φυω • FUW • phuō

Search: φυεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φυεταιφύωφυ·εταιpres mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φυεταιφύωφυ·εταιpres mp ind 3rd sg

φύω (φυ-, φυη·σ-, -, πεφυ·κ-, -, φυ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυωφυ·ωφυομαιφυ·ομαι
2ndφυειςφυ·ειςφυῃ, φυει[LXX], φυεσαιφυ·ῃ, φυ·ει classical, φυ·εσαι alt
3rdφυει[LXX]φυ·ειφυεται[LXX]φυ·εται
Pl1stφυομενφυ·ομενφυομεθαφυ·ομεθα
2ndφυετεφυ·ετεφυεσθεφυ·εσθε
3rdφυουσιν, φυουσιφυ·ουσι(ν)φυονται[LXX]φυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυωφυ·ωφυωμαιφυ·ωμαι
2ndφυῃςφυ·ῃςφυῃφυ·ῃ
3rdφυῃφυ·ῃφυηταιφυ·ηται
Pl1stφυωμενφυ·ωμενφυωμεθαφυ·ωμεθα
2ndφυητεφυ·ητεφυησθεφυ·ησθε
3rdφυωσιν, φυωσιφυ·ωσι(ν)φυωνταιφυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυοιμιφυ·οιμιφυοιμηνφυ·οιμην
2ndφυοιςφυ·οιςφυοιοφυ·οιο
3rdφυοιφυ·οιφυοιτοφυ·οιτο
Pl1stφυοιμενφυ·οιμενφυοιμεθαφυ·οιμεθα
2ndφυοιτεφυ·οιτεφυοισθεφυ·οισθε
3rdφυοιεν, φυοισανφυ·οιεν, φυ·οισαν altφυοιντοφυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφυεφυ·εφυουφυ·ου
3rdφυετωφυ·ετωφυεσθωφυ·εσθω
Pl1st
2ndφυετεφυ·ετεφυεσθεφυ·εσθε
3rdφυετωσαν, φυοντωνφυ·ετωσαν, φυ·οντων classicalφυεσθωσαν, φυεσθωνφυ·εσθωσαν, φυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φυειν​φυ·ειν​φυεσθαι​φυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυουσα[GNT][LXX]φυονφυ·ουσ·αφυ·ο[υ]ν[τ]
Nomφυωνφυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accφυουσανφυονταφυ·ουσ·ανφυ·ο[υ]ντ·α
Datφυουσῃφυοντιφυ·ουσ·ῃφυ·ο[υ]ντ·ι
Genφυουσηςφυοντοςφυ·ουσ·ηςφυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocφυουσαι[LXX]φυοντεςφυονταφυ·ουσ·αιφυ·ο[υ]ντ·εςφυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφυουσαςφυονταςφυ·ουσ·αςφυ·ο[υ]ντ·ας
Datφυουσαιςφυουσι, φυουσινφυ·ουσ·αιςφυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genφυουσωνφυοντωνφυ·ουσ·ωνφυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυομενηφυομενεφυ·ομεν·ηφυ·ομεν·ε
Nomφυομενοςφυ·ομεν·ος
Accφυομενηνφυομενον[LXX]φυ·ομεν·ηνφυ·ομεν·ον
Datφυομενῃφυομενῳφυ·ομεν·ῃφυ·ομεν·ῳ
Genφυομενηςφυομενουφυ·ομεν·ηςφυ·ομεν·ου
PlVocφυομεναιφυομενοιφυομενα[LXX]φυ·ομεν·αιφυ·ομεν·οιφυ·ομεν·α
Nom
Accφυομεναςφυομενουςφυ·ομεν·αςφυ·ομεν·ους
Datφυομεναιςφυομενοιςφυ·ομεν·αιςφυ·ομεν·οις
Genφυομενωνφυομενωνφυ·ομεν·ωνφυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφυονε·φυ·ονεφυομηνε·φυ·ομην
2ndεφυεςε·φυ·εςεφυουε·φυ·ου
3rdεφυεν, εφυεε·φυ·ε(ν)εφυετοε·φυ·ετο
Pl1stεφυομενε·φυ·ομενεφυομεθαε·φυ·ομεθα
2ndεφυετεε·φυ·ετεεφυεσθεε·φυ·εσθε
3rdεφυον, εφυοσανε·φυ·ον, ε·φυ·οσαν altεφυοντο[LXX]ε·φυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυησωφυη·σωφυησομαιφυη·σομαι
2ndφυησειςφυη·σειςφυησῃ, φυησει, φυησεσαιφυη·σῃ, φυη·σει classical, φυη·σεσαι alt
3rdφυησειφυη·σειφυησεταιφυη·σεται
Pl1stφυησομενφυη·σομενφυησομεθαφυη·σομεθα
2ndφυησετεφυη·σετεφυησεσθεφυη·σεσθε
3rdφυησουσιν[LXX], φυησουσιφυη·σουσι(ν), φυη·σουσι(ν)φυησονταιφυη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυησοιμιφυη·σοιμιφυησοιμηνφυη·σοιμην
