αγαπαω • AGAPAW • agapaō

Search: αγαπᾳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αγαπα; αγαπᾳ; αγαπᾳ; αγαπᾳ; αγαπᾳ; αγαπᾳἀγαπάωαγαπ(α)·ε; αγαπ(α)·ει; αγαπ(α)·ῃ; αγαπ(α)·ῃ; αγαπ(α)·ει; αγαπ(α)·ῃpres act imp 2nd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
αγαπαἀγαπάωαγαπ(α)·εpres act imp 2nd sg
αγαπᾳἀγαπάωαγαπ(α)·ειpres act ind 3rd sg
αγαπᾳἀγαπάωαγαπ(α)·ῃpres act sub 3rd sg
αγαπᾳἀγαπάωαγαπ(α)·ῃpres mp ind 2nd sg
αγαπᾳἀγαπάωαγαπ(α)·ειpres mp ind 2nd sg classical
αγαπᾳἀγαπάωαγαπ(α)·ῃpres mp sub 2nd sg

ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαπω[GNT][LXX]αγαπ(α)·ωαγαπωμαι[GNT]αγαπ(α)·ομαι
2ndαγαπᾳς[GNT][LXX]αγαπ(α)·ειςαγαπᾳ[GNT][LXX], αγαπασαιαγαπ(α)·ῃ, αγαπ(α)·ει classical, αγαπ(α)·εσαι alt
3rdαγαπᾳ[GNT][LXX]αγαπ(α)·ειαγαπαταιαγαπ(α)·εται
Pl1stαγαπωμεν[GNT]αγαπ(α)·ομεναγαπωμεθααγαπ(α)·ομεθα
2ndαγαπατε[GNT][LXX]αγαπ(α)·ετεαγαπασθεαγαπ(α)·εσθε
3rdαγαπωσιν[GNT][LXX], αγαπωσι[LXX]αγαπ(α)·ουσι(ν)αγαπωνταιαγαπ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαπω[GNT][LXX]αγαπ(α)·ωαγαπωμαι[GNT]αγαπ(α)·ωμαι
2ndαγαπᾳς[GNT][LXX]αγαπ(α)·ῃςαγαπᾳ[GNT][LXX]αγαπ(α)·ῃ
3rdαγαπᾳ[GNT][LXX]αγαπ(α)·ῃαγαπαταιαγαπ(α)·ηται
Pl1stαγαπωμεν[GNT]αγαπ(α)·ωμεναγαπωμεθααγαπ(α)·ωμεθα
2ndαγαπατε[GNT][LXX]αγαπ(α)·ητεαγαπασθεαγαπ(α)·ησθε
3rdαγαπωσιν[GNT][LXX], αγαπωσι[LXX]αγαπ(α)·ωσι(ν)αγαπωνταιαγαπ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαπῳμιαγαπ(α)·οιμιαγαπῳμηναγαπ(α)·οιμην
2ndαγαπῳςαγαπ(α)·οιςαγαπῳοαγαπ(α)·οιο
3rdαγαπῳαγαπ(α)·οιαγαπῳτοαγαπ(α)·οιτο
Pl1stαγαπῳμεναγαπ(α)·οιμεναγαπῳμεθααγαπ(α)·οιμεθα
2ndαγαπῳτεαγαπ(α)·οιτεαγαπῳσθεαγαπ(α)·οισθε
3rdαγαπῳεν, αγαπῳσαναγαπ(α)·οιεν, αγαπ(α)·οισαν altαγαπῳντοαγαπ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγαπα[LXX]αγαπ(α)·εαγαπω[GNT][LXX]αγαπ(α)·ου
3rdαγαπατω[GNT][LXX]αγαπ(α)·ετωαγαπασθωαγαπ(α)·εσθω
Pl1st
2ndαγαπατε[GNT][LXX]αγαπ(α)·ετεαγαπασθεαγαπ(α)·εσθε
