αδυνατεω • ADUNATEW • adunateō

Search: αδυνατησουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αδυνατησουσιν; αδυνατησουσιν; αδυνατησουσινἀδυνατέωαδυνατη·σου[ντ]·σι(ν); αδυνατη·σου[ντ]·σι(ν); αδυνατη·σουσι(ν)fut act ptcp mas dat pl; fut act ptcp neu dat pl; fut act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αδυνατησουσινἀδυνατέωαδυνατη·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp mas dat pl
αδυνατησουσινἀδυνατέωαδυνατη·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp neu dat pl
αδυνατησουσινἀδυνατέωαδυνατη·σουσι(ν)fut act ind 3rd pl

ἀ·δυνατέω (αδυνατ(ε)-, αδυνατη·σ-, αδυνατη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαδυνατωαδυνατ(ε)·ωαδυνατουμαιαδυνατ(ε)·ομαι
2ndαδυνατειςαδυνατ(ε)·ειςαδυνατῃ, αδυνατει[LXX], αδυνατεισαιαδυνατ(ε)·ῃ, αδυνατ(ε)·ει classical, αδυνατ(ε)·εσαι alt
3rdαδυνατει[LXX]αδυνατ(ε)·ειαδυνατειταιαδυνατ(ε)·εται
Pl1stαδυνατουμεναδυνατ(ε)·ομεναδυνατουμεθααδυνατ(ε)·ομεθα
2ndαδυνατειτεαδυνατ(ε)·ετεαδυνατεισθεαδυνατ(ε)·εσθε
3rdαδυνατουσιν[LXX], αδυνατουσιαδυνατ(ε)·ουσι(ν), αδυνατ(ε)·ουσι(ν)αδυνατουνταιαδυνατ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαδυνατωαδυνατ(ε)·ωαδυνατωμαιαδυνατ(ε)·ωμαι
2ndαδυνατῃςαδυνατ(ε)·ῃςαδυνατῃαδυνατ(ε)·ῃ
3rdαδυνατῃαδυνατ(ε)·ῃαδυνατηταιαδυνατ(ε)·ηται
Pl1stαδυνατωμεναδυνατ(ε)·ωμεναδυνατωμεθααδυνατ(ε)·ωμεθα
2ndαδυνατητεαδυνατ(ε)·ητεαδυνατησθεαδυνατ(ε)·ησθε
3rdαδυνατωσιν, αδυνατωσιαδυνατ(ε)·ωσι(ν)αδυνατωνταιαδυνατ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαδυνατοιμιαδυνατ(ε)·οιμιαδυνατοιμηναδυνατ(ε)·οιμην
2ndαδυνατοιςαδυνατ(ε)·οιςαδυνατοιοαδυνατ(ε)·οιο
3rdαδυνατοι[LXX]αδυνατ(ε)·οιαδυνατοιτοαδυνατ(ε)·οιτο
Pl1stαδυνατοιμεναδυνατ(ε)·οιμεναδυνατοιμεθααδυνατ(ε)·οιμεθα
2ndαδυνατοιτεαδυνατ(ε)·οιτεαδυνατοισθεαδυνατ(ε)·οισθε
3rdαδυνατοιεν, αδυνατοισαναδυνατ(ε)·οιεν, αδυνατ(ε)·οισαν altαδυνατοιντοαδυνατ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαδυνατει[LXX]αδυνατ(ε)·εαδυνατου[LXX]αδυνατ(ε)·ου
3rdαδυνατειτωαδυνατ(ε)·ετωαδυνατεισθωαδυνατ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndαδυνατειτεαδυνατ(ε)·ετεαδυνατεισθεαδυνατ(ε)·εσθε
