χρηματιζω • CRHMATIZW XRHMATIZW • chrēmatizō

Search: χρηματισθεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χρηματισθειςχρηματίζωχρηματισ·θει[ντ]·ςaor θη ptcp mas nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χρηματισθειςχρηματίζωχρηματισ·θει[ντ]·ςaor θη ptcp mas nom|voc sg

χρηματίζω (χρηματιζ-, χρηματι(ε)·[σ]-/χρηματι·σ-, χρηματι·σ-, κεχρηματι·κ-, κεχρηματισ-, χρηματισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχρηματιζωχρηματιζ·ωχρηματιζομαιχρηματιζ·ομαι
2ndχρηματιζειςχρηματιζ·ειςχρηματιζῃ, χρηματιζει[LXX], χρηματιζεσαιχρηματιζ·ῃ, χρηματιζ·ει classical, χρηματιζ·εσαι alt
3rdχρηματιζει[LXX]χρηματιζ·ειχρηματιζεταιχρηματιζ·εται
Pl1stχρηματιζομενχρηματιζ·ομενχρηματιζομεθαχρηματιζ·ομεθα
2ndχρηματιζετεχρηματιζ·ετεχρηματιζεσθεχρηματιζ·εσθε
3rdχρηματιζουσιν, χρηματιζουσιχρηματιζ·ουσι(ν)χρηματιζονταιχρηματιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχρηματιζωχρηματιζ·ωχρηματιζωμαιχρηματιζ·ωμαι
2ndχρηματιζῃςχρηματιζ·ῃςχρηματιζῃχρηματιζ·ῃ
3rdχρηματιζῃχρηματιζ·ῃχρηματιζηταιχρηματιζ·ηται
Pl1stχρηματιζωμενχρηματιζ·ωμενχρηματιζωμεθαχρηματιζ·ωμεθα
2ndχρηματιζητεχρηματιζ·ητεχρηματιζησθεχρηματιζ·ησθε
3rdχρηματιζωσιν, χρηματιζωσιχρηματιζ·ωσι(ν)χρηματιζωνταιχρηματιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχρηματιζοιμιχρηματιζ·οιμιχρηματιζοιμηνχρηματιζ·οιμην
2ndχρηματιζοιςχρηματιζ·οιςχρηματιζοιοχρηματιζ·οιο
3rdχρηματιζοιχρηματιζ·οιχρηματιζοιτοχρηματιζ·οιτο
Pl1stχρηματιζοιμενχρηματιζ·οιμενχρηματιζοιμεθαχρηματιζ·οιμεθα
2ndχρηματιζοιτεχρηματιζ·οιτεχρηματιζοισθεχρηματιζ·οισθε
3rdχρηματιζοιεν, χρηματιζοισανχρηματιζ·οιεν, χρηματιζ·οισαν altχρηματιζοιντοχρηματιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndχρηματιζεχρηματιζ·εχρηματιζουχρηματιζ·ου
3rdχρηματιζετωχρηματιζ·ετωχρηματιζεσθωχρηματιζ·εσθω
Pl1st
2ndχρηματιζετεχρηματιζ·ετεχρηματιζεσθεχρηματιζ·εσθε
3rdχρηματιζετωσαν, χρηματιζοντωνχρηματιζ·ετωσαν, χρηματιζ·οντων classicalχρηματιζεσθωσαν, χρηματιζεσθωνχρηματιζ·εσθωσαν, χρηματιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
χρηματιζειν​χρηματιζ·ειν​χρηματιζεσθαι​χρηματιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρηματιζουσαχρηματιζονχρηματιζ·ουσ·αχρηματιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomχρηματιζωνχρηματιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accχρηματιζουσανχρηματιζοντα[GNT]χρηματιζ·ουσ·ανχρηματιζ·ο[υ]ντ·α
Datχρηματιζουσῃχρηματιζοντιχρηματιζ·ουσ·ῃχρηματιζ·ο[υ]ντ·ι