3rdαγαπατωσαν, αγαπωντων[GNT][LXX]αγαπ(α)·ετωσαν, αγαπ(α)·οντων classicalαγαπασθωσαν, αγαπασθωναγαπ(α)·εσθωσαν, αγαπ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγαπᾳν[GNT], αγαπαν[GNT][LXX]​αγαπ(α)·ειν, αγαπ(α)·ειν > αγαπαναγαπασθαι​αγαπ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαπωσααγαπων[GNT][LXX]αγαπ(α)·ουσ·ααγαπ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomαγαπων[GNT][LXX]αγαπ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accαγαπωσαν[LXX]αγαπωντααγαπ(α)·ουσ·αναγαπ(α)·ο[υ]ντ·α
Datαγαπωσῃαγαπωντι[GNT]αγαπ(α)·ουσ·ῃαγαπ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genαγαπωσηςαγαπωντος[LXX]αγαπ(α)·ουσ·ηςαγαπ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocαγαπωσαιαγαπωντες[LXX]αγαπωντααγαπ(α)·ουσ·αιαγαπ(α)·ο[υ]ντ·εςαγαπ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accαγαπωσαςαγαπωντας[GNT][LXX]αγαπ(α)·ουσ·αςαγαπ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datαγαπωσαιςαγαπωσι[LXX], αγαπωσιν[GNT][LXX]αγαπ(α)·ουσ·αιςαγαπ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genαγαπωσωναγαπωντων[GNT][LXX]αγαπ(α)·ουσ·ωναγαπ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαπωμενηαγαπωμενεαγαπ(α)·ομεν·ηαγαπ(α)·ομεν·ε
Nomαγαπωμενος[LXX]αγαπ(α)·ομεν·ος
Accαγαπωμενηναγαπωμενοναγαπ(α)·ομεν·ηναγαπ(α)·ομεν·ον
Datαγαπωμενῃαγαπωμενῳαγαπ(α)·ομεν·ῃαγαπ(α)·ομεν·ῳ
Genαγαπωμενηςαγαπωμενουαγαπ(α)·ομεν·ηςαγαπ(α)·ομεν·ου
PlVocαγαπωμεναι[LXX]αγαπωμενοιαγαπωμενααγαπ(α)·ομεν·αιαγαπ(α)·ομεν·οιαγαπ(α)·ομεν·α
Nom
Accαγαπωμεναςαγαπωμενουςαγαπ(α)·ομεν·αςαγαπ(α)·ομεν·ους
Datαγαπωμεναιςαγαπωμενοιςαγαπ(α)·ομεν·αιςαγαπ(α)·ομεν·οις
Genαγαπωμενωναγαπωμενωναγαπ(α)·ομεν·ωναγαπ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγαπων[LXX]ε·αγαπ(α)·ονηγαπωμηνε·αγαπ(α)·ομην
2ndηγαπαςε·αγαπ(α)·εςηγαπωε·αγαπ(α)·ου
3rdηγαπα[GNT][LXX]ε·αγαπ(α)·εηγαπατοε·αγαπ(α)·ετο
Pl1stηγαπωμενε·αγαπ(α)·ομενηγαπωμεθαε·αγαπ(α)·ομεθα
2ndηγαπατε[GNT]ε·αγαπ(α)·ετεηγαπασθεε·αγαπ(α)·εσθε
3rdηγαπων[LXX], ηγαπωσανε·αγαπ(α)·ον, ε·αγαπ(α)·οσαν altηγαπωντοε·αγαπ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαπησω[GNT][LXX]αγαπη·σωαγαπησομαιαγαπη·σομαι
2ndαγαπησεις[GNT][LXX]αγαπη·σειςαγαπησῃ, αγαπησει[GNT][LXX], αγαπησεσαιαγαπη·σῃ, αγαπη·σει classical, αγαπη·σεσαι alt
3rdαγαπησει[GNT][LXX]αγαπη·σειαγαπησεταιαγαπη·σεται
Pl1stαγαπησομεν[LXX]αγαπη·σομεναγαπησομεθααγαπη·σομεθα
