φορεω • FOREW • phoreō

Search: φορων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φορωνφορέωφορ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
φορωνφόρονφορ·ων(neu) gen pl
φορωνφόροςφορ·ων(mas) gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φορωνφορέωφορ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
φορωνφόρονφορ·ων(neu) gen pl
φορωνφόροςφορ·ων(mas) gen pl

φορέω (φορ(ε)-, φορε·σ-, φορε·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφορω[LXX]φορ(ε)·ωφορουμαιφορ(ε)·ομαι
2ndφορεις[LXX]φορ(ε)·ειςφορῃ, φορει[GNT][LXX], φορεισαιφορ(ε)·ῃ, φορ(ε)·ει classical, φορ(ε)·εσαι alt
3rdφορει[GNT][LXX]φορ(ε)·ειφορειταιφορ(ε)·εται
Pl1stφορουμενφορ(ε)·ομενφορουμεθαφορ(ε)·ομεθα
2ndφορειτεφορ(ε)·ετεφορεισθεφορ(ε)·εσθε
3rdφορουσιν, φορουσιφορ(ε)·ουσι(ν)φορουνταιφορ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφορω[LXX]φορ(ε)·ωφορωμαιφορ(ε)·ωμαι
2ndφορῃςφορ(ε)·ῃςφορῃφορ(ε)·ῃ
3rdφορῃφορ(ε)·ῃφορηταιφορ(ε)·ηται
Pl1stφορωμενφορ(ε)·ωμενφορωμεθαφορ(ε)·ωμεθα
2ndφορητεφορ(ε)·ητεφορησθεφορ(ε)·ησθε
3rdφορωσιν, φορωσιφορ(ε)·ωσι(ν)φορωνταιφορ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφοροιμιφορ(ε)·οιμιφοροιμηνφορ(ε)·οιμην
2ndφοροιςφορ(ε)·οιςφοροιοφορ(ε)·οιο
3rdφοροι[LXX]φορ(ε)·οιφοροιτοφορ(ε)·οιτο
Pl1stφοροιμενφορ(ε)·οιμενφοροιμεθαφορ(ε)·οιμεθα
2ndφοροιτεφορ(ε)·οιτεφοροισθεφορ(ε)·οισθε
3rdφοροιεν, φοροισανφορ(ε)·οιεν, φορ(ε)·οισαν altφοροιντοφορ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφορει[GNT][LXX]φορ(ε)·εφορου[GNT][LXX]φορ(ε)·ου
3rdφορειτωφορ(ε)·ετωφορεισθωφορ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndφορειτεφορ(ε)·ετεφορεισθεφορ(ε)·εσθε
3rdφορειτωσαν, φορουντωνφορ(ε)·ετωσαν, φορ(ε)·οντων classicalφορεισθωσαν, φορεισθωνφορ(ε)·εσθωσαν, φορ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φορειν​φορ(ε)·ειν​φορεισθαι​φορ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφορουσαφορουνφορ(ε)·ουσ·αφορ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomφορων[GNT][LXX]φορ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accφορουσανφορουντα[GNT]φορ(ε)·ουσ·ανφορ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datφορουσῃφορουντιφορ(ε)·ουσ·ῃφορ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genφορουσηςφορουντος[LXX]φορ(ε)·ουσ·ηςφορ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocφορουσαιφορουντες[GNT]φορουντα[GNT]φορ(ε)·ουσ·αιφορ(ε)·ο[υ]ντ·εςφορ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφορουσαςφορουνταςφορ(ε)·ουσ·αςφορ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datφορουσαιςφορουσι, φορουσινφορ(ε)·ουσ·αιςφορ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genφορουσωνφορουντωνφορ(ε)·ουσ·ωνφορ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφορουμενηφορουμενεφορ(ε)·ομεν·ηφορ(ε)·ομεν·ε