Genχρηματιζουσηςχρηματιζοντοςχρηματιζ·ουσ·ηςχρηματιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocχρηματιζουσαιχρηματιζοντεςχρηματιζοντα[GNT]χρηματιζ·ουσ·αιχρηματιζ·ο[υ]ντ·εςχρηματιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accχρηματιζουσαςχρηματιζονταςχρηματιζ·ουσ·αςχρηματιζ·ο[υ]ντ·ας
Datχρηματιζουσαιςχρηματιζουσι, χρηματιζουσινχρηματιζ·ουσ·αιςχρηματιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genχρηματιζουσωνχρηματιζοντωνχρηματιζ·ουσ·ωνχρηματιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρηματιζομενηχρηματιζομενεχρηματιζ·ομεν·ηχρηματιζ·ομεν·ε
Nomχρηματιζομενοςχρηματιζ·ομεν·ος
Accχρηματιζομενηνχρηματιζομενονχρηματιζ·ομεν·ηνχρηματιζ·ομεν·ον
Datχρηματιζομενῃχρηματιζομενῳχρηματιζ·ομεν·ῃχρηματιζ·ομεν·ῳ
Genχρηματιζομενηςχρηματιζομενουχρηματιζ·ομεν·ηςχρηματιζ·ομεν·ου
PlVocχρηματιζομεναιχρηματιζομενοιχρηματιζομεναχρηματιζ·ομεν·αιχρηματιζ·ομεν·οιχρηματιζ·ομεν·α
Nom
Accχρηματιζομεναςχρηματιζομενουςχρηματιζ·ομεν·αςχρηματιζ·ομεν·ους
Datχρηματιζομεναιςχρηματιζομενοιςχρηματιζ·ομεν·αιςχρηματιζ·ομεν·οις
Genχρηματιζομενωνχρηματιζομενωνχρηματιζ·ομεν·ωνχρηματιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεχρηματιζονε·χρηματιζ·ονεχρηματιζομηνε·χρηματιζ·ομην
2ndεχρηματιζεςε·χρηματιζ·εςεχρηματιζουε·χρηματιζ·ου
3rdεχρηματιζεν, εχρηματιζεε·χρηματιζ·ε(ν)εχρηματιζετοε·χρηματιζ·ετο
Pl1stεχρηματιζομενε·χρηματιζ·ομενεχρηματιζομεθαε·χρηματιζ·ομεθα
2ndεχρηματιζετεε·χρηματιζ·ετεεχρηματιζεσθεε·χρηματιζ·εσθε
3rdεχρηματιζον, εχρηματιζοσανε·χρηματιζ·ον, ε·χρηματιζ·οσαν altεχρηματιζοντοε·χρηματιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχρηματιω, χρηματισωχρηματι(ε)·[σ]ω, χρηματι·σωχρηματιουμαι, χρηματισομαιχρηματι(ε)·[σ]ομαι, χρηματι·σομαι
2ndχρηματιεις[LXX], χρηματισειςχρηματι(ε)·[σ]εις, χρηματι·σειςχρηματιῃ, χρηματιει[LXX], χρηματιεισαι, χρηματισῃ, χρηματισει[GNT], χρηματισεσαιχρηματι(ε)·[σ]ῃ, χρηματι(ε)·[σ]ει classical, χρηματι(ε)·[σ]εσαι alt, χρηματι·σῃ, χρηματι·σει classical, χρηματι·σεσαι alt
3rdχρηματιει[LXX], χρηματισει[GNT]χρηματι(ε)·[σ]ει, χρηματι·σειχρηματιειται, χρηματισεταιχρηματι(ε)·[σ]εται, χρηματι·σεται
Pl1stχρηματιουμεν, χρηματισομενχρηματι(ε)·[σ]ομεν, χρηματι·σομενχρηματιουμεθα, χρηματισομεθαχρηματι(ε)·[σ]ομεθα, χρηματι·σομεθα
2ndχρηματιειτε, χρηματισετεχρηματι(ε)·[σ]ετε, χρηματι·σετεχρηματιεισθε, χρηματισεσθεχρηματι(ε)·[σ]εσθε, χρηματι·σεσθε
3rdχρηματιουσιν, χρηματιουσι, χρηματισουσιν, χρηματισουσιχρηματι(ε)·[σ]ουσι(ν), χρηματι·σουσι(ν)χρηματιουνται, χρηματισονταιχρηματι(ε)·[σ]ονται, χρηματι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχρηματιοιμι, χρηματισοιμιχρηματι(ε)·[σ]οιμι, χρηματι·σοιμιχρηματιοιμην, χρηματισοιμηνχρηματι(ε)·[σ]οιμην, χρηματι·σοιμην