2ndαγαπησετε[LXX]αγαπη·σετεαγαπησεσθεαγαπη·σεσθε
3rdαγαπησουσιν, αγαπησουσιαγαπη·σουσι(ν)αγαπησονταιαγαπη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαπησοιμιαγαπη·σοιμιαγαπησοιμηναγαπη·σοιμην
2ndαγαπησοιςαγαπη·σοιςαγαπησοιοαγαπη·σοιο
3rdαγαπησοιαγαπη·σοιαγαπησοιτοαγαπη·σοιτο
Pl1stαγαπησοιμεναγαπη·σοιμεναγαπησοιμεθααγαπη·σοιμεθα
2ndαγαπησοιτεαγαπη·σοιτεαγαπησοισθεαγαπη·σοισθε
3rdαγαπησοιεναγαπη·σοιεναγαπησοιντοαγαπη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγαπησειν​αγαπη·σειν​αγαπησεσθαι​αγαπη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαπησουσααγαπησον[LXX]αγαπη·σουσ·ααγαπη·σο[υ]ν[τ]
Nomαγαπησωναγαπη·σο[υ]ν[τ]·^
Accαγαπησουσαναγαπησοντααγαπη·σουσ·αναγαπη·σο[υ]ντ·α
Datαγαπησουσῃαγαπησοντιαγαπη·σουσ·ῃαγαπη·σο[υ]ντ·ι
Genαγαπησουσηςαγαπησοντοςαγαπη·σουσ·ηςαγαπη·σο[υ]ντ·ος
PlVocαγαπησουσαιαγαπησοντεςαγαπησοντααγαπη·σουσ·αιαγαπη·σο[υ]ντ·εςαγαπη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accαγαπησουσαςαγαπησονταςαγαπη·σουσ·αςαγαπη·σο[υ]ντ·ας
Datαγαπησουσαιςαγαπησουσι, αγαπησουσιναγαπη·σουσ·αιςαγαπη·σου[ντ]·σι(ν)
Genαγαπησουσωναγαπησοντωναγαπη·σουσ·ωναγαπη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαπησομενηαγαπησομενεαγαπη·σομεν·ηαγαπη·σομεν·ε
Nomαγαπησομενοςαγαπη·σομεν·ος
Accαγαπησομενηναγαπησομενοναγαπη·σομεν·ηναγαπη·σομεν·ον
Datαγαπησομενῃαγαπησομενῳαγαπη·σομεν·ῃαγαπη·σομεν·ῳ
Genαγαπησομενηςαγαπησομενουαγαπη·σομεν·ηςαγαπη·σομεν·ου
PlVocαγαπησομεναιαγαπησομενοιαγαπησομενααγαπη·σομεν·αιαγαπη·σομεν·οιαγαπη·σομεν·α
Nom
Accαγαπησομεναςαγαπησομενουςαγαπη·σομεν·αςαγαπη·σομεν·ους
Datαγαπησομεναιςαγαπησομενοιςαγαπη·σομεν·αιςαγαπη·σομεν·οις
Genαγαπησομενωναγαπησομενωναγαπη·σομεν·ωναγαπη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγαπησα[GNT][LXX]ε·αγαπη·σαηγαπησαμηνε·αγαπη·σαμην
2ndηγαπησας[GNT][LXX]ε·αγαπη·σαςηγαπησωε·αγαπη·σω
3rdηγαπησεν[GNT][LXX], ηγαπησε[LXX]ε·αγαπη·σε(ν)ηγαπησατοε·αγαπη·σατο
Pl1stηγαπησαμεν[GNT]ε·αγαπη·σαμενηγαπησαμεθαε·αγαπη·σαμεθα
2ndηγαπησατεε·αγαπη·σατεηγαπησασθεε·αγαπη·σασθε
3rdηγαπησαν[GNT][LXX]ε·αγαπη·σανηγαπησαντοε·αγαπη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαπησω[GNT][LXX]αγαπη·σωαγαπησωμαιαγαπη·σωμαι
