χραομαι • CRAOMAI XRAOMAI • chraomai

Search: χρησωμεθα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χρησωμεθαχράομαιχρη·σωμεθα1aor mp sub 1st pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χρησωμεθαχράομαιχρη·σωμεθα1aor mp sub 1st pl

χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχρωμαιχρ(η)·ομαι, χρ(α)·ομαι
2ndχρῃ, χρησαι[GNT][LXX], χρᾳ, χρασαιχρ(η)·ῃ, χρ(η)·ει classical, χρ(η)·εσαι alt, χρ(α)·ῃ, χρ(α)·ει classical, χρ(α)·εσαι alt
3rdχρηται[GNT], χραταιχρ(η)·εται, χρ(α)·εται
Pl1stχρωμεθα[GNT]χρ(η)·ομεθα, χρ(α)·ομεθα
2ndχρησθε, χρασθεχρ(η)·εσθε, χρ(α)·εσθε
3rdχρωνταιχρ(η)·ονται, χρ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχρωμαιχρ(η)·ωμαι, χρ(α)·ωμαι
2ndχρῃ, χρᾳχρ(η)·ῃ, χρ(α)·ῃ
3rdχρηται[GNT], χραταιχρ(η)·ηται, χρ(α)·ηται
Pl1stχρωμεθα[GNT]χρ(η)·ωμεθα, χρ(α)·ωμεθα
2ndχρησθε, χρασθεχρ(η)·ησθε, χρ(α)·ησθε
3rdχρωνταιχρ(η)·ωνται, χρ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχρῳμηνχρ(η)·οιμην, χρ(α)·οιμην
2ndχρῳοχρ(η)·οιο, χρ(α)·οιο
3rdχρῳτοχρ(η)·οιτο, χρ(α)·οιτο
Pl1stχρῳμεθαχρ(η)·οιμεθα, χρ(α)·οιμεθα
2ndχρῳσθεχρ(η)·οισθε, χρ(α)·οισθε
3rdχρῳντοχρ(η)·οιντο, χρ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndχρω[GNT][LXX]χρ(η)·ου, χρ(α)·ου
3rdχρησθω, χρασθωχρ(η)·εσθω, χρ(α)·εσθω
Pl1st
2ndχρησθε, χρασθεχρ(η)·εσθε, χρ(α)·εσθε
3rdχρησθωσαν, χρησθων, χρασθωσαν, χρασθωνχρ(η)·εσθωσαν, χρ(η)·εσθων classical, χρ(α)·εσθωσαν, χρ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
χρησθαι[LXX], χρασθαι[LXX]​χρ(η)·εσθαι, χρ(α)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρωμενηχρωμενεχρ(η)·ομεν·η, χρ(α)·ομεν·ηχρ(η)·ομεν·ε, χρ(α)·ομεν·ε
Nomχρωμενος[LXX]χρ(η)·ομεν·ος, χρ(α)·ομεν·ος
Accχρωμενηνχρωμενον[LXX]χρ(η)·ομεν·ην, χρ(α)·ομεν·ηνχρ(η)·ομεν·ον, χρ(α)·ομεν·ον
Datχρωμενῃχρωμενῳχρ(η)·ομεν·ῃ, χρ(α)·ομεν·ῃχρ(η)·ομεν·ῳ, χρ(α)·ομεν·ῳ
Genχρωμενηςχρωμενουχρ(η)·ομεν·ης, χρ(α)·ομεν·ηςχρ(η)·ομεν·ου, χρ(α)·ομεν·ου
PlVocχρωμεναιχρωμενοι[GNT][LXX]χρωμεναχρ(η)·ομεν·αι, χρ(α)·ομεν·αιχρ(η)·ομεν·οι, χρ(α)·ομεν·οιχρ(η)·ομεν·α, χρ(α)·ομεν·α
Nom
Accχρωμεναςχρωμενους[LXX]χρ(η)·ομεν·ας, χρ(α)·ομεν·αςχρ(η)·ομεν·ους, χρ(α)·ομεν·ους
Datχρωμεναιςχρωμενοις[LXX]χρ(η)·ομεν·αις, χρ(α)·ομεν·αιςχρ(η)·ομεν·οις, χρ(α)·ομεν·οις
Genχρωμενων[LXX]χρωμενων[LXX]χρ(η)·ομεν·ων, χρ(α)·ομεν·ωνχρ(η)·ομεν·ων, χρ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεχρωμηνε·χρ(η)·ομην, ε·χρ(α)·ομην