2ndχρηματιοις, χρηματισοιςχρηματι(ε)·[σ]οις, χρηματι·σοιςχρηματιοιο, χρηματισοιοχρηματι(ε)·[σ]οιο, χρηματι·σοιο
3rdχρηματιοι, χρηματισοιχρηματι(ε)·[σ]οι, χρηματι·σοιχρηματιοιτο, χρηματισοιτοχρηματι(ε)·[σ]οιτο, χρηματι·σοιτο
Pl1stχρηματιοιμεν, χρηματισοιμενχρηματι(ε)·[σ]οιμεν, χρηματι·σοιμενχρηματιοιμεθα, χρηματισοιμεθαχρηματι(ε)·[σ]οιμεθα, χρηματι·σοιμεθα
2ndχρηματιοιτε, χρηματισοιτεχρηματι(ε)·[σ]οιτε, χρηματι·σοιτεχρηματιοισθε, χρηματισοισθεχρηματι(ε)·[σ]οισθε, χρηματι·σοισθε
3rdχρηματιοιεν, χρηματισοιενχρηματι(ε)·[σ]οιεν, χρηματι·σοιενχρηματιοιντο, χρηματισοιντοχρηματι(ε)·[σ]οιντο, χρηματι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
χρηματιειν, χρηματισειν​χρηματι(ε)·[σ]ειν, χρηματι·σειν​χρηματιεισθαι, χρηματισεσθαι​χρηματι(ε)·[σ]εσθαι, χρηματι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρηματιουσα, χρηματισουσαχρηματιουν, χρηματισονχρηματι(ε)·[σ]ουσ·α, χρηματι·σουσ·αχρηματι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ], χρηματι·σο[υ]ν[τ]
Nomχρηματιων, χρηματισωνχρηματι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^, χρηματι·σο[υ]ν[τ]·^
Accχρηματιουσαν, χρηματισουσανχρηματιουντα, χρηματισονταχρηματι(ε)·[σ]ουσ·αν, χρηματι·σουσ·ανχρηματι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, χρηματι·σο[υ]ντ·α
Datχρηματιουσῃ, χρηματισουσῃχρηματιουντι, χρηματισοντιχρηματι(ε)·[σ]ουσ·ῃ, χρηματι·σουσ·ῃχρηματι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι, χρηματι·σο[υ]ντ·ι
Genχρηματιουσης, χρηματισουσηςχρηματιουντος, χρηματισοντοςχρηματι(ε)·[σ]ουσ·ης, χρηματι·σουσ·ηςχρηματι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος, χρηματι·σο[υ]ντ·ος
PlVocχρηματιουσαι, χρηματισουσαιχρηματιουντες, χρηματισοντεςχρηματιουντα, χρηματισονταχρηματι(ε)·[σ]ουσ·αι, χρηματι·σουσ·αιχρηματι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ες, χρηματι·σο[υ]ντ·εςχρηματι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, χρηματι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accχρηματιουσας, χρηματισουσαςχρηματιουντας, χρηματισονταςχρηματι(ε)·[σ]ουσ·ας, χρηματι·σουσ·αςχρηματι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας, χρηματι·σο[υ]ντ·ας
Datχρηματιουσαις, χρηματισουσαιςχρηματιουσι, χρηματιουσιν, χρηματισουσι, χρηματισουσινχρηματι(ε)·[σ]ουσ·αις, χρηματι·σουσ·αιςχρηματι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), χρηματι·σου[ντ]·σι(ν)