2ndφυησοιςφυη·σοιςφυησοιοφυη·σοιο
3rdφυησοιφυη·σοιφυησοιτοφυη·σοιτο
Pl1stφυησοιμενφυη·σοιμενφυησοιμεθαφυη·σοιμεθα
2ndφυησοιτεφυη·σοιτεφυησοισθεφυη·σοισθε
3rdφυησοιενφυη·σοιενφυησοιντοφυη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φυησειν​φυη·σειν​φυησεσθαι​φυη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυησουσαφυησονφυη·σουσ·αφυη·σο[υ]ν[τ]
Nomφυησωνφυη·σο[υ]ν[τ]·^
Accφυησουσανφυησονταφυη·σουσ·ανφυη·σο[υ]ντ·α
Datφυησουσῃφυησοντιφυη·σουσ·ῃφυη·σο[υ]ντ·ι
Genφυησουσηςφυησοντοςφυη·σουσ·ηςφυη·σο[υ]ντ·ος
PlVocφυησουσαιφυησοντεςφυησονταφυη·σουσ·αιφυη·σο[υ]ντ·εςφυη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accφυησουσαςφυησονταςφυη·σουσ·αςφυη·σο[υ]ντ·ας
Datφυησουσαιςφυησουσι, φυησουσιν[LXX]φυη·σουσ·αιςφυη·σου[ντ]·σι(ν), φυη·σου[ντ]·σι(ν)
Genφυησουσωνφυησοντωνφυη·σουσ·ωνφυη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυησομενηφυησομενεφυη·σομεν·ηφυη·σομεν·ε
Nomφυησομενοςφυη·σομεν·ος
Accφυησομενηνφυησομενονφυη·σομεν·ηνφυη·σομεν·ον
Datφυησομενῃφυησομενῳφυη·σομεν·ῃφυη·σομεν·ῳ
Genφυησομενηςφυησομενουφυη·σομεν·ηςφυη·σομεν·ου
PlVocφυησομεναιφυησομενοιφυησομεναφυη·σομεν·αιφυη·σομεν·οιφυη·σομεν·α
Nom
Accφυησομεναςφυησομενουςφυη·σομεν·αςφυη·σομεν·ους
Datφυησομεναιςφυησομενοιςφυη·σομεν·αιςφυη·σομεν·οις
Genφυησομενωνφυησομενωνφυη·σομεν·ωνφυη·σομεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφυκαπεφυ·κα
2ndπεφυκας, πεφυκεςπεφυ·κας, πεφυ·κες alt
3rdπεφυκεν[LXX], πεφυκεπεφυ·κε(ν), πεφυ·κε(ν)
Pl1stπεφυκαμενπεφυ·καμεν
2ndπεφυκατεπεφυ·κατε
3rdπεφυκασιν, πεφυκασι, πεφυκανπεφυ·κασι(ν), πεφυ·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφυκωπεφυ·κω
2ndπεφυκῃςπεφυ·κῃς
3rdπεφυκῃπεφυ·κῃ
Pl1stπεφυκωμενπεφυ·κωμεν
2ndπεφυκητεπεφυ·κητε
3rdπεφυκωσιν, πεφυκωσιπεφυ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφυκοιμι, πεφυκοιηνπεφυ·κοιμι, πεφυ·κοιην classical
2ndπεφυκοις, πεφυκοιηςπεφυ·κοις, πεφυ·κοιης classical
3rdπεφυκοι, πεφυκοιηπεφυ·κοι, πεφυ·κοιη classical
Pl1stπεφυκοιμενπεφυ·κοιμεν
2ndπεφυκοιτεπεφυ·κοιτε
3rdπεφυκοιενπεφυ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεφυκεπεφυ·κε
3rdπεφυκετωπεφυ·κετω
Pl1st
2ndπεφυκετεπεφυ·κετε
3rdπεφυκετωσανπεφυ·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεφυκεναι​πεφυ·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεφυκυιαπεφυκοςπεφυ·κυι·απεφυ·κο[τ]·ς
Nomπεφυκωςπεφυ·κο[τ]·^ς
Accπεφυκυιανπεφυκοτα[LXX]πεφυ·κυι·ανπεφυ·κοτ·α
Datπεφυκυιᾳπεφυκοτιπεφυ·κυι·ᾳπεφυ·κοτ·ι
Genπεφυκυιαςπεφυκοτοςπεφυ·κυι·αςπεφυ·κοτ·ος
PlVocπεφυκυιαιπεφυκοτεςπεφυκοτα[LXX]πεφυ·κυι·αιπεφυ·κοτ·εςπεφυ·κοτ·α
Nom
Accπεφυκυιαςπεφυκοταςπεφυ·κυι·αςπεφυ·κοτ·ας
Datπεφυκυιαιςπεφυκοσι, πεφυκοσινπεφυ·κυι·αιςπεφυ·κο[τ]·σι(ν)
Genπεφυκυιωνπεφυκοτωνπεφυ·κυι·ωνπεφυ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεφυκειν, επεφυκηε·πεφυ·κειν, ε·πεφυ·κη classical
2ndεπεφυκεις, επεφυκηςε·πεφυ·κεις, ε·πεφυ·κης classical
3rdεπεφυκειε·πεφυ·κει
Pl1stεπεφυκειμεν, επεφυκεμενε·πεφυ·κειμεν, ε·πεφυ·κεμεν classical
2ndεπεφυκειτε, επεφυκετεε·πεφυ·κειτε, ε·πεφυ·κετε classical
