αδικεω • ADIKEW • adikeō

Search: αδικου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αδικουἀδικέωαδικ(ε)·ουpres mp imp 2nd sg
αδικου; αδικου; αδικουἄδικοςαδικ·ου; αδικ·ου; αδικ·ουneu gen sg; mas gen sg; fem gen sg

ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαδικω[GNT]αδικ(ε)·ωαδικουμαι[LXX]αδικ(ε)·ομαι
2ndαδικειςαδικ(ε)·ειςαδικῃ, αδικει[LXX], αδικεισαιαδικ(ε)·ῃ, αδικ(ε)·ει classical, αδικ(ε)·εσαι alt
3rdαδικει[LXX]αδικ(ε)·ειαδικειταιαδικ(ε)·εται
Pl1stαδικουμεναδικ(ε)·ομεναδικουμεθααδικ(ε)·ομεθα
2ndαδικειτε[GNT][LXX]αδικ(ε)·ετεαδικεισθε[GNT]αδικ(ε)·εσθε
3rdαδικουσιν[GNT][LXX], αδικουσιαδικ(ε)·ουσι(ν), αδικ(ε)·ουσι(ν)αδικουνταιαδικ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαδικω[GNT]αδικ(ε)·ωαδικωμαιαδικ(ε)·ωμαι
2ndαδικῃςαδικ(ε)·ῃςαδικῃαδικ(ε)·ῃ
3rdαδικῃαδικ(ε)·ῃαδικηταιαδικ(ε)·ηται
Pl1stαδικωμεναδικ(ε)·ωμεναδικωμεθααδικ(ε)·ωμεθα
2ndαδικητεαδικ(ε)·ητεαδικησθεαδικ(ε)·ησθε
3rdαδικωσιν, αδικωσιαδικ(ε)·ωσι(ν)αδικωνταιαδικ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαδικοιμιαδικ(ε)·οιμιαδικοιμηναδικ(ε)·οιμην
2ndαδικοις[LXX]αδικ(ε)·οιςαδικοιοαδικ(ε)·οιο
3rdαδικοι[GNT][LXX]αδικ(ε)·οιαδικοιτοαδικ(ε)·οιτο
Pl1stαδικοιμεναδικ(ε)·οιμεναδικοιμεθααδικ(ε)·οιμεθα
2ndαδικοιτεαδικ(ε)·οιτεαδικοισθεαδικ(ε)·οισθε
3rdαδικοιεν, αδικοισαναδικ(ε)·οιεν, αδικ(ε)·οισαν altαδικοιντοαδικ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαδικει[LXX]αδικ(ε)·εαδικου[LXX]αδικ(ε)·ου
3rdαδικειτωαδικ(ε)·ετωαδικεισθωαδικ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαδικειτε[GNT][LXX]αδικ(ε)·ετεαδικεισθε[GNT]αδικ(ε)·εσθε
3rdαδικειτωσαν, αδικουντωναδικ(ε)·ετωσαν, αδικ(ε)·οντων classicalαδικεισθωσαν, αδικεισθωναδικ(ε)·εσθωσαν, αδικ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αδικειν[LXX]​αδικ(ε)·ειναδικεισθαι​αδικ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαδικουσααδικουναδικ(ε)·ουσ·ααδικ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαδικων[GNT][LXX]αδικ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαδικουσαναδικουντααδικ(ε)·ουσ·αναδικ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαδικουσῃαδικουντι[LXX]αδικ(ε)·ουσ·ῃαδικ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαδικουσηςαδικουντος[LXX]αδικ(ε)·ουσ·ηςαδικ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαδικουσαιαδικουντεςαδικουντααδικ(ε)·ουσ·αιαδικ(ε)·ο[υ]ντ·εςαδικ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαδικουσαςαδικουντας[LXX]αδικ(ε)·ουσ·αςαδικ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαδικουσαιςαδικουσι, αδικουσιν[GNT][LXX]αδικ(ε)·ουσ·αιςαδικ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), αδικ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαδικουσωναδικουντωναδικ(ε)·ουσ·ωναδικ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαδικουμενηαδικουμενεαδικ(ε)·ομεν·ηαδικ(ε)·ομεν·ε