2ndεχρωε·χρ(η)·ου, ε·χρ(α)·ου
3rdεχρητο, εχρατοε·χρ(η)·ετο, ε·χρ(α)·ετο
Pl1stεχρωμεθαε·χρ(η)·ομεθα, ε·χρ(α)·ομεθα
2ndεχρησθε, εχρασθεε·χρ(η)·εσθε, ε·χρ(α)·εσθε
3rdεχρωντο[GNT][LXX]ε·χρ(η)·οντο, ε·χρ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχρησομαι[LXX]χρη·σομαι
2ndχρησῃ[LXX], χρησει, χρησεσαιχρη·σῃ, χρη·σει classical, χρη·σεσαι alt
3rdχρησεται[LXX]χρη·σεται
Pl1stχρησομεθαχρη·σομεθα
2ndχρησεσθεχρη·σεσθε
3rdχρησονται[LXX]χρη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχρησοιμηνχρη·σοιμην
2ndχρησοιοχρη·σοιο
3rdχρησοιτοχρη·σοιτο
Pl1stχρησοιμεθαχρη·σοιμεθα
2ndχρησοισθεχρη·σοισθε
3rdχρησοιντοχρη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
χρησεσθαι​χρη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρησομενηχρησομενεχρη·σομεν·ηχρη·σομεν·ε
Nomχρησομενοςχρη·σομεν·ος
Accχρησομενηνχρησομενονχρη·σομεν·ηνχρη·σομεν·ον
Datχρησομενῃχρησομενῳχρη·σομεν·ῃχρη·σομεν·ῳ
Genχρησομενηςχρησομενουχρη·σομεν·ηςχρη·σομεν·ου
PlVocχρησομεναιχρησομενοιχρησομεναχρη·σομεν·αιχρη·σομεν·οιχρη·σομεν·α
Nom
Accχρησομεναςχρησομενουςχρη·σομεν·αςχρη·σομεν·ους
Datχρησομεναιςχρησομενοιςχρη·σομεν·αιςχρη·σομεν·οις
Genχρησομενωνχρησομενωνχρη·σομεν·ωνχρη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεχρησαμην[GNT]ε·χρη·σαμην
2ndεχρησω[LXX]ε·χρη·σω
3rdεχρησατο[LXX]ε·χρη·σατο
Pl1stεχρησαμεθα[GNT][LXX]ε·χρη·σαμεθα
2ndεχρησασθεε·χρη·σασθε
3rdεχρησαντο[LXX]ε·χρη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχρησωμαι[GNT]χρη·σωμαι
2ndχρησῃ[LXX]χρη·σῃ
3rdχρησηται[LXX]χρη·σηται
Pl1stχρησωμεθα[LXX]χρη·σωμεθα
2ndχρησησθεχρη·σησθε
3rdχρησωνται[LXX]χρη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχρησαιμηνχρη·σαιμην
2ndχρησαιοχρη·σαιο
3rdχρησαιτοχρη·σαιτο
Pl1stχρησαιμεθα[LXX]χρη·σαιμεθα
2ndχρησαισθεχρη·σαισθε
3rdχρησαιντοχρη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndχρησαι[GNT][LXX]χρη·σαι
3rdχρησασθω[LXX]χρη·σασθω
Pl1st
2ndχρησασθε[LXX]χρη·σασθε
3rdχρησασθωσαν, χρησασθωνχρη·σασθωσαν, χρη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
χρησασθαι​χρη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρησαμενηχρησαμενεχρη·σαμεν·ηχρη·σαμεν·ε
Nomχρησαμενος[GNT][LXX]χρη·σαμεν·ος
Accχρησαμενηνχρησαμενονχρη·σαμεν·ηνχρη·σαμεν·ον
Datχρησαμενῃχρησαμενῳχρη·σαμεν·ῃχρη·σαμεν·ῳ
Genχρησαμενηςχρησαμενουχρη·σαμεν·ηςχρη·σαμεν·ου
