χρῃζω • CRHiZW XRHiZW • chrē(i)zō

Search: χρῃζετε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χρῃζετε; χρῃζετεχρῄζωχρῃζ·ετε; χρῃζ·ετεpres act imp 2nd pl; pres act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χρῃζετεχρῄζωχρῃζ·ετεpres act imp 2nd pl
χρῃζετεχρῄζωχρῃζ·ετεpres act ind 2nd pl

χρῄζω (χρῃζ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχρῃζωχρῃζ·ωχρῃζομαιχρῃζ·ομαι
2ndχρῃζειςχρῃζ·ειςχρῃζῃ[GNT], χρῃζει[GNT], χρῃζεσαιχρῃζ·ῃ, χρῃζ·ει classical, χρῃζ·εσαι alt
3rdχρῃζει[GNT]χρῃζ·ειχρῃζεταιχρῃζ·εται
Pl1stχρῃζομεν[GNT]χρῃζ·ομενχρῃζομεθαχρῃζ·ομεθα
2ndχρῃζετε[GNT][LXX]χρῃζ·ετεχρῃζεσθεχρῃζ·εσθε
3rdχρῃζουσιν, χρῃζουσιχρῃζ·ουσι(ν)χρῃζονταιχρῃζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχρῃζωχρῃζ·ωχρῃζωμαιχρῃζ·ωμαι
2ndχρῃζῃςχρῃζ·ῃςχρῃζῃ[GNT]χρῃζ·ῃ
3rdχρῃζῃ[GNT]χρῃζ·ῃχρῃζηταιχρῃζ·ηται
Pl1stχρῃζωμενχρῃζ·ωμενχρῃζωμεθαχρῃζ·ωμεθα
2ndχρῃζητεχρῃζ·ητεχρῃζησθεχρῃζ·ησθε
3rdχρῃζωσιν, χρῃζωσιχρῃζ·ωσι(ν)χρῃζωνταιχρῃζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχρῃζοιμιχρῃζ·οιμιχρῃζοιμηνχρῃζ·οιμην
2ndχρῃζοιςχρῃζ·οιςχρῃζοιοχρῃζ·οιο
3rdχρῃζοιχρῃζ·οιχρῃζοιτοχρῃζ·οιτο
Pl1stχρῃζοιμενχρῃζ·οιμενχρῃζοιμεθαχρῃζ·οιμεθα
2ndχρῃζοιτεχρῃζ·οιτεχρῃζοισθεχρῃζ·οισθε
3rdχρῃζοιεν, χρῃζοισανχρῃζ·οιεν, χρῃζ·οισαν altχρῃζοιντοχρῃζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndχρῃζεχρῃζ·εχρῃζουχρῃζ·ου
3rdχρῃζετωχρῃζ·ετωχρῃζεσθωχρῃζ·εσθω
Pl1st
2ndχρῃζετε[GNT][LXX]χρῃζ·ετεχρῃζεσθεχρῃζ·εσθε
3rdχρῃζετωσαν, χρῃζοντωνχρῃζ·ετωσαν, χρῃζ·οντων classicalχρῃζεσθωσαν, χρῃζεσθωνχρῃζ·εσθωσαν, χρῃζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
χρῃζειν​χρῃζ·ειν​χρῃζεσθαι​χρῃζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρῃζουσαχρῃζονχρῃζ·ουσ·αχρῃζ·ο[υ]ν[τ]
Nomχρῃζωνχρῃζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accχρῃζουσανχρῃζονταχρῃζ·ουσ·ανχρῃζ·ο[υ]ντ·α
Datχρῃζουσῃχρῃζοντιχρῃζ·ουσ·ῃχρῃζ·ο[υ]ντ·ι
Genχρῃζουσηςχρῃζοντοςχρῃζ·ουσ·ηςχρῃζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocχρῃζουσαιχρῃζοντεςχρῃζονταχρῃζ·ουσ·αιχρῃζ·ο[υ]ντ·εςχρῃζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accχρῃζουσαςχρῃζονταςχρῃζ·ουσ·αςχρῃζ·ο[υ]ντ·ας
Datχρῃζουσαιςχρῃζουσι, χρῃζουσινχρῃζ·ουσ·αιςχρῃζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genχρῃζουσωνχρῃζοντωνχρῃζ·ουσ·ωνχρῃζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρῃζομενηχρῃζομενεχρῃζ·ομεν·ηχρῃζ·ομεν·ε
Nomχρῃζομενοςχρῃζ·ομεν·ος
Accχρῃζομενηνχρῃζομενονχρῃζ·ομεν·ηνχρῃζ·ομεν·ον
Datχρῃζομενῃχρῃζομενῳχρῃζ·ομεν·ῃχρῃζ·ομεν·ῳ
Genχρῃζομενηςχρῃζομενουχρῃζ·ομεν·ηςχρῃζ·ομεν·ου
PlVocχρῃζομεναιχρῃζομενοιχρῃζομεναχρῃζ·ομεν·αιχρῃζ·ομεν·οιχρῃζ·ομεν·α
Nom
Accχρῃζομεναςχρῃζομενουςχρῃζ·ομεν·αςχρῃζ·ομεν·ους
Datχρῃζομεναιςχρῃζομενοιςχρῃζ·ομεν·αιςχρῃζ·ομεν·οις
Genχρῃζομενωνχρῃζομενωνχρῃζ·ομεν·ωνχρῃζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεχρῃζονε·χρῃζ·ονεχρῃζομηνε·χρῃζ·ομην
2ndεχρῃζεςε·χρῃζ·εςεχρῃζουε·χρῃζ·ου
3rdεχρῃζεν, εχρῃζεε·χρῃζ·ε(ν)εχρῃζετοε·χρῃζ·ετο
Pl1stεχρῃζομενε·χρῃζ·ομενεχρῃζομεθαε·χρῃζ·ομεθα
2ndεχρῃζετεε·χρῃζ·ετεεχρῃζεσθεε·χρῃζ·εσθε
3rdεχρῃζον, εχρῃζοσανε·χρῃζ·ον, ε·χρῃζ·οσαν altεχρῃζοντοε·χρῃζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 00:06:52 EST