χεω • CEW XEW • cheō

Search: χεει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χεει; χεει; χεει; χεειχέωχε·ει; χε(ε)·[σ]ει; χε·ει; χε(ε)·[σ]ειpres act ind 3rd sg; fut act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χεειχέωχε·ειpres act ind 3rd sg
χεειχέωχε(ε)·[σ]ειfut act ind 3rd sg
χεειχέωχε·ειpres mp ind 2nd sg classical
χεειχέωχε(ε)·[σ]ειfut mp ind 2nd sg classical

χέω [LXX] (χε-, χε(ε)·[σ]-, -, -, κεχυ-, χυ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχεωχε·ωχεομαιχε·ομαι
2ndχεειςχε·ειςχεῃ, χεει[LXX], χεεσαιχε·ῃ, χε·ει classical, χε·εσαι alt
3rdχεει[LXX]χε·ειχεεται, χειται[LXX]χε·εται, irreg. χ(ε)·εται (for χε·εται > χεεται)
Pl1stχεομενχε·ομενχεομεθαχε·ομεθα
2ndχεετεχε·ετεχεεσθεχε·εσθε
3rdχεουσιν, χεουσιχε·ουσι(ν)χεονταιχε·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχεωχε·ωχεωμαιχε·ωμαι
2ndχεῃςχε·ῃςχεῃχε·ῃ
3rdχεῃχε·ῃχεηταιχε·ηται
Pl1stχεωμενχε·ωμενχεωμεθαχε·ωμεθα
2ndχεητεχε·ητεχεησθεχε·ησθε
3rdχεωσιν, χεωσιχε·ωσι(ν)χεωνταιχε·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχεοιμιχε·οιμιχεοιμηνχε·οιμην
2ndχεοιςχε·οιςχεοιοχε·οιο
3rdχεοιχε·οιχεοιτοχε·οιτο
Pl1stχεοιμενχε·οιμενχεοιμεθαχε·οιμεθα
2ndχεοιτεχε·οιτεχεοισθεχε·οισθε
3rdχεοιεν, χεοισανχε·οιεν, χε·οισαν altχεοιντοχε·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndχεεχε·εχεουχε·ου
3rdχεετωχε·ετωχεεσθωχε·εσθω
Pl1st
2ndχεετεχε·ετεχεεσθεχε·εσθε
3rdχεετωσαν, χεοντωνχε·ετωσαν, χε·οντων classicalχεεσθωσαν, χεεσθωνχε·εσθωσαν, χε·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
χεειν​χε·ειν​χεεσθαι​χε·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχεουσαχεονχε·ουσ·αχε·ο[υ]ν[τ]
Nomχεωνχε·ο[υ]ν[τ]·^
Accχεουσανχεονταχε·ουσ·ανχε·ο[υ]ντ·α
Datχεουσῃχεοντιχε·ουσ·ῃχε·ο[υ]ντ·ι
Genχεουσηςχεοντοςχε·ουσ·ηςχε·ο[υ]ντ·ος
PlVocχεουσαιχεοντεςχεονταχε·ουσ·αιχε·ο[υ]ντ·εςχε·ο[υ]ντ·α
Nom
Accχεουσαςχεονταςχε·ουσ·αςχε·ο[υ]ντ·ας
Datχεουσαιςχεουσι, χεουσινχε·ουσ·αιςχε·ου[ντ]·σι(ν)
Genχεουσωνχεοντωνχε·ουσ·ωνχε·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχεομενηχεομενεχε·ομεν·ηχε·ομεν·ε
Nomχεομενοςχε·ομεν·ος
Accχεομενηνχεομενονχε·ομεν·ηνχε·ομεν·ον
Datχεομενῃχεομενῳχε·ομεν·ῃχε·ομεν·ῳ
Genχεομενηςχεομενουχε·ομεν·ηςχε·ομεν·ου
PlVocχεομεναιχεομενοιχεομεναχε·ομεν·αιχε·ομεν·οιχε·ομεν·α
Nom
Accχεομεναςχεομενουςχε·ομεν·αςχε·ομεν·ους
Datχεομεναιςχεομενοιςχε·ομεν·αιςχε·ομεν·οις
Genχεομενωνχεομενωνχε·ομεν·ωνχε·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεχεονε·χε·ονεχεομηνε·χε·ομην
2ndεχεεςε·χε·εςεχεουε·χε·ου
3rdεχεεν, εχεεε·χε·ε(ν)εχεετοε·χε·ετο
Pl1stεχεομενε·χε·ομενεχεομεθαε·χε·ομεθα
2ndεχεετεε·χε·ετεεχεεσθεε·χε·εσθε
3rdεχεον, εχεοσανε·χε·ον, ε·χε·οσαν altεχεοντο[LXX]ε·χε·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχεωχε(ε)·[σ]ωχεουμαιχε(ε)·[σ]ομαι
2ndχεειςχε(ε)·[σ]ειςχεῃ, χεει[LXX], χεεισαιχε(ε)·[σ]ῃ, χε(ε)·[σ]ει classical, χε(ε)·[σ]εσαι alt
3rdχεει[LXX]χε(ε)·[σ]ειχεειταιχε(ε)·[σ]εται
Pl1stχεουμενχε(ε)·[σ]ομενχεουμεθαχε(ε)·[σ]ομεθα
2ndχεειτεχε(ε)·[σ]ετεχεεισθεχε(ε)·[σ]εσθε
