χριω • CRIW XRIW • chriō

Search: χρισεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χρισειςχρίωχρι·σειςfut act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χρισειςχρίωχρι·σειςfut act ind 2nd sg

χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχριωχρι·ωχριομαιχρι·ομαι
2ndχριειςχρι·ειςχριῃ, χριει, χριεσαιχρι·ῃ, χρι·ει classical, χρι·εσαι alt
3rdχριειχρι·ειχριεταιχρι·εται
Pl1stχριομενχρι·ομενχριομεθαχρι·ομεθα
2ndχριετε[LXX]χρι·ετεχριεσθεχρι·εσθε
3rdχριουσιν[LXX], χριουσιχρι·ουσι(ν), χρι·ουσι(ν)χριονταιχρι·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχριωχρι·ωχριωμαιχρι·ωμαι
2ndχριῃςχρι·ῃςχριῃχρι·ῃ
3rdχριῃχρι·ῃχριηταιχρι·ηται
Pl1stχριωμενχρι·ωμενχριωμεθαχρι·ωμεθα
2ndχριητεχρι·ητεχριησθεχρι·ησθε
3rdχριωσιν, χριωσιχρι·ωσι(ν)χριωνταιχρι·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχριοιμιχρι·οιμιχριοιμηνχρι·οιμην
2ndχριοιςχρι·οιςχριοιοχρι·οιο
3rdχριοιχρι·οιχριοιτοχρι·οιτο
Pl1stχριοιμενχρι·οιμενχριοιμεθαχρι·οιμεθα
2ndχριοιτεχρι·οιτεχριοισθεχρι·οισθε
3rdχριοιεν, χριοισανχρι·οιεν, χρι·οισαν altχριοιντοχρι·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndχριεχρι·εχριουχρι·ου
3rdχριετωχρι·ετωχριεσθωχρι·εσθω
Pl1st
2ndχριετε[LXX]χρι·ετεχριεσθεχρι·εσθε
3rdχριετωσαν, χριοντωνχρι·ετωσαν, χρι·οντων classicalχριεσθωσαν, χριεσθωνχρι·εσθωσαν, χρι·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
χριειν[LXX]​χρι·εινχριεσθαι​χρι·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχριουσαχριονχρι·ουσ·αχρι·ο[υ]ν[τ]
Nomχριων[LXX]χρι·ο[υ]ν[τ]·^
Accχριουσανχριονταχρι·ουσ·ανχρι·ο[υ]ντ·α
Datχριουσῃχριοντιχρι·ουσ·ῃχρι·ο[υ]ντ·ι
Genχριουσηςχριοντοςχρι·ουσ·ηςχρι·ο[υ]ντ·ος
PlVocχριουσαιχριοντεςχριονταχρι·ουσ·αιχρι·ο[υ]ντ·εςχρι·ο[υ]ντ·α
Nom
Accχριουσαςχριονταςχρι·ουσ·αςχρι·ο[υ]ντ·ας
Datχριουσαιςχριουσι, χριουσιν[LXX]χρι·ουσ·αιςχρι·ου[ντ]·σι(ν), χρι·ου[ντ]·σι(ν)
Genχριουσωνχριοντωνχρι·ουσ·ωνχρι·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχριομενηχριομενεχρι·ομεν·ηχρι·ομεν·ε
Nomχριομενοςχρι·ομεν·ος
Accχριομενηνχριομενονχρι·ομεν·ηνχρι·ομεν·ον
Datχριομενῃχριομενῳχρι·ομεν·ῃχρι·ομεν·ῳ
Genχριομενηςχριομενουχρι·ομεν·ηςχρι·ομεν·ου
PlVocχριομεναιχριομενοι[LXX]χριομεναχρι·ομεν·αιχρι·ομεν·οιχρι·ομεν·α
Nom
Accχριομεναςχριομενουςχρι·ομεν·αςχρι·ομεν·ους
Datχριομεναιςχριομενοιςχρι·ομεν·αιςχρι·ομεν·οις
Genχριομενωνχριομενωνχρι·ομεν·ωνχρι·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεχριονε·χρι·ονεχριομηνε·χρι·ομην
2ndεχριεςε·χρι·εςεχριουε·χρι·ου
3rdεχριεν, εχριεε·χρι·ε(ν)εχριετοε·χρι·ετο
Pl1stεχριομενε·χρι·ομενεχριομεθαε·χρι·ομεθα
2ndεχριετεε·χρι·ετεεχριεσθεε·χρι·εσθε
3rdεχριον, εχριοσανε·χρι·ον, ε·χρι·οσαν altεχριοντοε·χρι·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχρισωχρι·σωχρισομαιχρι·σομαι