Genχρηματιουσων, χρηματισουσωνχρηματιουντων, χρηματισοντωνχρηματι(ε)·[σ]ουσ·ων, χρηματι·σουσ·ωνχρηματι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων, χρηματι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρηματιουμενη, χρηματισομενηχρηματιουμενε, χρηματισομενεχρηματι(ε)·[σ]ομεν·η, χρηματι·σομεν·ηχρηματι(ε)·[σ]ομεν·ε, χρηματι·σομεν·ε
Nomχρηματιουμενος, χρηματισομενοςχρηματι(ε)·[σ]ομεν·ος, χρηματι·σομεν·ος
Accχρηματιουμενην, χρηματισομενηνχρηματιουμενον, χρηματισομενονχρηματι(ε)·[σ]ομεν·ην, χρηματι·σομεν·ηνχρηματι(ε)·[σ]ομεν·ον, χρηματι·σομεν·ον
Datχρηματιουμενῃ, χρηματισομενῃχρηματιουμενῳ, χρηματισομενῳχρηματι(ε)·[σ]ομεν·ῃ, χρηματι·σομεν·ῃχρηματι(ε)·[σ]ομεν·ῳ, χρηματι·σομεν·ῳ
Genχρηματιουμενης, χρηματισομενηςχρηματιουμενου, χρηματισομενουχρηματι(ε)·[σ]ομεν·ης, χρηματι·σομεν·ηςχρηματι(ε)·[σ]ομεν·ου, χρηματι·σομεν·ου
PlVocχρηματιουμεναι, χρηματισομεναιχρηματιουμενοι, χρηματισομενοιχρηματιουμενα, χρηματισομεναχρηματι(ε)·[σ]ομεν·αι, χρηματι·σομεν·αιχρηματι(ε)·[σ]ομεν·οι, χρηματι·σομεν·οιχρηματι(ε)·[σ]ομεν·α, χρηματι·σομεν·α
Nom
Accχρηματιουμενας, χρηματισομεναςχρηματιουμενους, χρηματισομενουςχρηματι(ε)·[σ]ομεν·ας, χρηματι·σομεν·αςχρηματι(ε)·[σ]ομεν·ους, χρηματι·σομεν·ους
Datχρηματιουμεναις, χρηματισομεναιςχρηματιουμενοις, χρηματισομενοιςχρηματι(ε)·[σ]ομεν·αις, χρηματι·σομεν·αιςχρηματι(ε)·[σ]ομεν·οις, χρηματι·σομεν·οις
Genχρηματιουμενων, χρηματισομενωνχρηματιουμενων, χρηματισομενωνχρηματι(ε)·[σ]ομεν·ων, χρηματι·σομεν·ωνχρηματι(ε)·[σ]ομεν·ων, χρηματι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεχρηματισα[LXX]ε·χρηματι·σαεχρηματισαμηνε·χρηματι·σαμην
2ndεχρηματισαςε·χρηματι·σαςεχρηματισωε·χρηματι·σω
3rdεχρηματισεν[LXX], εχρηματισεε·χρηματι·σε(ν), ε·χρηματι·σε(ν)εχρηματισατοε·χρηματι·σατο
Pl1stεχρηματισαμενε·χρηματι·σαμενεχρηματισαμεθαε·χρηματι·σαμεθα
2ndεχρηματισατεε·χρηματι·σατεεχρηματισασθεε·χρηματι·σασθε
3rdεχρηματισαν[LXX]ε·χρηματι·σανεχρηματισαντοε·χρηματι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχρηματισωχρηματι·σωχρηματισωμαιχρηματι·σωμαι
2ndχρηματισῃςχρηματι·σῃςχρηματισῃχρηματι·σῃ
3rdχρηματισῃχρηματι·σῃχρηματισηταιχρηματι·σηται
Pl1stχρηματισωμενχρηματι·σωμενχρηματισωμεθαχρηματι·σωμεθα
2ndχρηματισητεχρηματι·σητεχρηματισησθεχρηματι·σησθε
3rdχρηματισωσιν, χρηματισωσιχρηματι·σωσι(ν)χρηματισωνταιχρηματι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχρηματισαιμιχρηματι·σαιμιχρηματισαιμηνχρηματι·σαιμην
2ndχρηματισαις, χρηματισειαςχρηματι·σαις, χρηματι·σειας classicalχρηματισαιοχρηματι·σαιο
3rdχρηματισαι[GNT][LXX], χρηματισειεχρηματι·σαι, χρηματι·σειε classicalχρηματισαιτοχρηματι·σαιτο
Pl1stχρηματισαιμενχρηματι·σαιμενχρηματισαιμεθαχρηματι·σαιμεθα