Nomαδικουμενος[LXX]αδικ(ε)·ομεν·ος
Accαδικουμενηναδικουμενον[GNT][LXX]αδικ(ε)·ομεν·ηναδικ(ε)·ομεν·ον
Datαδικουμενῃαδικουμενῳαδικ(ε)·ομεν·ῃαδικ(ε)·ομεν·ῳ
Genαδικουμενηςαδικουμενουαδικ(ε)·ομεν·ηςαδικ(ε)·ομεν·ου
PlVocαδικουμεναιαδικουμενοι[GNT]αδικουμενααδικ(ε)·ομεν·αιαδικ(ε)·ομεν·οιαδικ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαδικουμεναςαδικουμενουςαδικ(ε)·ομεν·αςαδικ(ε)·ομεν·ους
Datαδικουμεναιςαδικουμενοις[LXX]αδικ(ε)·ομεν·αιςαδικ(ε)·ομεν·οις
Genαδικουμενων[LXX]αδικουμενων[LXX]αδικ(ε)·ομεν·ωναδικ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηδικουν[LXX]ε·αδικ(ε)·ονηδικουμηνε·αδικ(ε)·ομην
2ndηδικειςε·αδικ(ε)·εςηδικουε·αδικ(ε)·ου
3rdηδικειε·αδικ(ε)·εηδικειτοε·αδικ(ε)·ετο
Pl1stηδικουμενε·αδικ(ε)·ομενηδικουμεθαε·αδικ(ε)·ομεθα
2ndηδικειτεε·αδικ(ε)·ετεηδικεισθεε·αδικ(ε)·εσθε
3rdηδικουν[LXX], ηδικουσανε·αδικ(ε)·ον, ε·αδικ(ε)·οσαν altηδικουντοε·αδικ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαδικησω[LXX]αδικη·σωαδικησομαιαδικη·σομαι
2ndαδικησεις[LXX]αδικη·σειςαδικησῃ[GNT][LXX], αδικησει[LXX], αδικησεσαιαδικη·σῃ, αδικη·σει classical, αδικη·σεσαι alt
3rdαδικησει[LXX]αδικη·σειαδικησεταιαδικη·σεται
Pl1stαδικησομεναδικη·σομεναδικησομεθααδικη·σομεθα
2ndαδικησετεαδικη·σετεαδικησεσθεαδικη·σεσθε
3rdαδικησουσιν[GNT][LXX], αδικησουσιαδικη·σουσι(ν), αδικη·σουσι(ν)αδικησονταιαδικη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαδικησοιμιαδικη·σοιμιαδικησοιμηναδικη·σοιμην
2ndαδικησοιςαδικη·σοιςαδικησοιοαδικη·σοιο
3rdαδικησοιαδικη·σοιαδικησοιτοαδικη·σοιτο
Pl1stαδικησοιμεναδικη·σοιμεναδικησοιμεθααδικη·σοιμεθα
2ndαδικησοιτεαδικη·σοιτεαδικησοισθεαδικη·σοισθε
3rdαδικησοιεναδικη·σοιεναδικησοιντοαδικη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αδικησειν[LXX]​αδικη·σειναδικησεσθαι​αδικη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαδικησουσααδικησοναδικη·σουσ·ααδικη·σο[υ]ν[τ]
Nomαδικησωναδικη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαδικησουσαναδικησοντααδικη·σουσ·αναδικη·σο[υ]ντ·α
Datαδικησουσῃαδικησοντιαδικη·σουσ·ῃαδικη·σο[υ]ντ·ι