PlVocχρησαμεναιχρησαμενοιχρησαμεναχρη·σαμεν·αιχρη·σαμεν·οιχρη·σαμεν·α
Nom
Accχρησαμεναςχρησαμενουςχρη·σαμεν·αςχρη·σαμεν·ους
Datχρησαμεναιςχρησαμενοιςχρη·σαμεν·αιςχρη·σαμεν·οις
Genχρησαμενων[LXX]χρησαμενων[LXX]χρη·σαμεν·ωνχρη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχρημαι[GNT]κεχρη·μαι
2ndκεχρησαικεχρη·σαι
3rdκεχρηται[LXX]κεχρη·ται
Pl1stκεχρημεθακεχρη·μεθα
2ndκεχρησθεκεχρη·σθε
3rdκεχρηνταικεχρη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχρησομαικεχρη·σομαι
2ndκεχρησῃ, κεχρησεικεχρη·σῃ, κεχρη·σει classical
3rdκεχρησεταικεχρη·σεται
Pl1stκεχρησομεθακεχρη·σομεθα
2ndκεχρησεσθεκεχρη·σεσθε
3rdκεχρησονταικεχρη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχρησοιμηνκεχρη·σοιμην
2ndκεχρησοιοκεχρη·σοιο
3rdκεχρησοιτοκεχρη·σοιτο
Pl1stκεχρησοιμεθακεχρη·σοιμεθα
2ndκεχρησοισθεκεχρη·σοισθε
3rdκεχρησοιντοκεχρη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεχρησοκεχρη·σο
3rdκεχρησθωκεχρη·σθω
Pl1st
2ndκεχρησθεκεχρη·σθε
3rdκεχρησθωσαν, κεχρησθωνκεχρη·σθωσαν, κεχρη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεχρησθαι​κεχρη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεχρησεσθαι​κεχρη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεχρημενηκεχρημενεκεχρη·μεν·ηκεχρη·μεν·ε
Nomκεχρημενοςκεχρη·μεν·ος
Accκεχρημενηνκεχρημενον[LXX]κεχρη·μεν·ηνκεχρη·μεν·ον
Datκεχρημενῃκεχρημενῳκεχρη·μεν·ῃκεχρη·μεν·ῳ
Genκεχρημενηςκεχρημενουκεχρη·μεν·ηςκεχρη·μεν·ου
PlVocκεχρημεναικεχρημενοικεχρημενακεχρη·μεν·αικεχρη·μεν·οικεχρη·μεν·α
Nom
Accκεχρημεναςκεχρημενουςκεχρη·μεν·αςκεχρη·μεν·ους
Datκεχρημεναιςκεχρημενοιςκεχρη·μεν·αιςκεχρη·μεν·οις
Genκεχρημενωνκεχρημενωνκεχρη·μεν·ωνκεχρη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεχρημηνε·κεχρη·μην
2ndεκεχρησοε·κεχρη·σο
3rdεκεχρητοε·κεχρη·το
Pl1stεκεχρημεθαε·κεχρη·μεθα
2ndεκεχρησθεε·κεχρη·σθε
3rdεκεχρηντοε·κεχρη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχρημην[ε]·κεχρη·μην
2ndκεχρησο[ε]·κεχρη·σο
3rdκεχρητο[ε]·κεχρη·το
Pl1stκεχρημεθα[ε]·κεχρη·μεθα
2ndκεχρησθε[ε]·κεχρη·σθε
3rdκεχρηντο[ε]·κεχρη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεχρησθηνε·χρησ·θην
2ndεχρησθηςε·χρησ·θης
3rdεχρησθηε·χρησ·θη
Pl1stεχρησθημενε·χρησ·θημεν
2ndεχρησθητεε·χρησ·θητε
3rdεχρησθησανε·χρησ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stχρησθησομαιχρησ·θησομαι
2ndχρησθησῃ, χρησθησειχρησ·θησῃ, χρησ·θησει classical
3rdχρησθησεται[LXX]χρησ·θησεται
