χειμαζω • CEIMAZW XEIMAZW • cheimazō

Search: χειμαζεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χειμαζεταιχειμάζωχειμαζ·εταιpres mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χειμαζεταιχειμάζωχειμαζ·εταιpres mp ind 3rd sg

χειμάζω (χειμαζ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχειμαζωχειμαζ·ωχειμαζομαιχειμαζ·ομαι
2ndχειμαζειςχειμαζ·ειςχειμαζῃ, χειμαζει, χειμαζεσαιχειμαζ·ῃ, χειμαζ·ει classical, χειμαζ·εσαι alt
3rdχειμαζειχειμαζ·ειχειμαζεται[LXX]χειμαζ·εται
Pl1stχειμαζομενχειμαζ·ομενχειμαζομεθαχειμαζ·ομεθα
2ndχειμαζετεχειμαζ·ετεχειμαζεσθεχειμαζ·εσθε
3rdχειμαζουσιν, χειμαζουσιχειμαζ·ουσι(ν)χειμαζονταιχειμαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχειμαζωχειμαζ·ωχειμαζωμαιχειμαζ·ωμαι
2ndχειμαζῃςχειμαζ·ῃςχειμαζῃχειμαζ·ῃ
3rdχειμαζῃχειμαζ·ῃχειμαζηταιχειμαζ·ηται
Pl1stχειμαζωμενχειμαζ·ωμενχειμαζωμεθαχειμαζ·ωμεθα
2ndχειμαζητεχειμαζ·ητεχειμαζησθεχειμαζ·ησθε
3rdχειμαζωσιν, χειμαζωσιχειμαζ·ωσι(ν)χειμαζωνταιχειμαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχειμαζοιμιχειμαζ·οιμιχειμαζοιμηνχειμαζ·οιμην
2ndχειμαζοιςχειμαζ·οιςχειμαζοιοχειμαζ·οιο
3rdχειμαζοιχειμαζ·οιχειμαζοιτοχειμαζ·οιτο
Pl1stχειμαζοιμενχειμαζ·οιμενχειμαζοιμεθαχειμαζ·οιμεθα
2ndχειμαζοιτεχειμαζ·οιτεχειμαζοισθεχειμαζ·οισθε
3rdχειμαζοιεν, χειμαζοισανχειμαζ·οιεν, χειμαζ·οισαν altχειμαζοιντοχειμαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndχειμαζεχειμαζ·εχειμαζουχειμαζ·ου
3rdχειμαζετωχειμαζ·ετωχειμαζεσθωχειμαζ·εσθω
Pl1st
2ndχειμαζετεχειμαζ·ετεχειμαζεσθεχειμαζ·εσθε
3rdχειμαζετωσαν, χειμαζοντωνχειμαζ·ετωσαν, χειμαζ·οντων classicalχειμαζεσθωσαν, χειμαζεσθωνχειμαζ·εσθωσαν, χειμαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
χειμαζειν​χειμαζ·ειν​χειμαζεσθαι​χειμαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχειμαζουσαχειμαζονχειμαζ·ουσ·αχειμαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomχειμαζωνχειμαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accχειμαζουσανχειμαζονταχειμαζ·ουσ·ανχειμαζ·ο[υ]ντ·α
Datχειμαζουσῃχειμαζοντιχειμαζ·ουσ·ῃχειμαζ·ο[υ]ντ·ι
Genχειμαζουσηςχειμαζοντοςχειμαζ·ουσ·ηςχειμαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocχειμαζουσαιχειμαζοντεςχειμαζονταχειμαζ·ουσ·αιχειμαζ·ο[υ]ντ·εςχειμαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accχειμαζουσαςχειμαζονταςχειμαζ·ουσ·αςχειμαζ·ο[υ]ντ·ας
Datχειμαζουσαιςχειμαζουσι, χειμαζουσινχειμαζ·ουσ·αιςχειμαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genχειμαζουσωνχειμαζοντωνχειμαζ·ουσ·ωνχειμαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχειμαζομενηχειμαζομενεχειμαζ·ομεν·ηχειμαζ·ομεν·ε
Nomχειμαζομενοςχειμαζ·ομεν·ος
Accχειμαζομενηνχειμαζομενονχειμαζ·ομεν·ηνχειμαζ·ομεν·ον
Datχειμαζομενῃχειμαζομενῳχειμαζ·ομεν·ῃχειμαζ·ομεν·ῳ
Genχειμαζομενηςχειμαζομενουχειμαζ·ομεν·ηςχειμαζ·ομεν·ου
PlVocχειμαζομεναιχειμαζομενοιχειμαζομεναχειμαζ·ομεν·αιχειμαζ·ομεν·οιχειμαζ·ομεν·α
Nom
Accχειμαζομεναςχειμαζομενουςχειμαζ·ομεν·αςχειμαζ·ομεν·ους
Datχειμαζομεναιςχειμαζομενοιςχειμαζ·ομεν·αιςχειμαζ·ομεν·οις
Genχειμαζομενων[GNT]χειμαζομενων[GNT]χειμαζ·ομεν·ωνχειμαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεχειμαζονε·χειμαζ·ονεχειμαζομηνε·χειμαζ·ομην
2ndεχειμαζεςε·χειμαζ·εςεχειμαζουε·χειμαζ·ου
3rdεχειμαζεν, εχειμαζεε·χειμαζ·ε(ν)εχειμαζετοε·χειμαζ·ετο
Pl1stεχειμαζομενε·χειμαζ·ομενεχειμαζομεθαε·χειμαζ·ομεθα
2ndεχειμαζετεε·χειμαζ·ετεεχειμαζεσθεε·χειμαζ·εσθε
3rdεχειμαζον, εχειμαζοσανε·χειμαζ·ον, ε·χειμαζ·οσαν altεχειμαζοντοε·χειμαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 09:34:37 EST