φοβεω • FOBEW • phobeō

Search: φοβου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φοβουφοβέωφοβ(ε)·ουpres mp imp 2nd sg
φοβουφόβοςφοβ·ου(mas) gen sg

φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφοβωφοβ(ε)·ωφοβουμαι[GNT][LXX]φοβ(ε)·ομαι
2ndφοβειςφοβ(ε)·ειςφοβῃ[GNT][LXX], φοβει, φοβεισαιφοβ(ε)·ῃ, φοβ(ε)·ει classical, φοβ(ε)·εσαι alt
3rdφοβειφοβ(ε)·ειφοβειται[LXX]φοβ(ε)·εται
Pl1stφοβουμενφοβ(ε)·ομενφοβουμεθα[GNT][LXX]φοβ(ε)·ομεθα
2ndφοβειτεφοβ(ε)·ετεφοβεισθε[GNT][LXX]φοβ(ε)·εσθε
3rdφοβουσιν, φοβουσιφοβ(ε)·ουσι(ν)φοβουνται[LXX]φοβ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφοβωφοβ(ε)·ωφοβωμαιφοβ(ε)·ωμαι
2ndφοβῃςφοβ(ε)·ῃςφοβῃ[GNT][LXX]φοβ(ε)·ῃ
3rdφοβῃ[GNT][LXX]φοβ(ε)·ῃφοβηται[GNT]φοβ(ε)·ηται
Pl1stφοβωμενφοβ(ε)·ωμενφοβωμεθαφοβ(ε)·ωμεθα
2ndφοβητεφοβ(ε)·ητεφοβησθε[LXX]φοβ(ε)·ησθε
3rdφοβωσιν, φοβωσιφοβ(ε)·ωσι(ν)φοβωνται[LXX]φοβ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφοβοιμιφοβ(ε)·οιμιφοβοιμηνφοβ(ε)·οιμην
2ndφοβοις[LXX]φοβ(ε)·οιςφοβοιοφοβ(ε)·οιο
3rdφοβοι[GNT][LXX]φοβ(ε)·οιφοβοιτοφοβ(ε)·οιτο
Pl1stφοβοιμενφοβ(ε)·οιμενφοβοιμεθαφοβ(ε)·οιμεθα
2ndφοβοιτεφοβ(ε)·οιτεφοβοισθεφοβ(ε)·οισθε
3rdφοβοιεν, φοβοισανφοβ(ε)·οιεν, φοβ(ε)·οισαν altφοβοιντοφοβ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφοβειφοβ(ε)·εφοβου[GNT][LXX]φοβ(ε)·ου
3rdφοβειτωφοβ(ε)·ετωφοβεισθω[LXX]φοβ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndφοβειτεφοβ(ε)·ετεφοβεισθε[GNT][LXX]φοβ(ε)·εσθε
3rdφοβειτωσαν, φοβουντωνφοβ(ε)·ετωσαν, φοβ(ε)·οντων classicalφοβεισθωσαν, φοβεισθωνφοβ(ε)·εσθωσαν, φοβ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φοβειν​φοβ(ε)·ειν​φοβεισθαι[GNT][LXX]​φοβ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφοβουσαφοβουνφοβ(ε)·ουσ·αφοβ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomφοβωνφοβ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accφοβουσανφοβουνταφοβ(ε)·ουσ·ανφοβ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datφοβουσῃφοβουντιφοβ(ε)·ουσ·ῃφοβ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genφοβουσηςφοβουντοςφοβ(ε)·ουσ·ηςφοβ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocφοβουσαιφοβουντεςφοβουνταφοβ(ε)·ουσ·αιφοβ(ε)·ο[υ]ντ·εςφοβ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφοβουσαςφοβουνταςφοβ(ε)·ουσ·αςφοβ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datφοβουσαιςφοβουσι, φοβουσινφοβ(ε)·ουσ·αιςφοβ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genφοβουσωνφοβουντωνφοβ(ε)·ουσ·ωνφοβ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφοβουμενη[LXX]φοβουμενεφοβ(ε)·ομεν·ηφοβ(ε)·ομεν·ε
Nomφοβουμενος[GNT][LXX]φοβ(ε)·ομεν·ος
Accφοβουμενηνφοβουμενον[LXX]φοβ(ε)·ομεν·ηνφοβ(ε)·ομεν·ον
Datφοβουμενῃφοβουμενῳ[LXX]φοβ(ε)·ομεν·ῃφοβ(ε)·ομεν·ῳ