Genαδικησουσηςαδικησοντοςαδικη·σουσ·ηςαδικη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαδικησουσαιαδικησοντεςαδικησοντααδικη·σουσ·αιαδικη·σο[υ]ντ·εςαδικη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαδικησουσαςαδικησονταςαδικη·σουσ·αςαδικη·σο[υ]ντ·ας
Datαδικησουσαιςαδικησουσι, αδικησουσιν[GNT][LXX]αδικη·σουσ·αιςαδικη·σου[ντ]·σι(ν), αδικη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαδικησουσωναδικησοντωναδικη·σουσ·ωναδικη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαδικησομενηαδικησομενεαδικη·σομεν·ηαδικη·σομεν·ε
Nomαδικησομενοςαδικη·σομεν·ος
Accαδικησομενηναδικησομενοναδικη·σομεν·ηναδικη·σομεν·ον
Datαδικησομενῃαδικησομενῳαδικη·σομεν·ῃαδικη·σομεν·ῳ
Genαδικησομενηςαδικησομενουαδικη·σομεν·ηςαδικη·σομεν·ου
PlVocαδικησομεναιαδικησομενοιαδικησομενααδικη·σομεν·αιαδικη·σομεν·οιαδικη·σομεν·α
Nom
Accαδικησομεναςαδικησομενουςαδικη·σομεν·αςαδικη·σομεν·ους
Datαδικησομεναιςαδικησομενοιςαδικη·σομεν·αιςαδικη·σομεν·οις
Genαδικησομενωναδικησομενωναδικη·σομεν·ωναδικη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηδικησα[GNT][LXX]ε·αδικη·σαηδικησαμηνε·αδικη·σαμην
2ndηδικησας[LXX]ε·αδικη·σαςηδικησωε·αδικη·σω
3rdηδικησεν[GNT][LXX], ηδικησεε·αδικη·σε(ν), ε·αδικη·σε(ν)ηδικησατοε·αδικη·σατο
Pl1stηδικησαμεν[GNT][LXX]ε·αδικη·σαμενηδικησαμεθαε·αδικη·σαμεθα
2ndηδικησατε[GNT]ε·αδικη·σατεηδικησασθεε·αδικη·σασθε
3rdηδικησαν[LXX]ε·αδικη·σανηδικησαντοε·αδικη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαδικησω[LXX]αδικη·σωαδικησωμαιαδικη·σωμαι
2ndαδικησῃς[GNT]αδικη·σῃςαδικησῃ[GNT][LXX]αδικη·σῃ
3rdαδικησῃ[GNT][LXX]αδικη·σῃαδικησηταιαδικη·σηται
Pl1stαδικησωμεναδικη·σωμεναδικησωμεθααδικη·σωμεθα
2ndαδικησητε[GNT][LXX]αδικη·σητεαδικησησθεαδικη·σησθε
3rdαδικησωσιν[GNT], αδικησωσιαδικη·σωσι(ν), αδικη·σωσι(ν)αδικησωνταιαδικη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαδικησαιμιαδικη·σαιμιαδικησαιμηναδικη·σαιμην
2ndαδικησαις, αδικησειαςαδικη·σαις, αδικη·σειας classicalαδικησαιοαδικη·σαιο
3rdαδικησαι[GNT][LXX], αδικησειεαδικη·σαι, αδικη·σειε classicalαδικησαιτοαδικη·σαιτο
Pl1stαδικησαιμεναδικη·σαιμεναδικησαιμεθααδικη·σαιμεθα
2ndαδικησαιτεαδικη·σαιτεαδικησαισθεαδικη·σαισθε
3rdαδικησαιεν, αδικησαισαν, αδικησειαν, αδικησειεναδικη·σαιεν, αδικη·σαισαν alt, αδικη·σειαν classical, αδικη·σειεν classicalαδικησαιντοαδικη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαδικησοναδικη·σοναδικησαι[GNT][LXX]αδικη·σαι
3rdαδικησατω[GNT]αδικη·σατωαδικησασθωαδικη·σασθω
Pl1st
2ndαδικησατεαδικη·σατεαδικησασθεαδικη·σασθε