2ndχρηματισαιτεχρηματι·σαιτεχρηματισαισθεχρηματι·σαισθε
3rdχρηματισαιεν, χρηματισαισαν, χρηματισειαν, χρηματισειενχρηματι·σαιεν, χρηματι·σαισαν alt, χρηματι·σειαν classical, χρηματι·σειεν classicalχρηματισαιντοχρηματι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndχρηματισονχρηματι·σονχρηματισαι[GNT][LXX]χρηματι·σαι
3rdχρηματισατωχρηματι·σατωχρηματισασθωχρηματι·σασθω
Pl1st
2ndχρηματισατεχρηματι·σατεχρηματισασθεχρηματι·σασθε
3rdχρηματισατωσαν, χρηματισαντωνχρηματι·σατωσαν, χρηματι·σαντων classicalχρηματισασθωσαν, χρηματισασθωνχρηματι·σασθωσαν, χρηματι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
χρηματισαι[GNT][LXX]​χρηματι·σαιχρηματισασθαι​χρηματι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρηματισασαχρηματισαςχρηματισανχρηματι·σασ·αχρηματι·σα[ντ]·ςχρηματι·σαν[τ]
Nom
Accχρηματισασανχρηματισανταχρηματι·σασ·ανχρηματι·σαντ·α
Datχρηματισασῃχρηματισαντιχρηματι·σασ·ῃχρηματι·σαντ·ι
Genχρηματισασηςχρηματισαντοςχρηματι·σασ·ηςχρηματι·σαντ·ος
PlVocχρηματισασαιχρηματισαντεςχρηματισανταχρηματι·σασ·αιχρηματι·σαντ·εςχρηματι·σαντ·α
Nom
Accχρηματισασαςχρηματισανταςχρηματι·σασ·αςχρηματι·σαντ·ας
Datχρηματισασαιςχρηματισασι, χρηματισασινχρηματι·σασ·αιςχρηματι·σα[ντ]·σι(ν)
Genχρηματισασωνχρηματισαντωνχρηματι·σασ·ωνχρηματι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρηματισαμενηχρηματισαμενεχρηματι·σαμεν·ηχρηματι·σαμεν·ε
Nomχρηματισαμενοςχρηματι·σαμεν·ος
Accχρηματισαμενηνχρηματισαμενονχρηματι·σαμεν·ηνχρηματι·σαμεν·ον
Datχρηματισαμενῃχρηματισαμενῳχρηματι·σαμεν·ῃχρηματι·σαμεν·ῳ
Genχρηματισαμενηςχρηματισαμενουχρηματι·σαμεν·ηςχρηματι·σαμεν·ου
PlVocχρηματισαμεναιχρηματισαμενοιχρηματισαμεναχρηματι·σαμεν·αιχρηματι·σαμεν·οιχρηματι·σαμεν·α
Nom
Accχρηματισαμεναςχρηματισαμενουςχρηματι·σαμεν·αςχρηματι·σαμεν·ους
Datχρηματισαμεναιςχρηματισαμενοιςχρηματι·σαμεν·αιςχρηματι·σαμεν·οις
Genχρηματισαμενωνχρηματισαμενωνχρηματι·σαμεν·ωνχρηματι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχρηματικακεχρηματι·κακεχρηματισμαικεχρηματισ·μαι
2ndκεχρηματικας, κεχρηματικεςκεχρηματι·κας, κεχρηματι·κες altκεχρηματισαικεχρηματισ·[σ]αι
3rdκεχρηματικεν, κεχρηματικεκεχρηματι·κε(ν)κεχρηματισται[GNT]κεχρηματισ·ται
Pl1stκεχρηματικαμενκεχρηματι·καμενκεχρηματισμεθακεχρηματισ·μεθα
2ndκεχρηματικατεκεχρηματι·κατεκεχρηματισθεκεχρηματισ·[σ]θε
3rdκεχρηματικασιν, κεχρηματικασι, κεχρηματικανκεχρηματι·κασι(ν), κεχρηματι·καν altκεχρηματιδαταικεχρηματισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχρηματισομαικεχρηματισ·[σ]ομαι
2ndκεχρηματισῃ, κεχρηματισεικεχρηματισ·[σ]ῃ, κεχρηματισ·[σ]ει classical
