ψωμιζω • YWMIZW • psōmizō

Search: ψωμιω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ψωμιωψωμίζωψωμι(ε)·[σ]ωfut act ind 1st sg
ψωμιῳψωμίονψωμι·ῳ(neu) dat sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ψωμιωψωμίζωψωμι(ε)·[σ]ωfut act ind 1st sg
ψωμιῳψωμίονψωμι·ῳ(neu) dat sg

ψωμίζω (ψωμιζ-, ψωμι(ε)·[σ]-/ψωμι·σ-, ψωμι·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψωμιζωψωμιζ·ωψωμιζομαιψωμιζ·ομαι
2ndψωμιζειςψωμιζ·ειςψωμιζῃ, ψωμιζει, ψωμιζεσαιψωμιζ·ῃ, ψωμιζ·ει classical, ψωμιζ·εσαι alt
3rdψωμιζειψωμιζ·ειψωμιζεταιψωμιζ·εται
Pl1stψωμιζομενψωμιζ·ομενψωμιζομεθαψωμιζ·ομεθα
2ndψωμιζετεψωμιζ·ετεψωμιζεσθεψωμιζ·εσθε
3rdψωμιζουσιν, ψωμιζουσιψωμιζ·ουσι(ν)ψωμιζονταιψωμιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψωμιζωψωμιζ·ωψωμιζωμαιψωμιζ·ωμαι
2ndψωμιζῃςψωμιζ·ῃςψωμιζῃψωμιζ·ῃ
3rdψωμιζῃψωμιζ·ῃψωμιζηταιψωμιζ·ηται
Pl1stψωμιζωμενψωμιζ·ωμενψωμιζωμεθαψωμιζ·ωμεθα
2ndψωμιζητεψωμιζ·ητεψωμιζησθεψωμιζ·ησθε
3rdψωμιζωσιν, ψωμιζωσιψωμιζ·ωσι(ν)ψωμιζωνταιψωμιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψωμιζοιμιψωμιζ·οιμιψωμιζοιμηνψωμιζ·οιμην
2ndψωμιζοιςψωμιζ·οιςψωμιζοιοψωμιζ·οιο
3rdψωμιζοιψωμιζ·οιψωμιζοιτοψωμιζ·οιτο
Pl1stψωμιζοιμενψωμιζ·οιμενψωμιζοιμεθαψωμιζ·οιμεθα
2ndψωμιζοιτεψωμιζ·οιτεψωμιζοισθεψωμιζ·οισθε
3rdψωμιζοιεν, ψωμιζοισανψωμιζ·οιεν, ψωμιζ·οισαν altψωμιζοιντοψωμιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndψωμιζε[GNT]ψωμιζ·εψωμιζουψωμιζ·ου
3rdψωμιζετωψωμιζ·ετωψωμιζεσθωψωμιζ·εσθω
Pl1st
2ndψωμιζετεψωμιζ·ετεψωμιζεσθεψωμιζ·εσθε
3rdψωμιζετωσαν, ψωμιζοντωνψωμιζ·ετωσαν, ψωμιζ·οντων classicalψωμιζεσθωσαν, ψωμιζεσθωνψωμιζ·εσθωσαν, ψωμιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ψωμιζειν​ψωμιζ·ειν​ψωμιζεσθαι​ψωμιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψωμιζουσαψωμιζονψωμιζ·ουσ·αψωμιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomψωμιζωνψωμιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accψωμιζουσανψωμιζονταψωμιζ·ουσ·ανψωμιζ·ο[υ]ντ·α
Datψωμιζουσῃψωμιζοντιψωμιζ·ουσ·ῃψωμιζ·ο[υ]ντ·ι
Genψωμιζουσηςψωμιζοντοςψωμιζ·ουσ·ηςψωμιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocψωμιζουσαιψωμιζοντεςψωμιζονταψωμιζ·ουσ·αιψωμιζ·ο[υ]ντ·εςψωμιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accψωμιζουσαςψωμιζονταςψωμιζ·ουσ·αςψωμιζ·ο[υ]ντ·ας
Datψωμιζουσαιςψωμιζουσι, ψωμιζουσινψωμιζ·ουσ·αιςψωμιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genψωμιζουσωνψωμιζοντωνψωμιζ·ουσ·ωνψωμιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψωμιζομενηψωμιζομενεψωμιζ·ομεν·ηψωμιζ·ομεν·ε
Nomψωμιζομενοςψωμιζ·ομεν·ος