2ndαγαπησῃς[LXX]αγαπη·σῃςαγαπησῃαγαπη·σῃ
3rdαγαπησῃαγαπη·σῃαγαπησηταιαγαπη·σηται
Pl1stαγαπησωμεναγαπη·σωμεναγαπησωμεθααγαπη·σωμεθα
2ndαγαπησητε[GNT]αγαπη·σητεαγαπησησθεαγαπη·σησθε
3rdαγαπησωσιν, αγαπησωσιαγαπη·σωσι(ν)αγαπησωνταιαγαπη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stαγαπησαιμιαγαπη·σαιμιαγαπησαιμηναγαπη·σαιμην
2ndαγαπησαις, αγαπησειαςαγαπη·σαις, αγαπη·σειας classicalαγαπησαιοαγαπη·σαιο
3rdαγαπησαι[LXX], αγαπησειεαγαπη·σαι, αγαπη·σειε classicalαγαπησαιτοαγαπη·σαιτο
Pl1stαγαπησαιμεναγαπη·σαιμεναγαπησαιμεθααγαπη·σαιμεθα
2ndαγαπησαιτεαγαπη·σαιτεαγαπησαισθεαγαπη·σαισθε
3rdαγαπησαιεν, αγαπησαισαν, αγαπησειαν, αγαπησειεναγαπη·σαιεν, αγαπη·σαισαν alt, αγαπη·σειαν classical, αγαπη·σειεν classicalαγαπησαιντοαγαπη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγαπησον[LXX]αγαπη·σοναγαπησαι[LXX]αγαπη·σαι
3rdαγαπησατωαγαπη·σατωαγαπησασθωαγαπη·σασθω
Pl1st
2ndαγαπησατε[GNT][LXX]αγαπη·σατεαγαπησασθεαγαπη·σασθε
3rdαγαπησατωσαν, αγαπησαντωναγαπη·σατωσαν, αγαπη·σαντων classicalαγαπησασθωσαν, αγαπησασθωναγαπη·σασθωσαν, αγαπη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
αγαπησαι[LXX]​αγαπη·σαιαγαπησασθαι​αγαπη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαπησασα[LXX]αγαπησας[GNT]αγαπησαναγαπη·σασ·ααγαπη·σα[ντ]·ςαγαπη·σαν[τ]
Nom
Accαγαπησασαναγαπησαντααγαπη·σασ·αναγαπη·σαντ·α
Datαγαπησασῃαγαπησαντιαγαπη·σασ·ῃαγαπη·σαντ·ι
Genαγαπησασηςαγαπησαντος[GNT][LXX]αγαπη·σασ·ηςαγαπη·σαντ·ος
PlVocαγαπησασαιαγαπησαντεςαγαπησαντααγαπη·σασ·αιαγαπη·σαντ·εςαγαπη·σαντ·α
Nom
Accαγαπησασαςαγαπησανταςαγαπη·σασ·αςαγαπη·σαντ·ας
Datαγαπησασαιςαγαπησασι, αγαπησασιναγαπη·σασ·αιςαγαπη·σα[ντ]·σι(ν)
Genαγαπησασωναγαπησαντωναγαπη·σασ·ωναγαπη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαπησαμενηαγαπησαμενεαγαπη·σαμεν·ηαγαπη·σαμεν·ε
Nomαγαπησαμενοςαγαπη·σαμεν·ος
Accαγαπησαμενηναγαπησαμενοναγαπη·σαμεν·ηναγαπη·σαμεν·ον
Datαγαπησαμενῃαγαπησαμενῳαγαπη·σαμεν·ῃαγαπη·σαμεν·ῳ
Genαγαπησαμενηςαγαπησαμενουαγαπη·σαμεν·ηςαγαπη·σαμεν·ου
PlVocαγαπησαμεναιαγαπησαμενοιαγαπησαμενααγαπη·σαμεν·αιαγαπη·σαμεν·οιαγαπη·σαμεν·α
Nom