2ndχρισεις[LXX]χρι·σειςχρισῃ[LXX], χρισει, χρισεσαιχρι·σῃ, χρι·σει classical, χρι·σεσαι alt
3rdχρισειχρι·σειχρισεταιχρι·σεται
Pl1stχρισομενχρι·σομενχρισομεθαχρι·σομεθα
2ndχρισετεχρι·σετεχρισεσθεχρι·σεσθε
3rdχρισουσιν, χρισουσιχρι·σουσι(ν)χρισονται[LXX]χρι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχρισοιμιχρι·σοιμιχρισοιμηνχρι·σοιμην
2ndχρισοιςχρι·σοιςχρισοιοχρι·σοιο
3rdχρισοιχρι·σοιχρισοιτοχρι·σοιτο
Pl1stχρισοιμενχρι·σοιμενχρισοιμεθαχρι·σοιμεθα
2ndχρισοιτεχρι·σοιτεχρισοισθεχρι·σοισθε
3rdχρισοιενχρι·σοιενχρισοιντοχρι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
χρισειν​χρι·σειν​χρισεσθαι​χρι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρισουσαχρισον[LXX]χρι·σουσ·αχρι·σο[υ]ν[τ]
Nomχρισωνχρι·σο[υ]ν[τ]·^
Accχρισουσανχρισονταχρι·σουσ·ανχρι·σο[υ]ντ·α
Datχρισουσῃχρισοντιχρι·σουσ·ῃχρι·σο[υ]ντ·ι
Genχρισουσηςχρισοντοςχρι·σουσ·ηςχρι·σο[υ]ντ·ος
PlVocχρισουσαιχρισοντεςχρισονταχρι·σουσ·αιχρι·σο[υ]ντ·εςχρι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accχρισουσαςχρισονταςχρι·σουσ·αςχρι·σο[υ]ντ·ας
Datχρισουσαιςχρισουσι, χρισουσινχρι·σουσ·αιςχρι·σου[ντ]·σι(ν)
Genχρισουσωνχρισοντωνχρι·σουσ·ωνχρι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρισομενηχρισομενεχρι·σομεν·ηχρι·σομεν·ε
Nomχρισομενοςχρι·σομεν·ος
Accχρισομενηνχρισομενονχρι·σομεν·ηνχρι·σομεν·ον
Datχρισομενῃχρισομενῳχρι·σομεν·ῃχρι·σομεν·ῳ
Genχρισομενηςχρισομενουχρι·σομεν·ηςχρι·σομεν·ου
PlVocχρισομεναιχρισομενοιχρισομεναχρι·σομεν·αιχρι·σομεν·οιχρι·σομεν·α
Nom
Accχρισομεναςχρισομενουςχρι·σομεν·αςχρι·σομεν·ους
Datχρισομεναιςχρισομενοιςχρι·σομεν·αιςχρι·σομεν·οις
Genχρισομενωνχρισομενωνχρι·σομεν·ωνχρι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεχρισα[LXX]ε·χρι·σαεχρισαμηνε·χρι·σαμην
2ndεχρισας[GNT]ε·χρι·σαςεχρισωε·χρι·σω
3rdεχρισεν[GNT][LXX], εχρισεε·χρι·σε(ν), ε·χρι·σε(ν)εχρισατο[LXX]ε·χρι·σατο
Pl1stεχρισαμεν[LXX]ε·χρι·σαμενεχρισαμεθαε·χρι·σαμεθα
2ndεχρισατεε·χρι·σατεεχρισασθεε·χρι·σασθε
3rdεχρισαν[LXX]ε·χρι·σανεχρισαντοε·χρι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχρισωχρι·σωχρισωμαιχρι·σωμαι
2ndχρισῃς[LXX]χρι·σῃςχρισῃ[LXX]χρι·σῃ
3rdχρισῃ[LXX]χρι·σῃχρισηταιχρι·σηται
Pl1stχρισωμενχρι·σωμενχρισωμεθαχρι·σωμεθα
2ndχρισητεχρι·σητεχρισησθεχρι·σησθε
3rdχρισωσιν[LXX], χρισωσιχρι·σωσι(ν), χρι·σωσι(ν)χρισωνταιχρι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχρισαιμιχρι·σαιμιχρισαιμηνχρι·σαιμην
2ndχρισαις, χρισειαςχρι·σαις, χρι·σειας classicalχρισαιοχρι·σαιο
3rdχρισαι[LXX], χρισειεχρι·σαι, χρι·σειε classicalχρισαιτοχρι·σαιτο
Pl1stχρισαιμενχρι·σαιμενχρισαιμεθαχρι·σαιμεθα
2ndχρισαιτεχρι·σαιτεχρισαισθεχρι·σαισθε
