ψευδομαι • YEUDOMAI • pseudomai

Search: ψευδει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ψευδειψεύδομαιψευδ·ειpres mp ind 2nd sg classical
ψευδειψεῦδοςψευδ(ε)·ι(neu) dat sg
ψευδει; ψευδει; ψευδειψευδήςψευδ(ε)·ι; ψευδ(ε)·ι; ψευδ(ε)·ιneu dat sg; mas dat sg; fem dat sg

ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψευδομαι[GNT]ψευδ·ομαι
2ndψευδῃ[LXX], ψευδει[GNT][LXX], ψευδεσαιψευδ·ῃ, ψευδ·ει classical, ψευδ·εσαι alt
3rdψευδεται[LXX]ψευδ·εται
Pl1stψευδομεθα[GNT]ψευδ·ομεθα
2ndψευδεσθε[GNT]ψευδ·εσθε
3rdψευδονται[GNT]ψευδ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψευδωμαιψευδ·ωμαι
2ndψευδῃ[LXX]ψευδ·ῃ
3rdψευδηταιψευδ·ηται
Pl1stψευδωμεθαψευδ·ωμεθα
2ndψευδησθεψευδ·ησθε
3rdψευδωνταιψευδ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψευδοιμηνψευδ·οιμην
2ndψευδοιοψευδ·οιο
3rdψευδοιτοψευδ·οιτο
Pl1stψευδοιμεθαψευδ·οιμεθα
2ndψευδοισθεψευδ·οισθε
3rdψευδοιντοψευδ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndψευδουψευδ·ου
3rdψευδεσθωψευδ·εσθω
Pl1st
2ndψευδεσθε[GNT]ψευδ·εσθε
3rdψευδεσθωσαν, ψευδεσθωνψευδ·εσθωσαν, ψευδ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ψευδεσθαι[LXX]​ψευδ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψευδομενηψευδομενεψευδ·ομεν·ηψευδ·ομεν·ε
Nomψευδομενος[LXX]ψευδ·ομεν·ος
Accψευδομενηνψευδομενονψευδ·ομεν·ηνψευδ·ομεν·ον
Datψευδομενῃψευδομενῳψευδ·ομεν·ῃψευδ·ομεν·ῳ
Genψευδομενηςψευδομενουψευδ·ομεν·ηςψευδ·ομεν·ου
PlVocψευδομεναιψευδομενοι[GNT]ψευδομεναψευδ·ομεν·αιψευδ·ομεν·οιψευδ·ομεν·α
Nom
Accψευδομεναςψευδομενουςψευδ·ομεν·αςψευδ·ομεν·ους
Datψευδομεναιςψευδομενοιςψευδ·ομεν·αιςψευδ·ομεν·οις
Genψευδομενωνψευδομενωνψευδ·ομεν·ωνψευδ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεψευδομηνε·ψευδ·ομην
2ndεψευδουε·ψευδ·ου
3rdεψευδετοε·ψευδ·ετο
Pl1stεψευδομεθαε·ψευδ·ομεθα
2ndεψευδεσθεε·ψευδ·εσθε
3rdεψευδοντοε·ψευδ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψευσομαι[LXX]ψευδ·σομαι
2ndψευσῃ[LXX], ψευσει, ψευσεσαιψευδ·σῃ, ψευδ·σει classical, ψευδ·σεσαι alt
3rdψευσεται[LXX]ψευδ·σεται
Pl1stψευσομεθαψευδ·σομεθα
2ndψευσεσθε[LXX]ψευδ·σεσθε
3rdψευσονται[LXX]ψευδ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψευσοιμηνψευδ·σοιμην
2ndψευσοιοψευδ·σοιο
3rdψευσοιτοψευδ·σοιτο
Pl1stψευσοιμεθαψευδ·σοιμεθα
2ndψευσοισθεψευδ·σοισθε
3rdψευσοιντοψευδ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ψευσεσθαι​ψευδ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψευσομενηψευσομενεψευδ·σομεν·ηψευδ·σομεν·ε
Nomψευσομενοςψευδ·σομεν·ος
Accψευσομενηνψευσομενονψευδ·σομεν·ηνψευδ·σομεν·ον
Datψευσομενῃψευσομενῳψευδ·σομεν·ῃψευδ·σομεν·ῳ
Genψευσομενηςψευσομενουψευδ·σομεν·ηςψευδ·σομεν·ου
PlVocψευσομεναιψευσομενοιψευσομεναψευδ·σομεν·αιψευδ·σομεν·οιψευδ·σομεν·α
Nom
Accψευσομεναςψευσομενουςψευδ·σομεν·αςψευδ·σομεν·ους
Datψευσομεναιςψευσομενοιςψευδ·σομεν·αιςψευδ·σομεν·οις