3rdαδικησατωσαν, αδικησαντων[LXX]αδικη·σατωσαν, αδικη·σαντων classicalαδικησασθωσαν, αδικησασθωναδικη·σασθωσαν, αδικη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αδικησαι[GNT][LXX]​αδικη·σαιαδικησασθαι​αδικη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαδικησασααδικησαςαδικησαναδικη·σασ·ααδικη·σα[ντ]·ςαδικη·σαν[τ]
Nom
Accαδικησασαναδικησαντααδικη·σασ·αναδικη·σαντ·α
Datαδικησασῃαδικησαντιαδικη·σασ·ῃαδικη·σαντ·ι
Genαδικησασηςαδικησαντος[GNT]αδικη·σασ·ηςαδικη·σαντ·ος
PlVocαδικησασαιαδικησαντεςαδικησαντααδικη·σασ·αιαδικη·σαντ·εςαδικη·σαντ·α
Nom
Accαδικησασαςαδικησαντας[LXX]αδικη·σασ·αςαδικη·σαντ·ας
Datαδικησασαιςαδικησασι, αδικησασιναδικη·σασ·αιςαδικη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαδικησασωναδικησαντων[LXX]αδικη·σασ·ωναδικη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαδικησαμενηαδικησαμενεαδικη·σαμεν·ηαδικη·σαμεν·ε
Nomαδικησαμενοςαδικη·σαμεν·ος
Accαδικησαμενηναδικησαμενοναδικη·σαμεν·ηναδικη·σαμεν·ον
Datαδικησαμενῃαδικησαμενῳαδικη·σαμεν·ῃαδικη·σαμεν·ῳ
Genαδικησαμενηςαδικησαμενουαδικη·σαμεν·ηςαδικη·σαμεν·ου
PlVocαδικησαμεναιαδικησαμενοιαδικησαμενααδικη·σαμεν·αιαδικη·σαμεν·οιαδικη·σαμεν·α
Nom
Accαδικησαμεναςαδικησαμενουςαδικη·σαμεν·αςαδικη·σαμεν·ους
Datαδικησαμεναιςαδικησαμενοιςαδικη·σαμεν·αιςαδικη·σαμεν·οις
Genαδικησαμενωναδικησαμενωναδικη·σαμεν·ωναδικη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηδικηκαηδικη·καηδικημαιηδικη·μαι
2ndηδικηκας, ηδικηκεςηδικη·κας, ηδικη·κες altηδικησαιηδικη·σαι
3rdηδικηκεν, ηδικηκεηδικη·κε(ν)ηδικηται[LXX]ηδικη·ται
Pl1stηδικηκαμενηδικη·καμενηδικημεθαηδικη·μεθα
2ndηδικηκατεηδικη·κατεηδικησθεηδικη·σθε
3rdηδικηκασιν, ηδικηκασι, ηδικηκανηδικη·κασι(ν), ηδικη·καν altηδικηνταιηδικη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηδικησομαιηδικη·σομαι
2ndηδικησῃ, ηδικησειηδικη·σῃ, ηδικη·σει classical
3rdηδικησεταιηδικη·σεται
Pl1stηδικησομεθαηδικη·σομεθα
2ndηδικησεσθεηδικη·σεσθε
3rdηδικησονταιηδικη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηδικηκωηδικη·κω
2ndηδικηκῃςηδικη·κῃς
3rdηδικηκῃηδικη·κῃ
Pl1stηδικηκωμενηδικη·κωμεν
2ndηδικηκητεηδικη·κητε
3rdηδικηκωσιν, ηδικηκωσιηδικη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηδικηκοιμι, ηδικηκοιηνηδικη·κοιμι, ηδικη·κοιην classical
2ndηδικηκοις, ηδικηκοιηςηδικη·κοις, ηδικη·κοιης classical
3rdηδικηκοι, ηδικηκοιηηδικη·κοι, ηδικη·κοιη classical
Pl1stηδικηκοιμενηδικη·κοιμεν
2ndηδικηκοιτεηδικη·κοιτε
3rdηδικηκοιενηδικη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηδικησοιμηνηδικη·σοιμην
2ndηδικησοιοηδικη·σοιο
3rdηδικησοιτοηδικη·σοιτο
Pl1stηδικησοιμεθαηδικη·σοιμεθα
2ndηδικησοισθεηδικη·σοισθε
3rdηδικησοιντοηδικη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηδικηκεηδικη·κεηδικησοηδικη·σο
3rdηδικηκετωηδικη·κετωηδικησθωηδικη·σθω
Pl1st
2ndηδικηκετεηδικη·κετεηδικησθεηδικη·σθε
3rdηδικηκετωσανηδικη·κετωσανηδικησθωσαν, ηδικησθωνηδικη·σθωσαν, ηδικη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηδικηκεναι​ηδικη·κεναι​ηδικησθαι​ηδικη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηδικησεσθαι​ηδικη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηδικηκυιαηδικηκος[LXX]ηδικη·κυι·αηδικη·κο[τ]·ς
Nomηδικηκωςηδικη·κο[τ]·^ς
Accηδικηκυιανηδικηκοταηδικη·κυι·ανηδικη·κοτ·α
Datηδικηκυιᾳηδικηκοτι[LXX]ηδικη·κυι·ᾳηδικη·κοτ·ι
Genηδικηκυιαςηδικηκοτος[LXX]ηδικη·κυι·αςηδικη·κοτ·ος
PlVocηδικηκυιαιηδικηκοτεςηδικηκοταηδικη·κυι·αιηδικη·κοτ·εςηδικη·κοτ·α
Nom
Accηδικηκυιαςηδικηκοταςηδικη·κυι·αςηδικη·κοτ·ας
Datηδικηκυιαιςηδικηκοσι, ηδικηκοσινηδικη·κυι·αιςηδικη·κο[τ]·σι(ν)
Genηδικηκυιωνηδικηκοτωνηδικη·κυι·ωνηδικη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηδικημενηηδικημενεηδικη·μεν·ηηδικη·μεν·ε
Nomηδικημενοςηδικη·μεν·ος
Accηδικημενηνηδικημενονηδικη·μεν·ηνηδικη·μεν·ον
Datηδικημενῃηδικημενῳηδικη·μεν·ῃηδικη·μεν·ῳ
Genηδικημενηςηδικημενου[LXX]ηδικη·μεν·ηςηδικη·μεν·ου
PlVocηδικημεναιηδικημενοι[LXX]ηδικημεναηδικη·μεν·αιηδικη·μεν·οιηδικη·μεν·α
Nom
Accηδικημεναςηδικημενουςηδικη·μεν·αςηδικη·μεν·ους
Datηδικημεναιςηδικημενοιςηδικη·μεν·αιςηδικη·μεν·οις
Genηδικημενωνηδικημενωνηδικη·μεν·ωνηδικη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηδικηκειν, ηδικηκηε·ηδικη·κειν, ε·ηδικη·κη classicalηδικημηνε·ηδικη·μην
2ndηδικηκεις, ηδικηκηςε·ηδικη·κεις, ε·ηδικη·κης classicalηδικησοε·ηδικη·σο
3rdηδικηκειε·ηδικη·κειηδικητοε·ηδικη·το
Pl1stηδικηκειμεν, ηδικηκεμενε·ηδικη·κειμεν, ε·ηδικη·κεμεν classicalηδικημεθαε·ηδικη·μεθα
2ndηδικηκειτε, ηδικηκετεε·ηδικη·κειτε, ε·ηδικη·κετε classicalηδικησθεε·ηδικη·σθε
3rdηδικηκεισαν, ηδικηκεσανε·ηδικη·κεισαν, ε·ηδικη·κεσαν classicalηδικηντοε·ηδικη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηδικηθηνε·αδικη·θην
2ndηδικηθηςε·αδικη·θης
3rdηδικηθηε·αδικη·θη
Pl1stηδικηθημενε·αδικη·θημεν
2ndηδικηθητεε·αδικη·θητε
3rdηδικηθησανε·αδικη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαδικηθησομαιαδικη·θησομαι
2ndαδικηθησῃ, αδικηθησειαδικη·θησῃ, αδικη·θησει classical
3rdαδικηθησεταιαδικη·θησεται