3rdχρισαιεν, χρισαισαν, χρισειαν, χρισειενχρι·σαιεν, χρι·σαισαν alt, χρι·σειαν classical, χρι·σειεν classicalχρισαιντοχρι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndχρισον[LXX]χρι·σονχρισαι[LXX]χρι·σαι
3rdχρισατω[LXX]χρι·σατωχρισασθωχρι·σασθω
Pl1st
2ndχρισατεχρι·σατεχρισασθεχρι·σασθε
3rdχρισατωσαν, χρισαντωνχρι·σατωσαν, χρι·σαντων classicalχρισασθωσαν, χρισασθωνχρι·σασθωσαν, χρι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
χρισαι[LXX]​χρι·σαιχρισασθαι​χρι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρισασαχρισας[GNT]χρισανχρι·σασ·αχρι·σα[ντ]·ςχρι·σαν[τ]
Nom
Accχρισασανχρισανταχρι·σασ·ανχρι·σαντ·α
Datχρισασῃχρισαντιχρι·σασ·ῃχρι·σαντ·ι
Genχρισασηςχρισαντοςχρι·σασ·ηςχρι·σαντ·ος
PlVocχρισασαιχρισαντεςχρισανταχρι·σασ·αιχρι·σαντ·εςχρι·σαντ·α
Nom
Accχρισασαςχρισανταςχρι·σασ·αςχρι·σαντ·ας
Datχρισασαιςχρισασι, χρισασινχρι·σασ·αιςχρι·σα[ντ]·σι(ν)
Genχρισασωνχρισαντωνχρι·σασ·ωνχρι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρισαμενηχρισαμενεχρι·σαμεν·ηχρι·σαμεν·ε
Nomχρισαμενοςχρι·σαμεν·ος
Accχρισαμενηνχρισαμενονχρι·σαμεν·ηνχρι·σαμεν·ον
Datχρισαμενῃχρισαμενῳχρι·σαμεν·ῃχρι·σαμεν·ῳ
Genχρισαμενηςχρισαμενουχρι·σαμεν·ηςχρι·σαμεν·ου
PlVocχρισαμεναιχρισαμενοιχρισαμεναχρι·σαμεν·αιχρι·σαμεν·οιχρι·σαμεν·α
Nom
Accχρισαμεναςχρισαμενουςχρι·σαμεν·αςχρι·σαμεν·ους
Datχρισαμεναιςχρισαμενοιςχρι·σαμεν·αιςχρι·σαμεν·οις
Genχρισαμενωνχρισαμενωνχρι·σαμεν·ωνχρι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχρικα[LXX]κεχρι·κακεχρισμαικεχρισ·μαι
2ndκεχρικας, κεχρικεςκεχρι·κας, κεχρι·κες altκεχρισαικεχρισ·[σ]αι
3rdκεχρικεν[LXX], κεχρικεκεχρι·κε(ν), κεχρι·κε(ν)κεχρισται[LXX]κεχρισ·ται
Pl1stκεχρικαμενκεχρι·καμενκεχρισμεθακεχρισ·μεθα
2ndκεχρικατεκεχρι·κατεκεχρισθεκεχρισ·[σ]θε
3rdκεχρικασιν, κεχρικασι, κεχρικανκεχρι·κασι(ν), κεχρι·καν altκεχριδαταικεχρισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχρισομαικεχρισ·[σ]ομαι
2ndκεχρισῃ, κεχρισεικεχρισ·[σ]ῃ, κεχρισ·[σ]ει classical
3rdκεχρισεταικεχρισ·[σ]εται
Pl1stκεχρισομεθακεχρισ·[σ]ομεθα
2ndκεχρισεσθεκεχρισ·[σ]εσθε
3rdκεχρισονταικεχρισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχρικωκεχρι·κω
2ndκεχρικῃςκεχρι·κῃς
3rdκεχρικῃκεχρι·κῃ
Pl1stκεχρικωμενκεχρι·κωμεν
2ndκεχρικητεκεχρι·κητε
3rdκεχρικωσιν, κεχρικωσικεχρι·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχρικοιμι, κεχρικοιηνκεχρι·κοιμι, κεχρι·κοιην classical
2ndκεχρικοις, κεχρικοιηςκεχρι·κοις, κεχρι·κοιης classical
3rdκεχρικοι, κεχρικοιηκεχρι·κοι, κεχρι·κοιη classical
Pl1stκεχρικοιμενκεχρι·κοιμεν
2ndκεχρικοιτεκεχρι·κοιτε
3rdκεχρικοιενκεχρι·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχρισοιμηνκεχρισ·[σ]οιμην
2ndκεχρισοιοκεχρισ·[σ]οιο
3rdκεχρισοιτοκεχρισ·[σ]οιτο
Pl1stκεχρισοιμεθακεχρισ·[σ]οιμεθα