Accαγαπησαμεναςαγαπησαμενουςαγαπη·σαμεν·αςαγαπη·σαμεν·ους
Datαγαπησαμεναιςαγαπησαμενοιςαγαπη·σαμεν·αιςαγαπη·σαμεν·οις
Genαγαπησαμενωναγαπησαμενωναγαπη·σαμεν·ωναγαπη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγαπηκα[LXX]ηγαπη·καηγαπημαιηγαπη·μαι
2ndηγαπηκας[LXX], ηγαπηκεςηγαπη·κας, ηγαπη·κες altηγαπησαιηγαπη·σαι
3rdηγαπηκεν[LXX], ηγαπηκεηγαπη·κε(ν), ηγαπη·κε(ν)ηγαπηταιηγαπη·ται
Pl1stηγαπηκαμεν[GNT][LXX]ηγαπη·καμενηγαπημεθαηγαπη·μεθα
2ndηγαπηκατεηγαπη·κατεηγαπησθεηγαπη·σθε
3rdηγαπηκασιν, ηγαπηκασι, ηγαπηκανηγαπη·κασι(ν), ηγαπη·καν altηγαπηνταιηγαπη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγαπησομαιηγαπη·σομαι
2ndηγαπησῃ, ηγαπησειηγαπη·σῃ, ηγαπη·σει classical
3rdηγαπησεταιηγαπη·σεται
Pl1stηγαπησομεθαηγαπη·σομεθα
2ndηγαπησεσθεηγαπη·σεσθε
3rdηγαπησονταιηγαπη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγαπηκωηγαπη·κω
2ndηγαπηκῃςηγαπη·κῃς
3rdηγαπηκῃηγαπη·κῃ
Pl1stηγαπηκωμενηγαπη·κωμεν
2ndηγαπηκητεηγαπη·κητε
3rdηγαπηκωσιν, ηγαπηκωσιηγαπη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγαπηκοιμι, ηγαπηκοιηνηγαπη·κοιμι, ηγαπη·κοιην classical
2ndηγαπηκοις, ηγαπηκοιηςηγαπη·κοις, ηγαπη·κοιης classical
3rdηγαπηκοι, ηγαπηκοιηηγαπη·κοι, ηγαπη·κοιη classical
Pl1stηγαπηκοιμενηγαπη·κοιμεν
2ndηγαπηκοιτεηγαπη·κοιτε
3rdηγαπηκοιενηγαπη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγαπησοιμηνηγαπη·σοιμην
2ndηγαπησοιοηγαπη·σοιο
3rdηγαπησοιτοηγαπη·σοιτο
Pl1stηγαπησοιμεθαηγαπη·σοιμεθα
2ndηγαπησοισθεηγαπη·σοισθε
3rdηγαπησοιντοηγαπη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndηγαπηκεηγαπη·κεηγαπησοηγαπη·σο
3rdηγαπηκετωηγαπη·κετωηγαπησθωηγαπη·σθω
Pl1st
2ndηγαπηκετεηγαπη·κετεηγαπησθεηγαπη·σθε
3rdηγαπηκετωσανηγαπη·κετωσανηγαπησθωσαν, ηγαπησθωνηγαπη·σθωσαν, ηγαπη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηγαπηκεναι​ηγαπη·κεναι​ηγαπησθαι​ηγαπη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ηγαπησεσθαι​ηγαπη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηγαπηκυιαηγαπηκοςηγαπη·κυι·αηγαπη·κο[τ]·ς
Nomηγαπηκωςηγαπη·κο[τ]·^ς
Accηγαπηκυιανηγαπηκοταηγαπη·κυι·ανηγαπη·κοτ·α
Datηγαπηκυιᾳηγαπηκοτιηγαπη·κυι·ᾳηγαπη·κοτ·ι