Genφοβουμενηςφοβουμενου[LXX]φοβ(ε)·ομεν·ηςφοβ(ε)·ομεν·ου
PlVocφοβουμεναι[GNT][LXX]φοβουμενοι[GNT][LXX]φοβουμεναφοβ(ε)·ομεν·αιφοβ(ε)·ομεν·οιφοβ(ε)·ομεν·α
Nom
Accφοβουμεναςφοβουμενους[LXX]φοβ(ε)·ομεν·αςφοβ(ε)·ομεν·ους
Datφοβουμεναιςφοβουμενοις[GNT][LXX]φοβ(ε)·ομεν·αιςφοβ(ε)·ομεν·οις
Genφοβουμενων[LXX]φοβουμενων[LXX]φοβ(ε)·ομεν·ωνφοβ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφοβουνε·φοβ(ε)·ονεφοβουμην[GNT]ε·φοβ(ε)·ομην
2ndεφοβειςε·φοβ(ε)·εςεφοβου[LXX]ε·φοβ(ε)·ου
3rdεφοβει[LXX]ε·φοβ(ε)·εεφοβειτο[GNT][LXX]ε·φοβ(ε)·ετο
Pl1stεφοβουμενε·φοβ(ε)·ομενεφοβουμεθαε·φοβ(ε)·ομεθα
2ndεφοβειτεε·φοβ(ε)·ετεεφοβεισθε[LXX]ε·φοβ(ε)·εσθε
3rdεφοβουν, εφοβουσανε·φοβ(ε)·ον, ε·φοβ(ε)·οσαν altεφοβουντο[GNT][LXX]ε·φοβ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφοβησαε·φοβη·σαεφοβησαμηνε·φοβη·σαμην
2ndεφοβησαςε·φοβη·σαςεφοβησωε·φοβη·σω
3rdεφοβησεν, εφοβησεε·φοβη·σε(ν)εφοβησατοε·φοβη·σατο
Pl1stεφοβησαμενε·φοβη·σαμενεφοβησαμεθαε·φοβη·σαμεθα
2ndεφοβησατεε·φοβη·σατεεφοβησασθεε·φοβη·σασθε
3rdεφοβησανε·φοβη·σανεφοβησαντοε·φοβη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφοβησωφοβη·σωφοβησωμαιφοβη·σωμαι
2ndφοβησῃςφοβη·σῃςφοβησῃφοβη·σῃ
3rdφοβησῃφοβη·σῃφοβησηταιφοβη·σηται
Pl1stφοβησωμενφοβη·σωμενφοβησωμεθαφοβη·σωμεθα
2ndφοβησητεφοβη·σητεφοβησησθεφοβη·σησθε
3rdφοβησωσιν, φοβησωσιφοβη·σωσι(ν)φοβησωνταιφοβη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφοβησαιμιφοβη·σαιμιφοβησαιμηνφοβη·σαιμην
2ndφοβησαις, φοβησειαςφοβη·σαις, φοβη·σειας classicalφοβησαιοφοβη·σαιο
3rdφοβησαι[LXX], φοβησειεφοβη·σαι, φοβη·σειε classicalφοβησαιτοφοβη·σαιτο
Pl1stφοβησαιμενφοβη·σαιμενφοβησαιμεθαφοβη·σαιμεθα
2ndφοβησαιτεφοβη·σαιτεφοβησαισθεφοβη·σαισθε
3rdφοβησαιεν, φοβησαισαν, φοβησειαν, φοβησειενφοβη·σαιεν, φοβη·σαισαν alt, φοβη·σειαν classical, φοβη·σειεν classicalφοβησαιντοφοβη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφοβησονφοβη·σονφοβησαι[LXX]φοβη·σαι
3rdφοβησατωφοβη·σατωφοβησασθωφοβη·σασθω
Pl1st
2ndφοβησατεφοβη·σατεφοβησασθεφοβη·σασθε
3rdφοβησατωσαν, φοβησαντωνφοβη·σατωσαν, φοβη·σαντων classicalφοβησασθωσαν, φοβησασθωνφοβη·σασθωσαν, φοβη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φοβησαι[LXX]​φοβη·σαιφοβησασθαι​φοβη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφοβησασαφοβησαςφοβησανφοβη·σασ·αφοβη·σα[ντ]·ςφοβη·σαν[τ]
Nom
Accφοβησασανφοβησανταφοβη·σασ·ανφοβη·σαντ·α
Datφοβησασῃφοβησαντιφοβη·σασ·ῃφοβη·σαντ·ι
Genφοβησασηςφοβησαντοςφοβη·σασ·ηςφοβη·σαντ·ος
PlVocφοβησασαιφοβησαντεςφοβησανταφοβη·σασ·αιφοβη·σαντ·εςφοβη·σαντ·α
Nom
Accφοβησασαςφοβησανταςφοβη·σασ·αςφοβη·σαντ·ας
Datφοβησασαιςφοβησασι, φοβησασινφοβη·σασ·αιςφοβη·σα[ντ]·σι(ν)
Genφοβησασωνφοβησαντωνφοβη·σασ·ωνφοβη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφοβησαμενηφοβησαμενεφοβη·σαμεν·ηφοβη·σαμεν·ε