3rdαδυνατειτωσαν, αδυνατουντωναδυνατ(ε)·ετωσαν, αδυνατ(ε)·οντων classicalαδυνατεισθωσαν, αδυνατεισθωναδυνατ(ε)·εσθωσαν, αδυνατ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αδυνατειν​αδυνατ(ε)·ειν​αδυνατεισθαι​αδυνατ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαδυνατουσααδυνατουναδυνατ(ε)·ουσ·ααδυνατ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomαδυνατων[GNT][LXX]αδυνατ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαδυνατουσαναδυνατουντααδυνατ(ε)·ουσ·αναδυνατ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datαδυνατουσῃαδυνατουντιαδυνατ(ε)·ουσ·ῃαδυνατ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genαδυνατουσηςαδυνατουντοςαδυνατ(ε)·ουσ·ηςαδυνατ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαδυνατουσαιαδυνατουντεςαδυνατουντααδυνατ(ε)·ουσ·αιαδυνατ(ε)·ο[υ]ντ·εςαδυνατ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαδυνατουσαςαδυνατουνταςαδυνατ(ε)·ουσ·αςαδυνατ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datαδυνατουσαιςαδυνατουσι, αδυνατουσιν[LXX]αδυνατ(ε)·ουσ·αιςαδυνατ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), αδυνατ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαδυνατουσωναδυνατουντωναδυνατ(ε)·ουσ·ωναδυνατ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαδυνατουμενηαδυνατουμενεαδυνατ(ε)·ομεν·ηαδυνατ(ε)·ομεν·ε
Nomαδυνατουμενοςαδυνατ(ε)·ομεν·ος
Accαδυνατουμενηναδυνατουμενοναδυνατ(ε)·ομεν·ηναδυνατ(ε)·ομεν·ον
Datαδυνατουμενῃαδυνατουμενῳαδυνατ(ε)·ομεν·ῃαδυνατ(ε)·ομεν·ῳ
Genαδυνατουμενηςαδυνατουμενουαδυνατ(ε)·ομεν·ηςαδυνατ(ε)·ομεν·ου
PlVocαδυνατουμεναιαδυνατουμενοιαδυνατουμενααδυνατ(ε)·ομεν·αιαδυνατ(ε)·ομεν·οιαδυνατ(ε)·ομεν·α
Nom
Accαδυνατουμεναςαδυνατουμενουςαδυνατ(ε)·ομεν·αςαδυνατ(ε)·ομεν·ους
Datαδυνατουμεναιςαδυνατουμενοιςαδυνατ(ε)·ομεν·αιςαδυνατ(ε)·ομεν·οις
Genαδυνατουμενωναδυνατουμενωναδυνατ(ε)·ομεν·ωναδυνατ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεαδυνατουνε·αδυνατ(ε)·ονεαδυνατουμηνε·αδυνατ(ε)·ομην
2ndεαδυνατειςε·αδυνατ(ε)·εςεαδυνατουε·αδυνατ(ε)·ου
3rdεαδυνατειε·αδυνατ(ε)·εεαδυνατειτοε·αδυνατ(ε)·ετο
Pl1stεαδυνατουμενε·αδυνατ(ε)·ομενεαδυνατουμεθαε·αδυνατ(ε)·ομεθα
2ndεαδυνατειτεε·αδυνατ(ε)·ετεεαδυνατεισθεε·αδυνατ(ε)·εσθε
3rdεαδυνατουν, εαδυνατουσανε·αδυνατ(ε)·ον, ε·αδυνατ(ε)·οσαν altεαδυνατουντοε·αδυνατ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαδυνατησωαδυνατη·σωαδυνατησομαιαδυνατη·σομαι
2ndαδυνατησειςαδυνατη·σειςαδυνατησῃ[LXX], αδυνατησει[GNT][LXX], αδυνατησεσαιαδυνατη·σῃ, αδυνατη·σει classical, αδυνατη·σεσαι alt
3rdαδυνατησει[GNT][LXX]αδυνατη·σειαδυνατησεταιαδυνατη·σεται
Pl1stαδυνατησομεναδυνατη·σομεναδυνατησομεθααδυνατη·σομεθα
2ndαδυνατησετεαδυνατη·σετεαδυνατησεσθεαδυνατη·σεσθε
3rdαδυνατησουσιν[LXX], αδυνατησουσιαδυνατη·σουσι(ν), αδυνατη·σουσι(ν)αδυνατησονταιαδυνατη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαδυνατησοιμιαδυνατη·σοιμιαδυνατησοιμηναδυνατη·σοιμην