2ndκεχρισοισθεκεχρισ·[σ]οισθε
3rdκεχρισοιντοκεχρισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεχρικεκεχρι·κεκεχρισοκεχρισ·[σ]ο
3rdκεχρικετωκεχρι·κετωκεχρισθωκεχρισ·[σ]θω
Pl1st
2ndκεχρικετεκεχρι·κετεκεχρισθεκεχρισ·[σ]θε
3rdκεχρικετωσανκεχρι·κετωσανκεχρισθωσαν, κεχρισθωνκεχρισ·[σ]θωσαν, κεχρισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεχρικεναι​κεχρι·κεναι​κεχρισθαι​κεχρισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεχρισεσθαι​κεχρισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεχρικυιακεχρικοςκεχρι·κυι·ακεχρι·κο[τ]·ς
Nomκεχρικωςκεχρι·κο[τ]·^ς
Accκεχρικυιανκεχρικοτακεχρι·κυι·ανκεχρι·κοτ·α
Datκεχρικυιᾳκεχρικοτικεχρι·κυι·ᾳκεχρι·κοτ·ι
Genκεχρικυιαςκεχρικοτοςκεχρι·κυι·αςκεχρι·κοτ·ος
PlVocκεχρικυιαικεχρικοτεςκεχρικοτακεχρι·κυι·αικεχρι·κοτ·εςκεχρι·κοτ·α
Nom
Accκεχρικυιαςκεχρικοταςκεχρι·κυι·αςκεχρι·κοτ·ας
Datκεχρικυιαιςκεχρικοσι, κεχρικοσινκεχρι·κυι·αιςκεχρι·κο[τ]·σι(ν)
Genκεχρικυιωνκεχρικοτωνκεχρι·κυι·ωνκεχρι·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεχρισμενηκεχρισμενεκεχρισ·μεν·ηκεχρισ·μεν·ε
Nomκεχρισμενος[LXX]κεχρισ·μεν·ος
Accκεχρισμενηνκεχρισμενονκεχρισ·μεν·ηνκεχρισ·μεν·ον
Datκεχρισμενῃκεχρισμενῳκεχρισ·μεν·ῃκεχρισ·μεν·ῳ
Genκεχρισμενηςκεχρισμενουκεχρισ·μεν·ηςκεχρισ·μεν·ου
PlVocκεχρισμεναικεχρισμενοικεχρισμενα[LXX]κεχρισ·μεν·αικεχρισ·μεν·οικεχρισ·μεν·α
Nom
Accκεχρισμεναςκεχρισμενουςκεχρισ·μεν·αςκεχρισ·μεν·ους
Datκεχρισμεναιςκεχρισμενοιςκεχρισ·μεν·αιςκεχρισ·μεν·οις
Genκεχρισμενωνκεχρισμενωνκεχρισ·μεν·ωνκεχρισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεχρικειν, εκεχρικηε·κεχρι·κειν, ε·κεχρι·κη classicalεκεχρισμηνε·κεχρισ·μην
2ndεκεχρικεις, εκεχρικηςε·κεχρι·κεις, ε·κεχρι·κης classicalεκεχρισοε·κεχρισ·[σ]ο
3rdεκεχρικειε·κεχρι·κειεκεχριστοε·κεχρισ·το
Pl1stεκεχρικειμεν, εκεχρικεμενε·κεχρι·κειμεν, ε·κεχρι·κεμεν classicalεκεχρισμεθαε·κεχρισ·μεθα
2ndεκεχρικειτε, εκεχρικετεε·κεχρι·κειτε, ε·κεχρι·κετε classicalεκεχρισθεε·κεχρισ·[σ]θε
3rdεκεχρικεισαν, εκεχρικεσανε·κεχρι·κεισαν, ε·κεχρι·κεσαν classicalεκεχριδατοε·κεχρισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχρικειν, κεχρικη[ε]·κεχρι·κειν, [ε]·κεχρι·κη classicalκεχρισμην[ε]·κεχρισ·μην
2ndκεχρικεις, κεχρικης[ε]·κεχρι·κεις, [ε]·κεχρι·κης classicalκεχρισο[ε]·κεχρισ·[σ]ο
3rdκεχρικει[ε]·κεχρι·κεικεχριστο[ε]·κεχρισ·το
Pl1stκεχρικειμεν, κεχρικεμεν[ε]·κεχρι·κειμεν, [ε]·κεχρι·κεμεν classicalκεχρισμεθα[ε]·κεχρισ·μεθα
2ndκεχρικειτε, κεχρικετε[ε]·κεχρι·κειτε, [ε]·κεχρι·κετε classicalκεχρισθε[ε]·κεχρισ·[σ]θε
3rdκεχρικεισαν, κεχρικεσαν[ε]·κεχρι·κεισαν, [ε]·κεχρι·κεσαν classicalκεχριδατο[ε]·κεχρισ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεχρισθηνε·χρισ·θην
2ndεχρισθηςε·χρισ·θης