Genψευσομενωνψευσομενωνψευδ·σομεν·ωνψευδ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεψευσαμην[LXX]ε·ψευδ·σαμην
2ndεψευσω[GNT][LXX]ε·ψευδ·σω
3rdεψευσατο[LXX]ε·ψευδ·σατο
Pl1stεψευσαμεθα[LXX]ε·ψευδ·σαμεθα
2ndεψευσασθεε·ψευδ·σασθε
3rdεψευσαντο[LXX]ε·ψευδ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψευσωμαιψευδ·σωμαι
2ndψευσῃ[LXX]ψευδ·σῃ
3rdψευσηται[LXX]ψευδ·σηται
Pl1stψευσωμεθαψευδ·σωμεθα
2ndψευσησθε[LXX]ψευδ·σησθε
3rdψευσωνται[LXX]ψευδ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stψευσαιμηνψευδ·σαιμην
2ndψευσαιοψευδ·σαιο
3rdψευσαιτοψευδ·σαιτο
Pl1stψευσαιμεθαψευδ·σαιμεθα
2ndψευσαισθεψευδ·σαισθε
3rdψευσαιντοψευδ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndψευσαιψευδ·σαι
3rdψευσασθωψευδ·σασθω
Pl1st
2ndψευσασθεψευδ·σασθε
3rdψευσασθωσαν, ψευσασθωνψευδ·σασθωσαν, ψευδ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ψευσασθαι[GNT]​ψευδ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψευσαμενηψευσαμενεψευδ·σαμεν·ηψευδ·σαμεν·ε
Nomψευσαμενοςψευδ·σαμεν·ος
Accψευσαμενηνψευσαμενονψευδ·σαμεν·ηνψευδ·σαμεν·ον
Datψευσαμενῃψευσαμενῳψευδ·σαμεν·ῃψευδ·σαμεν·ῳ
Genψευσαμενηςψευσαμενουψευδ·σαμεν·ηςψευδ·σαμεν·ου
PlVocψευσαμεναιψευσαμενοιψευσαμεναψευδ·σαμεν·αιψευδ·σαμεν·οιψευδ·σαμεν·α
Nom
Accψευσαμεναςψευσαμενουςψευδ·σαμεν·αςψευδ·σαμεν·ους
Datψευσαμεναιςψευσαμενοιςψευδ·σαμεν·αιςψευδ·σαμεν·οις
Genψευσαμενωνψευσαμενωνψευδ·σαμεν·ωνψευδ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεψευσμαιεψευδ·μαι
2ndεψευσαι[LXX]εψευδ·σαι
3rdεψευσταιεψευδ·ται
Pl1stεψευσμεθαεψευδ·μεθα
2ndεψευσθεεψευδ·σθε
3rdεψευδνταιεψευδ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεψευσομαιεψευδ·σομαι
2ndεψευσῃ, εψευσειεψευδ·σῃ, εψευδ·σει classical
3rdεψευσεταιεψευδ·σεται
Pl1stεψευσομεθαεψευδ·σομεθα
2ndεψευσεσθεεψευδ·σεσθε
3rdεψευσονταιεψευδ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεψευσοιμηνεψευδ·σοιμην
2ndεψευσοιοεψευδ·σοιο
3rdεψευσοιτοεψευδ·σοιτο
Pl1stεψευσοιμεθαεψευδ·σοιμεθα
2ndεψευσοισθεεψευδ·σοισθε
3rdεψευσοιντοεψευδ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεψευσοεψευδ·σο
3rdεψευσθωεψευδ·σθω
Pl1st
2ndεψευσθεεψευδ·σθε
3rdεψευσθωσαν, εψευσθωνεψευδ·σθωσαν, εψευδ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εψευσθαι​εψευδ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εψευσεσθαι​εψευδ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεψευσμενηεψευσμενεεψευδ·μεν·ηεψευδ·μεν·ε
Nomεψευσμενοςεψευδ·μεν·ος
Accεψευσμενηνεψευσμενονεψευδ·μεν·ηνεψευδ·μεν·ον
Datεψευσμενῃεψευσμενῳεψευδ·μεν·ῃεψευδ·μεν·ῳ
Genεψευσμενηςεψευσμενουεψευδ·μεν·ηςεψευδ·μεν·ου
PlVocεψευσμεναιεψευσμενοιεψευσμεναεψευδ·μεν·αιεψευδ·μεν·οιεψευδ·μεν·α
Nom
Accεψευσμεναςεψευσμενουςεψευδ·μεν·αςεψευδ·μεν·ους
Datεψευσμεναιςεψευσμενοιςεψευδ·μεν·αιςεψευδ·μεν·οις
Genεψευσμενωνεψευσμενωνεψευδ·μεν·ωνεψευδ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεψευσμηνε·εψευδ·μην
