αθλεω • AQLEW • athleō

Search: αθλησῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αθλησῃ; αθλησῃἀθλέωαθλη·σῃ; αθλη·σῃ1aor act sub 3rd sg; 1aor mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αθλησῃἀθλέωαθλη·σῃ1aor act sub 3rd sg
αθλησῃἀθλέωαθλη·σῃ1aor mp sub 2nd sg

ἀθλέω (αθλ(ε)-, -, αθλη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθλωαθλ(ε)·ωαθλουμαιαθλ(ε)·ομαι
2ndαθλειςαθλ(ε)·ειςαθλῃ[GNT], αθλει, αθλεισαιαθλ(ε)·ῃ, αθλ(ε)·ει classical, αθλ(ε)·εσαι alt
3rdαθλειαθλ(ε)·ειαθλειταιαθλ(ε)·εται
Pl1stαθλουμεναθλ(ε)·ομεναθλουμεθααθλ(ε)·ομεθα
2ndαθλειτεαθλ(ε)·ετεαθλεισθεαθλ(ε)·εσθε
3rdαθλουσιν, αθλουσιαθλ(ε)·ουσι(ν)αθλουνταιαθλ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθλωαθλ(ε)·ωαθλωμαιαθλ(ε)·ωμαι
2ndαθλῃςαθλ(ε)·ῃςαθλῃ[GNT]αθλ(ε)·ῃ
3rdαθλῃ[GNT]αθλ(ε)·ῃαθληταιαθλ(ε)·ηται
Pl1stαθλωμεναθλ(ε)·ωμεναθλωμεθααθλ(ε)·ωμεθα
2ndαθλητεαθλ(ε)·ητεαθλησθεαθλ(ε)·ησθε
3rdαθλωσιν, αθλωσιαθλ(ε)·ωσι(ν)αθλωνταιαθλ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθλοιμιαθλ(ε)·οιμιαθλοιμηναθλ(ε)·οιμην
2ndαθλοιςαθλ(ε)·οιςαθλοιοαθλ(ε)·οιο
3rdαθλοιαθλ(ε)·οιαθλοιτοαθλ(ε)·οιτο
Pl1stαθλοιμεναθλ(ε)·οιμεναθλοιμεθααθλ(ε)·οιμεθα
2ndαθλοιτεαθλ(ε)·οιτεαθλοισθεαθλ(ε)·οισθε
3rdαθλοιεν, αθλοισαναθλ(ε)·οιεν, αθλ(ε)·οισαν altαθλοιντοαθλ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαθλειαθλ(ε)·εαθλουαθλ(ε)·ου
3rdαθλειτωαθλ(ε)·ετωαθλεισθωαθλ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαθλειτεαθλ(ε)·ετεαθλεισθεαθλ(ε)·εσθε
3rdαθλειτωσαν, αθλουντωναθλ(ε)·ετωσαν, αθλ(ε)·οντων classicalαθλεισθωσαν, αθλεισθωναθλ(ε)·εσθωσαν, αθλ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αθλειν​αθλ(ε)·ειν​αθλεισθαι​αθλ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθλουσααθλουναθλ(ε)·ουσ·ααθλ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαθλων[LXX]αθλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαθλουσαναθλουντααθλ(ε)·ουσ·αναθλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαθλουσῃαθλουντιαθλ(ε)·ουσ·ῃαθλ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαθλουσηςαθλουντοςαθλ(ε)·ουσ·ηςαθλ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαθλουσαιαθλουντεςαθλουντααθλ(ε)·ουσ·αιαθλ(ε)·ο[υ]ντ·εςαθλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαθλουσαςαθλουνταςαθλ(ε)·ουσ·αςαθλ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαθλουσαιςαθλουσι, αθλουσιναθλ(ε)·ουσ·αιςαθλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαθλουσωναθλουντωναθλ(ε)·ουσ·ωναθλ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθλουμενηαθλουμενεαθλ(ε)·ομεν·ηαθλ(ε)·ομεν·ε
Nomαθλουμενοςαθλ(ε)·ομεν·ος
Accαθλουμενηναθλουμενοναθλ(ε)·ομεν·ηναθλ(ε)·ομεν·ον
Datαθλουμενῃαθλουμενῳαθλ(ε)·ομεν·ῃαθλ(ε)·ομεν·ῳ
Genαθλουμενηςαθλουμενουαθλ(ε)·ομεν·ηςαθλ(ε)·ομεν·ου
PlVocαθλουμεναιαθλουμενοιαθλουμενααθλ(ε)·ομεν·αιαθλ(ε)·ομεν·οιαθλ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαθλουμεναςαθλουμενουςαθλ(ε)·ομεν·αςαθλ(ε)·ομεν·ους
Datαθλουμεναιςαθλουμενοιςαθλ(ε)·ομεν·αιςαθλ(ε)·ομεν·οις
