χαλαω • CALAW XALAW • chalaō

Search: χαλασει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χαλασει; χαλασειχαλάωχαλα·σει; χαλα·σειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
χαλασειχαλάωχαλα·σειfut act ind 3rd sg
χαλασειχαλάωχαλα·σειfut mp ind 2nd sg classical

χαλάω (χαλ(α)-, χαλα·σ-, χαλα·σ-, -, -, χαλασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχαλωχαλ(α)·ωχαλωμαιχαλ(α)·ομαι
2ndχαλᾳςχαλ(α)·ειςχαλᾳ, χαλασαιχαλ(α)·ῃ, χαλ(α)·ει classical, χαλ(α)·εσαι alt
3rdχαλᾳχαλ(α)·ειχαλαται[LXX]χαλ(α)·εται
Pl1stχαλωμενχαλ(α)·ομενχαλωμεθαχαλ(α)·ομεθα
2ndχαλατεχαλ(α)·ετεχαλασθεχαλ(α)·εσθε
3rdχαλωσιν[GNT], χαλωσιχαλ(α)·ουσι(ν), χαλ(α)·ουσι(ν)χαλωνταιχαλ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχαλωχαλ(α)·ωχαλωμαιχαλ(α)·ωμαι
2ndχαλᾳςχαλ(α)·ῃςχαλᾳχαλ(α)·ῃ
3rdχαλᾳχαλ(α)·ῃχαλαται[LXX]χαλ(α)·ηται
Pl1stχαλωμενχαλ(α)·ωμενχαλωμεθαχαλ(α)·ωμεθα
2ndχαλατεχαλ(α)·ητεχαλασθεχαλ(α)·ησθε
3rdχαλωσιν[GNT], χαλωσιχαλ(α)·ωσι(ν), χαλ(α)·ωσι(ν)χαλωνταιχαλ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχαλῳμιχαλ(α)·οιμιχαλῳμηνχαλ(α)·οιμην
2ndχαλῳςχαλ(α)·οιςχαλῳοχαλ(α)·οιο
3rdχαλῳχαλ(α)·οιχαλῳτοχαλ(α)·οιτο
Pl1stχαλῳμενχαλ(α)·οιμενχαλῳμεθαχαλ(α)·οιμεθα
2ndχαλῳτεχαλ(α)·οιτεχαλῳσθεχαλ(α)·οισθε
3rdχαλῳεν, χαλῳσανχαλ(α)·οιεν, χαλ(α)·οισαν altχαλῳντοχαλ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndχαλαχαλ(α)·εχαλωχαλ(α)·ου
3rdχαλατωχαλ(α)·ετωχαλασθωχαλ(α)·εσθω
Pl1st
2ndχαλατεχαλ(α)·ετεχαλασθεχαλ(α)·εσθε
3rdχαλατωσαν, χαλωντωνχαλ(α)·ετωσαν, χαλ(α)·οντων classicalχαλασθωσαν, χαλασθωνχαλ(α)·εσθωσαν, χαλ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
χαλᾳν, χαλαν​χαλ(α)·ειν, χαλ(α)·ειν > χαλαν​χαλασθαι​χαλ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχαλωσαχαλωνχαλ(α)·ουσ·αχαλ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomχαλωνχαλ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accχαλωσανχαλωνταχαλ(α)·ουσ·ανχαλ(α)·ο[υ]ντ·α
Datχαλωσῃχαλωντιχαλ(α)·ουσ·ῃχαλ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genχαλωσηςχαλωντοςχαλ(α)·ουσ·ηςχαλ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocχαλωσαιχαλωντεςχαλωνταχαλ(α)·ουσ·αιχαλ(α)·ο[υ]ντ·εςχαλ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accχαλωσαςχαλωνταςχαλ(α)·ουσ·αςχαλ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datχαλωσαιςχαλωσι, χαλωσιν[GNT]χαλ(α)·ουσ·αιςχαλ(α)·ου[ντ]·σι(ν), χαλ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genχαλωσωνχαλωντωνχαλ(α)·ουσ·ωνχαλ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχαλωμενηχαλωμενεχαλ(α)·ομεν·ηχαλ(α)·ομεν·ε
Nomχαλωμενοςχαλ(α)·ομεν·ος
Accχαλωμενηνχαλωμενονχαλ(α)·ομεν·ηνχαλ(α)·ομεν·ον
