ψαλμος • YALMOS • psalmos

Search: ψαλμον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ψαλμονψαλμόςψαλμ·ον(mas) acc sg

ψαλμός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocψαλμεψαλμ·ε
Nomψαλμος[LXX]ψαλμ·ος
Accψαλμον[GNT][LXX]ψαλμ·ον
Datψαλμῳ[GNT]ψαλμ·ῳ
Genψαλμου[LXX]ψαλμ·ου
PlVocψαλμοι[LXX]ψαλμ·οι
Nom
Accψαλμουςψαλμ·ους
Datψαλμοις[GNT][LXX]ψαλμ·οις
Genψαλμων[GNT][LXX]ψαλμ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Jan-2021 15:56:09 EST