωνακολουθη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocακολουθησαμενηακολουθησαμενεακολουθη·σαμεν·ηακολουθη·σαμεν·ε
Nomακολουθησαμενοςακολουθη·σαμεν·ος
Accακολουθησαμενηνακολουθησαμενονακολουθη·σαμεν·ηνακολουθη·σαμεν·ον
Datακολουθησαμενῃακολουθησαμενῳακολουθη·σαμεν·ῃακολουθη·σαμεν·ῳ
Genακολουθησαμενηςακολουθησαμενουακολουθη·σαμεν·ηςακολουθη·σαμεν·ου
PlVocακολουθησαμεναιακολουθησαμενοιακολουθησαμεναακολουθη·σαμεν·αιακολουθη·σαμεν·οιακολουθη·σαμεν·α
Nom
Accακολουθησαμεναςακολουθησαμενουςακολουθη·σαμεν·αςακολουθη·σαμεν·ους
Datακολουθησαμεναιςακολουθησαμενοιςακολουθη·σαμεν·αιςακολουθη·σαμεν·οις
Genακολουθησαμενωνακολουθησαμενωνακολουθη·σαμεν·ωνακολουθη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηκολουθηκαηκολουθη·κα
2ndηκολουθηκας, ηκολουθηκεςηκολουθη·κας, ηκολουθη·κες alt
3rdηκολουθηκεν, ηκολουθηκεηκολουθη·κε(ν)
Pl1stηκολουθηκαμεν[GNT]ηκολουθη·καμεν
2ndηκολουθηκατεηκολουθη·κατε
3rdηκολουθηκασιν, ηκολουθηκασι, ηκολουθηκανηκολουθη·κασι(ν), ηκολουθη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηκολουθηκωηκολουθη·κω
2ndηκολουθηκῃςηκολουθη·κῃς
3rdηκολουθηκῃηκολουθη·κῃ
Pl1stηκολουθηκωμενηκολουθη·κωμεν
2ndηκολουθηκητεηκολουθη·κητε
3rdηκολουθηκωσιν, ηκολουθηκωσιηκολουθη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηκολουθηκοιμι, ηκολουθηκοιηνηκολουθη·κοιμι, ηκολουθη·κοιην classical
2ndηκολουθηκοις, ηκολουθηκοιηςηκολουθη·κοις, ηκολουθη·κοιης classical
3rdηκολουθηκοι, ηκολουθηκοιηηκολουθη·κοι, ηκολουθη·κοιη classical
Pl1stηκολουθηκοιμενηκολουθη·κοιμεν
2ndηκολουθηκοιτεηκολουθη·κοιτε
3rdηκολουθηκοιενηκολουθη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηκολουθηκεηκολουθη·κε
3rdηκολουθηκετωηκολουθη·κετω
Pl1st
2ndηκολουθηκετεηκολουθη·κετε
3rdηκολουθηκετωσανηκολουθη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηκολουθηκεναι​ηκολουθη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηκολουθηκυιαηκολουθηκοςηκολουθη·κυι·αηκολουθη·κο[τ]·ς
Nomηκολουθηκωςηκολουθη·κο[τ]·^ς
Accηκολουθηκυιανηκολουθηκοταηκολουθη·κυι·ανηκολουθη·κοτ·α
Datηκολουθηκυιᾳηκολουθηκοτιηκολουθη·κυι·ᾳηκολουθη·κοτ·ι
Genηκολουθηκυιαςηκολουθηκοτοςηκολουθη·κυι·αςηκολουθη·κοτ·ος
PlVocηκολουθηκυιαιηκολουθηκοτεςηκολουθηκοταηκολουθη·κυι·αιηκολουθη·κοτ·εςηκολουθη·κοτ·α
Nom
Accηκολουθηκυιαςηκολουθηκοταςηκολουθη·κυι·αςηκολουθη·κοτ·ας
Datηκολουθηκυιαιςηκολουθηκοσι, ηκολουθηκοσινηκολουθη·κυι·αιςηκολουθη·κο[τ]·σι(ν)
Genηκολουθηκυιωνηκολουθηκοτων[LXX]ηκολουθη·κυι·ωνηκολουθη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηκολουθηκειν, ηκολουθηκηε·ηκολουθη·κειν, ε·ηκολουθη·κη classical
2ndηκολουθηκεις, ηκολουθηκηςε·ηκολουθη·κεις, ε·ηκολουθη·κης classical
3rdηκολουθηκειε·ηκολουθη·κει
Pl1stηκολουθηκειμεν, ηκολουθηκεμενε·ηκολουθη·κειμεν, ε·ηκολουθη·κεμεν classical
2ndηκολουθηκειτε, ηκολουθηκετεε·ηκολουθη·κειτε, ε·ηκολουθη·κετε classical
3rdηκολουθηκεισαν, ηκολουθηκεσανε·ηκολουθη·κεισαν, ε·ηκολουθη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 12-May-2021 22:56:31 EDT