3rdεπεφυκεισαν, επεφυκεσανε·πεφυ·κεισαν, ε·πεφυ·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφυκειν, πεφυκη[ε]·πεφυ·κειν, [ε]·πεφυ·κη classical
2ndπεφυκεις, πεφυκης[ε]·πεφυ·κεις, [ε]·πεφυ·κης classical
3rdπεφυκει[ε]·πεφυ·κει
Pl1stπεφυκειμεν, πεφυκεμεν[ε]·πεφυ·κειμεν, [ε]·πεφυ·κεμεν classical
2ndπεφυκειτε, πεφυκετε[ε]·πεφυ·κειτε, [ε]·πεφυ·κετε classical
3rdπεφυκεισαν, πεφυκεσαν[ε]·πεφυ·κεισαν, [ε]·πεφυ·κεσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεφυηνε·φυ·[θ]ην
2ndεφυηςε·φυ·[θ]ης
3rdεφυηε·φυ·[θ]η
Pl1stεφυημενε·φυ·[θ]ημεν
2ndεφυητεε·φυ·[θ]ητε
3rdεφυησανε·φυ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφυησομαιφυ·[θ]ησομαι
2ndφυησῃ, φυησειφυ·[θ]ησῃ, φυ·[θ]ησει classical
3rdφυησεταιφυ·[θ]ησεται
Pl1stφυησομεθαφυ·[θ]ησομεθα
2ndφυησεσθεφυ·[θ]ησεσθε
3rdφυησονταιφυ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφυωφυ·[θ]ω
2ndφυῃςφυ·[θ]ῃς
3rdφυῃφυ·[θ]ῃ
Pl1stφυωμενφυ·[θ]ωμεν
2ndφυητεφυ·[θ]ητε
3rdφυωσιν, φυωσιφυ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφυειηνφυ·[θ]ειην
2ndφυειηςφυ·[θ]ειης
3rdφυειηφυ·[θ]ειη
Pl1stφυειημεν, φυειμενφυ·[θ]ειημεν, φυ·[θ]ειμεν classical
2ndφυειητε, φυειτεφυ·[θ]ειητε, φυ·[θ]ειτε classical
3rdφυειησαν, φυειενφυ·[θ]ειησαν, φυ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφυησοιμηνφυ·[θ]ησοιμην
2ndφυησοιοφυ·[θ]ησοιο
3rdφυησοιτοφυ·[θ]ησοιτο
Pl1stφυησοιμεθαφυ·[θ]ησοιμεθα
2ndφυησοισθεφυ·[θ]ησοισθε
3rdφυησοιντοφυ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndφυηθιφυ·[θ]ητι
3rdφυητωφυ·[θ]ητω
Pl1st
2ndφυητεφυ·[θ]ητε
3rdφυητωσαν, φυεντωνφυ·[θ]ητωσαν, φυ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
φυηναι​φυ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
φυησεσθαι​φυ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυεισαφυειςφυεν[GNT]φυ·[θ]εισ·αφυ·[θ]ει[ντ]·ςφυ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accφυεισανφυενταφυ·[θ]εισ·ανφυ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datφυεισῃφυεντιφυ·[θ]εισ·ῃφυ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genφυεισηςφυεντοςφυ·[θ]εισ·ηςφυ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocφυεισαιφυεντεςφυενταφυ·[θ]εισ·αιφυ·[θ]ε[ι]ντ·εςφυ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accφυεισαςφυενταςφυ·[θ]εισ·αςφυ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datφυεισαιςφυεισι, φυεισινφυ·[θ]εισ·αιςφυ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genφυεισωνφυεντωνφυ·[θ]εισ·ωνφυ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυησομενηφυησομενεφυ·[θ]ησομεν·ηφυ·[θ]ησομεν·ε
Nomφυησομενοςφυ·[θ]ησομεν·ος
Accφυησομενηνφυησομενονφυ·[θ]ησομεν·ηνφυ·[θ]ησομεν·ον
Datφυησομενῃφυησομενῳφυ·[θ]ησομεν·ῃφυ·[θ]ησομεν·ῳ
Genφυησομενηςφυησομενουφυ·[θ]ησομεν·ηςφυ·[θ]ησομεν·ου
PlVocφυησομεναιφυησομενοιφυησομεναφυ·[θ]ησομεν·αιφυ·[θ]ησομεν·οιφυ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accφυησομεναςφυησομενουςφυ·[θ]ησομεν·αςφυ·[θ]ησομεν·ους
Datφυησομεναιςφυησομενοιςφυ·[θ]ησομεν·αιςφυ·[θ]ησομεν·οις
Genφυησομενωνφυησομενωνφυ·[θ]ησομεν·ωνφυ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 05:57:17 EST