Datχαλωμενῃχαλωμενῳχαλ(α)·ομεν·ῃχαλ(α)·ομεν·ῳ
Genχαλωμενηςχαλωμενουχαλ(α)·ομεν·ηςχαλ(α)·ομεν·ου
PlVocχαλωμεναιχαλωμενοιχαλωμεναχαλ(α)·ομεν·αιχαλ(α)·ομεν·οιχαλ(α)·ομεν·α
Nom
Accχαλωμεναςχαλωμενουςχαλ(α)·ομεν·αςχαλ(α)·ομεν·ους
Datχαλωμεναιςχαλωμενοιςχαλ(α)·ομεν·αιςχαλ(α)·ομεν·οις
Genχαλωμενωνχαλωμενωνχαλ(α)·ομεν·ωνχαλ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεχαλωνε·χαλ(α)·ονεχαλωμηνε·χαλ(α)·ομην
2ndεχαλαςε·χαλ(α)·εςεχαλωε·χαλ(α)·ου
3rdεχαλαε·χαλ(α)·εεχαλατοε·χαλ(α)·ετο
Pl1stεχαλωμενε·χαλ(α)·ομενεχαλωμεθαε·χαλ(α)·ομεθα
2ndεχαλατεε·χαλ(α)·ετεεχαλασθεε·χαλ(α)·εσθε
3rdεχαλων, εχαλωσανε·χαλ(α)·ον, ε·χαλ(α)·οσαν altεχαλωντοε·χαλ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχαλασω[GNT]χαλα·σωχαλασομαιχαλα·σομαι
2ndχαλασειςχαλα·σειςχαλασῃ, χαλασει[LXX], χαλασεσαιχαλα·σῃ, χαλα·σει classical, χαλα·σεσαι alt
3rdχαλασει[LXX]χαλα·σειχαλασεταιχαλα·σεται
Pl1stχαλασομενχαλα·σομενχαλασομεθαχαλα·σομεθα
2ndχαλασετεχαλα·σετεχαλασεσθεχαλα·σεσθε
3rdχαλασουσιν, χαλασουσιχαλα·σουσι(ν)χαλασονταιχαλα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχαλασοιμιχαλα·σοιμιχαλασοιμηνχαλα·σοιμην
2ndχαλασοιςχαλα·σοιςχαλασοιοχαλα·σοιο
3rdχαλασοιχαλα·σοιχαλασοιτοχαλα·σοιτο
Pl1stχαλασοιμενχαλα·σοιμενχαλασοιμεθαχαλα·σοιμεθα
2ndχαλασοιτεχαλα·σοιτεχαλασοισθεχαλα·σοισθε
3rdχαλασοιενχαλα·σοιενχαλασοιντοχαλα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
χαλασειν​χαλα·σειν​χαλασεσθαι​χαλα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχαλασουσαχαλασονχαλα·σουσ·αχαλα·σο[υ]ν[τ]
Nomχαλασωνχαλα·σο[υ]ν[τ]·^
Accχαλασουσανχαλασονταχαλα·σουσ·ανχαλα·σο[υ]ντ·α
Datχαλασουσῃχαλασοντιχαλα·σουσ·ῃχαλα·σο[υ]ντ·ι
Genχαλασουσηςχαλασοντοςχαλα·σουσ·ηςχαλα·σο[υ]ντ·ος
PlVocχαλασουσαιχαλασοντεςχαλασονταχαλα·σουσ·αιχαλα·σο[υ]ντ·εςχαλα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accχαλασουσαςχαλασονταςχαλα·σουσ·αςχαλα·σο[υ]ντ·ας
Datχαλασουσαιςχαλασουσι, χαλασουσινχαλα·σουσ·αιςχαλα·σου[ντ]·σι(ν)
Genχαλασουσωνχαλασοντωνχαλα·σουσ·ωνχαλα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχαλασομενηχαλασομενεχαλα·σομεν·ηχαλα·σομεν·ε
Nomχαλασομενοςχαλα·σομεν·ος
Accχαλασομενηνχαλασομενονχαλα·σομεν·ηνχαλα·σομεν·ον
Datχαλασομενῃχαλασομενῳχαλα·σομεν·ῃχαλα·σομεν·ῳ
Genχαλασομενηςχαλασομενουχαλα·σομεν·ηςχαλα·σομεν·ου
PlVocχαλασομεναιχαλασομενοιχαλασομεναχαλα·σομεν·αιχαλα·σομεν·οιχαλα·σομεν·α
Nom
Accχαλασομεναςχαλασομενουςχαλα·σομεν·αςχαλα·σομεν·ους
Datχαλασομεναιςχαλασομενοιςχαλα·σομεν·αιςχαλα·σομεν·οις
Genχαλασομενωνχαλασομενωνχαλα·σομεν·ωνχαλα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεχαλασαε·χαλα·σαεχαλασαμηνε·χαλα·σαμην
2ndεχαλασαςε·χαλα·σαςεχαλασωε·χαλα·σω