Pl1stχρησθησομεθαχρησ·θησομεθα
2ndχρησθησεσθεχρησ·θησεσθε
3rdχρησθησονταιχρησ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stχρησθωχρησ·θω
2ndχρησθῃςχρησ·θῃς
3rdχρησθῃ[LXX]χρησ·θῃ
Pl1stχρησθωμενχρησ·θωμεν
2ndχρησθητεχρησ·θητε
3rdχρησθωσιν, χρησθωσιχρησ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stχρησθειηνχρησ·θειην
2ndχρησθειηςχρησ·θειης
3rdχρησθειηχρησ·θειη
Pl1stχρησθειημεν, χρησθειμενχρησ·θειημεν, χρησ·θειμεν classical
2ndχρησθειητε, χρησθειτεχρησ·θειητε, χρησ·θειτε classical
3rdχρησθειησαν, χρησθειενχρησ·θειησαν, χρησ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stχρησθησοιμηνχρησ·θησοιμην
2ndχρησθησοιοχρησ·θησοιο
3rdχρησθησοιτοχρησ·θησοιτο
Pl1stχρησθησοιμεθαχρησ·θησοιμεθα
2ndχρησθησοισθεχρησ·θησοισθε
3rdχρησθησοιντοχρησ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndχρησθητιχρησ·θητι
3rdχρησθητωχρησ·θητω
Pl1st
2ndχρησθητεχρησ·θητε
3rdχρησθητωσαν, χρησθεντωνχρησ·θητωσαν, χρησ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
χρησθηναι​χρησ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
χρησθησεσθαι​χρησ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρησθεισαχρησθειςχρησθενχρησ·θεισ·αχρησ·θει[ντ]·ςχρησ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accχρησθεισανχρησθενταχρησ·θεισ·ανχρησ·θε[ι]ντ·α
Datχρησθεισῃχρησθεντιχρησ·θεισ·ῃχρησ·θε[ι]ντ·ι
Genχρησθεισηςχρησθεντοςχρησ·θεισ·ηςχρησ·θε[ι]ντ·ος
PlVocχρησθεισαιχρησθεντεςχρησθενταχρησ·θεισ·αιχρησ·θε[ι]ντ·εςχρησ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accχρησθεισαςχρησθενταςχρησ·θεισ·αςχρησ·θε[ι]ντ·ας
Datχρησθεισαιςχρησθεισι, χρησθεισινχρησ·θεισ·αιςχρησ·θει[ντ]·σι(ν)
Genχρησθεισωνχρησθεντωνχρησ·θεισ·ωνχρησ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρησθησομενηχρησθησομενεχρησ·θησομεν·ηχρησ·θησομεν·ε
Nomχρησθησομενοςχρησ·θησομεν·ος
Accχρησθησομενηνχρησθησομενονχρησ·θησομεν·ηνχρησ·θησομεν·ον
Datχρησθησομενῃχρησθησομενῳχρησ·θησομεν·ῃχρησ·θησομεν·ῳ
Genχρησθησομενηςχρησθησομενουχρησ·θησομεν·ηςχρησ·θησομεν·ου
PlVocχρησθησομεναιχρησθησομενοιχρησθησομεναχρησ·θησομεν·αιχρησ·θησομεν·οιχρησ·θησομεν·α
Nom
Accχρησθησομεναςχρησθησομενουςχρησ·θησομεν·αςχρησ·θησομεν·ους
Datχρησθησομεναιςχρησθησομενοιςχρησ·θησομεν·αιςχρησ·θησομεν·οις
Genχρησθησομενωνχρησθησομενωνχρησ·θησομεν·ωνχρησ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 24-Jan-2020 02:21:48 EST