χρησιμωτερος • CRHSIMWTEROS XRHSIMWTEROS • chrēsimōteros

Search: χρησιμωτερον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χρησιμωτερον; χρησιμωτερονχρησιμώτεροςχρησιμωτερ·ον; χρησιμωτερ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg

χρησιμώ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of χρήσιμος)

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρησιμωτεραχρησιμωτερεχρησιμωτερ·αχρησιμωτερ·ε
Nomχρησιμωτεροςχρησιμωτερ·ος
Accχρησιμωτερανχρησιμωτερον[LXX]χρησιμωτερ·ανχρησιμωτερ·ον
Datχρησιμωτερᾳχρησιμωτερῳχρησιμωτερ·ᾳχρησιμωτερ·ῳ
Genχρησιμωτεραςχρησιμωτερουχρησιμωτερ·αςχρησιμωτερ·ου
PlVocχρησιμωτεραιχρησιμωτεροιχρησιμωτεραχρησιμωτερ·αιχρησιμωτερ·οιχρησιμωτερ·α
Nom
Accχρησιμωτεραςχρησιμωτερουςχρησιμωτερ·αςχρησιμωτερ·ους
Datχρησιμωτεραιςχρησιμωτεροιςχρησιμωτερ·αιςχρησιμωτερ·οις
Genχρησιμωτερωνχρησιμωτερ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 16-Jun-2021 22:28:20 EDT