χειλος • CEILOS XEILOS • cheilos

Search: χειλη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χειληχεῖλοςχειλ(ε)·α(neu) nom|acc|voc pl

χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocχειλος[GNT][LXX]χειλ(ο)·ς
Nom
Acc
Datχειλειχειλ(ε)·ι
Genχειλους[LXX]χειλ(ε)·ος
PlVocχειλη[GNT][LXX]χειλ(ε)·α
Nom
Acc
Datχειλεσι, χειλεσιν[GNT][LXX]χειλ(ε)·σι(ν), χειλ(ε)·σι(ν)
Genχειλων, χειλεων[GNT][LXX]χειλ(ε)·ων, χειλ(ε)·ων > uncontr. χειλεων (for χειλων)

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 27-Jan-2021 14:56:12 EST