Nomφορουμενοςφορ(ε)·ομεν·ος
Accφορουμενηνφορουμενονφορ(ε)·ομεν·ηνφορ(ε)·ομεν·ον
Datφορουμενῃφορουμενῳφορ(ε)·ομεν·ῃφορ(ε)·ομεν·ῳ
Genφορουμενηςφορουμενουφορ(ε)·ομεν·ηςφορ(ε)·ομεν·ου
PlVocφορουμεναιφορουμενοιφορουμεναφορ(ε)·ομεν·αιφορ(ε)·ομεν·οιφορ(ε)·ομεν·α
Nom
Accφορουμεναςφορουμενουςφορ(ε)·ομεν·αςφορ(ε)·ομεν·ους
Datφορουμεναιςφορουμενοιςφορ(ε)·ομεν·αιςφορ(ε)·ομεν·οις
Genφορουμενωνφορουμενωνφορ(ε)·ομεν·ωνφορ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφορουνε·φορ(ε)·ονεφορουμηνε·φορ(ε)·ομην
2ndεφορειςε·φορ(ε)·εςεφορουε·φορ(ε)·ου
3rdεφορειε·φορ(ε)·εεφορειτοε·φορ(ε)·ετο
Pl1stεφορουμενε·φορ(ε)·ομενεφορουμεθαε·φορ(ε)·ομεθα
2ndεφορειτεε·φορ(ε)·ετεεφορεισθεε·φορ(ε)·εσθε
3rdεφορουν, εφορουσανε·φορ(ε)·ον, ε·φορ(ε)·οσαν altεφορουντοε·φορ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφορεσωφορε·σωφορεσομαιφορε·σομαι
2ndφορεσειςφορε·σειςφορεσῃ, φορεσει[LXX], φορεσεσαιφορε·σῃ, φορε·σει classical, φορε·σεσαι alt
3rdφορεσει[LXX]φορε·σειφορεσεταιφορε·σεται
Pl1stφορεσομεν[GNT]φορε·σομενφορεσομεθαφορε·σομεθα
2ndφορεσετεφορε·σετεφορεσεσθεφορε·σεσθε
3rdφορεσουσιν, φορεσουσιφορε·σουσι(ν)φορεσονταιφορε·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφορεσοιμιφορε·σοιμιφορεσοιμηνφορε·σοιμην
2ndφορεσοιςφορε·σοιςφορεσοιοφορε·σοιο
3rdφορεσοιφορε·σοιφορεσοιτοφορε·σοιτο
Pl1stφορεσοιμενφορε·σοιμενφορεσοιμεθαφορε·σοιμεθα
2ndφορεσοιτεφορε·σοιτεφορεσοισθεφορε·σοισθε
3rdφορεσοιενφορε·σοιενφορεσοιντοφορε·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φορεσειν​φορε·σειν​φορεσεσθαι​φορε·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφορεσουσαφορεσονφορε·σουσ·αφορε·σο[υ]ν[τ]
Nomφορεσωνφορε·σο[υ]ν[τ]·^
Accφορεσουσανφορεσονταφορε·σουσ·ανφορε·σο[υ]ντ·α
Datφορεσουσῃφορεσοντιφορε·σουσ·ῃφορε·σο[υ]ντ·ι
Genφορεσουσηςφορεσοντοςφορε·σουσ·ηςφορε·σο[υ]ντ·ος
PlVocφορεσουσαιφορεσοντεςφορεσονταφορε·σουσ·αιφορε·σο[υ]ντ·εςφορε·σο[υ]ντ·α
Nom
Accφορεσουσαςφορεσονταςφορε·σουσ·αςφορε·σο[υ]ντ·ας
Datφορεσουσαιςφορεσουσι, φορεσουσινφορε·σουσ·αιςφορε·σου[ντ]·σι(ν)
Genφορεσουσωνφορεσοντωνφορε·σουσ·ωνφορε·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφορεσομενηφορεσομενεφορε·σομεν·ηφορε·σομεν·ε
Nomφορεσομενοςφορε·σομεν·ος
Accφορεσομενηνφορεσομενονφορε·σομεν·ηνφορε·σομεν·ον
Datφορεσομενῃφορεσομενῳφορε·σομεν·ῃφορε·σομεν·ῳ
Genφορεσομενηςφορεσομενουφορε·σομεν·ηςφορε·σομεν·ου
PlVocφορεσομεναιφορεσομενοιφορεσομεναφορε·σομεν·αιφορε·σομεν·οιφορε·σομεν·α
Nom
Accφορεσομεναςφορεσομενουςφορε·σομεν·αςφορε·σομεν·ους