3rdχεουσιν, χεουσιχε(ε)·[σ]ουσι(ν)χεουνταιχε(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχεοιμιχε(ε)·[σ]οιμιχεοιμηνχε(ε)·[σ]οιμην
2ndχεοιςχε(ε)·[σ]οιςχεοιοχε(ε)·[σ]οιο
3rdχεοιχε(ε)·[σ]οιχεοιτοχε(ε)·[σ]οιτο
Pl1stχεοιμενχε(ε)·[σ]οιμενχεοιμεθαχε(ε)·[σ]οιμεθα
2ndχεοιτεχε(ε)·[σ]οιτεχεοισθεχε(ε)·[σ]οισθε
3rdχεοιενχε(ε)·[σ]οιενχεοιντοχε(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
χεειν​χε(ε)·[σ]ειν​χεεισθαι​χε(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχεουσαχεουνχε(ε)·[σ]ουσ·αχε(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomχεωνχε(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accχεουσανχεουνταχε(ε)·[σ]ουσ·ανχε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datχεουσῃχεουντιχε(ε)·[σ]ουσ·ῃχε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genχεουσηςχεουντοςχε(ε)·[σ]ουσ·ηςχε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocχεουσαιχεουντεςχεουνταχε(ε)·[σ]ουσ·αιχε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςχε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accχεουσαςχεουνταςχε(ε)·[σ]ουσ·αςχε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datχεουσαιςχεουσι, χεουσινχε(ε)·[σ]ουσ·αιςχε(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genχεουσωνχεουντωνχε(ε)·[σ]ουσ·ωνχε(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχεουμενηχεουμενεχε(ε)·[σ]ομεν·ηχε(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomχεουμενοςχε(ε)·[σ]ομεν·ος
Accχεουμενηνχεουμενονχε(ε)·[σ]ομεν·ηνχε(ε)·[σ]ομεν·ον
Datχεουμενῃχεουμενῳχε(ε)·[σ]ομεν·ῃχε(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genχεουμενηςχεουμενουχε(ε)·[σ]ομεν·ηςχε(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocχεουμεναιχεουμενοιχεουμεναχε(ε)·[σ]ομεν·αιχε(ε)·[σ]ομεν·οιχε(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accχεουμεναςχεουμενουςχε(ε)·[σ]ομεν·αςχε(ε)·[σ]ομεν·ους
Datχεουμεναιςχεουμενοιςχε(ε)·[σ]ομεν·αιςχε(ε)·[σ]ομεν·οις
Genχεουμενωνχεουμενωνχε(ε)·[σ]ομεν·ωνχε(ε)·[σ]ομεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχυμαικεχυ·μαι
2ndκεχυσαικεχυ·σαι
3rdκεχυται[LXX]κεχυ·ται
Pl1stκεχυμεθακεχυ·μεθα
2ndκεχυσθεκεχυ·σθε
3rdκεχυνταικεχυ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχυσομαικεχυ·σομαι
2ndκεχυσῃ, κεχυσεικεχυ·σῃ, κεχυ·σει classical
3rdκεχυσεταικεχυ·σεται
Pl1stκεχυσομεθακεχυ·σομεθα
2ndκεχυσεσθεκεχυ·σεσθε
3rdκεχυσονταικεχυ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχυσοιμηνκεχυ·σοιμην
2ndκεχυσοιοκεχυ·σοιο
3rdκεχυσοιτοκεχυ·σοιτο
Pl1stκεχυσοιμεθακεχυ·σοιμεθα
2ndκεχυσοισθεκεχυ·σοισθε
3rdκεχυσοιντοκεχυ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεχυσοκεχυ·σο
3rdκεχυσθωκεχυ·σθω
Pl1st
2ndκεχυσθεκεχυ·σθε
3rdκεχυσθωσαν, κεχυσθωνκεχυ·σθωσαν, κεχυ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεχυσθαι​κεχυ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεχυσεσθαι​κεχυ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεχυμενηκεχυμενεκεχυ·μεν·ηκεχυ·μεν·ε
Nomκεχυμενοςκεχυ·μεν·ος
Accκεχυμενηνκεχυμενονκεχυ·μεν·ηνκεχυ·μεν·ον
Datκεχυμενῃκεχυμενῳ[LXX]κεχυ·μεν·ῃκεχυ·μεν·ῳ