3rdκεχρηματισεταικεχρηματισ·[σ]εται
Pl1stκεχρηματισομεθακεχρηματισ·[σ]ομεθα
2ndκεχρηματισεσθεκεχρηματισ·[σ]εσθε
3rdκεχρηματισονταικεχρηματισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχρηματικωκεχρηματι·κω
2ndκεχρηματικῃςκεχρηματι·κῃς
3rdκεχρηματικῃκεχρηματι·κῃ
Pl1stκεχρηματικωμενκεχρηματι·κωμεν
2ndκεχρηματικητεκεχρηματι·κητε
3rdκεχρηματικωσιν, κεχρηματικωσικεχρηματι·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχρηματικοιμι, κεχρηματικοιηνκεχρηματι·κοιμι, κεχρηματι·κοιην classical
2ndκεχρηματικοις, κεχρηματικοιηςκεχρηματι·κοις, κεχρηματι·κοιης classical
3rdκεχρηματικοι, κεχρηματικοιηκεχρηματι·κοι, κεχρηματι·κοιη classical
Pl1stκεχρηματικοιμενκεχρηματι·κοιμεν
2ndκεχρηματικοιτεκεχρηματι·κοιτε
3rdκεχρηματικοιενκεχρηματι·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχρηματισοιμηνκεχρηματισ·[σ]οιμην
2ndκεχρηματισοιοκεχρηματισ·[σ]οιο
3rdκεχρηματισοιτοκεχρηματισ·[σ]οιτο
Pl1stκεχρηματισοιμεθακεχρηματισ·[σ]οιμεθα
2ndκεχρηματισοισθεκεχρηματισ·[σ]οισθε
3rdκεχρηματισοιντοκεχρηματισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεχρηματικεκεχρηματι·κεκεχρηματισοκεχρηματισ·[σ]ο
3rdκεχρηματικετωκεχρηματι·κετωκεχρηματισθωκεχρηματισ·[σ]θω
Pl1st
2ndκεχρηματικετεκεχρηματι·κετεκεχρηματισθεκεχρηματισ·[σ]θε
3rdκεχρηματικετωσανκεχρηματι·κετωσανκεχρηματισθωσαν, κεχρηματισθωνκεχρηματισ·[σ]θωσαν, κεχρηματισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεχρηματικεναι[LXX]​κεχρηματι·κεναικεχρηματισθαι​κεχρηματισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεχρηματισεσθαι​κεχρηματισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεχρηματικυιακεχρηματικοςκεχρηματι·κυι·ακεχρηματι·κο[τ]·ς
Nomκεχρηματικωςκεχρηματι·κο[τ]·^ς
Accκεχρηματικυιανκεχρηματικοτακεχρηματι·κυι·ανκεχρηματι·κοτ·α
Datκεχρηματικυιᾳκεχρηματικοτικεχρηματι·κυι·ᾳκεχρηματι·κοτ·ι
Genκεχρηματικυιαςκεχρηματικοτοςκεχρηματι·κυι·αςκεχρηματι·κοτ·ος
PlVocκεχρηματικυιαικεχρηματικοτεςκεχρηματικοτακεχρηματι·κυι·αικεχρηματι·κοτ·εςκεχρηματι·κοτ·α
Nom
Accκεχρηματικυιαςκεχρηματικοταςκεχρηματι·κυι·αςκεχρηματι·κοτ·ας
Datκεχρηματικυιαιςκεχρηματικοσι, κεχρηματικοσινκεχρηματι·κυι·αιςκεχρηματι·κο[τ]·σι(ν)
Genκεχρηματικυιωνκεχρηματικοτωνκεχρηματι·κυι·ωνκεχρηματι·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεχρηματισμενηκεχρηματισμενεκεχρηματισ·μεν·ηκεχρηματισ·μεν·ε
Nomκεχρηματισμενοςκεχρηματισ·μεν·ος
Accκεχρηματισμενηνκεχρηματισμενον[GNT]κεχρηματισ·μεν·ηνκεχρηματισ·μεν·ον
Datκεχρηματισμενῃκεχρηματισμενῳκεχρηματισ·μεν·ῃκεχρηματισ·μεν·ῳ
Genκεχρηματισμενηςκεχρηματισμενουκεχρηματισ·μεν·ηςκεχρηματισ·μεν·ου