Datφορεσομεναιςφορεσομενοιςφορε·σομεν·αιςφορε·σομεν·οις
Genφορεσομενωνφορεσομενωνφορε·σομεν·ωνφορε·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφορεσαε·φορε·σαεφορεσαμηνε·φορε·σαμην
2ndεφορεσαςε·φορε·σαςεφορεσωε·φορε·σω
3rdεφορεσεν[LXX], εφορεσεε·φορε·σε(ν), ε·φορε·σε(ν)εφορεσατοε·φορε·σατο
Pl1stεφορεσαμεν[GNT]ε·φορε·σαμενεφορεσαμεθαε·φορε·σαμεθα
2ndεφορεσατεε·φορε·σατεεφορεσασθεε·φορε·σασθε
3rdεφορεσανε·φορε·σανεφορεσαντοε·φορε·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφορεσωφορε·σωφορεσωμαιφορε·σωμαι
2ndφορεσῃςφορε·σῃςφορεσῃφορε·σῃ
3rdφορεσῃφορε·σῃφορεσηταιφορε·σηται
Pl1stφορεσωμεν[GNT]φορε·σωμενφορεσωμεθαφορε·σωμεθα
2ndφορεσητεφορε·σητεφορεσησθεφορε·σησθε
3rdφορεσωσιν, φορεσωσιφορε·σωσι(ν)φορεσωνταιφορε·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφορεσαιμιφορε·σαιμιφορεσαιμηνφορε·σαιμην
2ndφορεσαις, φορεσειαςφορε·σαις, φορε·σειας classicalφορεσαιοφορε·σαιο
3rdφορεσαι, φορεσειεφορε·σαι, φορε·σειε classicalφορεσαιτοφορε·σαιτο
Pl1stφορεσαιμενφορε·σαιμενφορεσαιμεθαφορε·σαιμεθα
2ndφορεσαιτεφορε·σαιτεφορεσαισθεφορε·σαισθε
3rdφορεσαιεν, φορεσαισαν, φορεσειαν, φορεσειενφορε·σαιεν, φορε·σαισαν alt, φορε·σειαν classical, φορε·σειεν classicalφορεσαιντοφορε·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφορεσονφορε·σονφορεσαιφορε·σαι
3rdφορεσατωφορε·σατωφορεσασθωφορε·σασθω
Pl1st
2ndφορεσατεφορε·σατεφορεσασθεφορε·σασθε
3rdφορεσατωσαν, φορεσαντωνφορε·σατωσαν, φορε·σαντων classicalφορεσασθωσαν, φορεσασθωνφορε·σασθωσαν, φορε·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φορεσαι​φορε·σαι​φορεσασθαι​φορε·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφορεσασαφορεσαςφορεσανφορε·σασ·αφορε·σα[ντ]·ςφορε·σαν[τ]
Nom
Accφορεσασανφορεσανταφορε·σασ·ανφορε·σαντ·α
Datφορεσασῃφορεσαντιφορε·σασ·ῃφορε·σαντ·ι
Genφορεσασηςφορεσαντοςφορε·σασ·ηςφορε·σαντ·ος
PlVocφορεσασαιφορεσαντεςφορεσανταφορε·σασ·αιφορε·σαντ·εςφορε·σαντ·α
Nom
Accφορεσασαςφορεσανταςφορε·σασ·αςφορε·σαντ·ας
Datφορεσασαιςφορεσασι, φορεσασινφορε·σασ·αιςφορε·σα[ντ]·σι(ν)
Genφορεσασωνφορεσαντωνφορε·σασ·ωνφορε·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφορεσαμενηφορεσαμενεφορε·σαμεν·ηφορε·σαμεν·ε
Nomφορεσαμενοςφορε·σαμεν·ος
Accφορεσαμενηνφορεσαμενονφορε·σαμεν·ηνφορε·σαμεν·ον
Datφορεσαμενῃφορεσαμενῳφορε·σαμεν·ῃφορε·σαμεν·ῳ
Genφορεσαμενηςφορεσαμενουφορε·σαμεν·ηςφορε·σαμεν·ου
PlVocφορεσαμεναιφορεσαμενοιφορεσαμεναφορε·σαμεν·αιφορε·σαμεν·οιφορε·σαμεν·α
Nom
Accφορεσαμεναςφορεσαμενουςφορε·σαμεν·αςφορε·σαμεν·ους
Datφορεσαμεναιςφορεσαμενοιςφορε·σαμεν·αιςφορε·σαμεν·οις
Genφορεσαμενωνφορεσαμενωνφορε·σαμεν·ωνφορε·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Nov-2019 21:37:23 EST