Accψωμιζομενηνψωμιζομενονψωμιζ·ομεν·ηνψωμιζ·ομεν·ον
Datψωμιζομενῃψωμιζομενῳψωμιζ·ομεν·ῃψωμιζ·ομεν·ῳ
Genψωμιζομενηςψωμιζομενουψωμιζ·ομεν·ηςψωμιζ·ομεν·ου
PlVocψωμιζομεναιψωμιζομενοιψωμιζομεναψωμιζ·ομεν·αιψωμιζ·ομεν·οιψωμιζ·ομεν·α
Nom
Accψωμιζομεναςψωμιζομενουςψωμιζ·ομεν·αςψωμιζ·ομεν·ους
Datψωμιζομεναιςψωμιζομενοιςψωμιζ·ομεν·αιςψωμιζ·ομεν·οις
Genψωμιζομενωνψωμιζομενωνψωμιζ·ομεν·ωνψωμιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεψωμιζον[LXX]ε·ψωμιζ·ονεψωμιζομηνε·ψωμιζ·ομην
2ndεψωμιζεςε·ψωμιζ·εςεψωμιζουε·ψωμιζ·ου
3rdεψωμιζεν, εψωμιζεε·ψωμιζ·ε(ν)εψωμιζετοε·ψωμιζ·ετο
Pl1stεψωμιζομενε·ψωμιζ·ομενεψωμιζομεθαε·ψωμιζ·ομεθα
2ndεψωμιζετεε·ψωμιζ·ετεεψωμιζεσθεε·ψωμιζ·εσθε
3rdεψωμιζον[LXX], εψωμιζοσανε·ψωμιζ·ον, ε·ψωμιζ·οσαν altεψωμιζοντοε·ψωμιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψωμιω[LXX], ψωμισω[GNT]ψωμι(ε)·[σ]ω, ψωμι·σωψωμιουμαι, ψωμισομαιψωμι(ε)·[σ]ομαι, ψωμι·σομαι
2ndψωμιεις[LXX], ψωμισειςψωμι(ε)·[σ]εις, ψωμι·σειςψωμιῃ, ψωμιει[LXX], ψωμιεισαι, ψωμισῃ, ψωμισει, ψωμισεσαιψωμι(ε)·[σ]ῃ, ψωμι(ε)·[σ]ει classical, ψωμι(ε)·[σ]εσαι alt, ψωμι·σῃ, ψωμι·σει classical, ψωμι·σεσαι alt
3rdψωμιει[LXX], ψωμισειψωμι(ε)·[σ]ει, ψωμι·σειψωμιειται, ψωμισεταιψωμι(ε)·[σ]εται, ψωμι·σεται
Pl1stψωμιουμεν, ψωμισομενψωμι(ε)·[σ]ομεν, ψωμι·σομενψωμιουμεθα, ψωμισομεθαψωμι(ε)·[σ]ομεθα, ψωμι·σομεθα
2ndψωμιειτε, ψωμισετεψωμι(ε)·[σ]ετε, ψωμι·σετεψωμιεισθε, ψωμισεσθεψωμι(ε)·[σ]εσθε, ψωμι·σεσθε
3rdψωμιουσιν[LXX], ψωμιουσι, ψωμισουσιν, ψωμισουσι[LXX]ψωμι(ε)·[σ]ουσι(ν), ψωμι(ε)·[σ]ουσι(ν), ψωμι·σουσι(ν), ψωμι·σουσι(ν)ψωμιουνται, ψωμισονταιψωμι(ε)·[σ]ονται, ψωμι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψωμιοιμι, ψωμισοιμιψωμι(ε)·[σ]οιμι, ψωμι·σοιμιψωμιοιμην, ψωμισοιμηνψωμι(ε)·[σ]οιμην, ψωμι·σοιμην
2ndψωμιοις, ψωμισοιςψωμι(ε)·[σ]οις, ψωμι·σοιςψωμιοιο, ψωμισοιοψωμι(ε)·[σ]οιο, ψωμι·σοιο
3rdψωμιοι, ψωμισοιψωμι(ε)·[σ]οι, ψωμι·σοιψωμιοιτο, ψωμισοιτοψωμι(ε)·[σ]οιτο, ψωμι·σοιτο
Pl1stψωμιοιμεν, ψωμισοιμενψωμι(ε)·[σ]οιμεν, ψωμι·σοιμενψωμιοιμεθα, ψωμισοιμεθαψωμι(ε)·[σ]οιμεθα, ψωμι·σοιμεθα
2ndψωμιοιτε, ψωμισοιτεψωμι(ε)·[σ]οιτε, ψωμι·σοιτεψωμιοισθε, ψωμισοισθεψωμι(ε)·[σ]οισθε, ψωμι·σοισθε
3rdψωμιοιεν, ψωμισοιενψωμι(ε)·[σ]οιεν, ψωμι·σοιενψωμιοιντο, ψωμισοιντοψωμι(ε)·[σ]οιντο, ψωμι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ψωμιειν, ψωμισειν​ψωμι(ε)·[σ]ειν, ψωμι·σειν​ψωμιεισθαι, ψωμισεσθαι​ψωμι(ε)·[σ]εσθαι, ψωμι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψωμιουσα, ψωμισουσαψωμιουν, ψωμισον[LXX]ψωμι(ε)·[σ]ουσ·α, ψωμι·σουσ·αψωμι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ], ψωμι·σο[υ]ν[τ]