PlVocκεχρηματισμεναικεχρηματισμενοικεχρηματισμενακεχρηματισ·μεν·αικεχρηματισ·μεν·οικεχρηματισ·μεν·α
Nom
Accκεχρηματισμεναςκεχρηματισμενουςκεχρηματισ·μεν·αςκεχρηματισ·μεν·ους
Datκεχρηματισμεναιςκεχρηματισμενοιςκεχρηματισ·μεν·αιςκεχρηματισ·μεν·οις
Genκεχρηματισμενωνκεχρηματισμενωνκεχρηματισ·μεν·ωνκεχρηματισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεχρηματικειν, εκεχρηματικηε·κεχρηματι·κειν, ε·κεχρηματι·κη classicalεκεχρηματισμηνε·κεχρηματισ·μην
2ndεκεχρηματικεις, εκεχρηματικηςε·κεχρηματι·κεις, ε·κεχρηματι·κης classicalεκεχρηματισοε·κεχρηματισ·[σ]ο
3rdεκεχρηματικειε·κεχρηματι·κειεκεχρηματιστοε·κεχρηματισ·το
Pl1stεκεχρηματικειμεν, εκεχρηματικεμενε·κεχρηματι·κειμεν, ε·κεχρηματι·κεμεν classicalεκεχρηματισμεθαε·κεχρηματισ·μεθα
2ndεκεχρηματικειτε, εκεχρηματικετεε·κεχρηματι·κειτε, ε·κεχρηματι·κετε classicalεκεχρηματισθεε·κεχρηματισ·[σ]θε
3rdεκεχρηματικεισαν, εκεχρηματικεσανε·κεχρηματι·κεισαν, ε·κεχρηματι·κεσαν classicalεκεχρηματιδατοε·κεχρηματισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχρηματικειν, κεχρηματικη[ε]·κεχρηματι·κειν, [ε]·κεχρηματι·κη classicalκεχρηματισμην[ε]·κεχρηματισ·μην
2ndκεχρηματικεις, κεχρηματικης[ε]·κεχρηματι·κεις, [ε]·κεχρηματι·κης classicalκεχρηματισο[ε]·κεχρηματισ·[σ]ο
3rdκεχρηματικει[ε]·κεχρηματι·κεικεχρηματιστο[ε]·κεχρηματισ·το
Pl1stκεχρηματικειμεν, κεχρηματικεμεν[ε]·κεχρηματι·κειμεν, [ε]·κεχρηματι·κεμεν classicalκεχρηματισμεθα[ε]·κεχρηματισ·μεθα
2ndκεχρηματικειτε, κεχρηματικετε[ε]·κεχρηματι·κειτε, [ε]·κεχρηματι·κετε classicalκεχρηματισθε[ε]·κεχρηματισ·[σ]θε
3rdκεχρηματικεισαν, κεχρηματικεσαν[ε]·κεχρηματι·κεισαν, [ε]·κεχρηματι·κεσαν classicalκεχρηματιδατο[ε]·κεχρηματισ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεχρηματισθηνε·χρηματισ·θην
2ndεχρηματισθηςε·χρηματισ·θης
3rdεχρηματισθη[GNT]ε·χρηματισ·θη
Pl1stεχρηματισθημενε·χρηματισ·θημεν
2ndεχρηματισθητεε·χρηματισ·θητε
3rdεχρηματισθησανε·χρηματισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stχρηματισθησομαιχρηματισ·θησομαι
2ndχρηματισθησῃ, χρηματισθησειχρηματισ·θησῃ, χρηματισ·θησει classical
3rdχρηματισθησεταιχρηματισ·θησεται
Pl1stχρηματισθησομεθαχρηματισ·θησομεθα
2ndχρηματισθησεσθεχρηματισ·θησεσθε
3rdχρηματισθησονταιχρηματισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stχρηματισθωχρηματισ·θω
2ndχρηματισθῃςχρηματισ·θῃς
3rdχρηματισθῃχρηματισ·θῃ
Pl1stχρηματισθωμενχρηματισ·θωμεν
2ndχρηματισθητεχρηματισ·θητε
3rdχρηματισθωσιν, χρηματισθωσιχρηματισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stχρηματισθειηνχρηματισ·θειην