Pl1stαδικηθησομεθααδικη·θησομεθα
2ndαδικηθησεσθεαδικη·θησεσθε
3rdαδικηθησονταιαδικη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαδικηθωαδικη·θω
2ndαδικηθῃςαδικη·θῃς
3rdαδικηθῃ[GNT]αδικη·θῃ
Pl1stαδικηθωμεναδικη·θωμεν
2ndαδικηθητεαδικη·θητε
3rdαδικηθωσιν, αδικηθωσιαδικη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαδικηθειηναδικη·θειην
2ndαδικηθειηςαδικη·θειης
3rdαδικηθειηαδικη·θειη
Pl1stαδικηθειημεν, αδικηθειμεναδικη·θειημεν, αδικη·θειμεν classical
2ndαδικηθειητε, αδικηθειτεαδικη·θειητε, αδικη·θειτε classical
3rdαδικηθειησαν, αδικηθειεναδικη·θειησαν, αδικη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαδικηθησοιμηναδικη·θησοιμην
2ndαδικηθησοιοαδικη·θησοιο
3rdαδικηθησοιτοαδικη·θησοιτο
Pl1stαδικηθησοιμεθααδικη·θησοιμεθα
2ndαδικηθησοισθεαδικη·θησοισθε
3rdαδικηθησοιντοαδικη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαδικηθητιαδικη·θητι
3rdαδικηθητωαδικη·θητω
Pl1st
2ndαδικηθητεαδικη·θητε
3rdαδικηθητωσαν, αδικηθεντωναδικη·θητωσαν, αδικη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αδικηθηναι[LXX]​αδικη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αδικηθησεσθαι​αδικη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαδικηθεισααδικηθειςαδικηθεναδικη·θεισ·ααδικη·θει[ντ]·ςαδικη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαδικηθεισαναδικηθεντααδικη·θεισ·αναδικη·θε[ι]ντ·α
Datαδικηθεισῃαδικηθεντιαδικη·θεισ·ῃαδικη·θε[ι]ντ·ι
Genαδικηθεισηςαδικηθεντος[GNT]αδικη·θεισ·ηςαδικη·θε[ι]ντ·ος
PlVocαδικηθεισαιαδικηθεντεςαδικηθεντααδικη·θεισ·αιαδικη·θε[ι]ντ·εςαδικη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαδικηθεισαςαδικηθενταςαδικη·θεισ·αςαδικη·θε[ι]ντ·ας
Datαδικηθεισαιςαδικηθεισι, αδικηθεισιναδικη·θεισ·αιςαδικη·θει[ντ]·σι(ν)
Genαδικηθεισωναδικηθεντωναδικη·θεισ·ωναδικη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαδικηθησομενηαδικηθησομενεαδικη·θησομεν·ηαδικη·θησομεν·ε
Nomαδικηθησομενοςαδικη·θησομεν·ος
Accαδικηθησομενηναδικηθησομενοναδικη·θησομεν·ηναδικη·θησομεν·ον
Datαδικηθησομενῃαδικηθησομενῳαδικη·θησομεν·ῃαδικη·θησομεν·ῳ
Genαδικηθησομενηςαδικηθησομενουαδικη·θησομεν·ηςαδικη·θησομεν·ου
PlVocαδικηθησομεναιαδικηθησομενοιαδικηθησομενααδικη·θησομεν·αιαδικη·θησομεν·οιαδικη·θησομεν·α
Nom
Accαδικηθησομεναςαδικηθησομενουςαδικη·θησομεν·αςαδικη·θησομεν·ους
Datαδικηθησομεναιςαδικηθησομενοιςαδικη·θησομεν·αιςαδικη·θησομεν·οις
Genαδικηθησομενωναδικηθησομενωναδικη·θησομεν·ωναδικη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 09:00:04 EDT