Genκεχυμενηςκεχυμενουκεχυ·μεν·ηςκεχυ·μεν·ου
PlVocκεχυμεναικεχυμενοικεχυμενακεχυ·μεν·αικεχυ·μεν·οικεχυ·μεν·α
Nom
Accκεχυμεναςκεχυμενουςκεχυ·μεν·αςκεχυ·μεν·ους
Datκεχυμεναιςκεχυμενοιςκεχυ·μεν·αιςκεχυ·μεν·οις
Genκεχυμενωνκεχυμενωνκεχυ·μεν·ωνκεχυ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεχυμηνε·κεχυ·μην
2ndεκεχυσοε·κεχυ·σο
3rdεκεχυτοε·κεχυ·το
Pl1stεκεχυμεθαε·κεχυ·μεθα
2ndεκεχυσθεε·κεχυ·σθε
3rdεκεχυντοε·κεχυ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχυμην[ε]·κεχυ·μην
2ndκεχυσο[ε]·κεχυ·σο
3rdκεχυτο[ε]·κεχυ·το
Pl1stκεχυμεθα[ε]·κεχυ·μεθα
2ndκεχυσθε[ε]·κεχυ·σθε
3rdκεχυντο[ε]·κεχυ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεχυθηνε·χυ·θην
2ndεχυθηςε·χυ·θης
3rdεχυθηε·χυ·θη
Pl1stεχυθημενε·χυ·θημεν
2ndεχυθητεε·χυ·θητε
3rdεχυθησανε·χυ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stχυθησομαιχυ·θησομαι
2ndχυθησῃ, χυθησειχυ·θησῃ, χυ·θησει classical
3rdχυθησεται[LXX]χυ·θησεται
Pl1stχυθησομεθαχυ·θησομεθα
2ndχυθησεσθεχυ·θησεσθε
3rdχυθησονταιχυ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stχυθωχυ·θω
2ndχυθῃςχυ·θῃς
3rdχυθῃχυ·θῃ
Pl1stχυθωμενχυ·θωμεν
2ndχυθητεχυ·θητε
3rdχυθωσιν, χυθωσιχυ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stχυθειηνχυ·θειην
2ndχυθειηςχυ·θειης
3rdχυθειηχυ·θειη
Pl1stχυθειημεν, χυθειμενχυ·θειημεν, χυ·θειμεν classical
2ndχυθειητε, χυθειτεχυ·θειητε, χυ·θειτε classical
3rdχυθειησαν, χυθειενχυ·θειησαν, χυ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stχυθησοιμηνχυ·θησοιμην
2ndχυθησοιοχυ·θησοιο
3rdχυθησοιτοχυ·θησοιτο
Pl1stχυθησοιμεθαχυ·θησοιμεθα
2ndχυθησοισθεχυ·θησοισθε
3rdχυθησοιντοχυ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndχυθητιχυ·θητι
3rdχυθητωχυ·θητω
Pl1st
2ndχυθητεχυ·θητε
3rdχυθητωσαν, χυθεντωνχυ·θητωσαν, χυ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
χυθηναι​χυ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
χυθησεσθαι​χυ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχυθεισαχυθειςχυθενχυ·θεισ·αχυ·θει[ντ]·ςχυ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accχυθεισανχυθενταχυ·θεισ·ανχυ·θε[ι]ντ·α
Datχυθεισῃχυθεντιχυ·θεισ·ῃχυ·θε[ι]ντ·ι
Genχυθεισηςχυθεντοςχυ·θεισ·ηςχυ·θε[ι]ντ·ος
PlVocχυθεισαιχυθεντεςχυθενταχυ·θεισ·αιχυ·θε[ι]ντ·εςχυ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accχυθεισαςχυθενταςχυ·θεισ·αςχυ·θε[ι]ντ·ας
Datχυθεισαιςχυθεισι, χυθεισινχυ·θεισ·αιςχυ·θει[ντ]·σι(ν)
Genχυθεισωνχυθεντωνχυ·θεισ·ωνχυ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχυθησομενηχυθησομενεχυ·θησομεν·ηχυ·θησομεν·ε
Nomχυθησομενοςχυ·θησομεν·ος
Accχυθησομενηνχυθησομενονχυ·θησομεν·ηνχυ·θησομεν·ον
Datχυθησομενῃχυθησομενῳχυ·θησομεν·ῃχυ·θησομεν·ῳ
Genχυθησομενηςχυθησομενουχυ·θησομεν·ηςχυ·θησομεν·ου
PlVocχυθησομεναιχυθησομενοιχυθησομεναχυ·θησομεν·αιχυ·θησομεν·οιχυ·θησομεν·α
Nom
Accχυθησομεναςχυθησομενουςχυ·θησομεν·αςχυ·θησομεν·ους
Datχυθησομεναιςχυθησομενοιςχυ·θησομεν·αιςχυ·θησομεν·οις
Genχυθησομενωνχυθησομενωνχυ·θησομεν·ωνχυ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 22:47:36 EST