αθυμεω • AQUMEW • athumeō

Search: αθυμωσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αθυμωσινἀθυμέωαθυμ(ε)·ωσι(ν)pres act sub 3rd pl

ἀ·θυμέω (αθυμ(ε)-, -, αθυμη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθυμωαθυμ(ε)·ωαθυμουμαιαθυμ(ε)·ομαι
2ndαθυμειςαθυμ(ε)·ειςαθυμῃ, αθυμει, αθυμεισαιαθυμ(ε)·ῃ, αθυμ(ε)·ει classical, αθυμ(ε)·εσαι alt
3rdαθυμειαθυμ(ε)·ειαθυμειταιαθυμ(ε)·εται
Pl1stαθυμουμεναθυμ(ε)·ομεναθυμουμεθααθυμ(ε)·ομεθα
2ndαθυμειτεαθυμ(ε)·ετεαθυμεισθεαθυμ(ε)·εσθε
3rdαθυμουσιν, αθυμουσιαθυμ(ε)·ουσι(ν)αθυμουνταιαθυμ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθυμωαθυμ(ε)·ωαθυμωμαιαθυμ(ε)·ωμαι
2ndαθυμῃςαθυμ(ε)·ῃςαθυμῃαθυμ(ε)·ῃ
3rdαθυμῃαθυμ(ε)·ῃαθυμηταιαθυμ(ε)·ηται
Pl1stαθυμωμεναθυμ(ε)·ωμεναθυμωμεθααθυμ(ε)·ωμεθα
2ndαθυμητεαθυμ(ε)·ητεαθυμησθεαθυμ(ε)·ησθε
3rdαθυμωσιν[GNT], αθυμωσιαθυμ(ε)·ωσι(ν), αθυμ(ε)·ωσι(ν)αθυμωνταιαθυμ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθυμοιμιαθυμ(ε)·οιμιαθυμοιμηναθυμ(ε)·οιμην
2ndαθυμοιςαθυμ(ε)·οιςαθυμοιοαθυμ(ε)·οιο
3rdαθυμοιαθυμ(ε)·οιαθυμοιτοαθυμ(ε)·οιτο
Pl1stαθυμοιμεναθυμ(ε)·οιμεναθυμοιμεθααθυμ(ε)·οιμεθα
2ndαθυμοιτεαθυμ(ε)·οιτεαθυμοισθεαθυμ(ε)·οισθε
3rdαθυμοιεν, αθυμοισαναθυμ(ε)·οιεν, αθυμ(ε)·οισαν altαθυμοιντοαθυμ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαθυμειαθυμ(ε)·εαθυμουαθυμ(ε)·ου
3rdαθυμειτωαθυμ(ε)·ετωαθυμεισθωαθυμ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαθυμειτεαθυμ(ε)·ετεαθυμεισθεαθυμ(ε)·εσθε
3rdαθυμειτωσαν, αθυμουντωναθυμ(ε)·ετωσαν, αθυμ(ε)·οντων classicalαθυμεισθωσαν, αθυμεισθωναθυμ(ε)·εσθωσαν, αθυμ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αθυμειν​αθυμ(ε)·ειν​αθυμεισθαι​αθυμ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθυμουσααθυμουναθυμ(ε)·ουσ·ααθυμ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαθυμωναθυμ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαθυμουσαν[LXX]αθυμουντααθυμ(ε)·ουσ·αναθυμ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαθυμουσῃαθυμουντιαθυμ(ε)·ουσ·ῃαθυμ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαθυμουσηςαθυμουντοςαθυμ(ε)·ουσ·ηςαθυμ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαθυμουσαιαθυμουντεςαθυμουντααθυμ(ε)·ουσ·αιαθυμ(ε)·ο[υ]ντ·εςαθυμ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαθυμουσαςαθυμουνταςαθυμ(ε)·ουσ·αςαθυμ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαθυμουσαιςαθυμουσι, αθυμουσιναθυμ(ε)·ουσ·αιςαθυμ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαθυμουσωναθυμουντωναθυμ(ε)·ουσ·ωναθυμ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθυμουμενηαθυμουμενεαθυμ(ε)·ομεν·ηαθυμ(ε)·ομεν·ε
Nomαθυμουμενοςαθυμ(ε)·ομεν·ος
Accαθυμουμενηναθυμουμενοναθυμ(ε)·ομεν·ηναθυμ(ε)·ομεν·ον
Datαθυμουμενῃαθυμουμενῳαθυμ(ε)·ομεν·ῃαθυμ(ε)·ομεν·ῳ
Genαθυμουμενηςαθυμουμενουαθυμ(ε)·ομεν·ηςαθυμ(ε)·ομεν·ου
PlVocαθυμουμεναιαθυμουμενοιαθυμουμενααθυμ(ε)·ομεν·αιαθυμ(ε)·ομεν·οιαθυμ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαθυμουμεναςαθυμουμενουςαθυμ(ε)·ομεν·αςαθυμ(ε)·ομεν·ους
Datαθυμουμεναιςαθυμουμενοιςαθυμ(ε)·ομεν·αιςαθυμ(ε)·ομεν·οις
Genαθυμουμενωναθυμουμενωναθυμ(ε)·ομεν·ωναθυμ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηθυμουνε·αθυμ(ε)·ονηθυμουμηνε·αθυμ(ε)·ομην