3rdεχαλασεν, εχαλασεε·χαλα·σε(ν)εχαλασατοε·χαλα·σατο
Pl1stεχαλασαμενε·χαλα·σαμενεχαλασαμεθαε·χαλα·σαμεθα
2ndεχαλασατε[LXX]ε·χαλα·σατεεχαλασασθεε·χαλα·σασθε
3rdεχαλασαν[LXX]ε·χαλα·σανεχαλασαντοε·χαλα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχαλασω[GNT]χαλα·σωχαλασωμαιχαλα·σωμαι
2ndχαλασῃςχαλα·σῃςχαλασῃχαλα·σῃ
3rdχαλασῃχαλα·σῃχαλασηταιχαλα·σηται
Pl1stχαλασωμενχαλα·σωμενχαλασωμεθαχαλα·σωμεθα
2ndχαλασητεχαλα·σητεχαλασησθεχαλα·σησθε
3rdχαλασωσιν, χαλασωσιχαλα·σωσι(ν)χαλασωνταιχαλα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχαλασαιμιχαλα·σαιμιχαλασαιμηνχαλα·σαιμην
2ndχαλασαις, χαλασειαςχαλα·σαις, χαλα·σειας classicalχαλασαιοχαλα·σαιο
3rdχαλασαι, χαλασειεχαλα·σαι, χαλα·σειε classicalχαλασαιτοχαλα·σαιτο
Pl1stχαλασαιμενχαλα·σαιμενχαλασαιμεθαχαλα·σαιμεθα
2ndχαλασαιτεχαλα·σαιτεχαλασαισθεχαλα·σαισθε
3rdχαλασαιεν, χαλασαισαν, χαλασειαν, χαλασειενχαλα·σαιεν, χαλα·σαισαν alt, χαλα·σειαν classical, χαλα·σειεν classicalχαλασαιντοχαλα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndχαλασονχαλα·σονχαλασαιχαλα·σαι
3rdχαλασατωχαλα·σατωχαλασασθωχαλα·σασθω
Pl1st
2ndχαλασατε[GNT]χαλα·σατεχαλασασθεχαλα·σασθε
3rdχαλασατωσαν, χαλασαντων[GNT]χαλα·σατωσαν, χαλα·σαντων classicalχαλασασθωσαν, χαλασασθωνχαλα·σασθωσαν, χαλα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
χαλασαι​χαλα·σαι​χαλασασθαι​χαλα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχαλασασαχαλασαςχαλασανχαλα·σασ·αχαλα·σα[ντ]·ςχαλα·σαν[τ]
Nom
Accχαλασασανχαλασανταχαλα·σασ·ανχαλα·σαντ·α
Datχαλασασῃχαλασαντιχαλα·σασ·ῃχαλα·σαντ·ι
Genχαλασασηςχαλασαντοςχαλα·σασ·ηςχαλα·σαντ·ος
PlVocχαλασασαιχαλασαντες[GNT]χαλασανταχαλα·σασ·αιχαλα·σαντ·εςχαλα·σαντ·α
Nom
Accχαλασασαςχαλασανταςχαλα·σασ·αςχαλα·σαντ·ας
Datχαλασασαιςχαλασασι, χαλασασινχαλα·σασ·αιςχαλα·σα[ντ]·σι(ν)
Genχαλασασωνχαλασαντων[GNT]χαλα·σασ·ωνχαλα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχαλασαμενηχαλασαμενεχαλα·σαμεν·ηχαλα·σαμεν·ε
Nomχαλασαμενοςχαλα·σαμεν·ος
Accχαλασαμενηνχαλασαμενονχαλα·σαμεν·ηνχαλα·σαμεν·ον
Datχαλασαμενῃχαλασαμενῳχαλα·σαμεν·ῃχαλα·σαμεν·ῳ
Genχαλασαμενηςχαλασαμενουχαλα·σαμεν·ηςχαλα·σαμεν·ου
PlVocχαλασαμεναιχαλασαμενοιχαλασαμεναχαλα·σαμεν·αιχαλα·σαμεν·οιχαλα·σαμεν·α
Nom
Accχαλασαμεναςχαλασαμενουςχαλα·σαμεν·αςχαλα·σαμεν·ους
Datχαλασαμεναιςχαλασαμενοιςχαλα·σαμεν·αιςχαλα·σαμεν·οις
Genχαλασαμενωνχαλασαμενωνχαλα·σαμεν·ωνχαλα·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεχαλασθην[GNT]ε·χαλασ·θην
2ndεχαλασθηςε·χαλασ·θης
3rdεχαλασθηε·χαλασ·θη
Pl1stεχαλασθημενε·χαλασ·θημεν
2ndεχαλασθητεε·χαλασ·θητε
3rdεχαλασθησανε·χαλασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stχαλασθησομαιχαλασ·θησομαι