Nomψωμιων, ψωμισωνψωμι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^, ψωμι·σο[υ]ν[τ]·^
Accψωμιουσαν, ψωμισουσανψωμιουντα, ψωμισονταψωμι(ε)·[σ]ουσ·αν, ψωμι·σουσ·ανψωμι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, ψωμι·σο[υ]ντ·α
Datψωμιουσῃ, ψωμισουσῃψωμιουντι, ψωμισοντιψωμι(ε)·[σ]ουσ·ῃ, ψωμι·σουσ·ῃψωμι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι, ψωμι·σο[υ]ντ·ι
Genψωμιουσης, ψωμισουσηςψωμιουντος, ψωμισοντοςψωμι(ε)·[σ]ουσ·ης, ψωμι·σουσ·ηςψωμι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος, ψωμι·σο[υ]ντ·ος
PlVocψωμιουσαι, ψωμισουσαιψωμιουντες, ψωμισοντεςψωμιουντα, ψωμισονταψωμι(ε)·[σ]ουσ·αι, ψωμι·σουσ·αιψωμι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ες, ψωμι·σο[υ]ντ·εςψωμι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, ψωμι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accψωμιουσας, ψωμισουσαςψωμιουντας, ψωμισονταςψωμι(ε)·[σ]ουσ·ας, ψωμι·σουσ·αςψωμι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας, ψωμι·σο[υ]ντ·ας
Datψωμιουσαις, ψωμισουσαιςψωμιουσι, ψωμιουσιν[LXX], ψωμισουσι[LXX], ψωμισουσινψωμι(ε)·[σ]ουσ·αις, ψωμι·σουσ·αιςψωμι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), ψωμι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), ψωμι·σου[ντ]·σι(ν), ψωμι·σου[ντ]·σι(ν)
Genψωμιουσων, ψωμισουσωνψωμιουντων, ψωμισοντωνψωμι(ε)·[σ]ουσ·ων, ψωμι·σουσ·ωνψωμι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων, ψωμι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψωμιουμενη, ψωμισομενηψωμιουμενε, ψωμισομενεψωμι(ε)·[σ]ομεν·η, ψωμι·σομεν·ηψωμι(ε)·[σ]ομεν·ε, ψωμι·σομεν·ε
Nomψωμιουμενος, ψωμισομενοςψωμι(ε)·[σ]ομεν·ος, ψωμι·σομεν·ος
Accψωμιουμενην, ψωμισομενηνψωμιουμενον, ψωμισομενονψωμι(ε)·[σ]ομεν·ην, ψωμι·σομεν·ηνψωμι(ε)·[σ]ομεν·ον, ψωμι·σομεν·ον
Datψωμιουμενῃ, ψωμισομενῃψωμιουμενῳ, ψωμισομενῳψωμι(ε)·[σ]ομεν·ῃ, ψωμι·σομεν·ῃψωμι(ε)·[σ]ομεν·ῳ, ψωμι·σομεν·ῳ
Genψωμιουμενης, ψωμισομενηςψωμιουμενου, ψωμισομενουψωμι(ε)·[σ]ομεν·ης, ψωμι·σομεν·ηςψωμι(ε)·[σ]ομεν·ου, ψωμι·σομεν·ου
PlVocψωμιουμεναι, ψωμισομεναιψωμιουμενοι, ψωμισομενοιψωμιουμενα, ψωμισομεναψωμι(ε)·[σ]ομεν·αι, ψωμι·σομεν·αιψωμι(ε)·[σ]ομεν·οι, ψωμι·σομεν·οιψωμι(ε)·[σ]ομεν·α, ψωμι·σομεν·α
Nom
Accψωμιουμενας, ψωμισομεναςψωμιουμενους, ψωμισομενουςψωμι(ε)·[σ]ομεν·ας, ψωμι·σομεν·αςψωμι(ε)·[σ]ομεν·ους, ψωμι·σομεν·ους
Datψωμιουμεναις, ψωμισομεναιςψωμιουμενοις, ψωμισομενοιςψωμι(ε)·[σ]ομεν·αις, ψωμι·σομεν·αιςψωμι(ε)·[σ]ομεν·οις, ψωμι·σομεν·οις
Genψωμιουμενων, ψωμισομενωνψωμιουμενων, ψωμισομενωνψωμι(ε)·[σ]ομεν·ων, ψωμι·σομεν·ωνψωμι(ε)·[σ]ομεν·ων, ψωμι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεψωμισα[LXX]ε·ψωμι·σαεψωμισαμηνε·ψωμι·σαμην