2ndηθυμειςε·αθυμ(ε)·εςηθυμουε·αθυμ(ε)·ου
3rdηθυμει[LXX]ε·αθυμ(ε)·εηθυμειτοε·αθυμ(ε)·ετο
Pl1stηθυμουμενε·αθυμ(ε)·ομενηθυμουμεθαε·αθυμ(ε)·ομεθα
2ndηθυμειτεε·αθυμ(ε)·ετεηθυμεισθεε·αθυμ(ε)·εσθε
3rdηθυμουν, ηθυμουσανε·αθυμ(ε)·ον, ε·αθυμ(ε)·οσαν altηθυμουντοε·αθυμ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηθυμησαε·αθυμη·σαηθυμησαμηνε·αθυμη·σαμην
2ndηθυμησαςε·αθυμη·σαςηθυμησωε·αθυμη·σω
3rdηθυμησεν[LXX], ηθυμησεε·αθυμη·σε(ν), ε·αθυμη·σε(ν)ηθυμησατοε·αθυμη·σατο
Pl1stηθυμησαμενε·αθυμη·σαμενηθυμησαμεθαε·αθυμη·σαμεθα
2ndηθυμησατεε·αθυμη·σατεηθυμησασθεε·αθυμη·σασθε
3rdηθυμησανε·αθυμη·σανηθυμησαντοε·αθυμη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθυμησωαθυμη·σωαθυμησωμαιαθυμη·σωμαι
2ndαθυμησῃςαθυμη·σῃςαθυμησῃαθυμη·σῃ
3rdαθυμησῃαθυμη·σῃαθυμησηταιαθυμη·σηται
Pl1stαθυμησωμεναθυμη·σωμεναθυμησωμεθααθυμη·σωμεθα
2ndαθυμησητεαθυμη·σητεαθυμησησθεαθυμη·σησθε
3rdαθυμησωσιν, αθυμησωσιαθυμη·σωσι(ν)αθυμησωνταιαθυμη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθυμησαιμιαθυμη·σαιμιαθυμησαιμηναθυμη·σαιμην
2ndαθυμησαις, αθυμησειαςαθυμη·σαις, αθυμη·σειας classicalαθυμησαιοαθυμη·σαιο
3rdαθυμησαι, αθυμησειεαθυμη·σαι, αθυμη·σειε classicalαθυμησαιτοαθυμη·σαιτο
Pl1stαθυμησαιμεναθυμη·σαιμεναθυμησαιμεθααθυμη·σαιμεθα
2ndαθυμησαιτεαθυμη·σαιτεαθυμησαισθεαθυμη·σαισθε
3rdαθυμησαιεν, αθυμησαισαν, αθυμησειαν, αθυμησειεναθυμη·σαιεν, αθυμη·σαισαν alt, αθυμη·σειαν classical, αθυμη·σειεν classicalαθυμησαιντοαθυμη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαθυμησοναθυμη·σοναθυμησαιαθυμη·σαι
3rdαθυμησατωαθυμη·σατωαθυμησασθωαθυμη·σασθω
Pl1st
2ndαθυμησατεαθυμη·σατεαθυμησασθεαθυμη·σασθε
3rdαθυμησατωσαν, αθυμησαντωναθυμη·σατωσαν, αθυμη·σαντων classicalαθυμησασθωσαν, αθυμησασθωναθυμη·σασθωσαν, αθυμη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αθυμησαι​αθυμη·σαι​αθυμησασθαι​αθυμη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθυμησασααθυμησαςαθυμησαναθυμη·σασ·ααθυμη·σα[ντ]·ςαθυμη·σαν[τ]
Nom
Accαθυμησασαναθυμησαντααθυμη·σασ·αναθυμη·σαντ·α
Datαθυμησασῃαθυμησαντιαθυμη·σασ·ῃαθυμη·σαντ·ι
Genαθυμησασηςαθυμησαντοςαθυμη·σασ·ηςαθυμη·σαντ·ος
PlVocαθυμησασαιαθυμησαντεςαθυμησαντααθυμη·σασ·αιαθυμη·σαντ·εςαθυμη·σαντ·α
Nom
Accαθυμησασαςαθυμησανταςαθυμη·σασ·αςαθυμη·σαντ·ας
Datαθυμησασαιςαθυμησασι, αθυμησασιν[LXX]αθυμη·σασ·αιςαθυμη·σα[ντ]·σι(ν), αθυμη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαθυμησασωναθυμησαντωναθυμη·σασ·ωναθυμη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθυμησαμενηαθυμησαμενεαθυμη·σαμεν·ηαθυμη·σαμεν·ε
Nomαθυμησαμενοςαθυμη·σαμεν·ος
Accαθυμησαμενηναθυμησαμενοναθυμη·σαμεν·ηναθυμη·σαμεν·ον
Datαθυμησαμενῃαθυμησαμενῳαθυμη·σαμεν·ῃαθυμη·σαμεν·ῳ
Genαθυμησαμενηςαθυμησαμενουαθυμη·σαμεν·ηςαθυμη·σαμεν·ου
PlVocαθυμησαμεναιαθυμησαμενοιαθυμησαμενααθυμη·σαμεν·αιαθυμη·σαμεν·οιαθυμη·σαμεν·α
Nom
Accαθυμησαμεναςαθυμησαμενουςαθυμη·σαμεν·αςαθυμη·σαμεν·ους
Datαθυμησαμεναιςαθυμησαμενοιςαθυμη·σαμεν·αιςαθυμη·σαμεν·οις
Genαθυμησαμενωναθυμησαμενωναθυμη·σαμεν·ωναθυμη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 25-Jan-2021 14:25:18 EST