2ndχρηματισθειηςχρηματισ·θειης
3rdχρηματισθειηχρηματισ·θειη
Pl1stχρηματισθειημεν, χρηματισθειμενχρηματισ·θειημεν, χρηματισ·θειμεν classical
2ndχρηματισθειητε, χρηματισθειτεχρηματισ·θειητε, χρηματισ·θειτε classical
3rdχρηματισθειησαν, χρηματισθειενχρηματισ·θειησαν, χρηματισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stχρηματισθησοιμηνχρηματισ·θησοιμην
2ndχρηματισθησοιοχρηματισ·θησοιο
3rdχρηματισθησοιτοχρηματισ·θησοιτο
Pl1stχρηματισθησοιμεθαχρηματισ·θησοιμεθα
2ndχρηματισθησοισθεχρηματισ·θησοισθε
3rdχρηματισθησοιντοχρηματισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndχρηματισθητιχρηματισ·θητι
3rdχρηματισθητωχρηματισ·θητω
Pl1st
2ndχρηματισθητεχρηματισ·θητε
3rdχρηματισθητωσαν, χρηματισθεντωνχρηματισ·θητωσαν, χρηματισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
χρηματισθηναι​χρηματισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
χρηματισθησεσθαι​χρηματισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρηματισθεισαχρηματισθεις[GNT]χρηματισθενχρηματισ·θεισ·αχρηματισ·θει[ντ]·ςχρηματισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accχρηματισθεισανχρηματισθενταχρηματισ·θεισ·ανχρηματισ·θε[ι]ντ·α
Datχρηματισθεισῃχρηματισθεντιχρηματισ·θεισ·ῃχρηματισ·θε[ι]ντ·ι
Genχρηματισθεισηςχρηματισθεντοςχρηματισ·θεισ·ηςχρηματισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocχρηματισθεισαιχρηματισθεντες[GNT]χρηματισθενταχρηματισ·θεισ·αιχρηματισ·θε[ι]ντ·εςχρηματισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accχρηματισθεισαςχρηματισθενταςχρηματισ·θεισ·αςχρηματισ·θε[ι]ντ·ας
Datχρηματισθεισαιςχρηματισθεισι, χρηματισθεισινχρηματισ·θεισ·αιςχρηματισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genχρηματισθεισωνχρηματισθεντωνχρηματισ·θεισ·ωνχρηματισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχρηματισθησομενηχρηματισθησομενεχρηματισ·θησομεν·ηχρηματισ·θησομεν·ε
Nomχρηματισθησομενοςχρηματισ·θησομεν·ος
Accχρηματισθησομενηνχρηματισθησομενονχρηματισ·θησομεν·ηνχρηματισ·θησομεν·ον
Datχρηματισθησομενῃχρηματισθησομενῳχρηματισ·θησομεν·ῃχρηματισ·θησομεν·ῳ
Genχρηματισθησομενηςχρηματισθησομενουχρηματισ·θησομεν·ηςχρηματισ·θησομεν·ου
PlVocχρηματισθησομεναιχρηματισθησομενοιχρηματισθησομεναχρηματισ·θησομεν·αιχρηματισ·θησομεν·οιχρηματισ·θησομεν·α
Nom
Accχρηματισθησομεναςχρηματισθησομενουςχρηματισ·θησομεν·αςχρηματισ·θησομεν·ους
Datχρηματισθησομεναιςχρηματισθησομενοιςχρηματισ·θησομεν·αιςχρηματισ·θησομεν·οις
Genχρηματισθησομενωνχρηματισθησομενωνχρηματισ·θησομεν·ωνχρηματισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 16:31:27 EST