2ndεψωμισας[LXX]ε·ψωμι·σαςεψωμισωε·ψωμι·σω
3rdεψωμισεν[LXX], εψωμισεε·ψωμι·σε(ν), ε·ψωμι·σε(ν)εψωμισατοε·ψωμι·σατο
Pl1stεψωμισαμενε·ψωμι·σαμενεψωμισαμεθαε·ψωμι·σαμεθα
2ndεψωμισατεε·ψωμι·σατεεψωμισασθεε·ψωμι·σασθε
3rdεψωμισαν[LXX]ε·ψωμι·σανεψωμισαντοε·ψωμι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψωμισω[GNT]ψωμι·σωψωμισωμαιψωμι·σωμαι
2ndψωμισῃςψωμι·σῃςψωμισῃψωμι·σῃ
3rdψωμισῃψωμι·σῃψωμισηταιψωμι·σηται
Pl1stψωμισωμενψωμι·σωμενψωμισωμεθαψωμι·σωμεθα
2ndψωμισητεψωμι·σητεψωμισησθεψωμι·σησθε
3rdψωμισωσιν, ψωμισωσιψωμι·σωσι(ν)ψωμισωνταιψωμι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψωμισαιμιψωμι·σαιμιψωμισαιμηνψωμι·σαιμην
2ndψωμισαις, ψωμισειαςψωμι·σαις, ψωμι·σειας classicalψωμισαιοψωμι·σαιο
3rdψωμισαι, ψωμισειεψωμι·σαι, ψωμι·σειε classicalψωμισαιτοψωμι·σαιτο
Pl1stψωμισαιμενψωμι·σαιμενψωμισαιμεθαψωμι·σαιμεθα
2ndψωμισαιτεψωμι·σαιτεψωμισαισθεψωμι·σαισθε
3rdψωμισαιεν, ψωμισαισαν, ψωμισειαν, ψωμισειενψωμι·σαιεν, ψωμι·σαισαν alt, ψωμι·σειαν classical, ψωμι·σειεν classicalψωμισαιντοψωμι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndψωμισον[LXX]ψωμι·σονψωμισαιψωμι·σαι
3rdψωμισατω[LXX]ψωμι·σατωψωμισασθωψωμι·σασθω
Pl1st
2ndψωμισατεψωμι·σατεψωμισασθεψωμι·σασθε
3rdψωμισατωσαν, ψωμισαντωνψωμι·σατωσαν, ψωμι·σαντων classicalψωμισασθωσαν, ψωμισασθωνψωμι·σασθωσαν, ψωμι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ψωμισαι​ψωμι·σαι​ψωμισασθαι​ψωμι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψωμισασαψωμισαςψωμισανψωμι·σασ·αψωμι·σα[ντ]·ςψωμι·σαν[τ]
Nom
Accψωμισασανψωμισανταψωμι·σασ·ανψωμι·σαντ·α
Datψωμισασῃψωμισαντιψωμι·σασ·ῃψωμι·σαντ·ι
Genψωμισασηςψωμισαντος[LXX]ψωμι·σασ·ηςψωμι·σαντ·ος
PlVocψωμισασαιψωμισαντεςψωμισανταψωμι·σασ·αιψωμι·σαντ·εςψωμι·σαντ·α
Nom
Accψωμισασαςψωμισανταςψωμι·σασ·αςψωμι·σαντ·ας
Datψωμισασαιςψωμισασι, ψωμισασινψωμι·σασ·αιςψωμι·σα[ντ]·σι(ν)
Genψωμισασωνψωμισαντωνψωμι·σασ·ωνψωμι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψωμισαμενηψωμισαμενεψωμι·σαμεν·ηψωμι·σαμεν·ε
Nomψωμισαμενοςψωμι·σαμεν·ος
Accψωμισαμενηνψωμισαμενονψωμι·σαμεν·ηνψωμι·σαμεν·ον
Datψωμισαμενῃψωμισαμενῳψωμι·σαμεν·ῃψωμι·σαμεν·ῳ
Genψωμισαμενηςψωμισαμενουψωμι·σαμεν·ηςψωμι·σαμεν·ου
PlVocψωμισαμεναιψωμισαμενοιψωμισαμεναψωμι·σαμεν·αιψωμι·σαμεν·οιψωμι·σαμεν·α
Nom
Accψωμισαμεναςψωμισαμενουςψωμι·σαμεν·αςψωμι·σαμεν·ους
Datψωμισαμεναιςψωμισαμενοιςψωμι·σαμεν·αιςψωμι·σαμεν·οις
Genψωμισαμενωνψωμισαμενωνψωμι·σαμεν·ωνψωμι·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 12:06:12 EST