Genηγαπηκυιαςηγαπηκοτοςηγαπη·κυι·αςηγαπη·κοτ·ος
PlVocηγαπηκυιαιηγαπηκοτεςηγαπηκοταηγαπη·κυι·αιηγαπη·κοτ·εςηγαπη·κοτ·α
Nom
Accηγαπηκυιαςηγαπηκοταςηγαπη·κυι·αςηγαπη·κοτ·ας
Datηγαπηκυιαιςηγαπηκοσι, ηγαπηκοσιν[GNT]ηγαπη·κυι·αιςηγαπη·κο[τ]·σι(ν), ηγαπη·κο[τ]·σι(ν)
Genηγαπηκυιωνηγαπηκοτωνηγαπη·κυι·ωνηγαπη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocηγαπημενη[LXX]ηγαπημενε[LXX]ηγαπη·μεν·ηηγαπη·μεν·ε
Nomηγαπημενος[LXX]ηγαπη·μεν·ος
Accηγαπημενην[GNT][LXX]ηγαπημενον[LXX]ηγαπη·μεν·ηνηγαπη·μεν·ον
Datηγαπημενῃ[LXX]ηγαπημενῳ[GNT][LXX]ηγαπη·μεν·ῃηγαπη·μεν·ῳ
Genηγαπημενης[LXX]ηγαπημενου[LXX]ηγαπη·μεν·ηςηγαπη·μεν·ου
PlVocηγαπημεναιηγαπημενοι[GNT][LXX]ηγαπημενα[LXX]ηγαπη·μεν·αιηγαπη·μεν·οιηγαπη·μεν·α
Nom
Accηγαπημεναςηγαπημενουςηγαπη·μεν·αςηγαπη·μεν·ους
Datηγαπημεναιςηγαπημενοις[GNT]ηγαπη·μεν·αιςηγαπη·μεν·οις
Genηγαπημενων[LXX]ηγαπημενων[LXX]ηγαπη·μεν·ωνηγαπη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηγαπηκειν[LXX], ηγαπηκηε·ηγαπη·κειν, ε·ηγαπη·κη classicalηγαπημηνε·ηγαπη·μην
2ndηγαπηκεις, ηγαπηκηςε·ηγαπη·κεις, ε·ηγαπη·κης classicalηγαπησοε·ηγαπη·σο
3rdηγαπηκει[LXX]ε·ηγαπη·κειηγαπητοε·ηγαπη·το
Pl1stηγαπηκειμεν, ηγαπηκεμενε·ηγαπη·κειμεν, ε·ηγαπη·κεμεν classicalηγαπημεθαε·ηγαπη·μεθα
2ndηγαπηκειτε, ηγαπηκετεε·ηγαπη·κειτε, ε·ηγαπη·κετε classicalηγαπησθεε·ηγαπη·σθε
3rdηγαπηκεισαν, ηγαπηκεσανε·ηγαπη·κεισαν, ε·ηγαπη·κεσαν classicalηγαπηντοε·ηγαπη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stηγαπηθηνε·αγαπη·θην
2ndηγαπηθης[LXX]ε·αγαπη·θης
3rdηγαπηθη[LXX]ε·αγαπη·θη
Pl1stηγαπηθημενε·αγαπη·θημεν
2ndηγαπηθητεε·αγαπη·θητε
3rdηγαπηθησανε·αγαπη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαγαπηθησομαιαγαπη·θησομαι
2ndαγαπηθησῃ[LXX], αγαπηθησειαγαπη·θησῃ, αγαπη·θησει classical
3rdαγαπηθησεται[GNT][LXX]αγαπη·θησεται
Pl1stαγαπηθησομεθααγαπη·θησομεθα
2ndαγαπηθησεσθεαγαπη·θησεσθε
3rdαγαπηθησονταιαγαπη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαγαπηθωαγαπη·θω
2ndαγαπηθῃςαγαπη·θῃς
3rdαγαπηθῃαγαπη·θῃ
Pl1stαγαπηθωμεναγαπη·θωμεν
2ndαγαπηθητεαγαπη·θητε
3rdαγαπηθωσιν, αγαπηθωσιαγαπη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stαγαπηθειηναγαπη·θειην