Genαθλουμενωναθλουμενωναθλ(ε)·ομεν·ωναθλ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηθλουνε·αθλ(ε)·ονηθλουμηνε·αθλ(ε)·ομην
2ndηθλειςε·αθλ(ε)·εςηθλουε·αθλ(ε)·ου
3rdηθλειε·αθλ(ε)·εηθλειτοε·αθλ(ε)·ετο
Pl1stηθλουμενε·αθλ(ε)·ομενηθλουμεθαε·αθλ(ε)·ομεθα
2ndηθλειτεε·αθλ(ε)·ετεηθλεισθεε·αθλ(ε)·εσθε
3rdηθλουν, ηθλουσανε·αθλ(ε)·ον, ε·αθλ(ε)·οσαν altηθλουντοε·αθλ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηθλησαε·αθλη·σαηθλησαμηνε·αθλη·σαμην
2ndηθλησαςε·αθλη·σαςηθλησωε·αθλη·σω
3rdηθλησεν, ηθλησεε·αθλη·σε(ν)ηθλησατοε·αθλη·σατο
Pl1stηθλησαμενε·αθλη·σαμενηθλησαμεθαε·αθλη·σαμεθα
2ndηθλησατεε·αθλη·σατεηθλησασθεε·αθλη·σασθε
3rdηθλησανε·αθλη·σανηθλησαντοε·αθλη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθλησωαθλη·σωαθλησωμαιαθλη·σωμαι
2ndαθλησῃςαθλη·σῃςαθλησῃ[GNT]αθλη·σῃ
3rdαθλησῃ[GNT]αθλη·σῃαθλησηταιαθλη·σηται
Pl1stαθλησωμεναθλη·σωμεναθλησωμεθααθλη·σωμεθα
2ndαθλησητεαθλη·σητεαθλησησθεαθλη·σησθε
3rdαθλησωσιν, αθλησωσιαθλη·σωσι(ν)αθλησωνταιαθλη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαθλησαιμιαθλη·σαιμιαθλησαιμηναθλη·σαιμην
2ndαθλησαις, αθλησειαςαθλη·σαις, αθλη·σειας classicalαθλησαιοαθλη·σαιο
3rdαθλησαι, αθλησειεαθλη·σαι, αθλη·σειε classicalαθλησαιτοαθλη·σαιτο
Pl1stαθλησαιμεναθλη·σαιμεναθλησαιμεθααθλη·σαιμεθα
2ndαθλησαιτεαθλη·σαιτεαθλησαισθεαθλη·σαισθε
3rdαθλησαιεν, αθλησαισαν, αθλησειαν, αθλησειεναθλη·σαιεν, αθλη·σαισαν alt, αθλη·σειαν classical, αθλη·σειεν classicalαθλησαιντοαθλη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαθλησοναθλη·σοναθλησαιαθλη·σαι
3rdαθλησατωαθλη·σατωαθλησασθωαθλη·σασθω
Pl1st
2ndαθλησατεαθλη·σατεαθλησασθεαθλη·σασθε
3rdαθλησατωσαν, αθλησαντωναθλη·σατωσαν, αθλη·σαντων classicalαθλησασθωσαν, αθλησασθωναθλη·σασθωσαν, αθλη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αθλησαι​αθλη·σαι​αθλησασθαι​αθλη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθλησασααθλησαςαθλησαναθλη·σασ·ααθλη·σα[ντ]·ςαθλη·σαν[τ]
Nom
Accαθλησασαναθλησαντααθλη·σασ·αναθλη·σαντ·α
Datαθλησασῃαθλησαντιαθλη·σασ·ῃαθλη·σαντ·ι
Genαθλησασηςαθλησαντοςαθλη·σασ·ηςαθλη·σαντ·ος
PlVocαθλησασαιαθλησαντεςαθλησαντααθλη·σασ·αιαθλη·σαντ·εςαθλη·σαντ·α
Nom
Accαθλησασαςαθλησανταςαθλη·σασ·αςαθλη·σαντ·ας
Datαθλησασαιςαθλησασι, αθλησασιναθλη·σασ·αιςαθλη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαθλησασωναθλησαντωναθλη·σασ·ωναθλη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαθλησαμενηαθλησαμενεαθλη·σαμεν·ηαθλη·σαμεν·ε
Nomαθλησαμενοςαθλη·σαμεν·ος
Accαθλησαμενηναθλησαμενοναθλη·σαμεν·ηναθλη·σαμεν·ον
Datαθλησαμενῃαθλησαμενῳαθλη·σαμεν·ῃαθλη·σαμεν·ῳ
Genαθλησαμενηςαθλησαμενουαθλη·σαμεν·ηςαθλη·σαμεν·ου
PlVocαθλησαμεναιαθλησαμενοιαθλησαμενααθλη·σαμεν·αιαθλη·σαμεν·οιαθλη·σαμεν·α
Nom
Accαθλησαμεναςαθλησαμενουςαθλη·σαμεν·αςαθλη·σαμεν·ους
Datαθλησαμεναιςαθλησαμενοιςαθλη·σαμεν·αιςαθλη·σαμεν·οις
Genαθλησαμενωναθλησαμενωναθλη·σαμεν·ωναθλη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 03:35:22 EST