2ndεψευσοε·εψευδ·σο
3rdεψευστοε·εψευδ·το
Pl1stεψευσμεθαε·εψευδ·μεθα
2ndεψευσθεε·εψευδ·σθε
3rdεψευδντοε·εψευδ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεψευσθηνε·ψευδ·θην
2ndεψευσθηςε·ψευδ·θης
3rdεψευσθηε·ψευδ·θη
Pl1stεψευσθημενε·ψευδ·θημεν
2ndεψευσθητεε·ψευδ·θητε
3rdεψευσθησανε·ψευδ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stψευσθησομαιψευδ·θησομαι
2ndψευσθησῃ, ψευσθησειψευδ·θησῃ, ψευδ·θησει classical
3rdψευσθησεταιψευδ·θησεται
Pl1stψευσθησομεθαψευδ·θησομεθα
2ndψευσθησεσθεψευδ·θησεσθε
3rdψευσθησονταιψευδ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stψευσθωψευδ·θω
2ndψευσθῃςψευδ·θῃς
3rdψευσθῃψευδ·θῃ
Pl1stψευσθωμενψευδ·θωμεν
2ndψευσθητεψευδ·θητε
3rdψευσθωσιν, ψευσθωσιψευδ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stψευσθειηνψευδ·θειην
2ndψευσθειηςψευδ·θειης
3rdψευσθειηψευδ·θειη
Pl1stψευσθειημεν, ψευσθειμενψευδ·θειημεν, ψευδ·θειμεν classical
2ndψευσθειητε, ψευσθειτεψευδ·θειητε, ψευδ·θειτε classical
3rdψευσθειησαν, ψευσθειενψευδ·θειησαν, ψευδ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stψευσθησοιμηνψευδ·θησοιμην
2ndψευσθησοιοψευδ·θησοιο
3rdψευσθησοιτοψευδ·θησοιτο
Pl1stψευσθησοιμεθαψευδ·θησοιμεθα
2ndψευσθησοισθεψευδ·θησοισθε
3rdψευσθησοιντοψευδ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndψευσθητιψευδ·θητι
3rdψευσθητωψευδ·θητω
Pl1st
2ndψευσθητεψευδ·θητε
3rdψευσθητωσαν, ψευσθεντωνψευδ·θητωσαν, ψευδ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ψευσθηναι​ψευδ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ψευσθησεσθαι​ψευδ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψευσθεισαψευσθειςψευσθενψευδ·θεισ·αψευδ·θει[ντ]·ςψευδ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accψευσθεισανψευσθενταψευδ·θεισ·ανψευδ·θε[ι]ντ·α
Datψευσθεισῃψευσθεντιψευδ·θεισ·ῃψευδ·θε[ι]ντ·ι
Genψευσθεισηςψευσθεντοςψευδ·θεισ·ηςψευδ·θε[ι]ντ·ος
PlVocψευσθεισαιψευσθεντες[LXX]ψευσθενταψευδ·θεισ·αιψευδ·θε[ι]ντ·εςψευδ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accψευσθεισαςψευσθενταςψευδ·θεισ·αςψευδ·θε[ι]ντ·ας
Datψευσθεισαιςψευσθεισι, ψευσθεισινψευδ·θεισ·αιςψευδ·θει[ντ]·σι(ν)
Genψευσθεισωνψευσθεντωνψευδ·θεισ·ωνψευδ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocψευσθησομενηψευσθησομενεψευδ·θησομεν·ηψευδ·θησομεν·ε
Nomψευσθησομενοςψευδ·θησομεν·ος
Accψευσθησομενηνψευσθησομενονψευδ·θησομεν·ηνψευδ·θησομεν·ον
Datψευσθησομενῃψευσθησομενῳψευδ·θησομεν·ῃψευδ·θησομεν·ῳ
Genψευσθησομενηςψευσθησομενουψευδ·θησομεν·ηςψευδ·θησομεν·ου
PlVocψευσθησομεναιψευσθησομενοιψευσθησομεναψευδ·θησομεν·αιψευδ·θησομεν·οιψευδ·θησομεν·α
Nom
Accψευσθησομεναςψευσθησομενουςψευδ·θησομεν·αςψευδ·θησομεν·ους
Datψευσθησομεναιςψευσθησομενοιςψευδ·θησομεν·αιςψευδ·θησομεν·οις
Genψευσθησομενωνψευσθησομενωνψευδ·θησομεν·ωνψευδ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 08-Mar-2021 07:16:06 EST