2ndαδυνατησοιςαδυνατη·σοιςαδυνατησοιοαδυνατη·σοιο
3rdαδυνατησοιαδυνατη·σοιαδυνατησοιτοαδυνατη·σοιτο
Pl1stαδυνατησοιμεναδυνατη·σοιμεναδυνατησοιμεθααδυνατη·σοιμεθα
2ndαδυνατησοιτεαδυνατη·σοιτεαδυνατησοισθεαδυνατη·σοισθε
3rdαδυνατησοιεναδυνατη·σοιεναδυνατησοιντοαδυνατη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αδυνατησειν​αδυνατη·σειν​αδυνατησεσθαι​αδυνατη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαδυνατησουσααδυνατησοναδυνατη·σουσ·ααδυνατη·σο[υ]ν[τ]
Nomαδυνατησωναδυνατη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαδυνατησουσαναδυνατησοντααδυνατη·σουσ·αναδυνατη·σο[υ]ντ·α
Datαδυνατησουσῃαδυνατησοντιαδυνατη·σουσ·ῃαδυνατη·σο[υ]ντ·ι
Genαδυνατησουσηςαδυνατησοντοςαδυνατη·σουσ·ηςαδυνατη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαδυνατησουσαιαδυνατησοντεςαδυνατησοντααδυνατη·σουσ·αιαδυνατη·σο[υ]ντ·εςαδυνατη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαδυνατησουσαςαδυνατησονταςαδυνατη·σουσ·αςαδυνατη·σο[υ]ντ·ας
Datαδυνατησουσαιςαδυνατησουσι, αδυνατησουσιν[LXX]αδυνατη·σουσ·αιςαδυνατη·σου[ντ]·σι(ν), αδυνατη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαδυνατησουσωναδυνατησοντωναδυνατη·σουσ·ωναδυνατη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαδυνατησομενηαδυνατησομενεαδυνατη·σομεν·ηαδυνατη·σομεν·ε
Nomαδυνατησομενοςαδυνατη·σομεν·ος
Accαδυνατησομενηναδυνατησομενοναδυνατη·σομεν·ηναδυνατη·σομεν·ον
Datαδυνατησομενῃαδυνατησομενῳαδυνατη·σομεν·ῃαδυνατη·σομεν·ῳ
Genαδυνατησομενηςαδυνατησομενουαδυνατη·σομεν·ηςαδυνατη·σομεν·ου
PlVocαδυνατησομεναιαδυνατησομενοιαδυνατησομενααδυνατη·σομεν·αιαδυνατη·σομεν·οιαδυνατη·σομεν·α
Nom
Accαδυνατησομεναςαδυνατησομενουςαδυνατη·σομεν·αςαδυνατη·σομεν·ους
Datαδυνατησομεναιςαδυνατησομενοιςαδυνατη·σομεν·αιςαδυνατη·σομεν·οις
Genαδυνατησομενωναδυνατησομενωναδυνατη·σομεν·ωναδυνατη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεαδυνατησαε·αδυνατη·σαεαδυνατησαμηνε·αδυνατη·σαμην
2ndεαδυνατησαςε·αδυνατη·σαςεαδυνατησωε·αδυνατη·σω
3rdεαδυνατησεν, εαδυνατησεε·αδυνατη·σε(ν)εαδυνατησατοε·αδυνατη·σατο
Pl1stεαδυνατησαμενε·αδυνατη·σαμενεαδυνατησαμεθαε·αδυνατη·σαμεθα
2ndεαδυνατησατεε·αδυνατη·σατεεαδυνατησασθεε·αδυνατη·σασθε
3rdεαδυνατησανε·αδυνατη·σανεαδυνατησαντοε·αδυνατη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαδυνατησωαδυνατη·σωαδυνατησωμαιαδυνατη·σωμαι
2ndαδυνατησῃςαδυνατη·σῃςαδυνατησῃ[LXX]αδυνατη·σῃ
3rdαδυνατησῃ[LXX]αδυνατη·σῃαδυνατησηταιαδυνατη·σηται
Pl1stαδυνατησωμεναδυνατη·σωμεναδυνατησωμεθααδυνατη·σωμεθα