2ndαγαπηθειηςαγαπη·θειης
3rdαγαπηθειηαγαπη·θειη
Pl1stαγαπηθειημεν, αγαπηθειμεναγαπη·θειημεν, αγαπη·θειμεν classical
2ndαγαπηθειητε, αγαπηθειτεαγαπη·θειητε, αγαπη·θειτε classical
3rdαγαπηθειησαν, αγαπηθειεναγαπη·θειησαν, αγαπη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stαγαπηθησοιμηναγαπη·θησοιμην
2ndαγαπηθησοιοαγαπη·θησοιο
3rdαγαπηθησοιτοαγαπη·θησοιτο
Pl1stαγαπηθησοιμεθααγαπη·θησοιμεθα
2ndαγαπηθησοισθεαγαπη·θησοισθε
3rdαγαπηθησοιντοαγαπη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndαγαπηθητιαγαπη·θητι
3rdαγαπηθητωαγαπη·θητω
Pl1st
2ndαγαπηθητεαγαπη·θητε
3rdαγαπηθητωσαν, αγαπηθεντωναγαπη·θητωσαν, αγαπη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
αγαπηθηναι​αγαπη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
αγαπηθησεσθαι​αγαπη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαπηθεισααγαπηθειςαγαπηθεναγαπη·θεισ·ααγαπη·θει[ντ]·ςαγαπη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accαγαπηθεισαναγαπηθεντααγαπη·θεισ·αναγαπη·θε[ι]ντ·α
Datαγαπηθεισῃαγαπηθεντιαγαπη·θεισ·ῃαγαπη·θε[ι]ντ·ι
Genαγαπηθεισηςαγαπηθεντοςαγαπη·θεισ·ηςαγαπη·θε[ι]ντ·ος
PlVocαγαπηθεισαιαγαπηθεντεςαγαπηθεντααγαπη·θεισ·αιαγαπη·θε[ι]ντ·εςαγαπη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accαγαπηθεισαςαγαπηθενταςαγαπη·θεισ·αςαγαπη·θε[ι]ντ·ας
Datαγαπηθεισαιςαγαπηθεισι, αγαπηθεισιναγαπη·θεισ·αιςαγαπη·θει[ντ]·σι(ν)
Genαγαπηθεισωναγαπηθεντωναγαπη·θεισ·ωναγαπη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαγαπηθησομενηαγαπηθησομενεαγαπη·θησομεν·ηαγαπη·θησομεν·ε
Nomαγαπηθησομενοςαγαπη·θησομεν·ος
Accαγαπηθησομενηναγαπηθησομενοναγαπη·θησομεν·ηναγαπη·θησομεν·ον
Datαγαπηθησομενῃαγαπηθησομενῳαγαπη·θησομεν·ῃαγαπη·θησομεν·ῳ
Genαγαπηθησομενηςαγαπηθησομενουαγαπη·θησομεν·ηςαγαπη·θησομεν·ου
PlVocαγαπηθησομεναιαγαπηθησομενοιαγαπηθησομενααγαπη·θησομεν·αιαγαπη·θησομεν·οιαγαπη·θησομεν·α
Nom
Accαγαπηθησομεναςαγαπηθησομενουςαγαπη·θησομεν·αςαγαπη·θησομεν·ους
Datαγαπηθησομεναιςαγαπηθησομενοιςαγαπη·θησομεν·αιςαγαπη·θησομεν·οις
Genαγαπηθησομενωναγαπηθησομενωναγαπη·θησομεν·ωναγαπη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 21-Feb-2020 21:57:51 EST