3rdεχρισθη[LXX]ε·χρισ·θη
Pl1stεχρισθημενε·χρισ·θημεν
2ndεχρισθητεε·χρισ·θητε
3rdεχρισθησανε·χρισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stχρισθησομαιχρισ·θησομαι
2ndχρισθησῃ, χρισθησειχρισ·θησῃ, χρισ·θησει classical
3rdχρισθησεται[LXX]χρισ·θησεται
Pl1stχρισθησομεθαχρισ·θησομεθα
2ndχρισθησεσθεχρισ·θησεσθε
3rdχρισθησονταιχρισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stχρισθωχρισ·θω
2ndχρισθῃςχρισ·θῃς
3rdχρισθῃχρισ·θῃ
Pl1stχρισθωμενχρισ·θωμεν
2ndχρισθητεχρισ·θητε
3rdχρισθωσιν, χρισθωσιχρισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stχρισθειηνχρισ·θειην
2ndχρισθειηςχρισ·θειης
3rdχρισθειηχρισ·θειη
Pl1stχρισθειημεν, χρισθειμενχρισ·θειημεν, χρισ·θειμεν classical
2ndχρισθειητε, χρισθειτεχρισ·θειητε, χρισ·θειτε classical
3rdχρισθειησαν, χρισθειενχρισ·θειησαν, χρισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stχρισθησοιμηνχρισ·θησοιμην
2ndχρισθησοιοχρισ·θησοιο
3rdχρισθησοιτοχρισ·θησοιτο
Pl1stχρισθησοιμεθαχρισ·θησοιμεθα
2ndχρισθησοισθεχρισ·θησοισθε
3rdχρισθησοιντοχρισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndχρισθητιχρισ·θητι
3rdχρισθητωχρισ·θητω
Pl1st
2ndχρισθητεχρισ·θητε
3rdχρισθητωσαν, χρισθεντωνχρισ·θητωσαν, χρισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
χρισθηναι[LXX]​χρισ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
χρισθησεσθαι​χρισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρισθεισαχρισθειςχρισθενχρισ·θεισ·αχρισ·θει[ντ]·ςχρισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accχρισθεισανχρισθενταχρισ·θεισ·ανχρισ·θε[ι]ντ·α
Datχρισθεισῃχρισθεντιχρισ·θεισ·ῃχρισ·θε[ι]ντ·ι
Genχρισθεισηςχρισθεντοςχρισ·θεισ·ηςχρισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocχρισθεισαιχρισθεντεςχρισθενταχρισ·θεισ·αιχρισ·θε[ι]ντ·εςχρισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accχρισθεισαςχρισθενταςχρισ·θεισ·αςχρισ·θε[ι]ντ·ας
Datχρισθεισαιςχρισθεισι, χρισθεισινχρισ·θεισ·αιςχρισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genχρισθεισωνχρισθεντωνχρισ·θεισ·ωνχρισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρισθησομενηχρισθησομενεχρισ·θησομεν·ηχρισ·θησομεν·ε
Nomχρισθησομενοςχρισ·θησομεν·ος
Accχρισθησομενηνχρισθησομενονχρισ·θησομεν·ηνχρισ·θησομεν·ον
Datχρισθησομενῃχρισθησομενῳχρισ·θησομεν·ῃχρισ·θησομεν·ῳ
Genχρισθησομενηςχρισθησομενουχρισ·θησομεν·ηςχρισ·θησομεν·ου
PlVocχρισθησομεναιχρισθησομενοιχρισθησομεναχρισ·θησομεν·αιχρισ·θησομεν·οιχρισ·θησομεν·α
Nom
Accχρισθησομεναςχρισθησομενουςχρισ·θησομεν·αςχρισ·θησομεν·ους
Datχρισθησομεναιςχρισθησομενοιςχρισ·θησομεν·αιςχρισ·θησομεν·οις
Genχρισθησομενωνχρισθησομενωνχρισ·θησομεν·ωνχρισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 23-Nov-2020 14:01:11 EST