2ndχαλασθησῃ, χαλασθησειχαλασ·θησῃ, χαλασ·θησει classical
3rdχαλασθησεταιχαλασ·θησεται
Pl1stχαλασθησομεθαχαλασ·θησομεθα
2ndχαλασθησεσθεχαλασ·θησεσθε
3rdχαλασθησονταιχαλασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stχαλασθωχαλασ·θω
2ndχαλασθῃςχαλασ·θῃς
3rdχαλασθῃχαλασ·θῃ
Pl1stχαλασθωμενχαλασ·θωμεν
2ndχαλασθητεχαλασ·θητε
3rdχαλασθωσιν, χαλασθωσιχαλασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stχαλασθειηνχαλασ·θειην
2ndχαλασθειηςχαλασ·θειης
3rdχαλασθειηχαλασ·θειη
Pl1stχαλασθειημεν, χαλασθειμενχαλασ·θειημεν, χαλασ·θειμεν classical
2ndχαλασθειητε, χαλασθειτεχαλασ·θειητε, χαλασ·θειτε classical
3rdχαλασθειησαν, χαλασθειενχαλασ·θειησαν, χαλασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stχαλασθησοιμηνχαλασ·θησοιμην
2ndχαλασθησοιοχαλασ·θησοιο
3rdχαλασθησοιτοχαλασ·θησοιτο
Pl1stχαλασθησοιμεθαχαλασ·θησοιμεθα
2ndχαλασθησοισθεχαλασ·θησοισθε
3rdχαλασθησοιντοχαλασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndχαλασθητιχαλασ·θητι
3rdχαλασθητωχαλασ·θητω
Pl1st
2ndχαλασθητεχαλασ·θητε
3rdχαλασθητωσαν, χαλασθεντωνχαλασ·θητωσαν, χαλασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
χαλασθηναι​χαλασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
χαλασθησεσθαι​χαλασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχαλασθεισαχαλασθειςχαλασθενχαλασ·θεισ·αχαλασ·θει[ντ]·ςχαλασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accχαλασθεισανχαλασθενταχαλασ·θεισ·ανχαλασ·θε[ι]ντ·α
Datχαλασθεισῃχαλασθεντιχαλασ·θεισ·ῃχαλασ·θε[ι]ντ·ι
Genχαλασθεισηςχαλασθεντοςχαλασ·θεισ·ηςχαλασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocχαλασθεισαιχαλασθεντεςχαλασθενταχαλασ·θεισ·αιχαλασ·θε[ι]ντ·εςχαλασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accχαλασθεισαςχαλασθενταςχαλασ·θεισ·αςχαλασ·θε[ι]ντ·ας
Datχαλασθεισαιςχαλασθεισι, χαλασθεισινχαλασ·θεισ·αιςχαλασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genχαλασθεισωνχαλασθεντωνχαλασ·θεισ·ωνχαλασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχαλασθησομενηχαλασθησομενεχαλασ·θησομεν·ηχαλασ·θησομεν·ε
Nomχαλασθησομενοςχαλασ·θησομεν·ος
Accχαλασθησομενηνχαλασθησομενονχαλασ·θησομεν·ηνχαλασ·θησομεν·ον
Datχαλασθησομενῃχαλασθησομενῳχαλασ·θησομεν·ῃχαλασ·θησομεν·ῳ
Genχαλασθησομενηςχαλασθησομενουχαλασ·θησομεν·ηςχαλασ·θησομεν·ου
PlVocχαλασθησομεναιχαλασθησομενοιχαλασθησομεναχαλασ·θησομεν·αιχαλασ·θησομεν·οιχαλασ·θησομεν·α
Nom
Accχαλασθησομεναςχαλασθησομενουςχαλασ·θησομεν·αςχαλασ·θησομεν·ους
Datχαλασθησομεναιςχαλασθησομενοιςχαλασ·θησομεν·αιςχαλασ·θησομεν·οις
Genχαλασθησομενωνχαλασθησομενωνχαλασ·θησομεν·ωνχαλασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 09:38:54 EST