2ndαδυνατησητεαδυνατη·σητεαδυνατησησθεαδυνατη·σησθε
3rdαδυνατησωσιν, αδυνατησωσιαδυνατη·σωσι(ν)αδυνατησωνταιαδυνατη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαδυνατησαιμιαδυνατη·σαιμιαδυνατησαιμηναδυνατη·σαιμην
2ndαδυνατησαις, αδυνατησειαςαδυνατη·σαις, αδυνατη·σειας classicalαδυνατησαιοαδυνατη·σαιο
3rdαδυνατησαι, αδυνατησειεαδυνατη·σαι, αδυνατη·σειε classicalαδυνατησαιτοαδυνατη·σαιτο
Pl1stαδυνατησαιμεναδυνατη·σαιμεναδυνατησαιμεθααδυνατη·σαιμεθα
2ndαδυνατησαιτεαδυνατη·σαιτεαδυνατησαισθεαδυνατη·σαισθε
3rdαδυνατησαιεν, αδυνατησαισαν, αδυνατησειαν, αδυνατησειεναδυνατη·σαιεν, αδυνατη·σαισαν alt, αδυνατη·σειαν classical, αδυνατη·σειεν classicalαδυνατησαιντοαδυνατη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαδυνατησοναδυνατη·σοναδυνατησαιαδυνατη·σαι
3rdαδυνατησατωαδυνατη·σατωαδυνατησασθωαδυνατη·σασθω
Pl1st
2ndαδυνατησατεαδυνατη·σατεαδυνατησασθεαδυνατη·σασθε
3rdαδυνατησατωσαν, αδυνατησαντωναδυνατη·σατωσαν, αδυνατη·σαντων classicalαδυνατησασθωσαν, αδυνατησασθωναδυνατη·σασθωσαν, αδυνατη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αδυνατησαι​αδυνατη·σαι​αδυνατησασθαι​αδυνατη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαδυνατησασααδυνατησαςαδυνατησαναδυνατη·σασ·ααδυνατη·σα[ντ]·ςαδυνατη·σαν[τ]
Nom
Accαδυνατησασαναδυνατησαντααδυνατη·σασ·αναδυνατη·σαντ·α
Datαδυνατησασῃαδυνατησαντιαδυνατη·σασ·ῃαδυνατη·σαντ·ι
Genαδυνατησασηςαδυνατησαντοςαδυνατη·σασ·ηςαδυνατη·σαντ·ος
PlVocαδυνατησασαιαδυνατησαντεςαδυνατησαντααδυνατη·σασ·αιαδυνατη·σαντ·εςαδυνατη·σαντ·α
Nom
Accαδυνατησασαςαδυνατησανταςαδυνατη·σασ·αςαδυνατη·σαντ·ας
Datαδυνατησασαιςαδυνατησασι, αδυνατησασιναδυνατη·σασ·αιςαδυνατη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαδυνατησασωναδυνατησαντωναδυνατη·σασ·ωναδυνατη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαδυνατησαμενηαδυνατησαμενεαδυνατη·σαμεν·ηαδυνατη·σαμεν·ε
Nomαδυνατησαμενοςαδυνατη·σαμεν·ος
Accαδυνατησαμενηναδυνατησαμενοναδυνατη·σαμεν·ηναδυνατη·σαμεν·ον
Datαδυνατησαμενῃαδυνατησαμενῳαδυνατη·σαμεν·ῃαδυνατη·σαμεν·ῳ
Genαδυνατησαμενηςαδυνατησαμενουαδυνατη·σαμεν·ηςαδυνατη·σαμεν·ου
PlVocαδυνατησαμεναιαδυνατησαμενοιαδυνατησαμενααδυνατη·σαμεν·αιαδυνατη·σαμεν·οιαδυνατη·σαμεν·α
Nom
Accαδυνατησαμεναςαδυνατησαμενουςαδυνατη·σαμεν·αςαδυνατη·σαμεν·ους
Datαδυνατησαμεναιςαδυνατησαμενοιςαδυνατη·σαμεν·αιςαδυνατη·σαμεν·οις
Genαδυνατησαμενωναδυνατησαμενωναδυνατη·σαμεν·ωναδυνατη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 23:13:46 EST