Nomφοβησαμενοςφοβη·σαμεν·ος
Accφοβησαμενηνφοβησαμενονφοβη·σαμεν·ηνφοβη·σαμεν·ον
Datφοβησαμενῃφοβησαμενῳφοβη·σαμεν·ῃφοβη·σαμεν·ῳ
Genφοβησαμενηςφοβησαμενουφοβη·σαμεν·ηςφοβη·σαμεν·ου
PlVocφοβησαμεναιφοβησαμενοιφοβησαμεναφοβη·σαμεν·αιφοβη·σαμεν·οιφοβη·σαμεν·α
Nom
Accφοβησαμεναςφοβησαμενουςφοβη·σαμεν·αςφοβη·σαμεν·ους
Datφοβησαμεναιςφοβησαμενοιςφοβη·σαμεν·αιςφοβη·σαμεν·οις
Genφοβησαμενωνφοβησαμενωνφοβη·σαμεν·ωνφοβη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφοβημαιπεφοβη·μαι
2ndπεφοβησαιπεφοβη·σαι
3rdπεφοβηταιπεφοβη·ται
Pl1stπεφοβημεθαπεφοβη·μεθα
2ndπεφοβησθε[LXX]πεφοβη·σθε
3rdπεφοβηνταιπεφοβη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφοβησομαιπεφοβη·σομαι
2ndπεφοβησῃ, πεφοβησειπεφοβη·σῃ, πεφοβη·σει classical
3rdπεφοβησεταιπεφοβη·σεται
Pl1stπεφοβησομεθαπεφοβη·σομεθα
2ndπεφοβησεσθεπεφοβη·σεσθε
3rdπεφοβησονταιπεφοβη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφοβησοιμηνπεφοβη·σοιμην
2ndπεφοβησοιοπεφοβη·σοιο
3rdπεφοβησοιτοπεφοβη·σοιτο
Pl1stπεφοβησοιμεθαπεφοβη·σοιμεθα
2ndπεφοβησοισθεπεφοβη·σοισθε
3rdπεφοβησοιντοπεφοβη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεφοβησοπεφοβη·σο
3rdπεφοβησθωπεφοβη·σθω
Pl1st
2ndπεφοβησθε[LXX]πεφοβη·σθε
3rdπεφοβησθωσαν, πεφοβησθωνπεφοβη·σθωσαν, πεφοβη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεφοβησθαι​πεφοβη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεφοβησεσθαι​πεφοβη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεφοβημενηπεφοβημενεπεφοβη·μεν·ηπεφοβη·μεν·ε
Nomπεφοβημενοςπεφοβη·μεν·ος
Accπεφοβημενηνπεφοβημενονπεφοβη·μεν·ηνπεφοβη·μεν·ον
Datπεφοβημενῃπεφοβημενῳπεφοβη·μεν·ῃπεφοβη·μεν·ῳ
Genπεφοβημενηςπεφοβημενουπεφοβη·μεν·ηςπεφοβη·μεν·ου
PlVocπεφοβημεναιπεφοβημενοιπεφοβημεναπεφοβη·μεν·αιπεφοβη·μεν·οιπεφοβη·μεν·α
Nom
Accπεφοβημεναςπεφοβημενουςπεφοβη·μεν·αςπεφοβη·μεν·ους
Datπεφοβημεναιςπεφοβημενοιςπεφοβη·μεν·αιςπεφοβη·μεν·οις
Genπεφοβημενωνπεφοβημενωνπεφοβη·μεν·ωνπεφοβη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεφοβημηνε·πεφοβη·μην
2ndεπεφοβησοε·πεφοβη·σο
3rdεπεφοβητοε·πεφοβη·το
Pl1stεπεφοβημεθαε·πεφοβη·μεθα
2ndεπεφοβησθεε·πεφοβη·σθε
3rdεπεφοβηντοε·πεφοβη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφοβημην[ε]·πεφοβη·μην
2ndπεφοβησο[ε]·πεφοβη·σο
3rdπεφοβητο[ε]·πεφοβη·το
Pl1stπεφοβημεθα[ε]·πεφοβη·μεθα
2ndπεφοβησθε[LXX][ε]·πεφοβη·σθε
3rdπεφοβηντο[ε]·πεφοβη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεφοβηθην[LXX]ε·φοβη·θην
2ndεφοβηθης[LXX]ε·φοβη·θης
3rdεφοβηθη[GNT][LXX]ε·φοβη·θη
Pl1stεφοβηθημεν[LXX]ε·φοβη·θημεν
2ndεφοβηθητε[LXX]ε·φοβη·θητε
3rdεφοβηθησαν[GNT][LXX]ε·φοβη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφοβηθησομαι[GNT][LXX]φοβη·θησομαι
2ndφοβηθησῃ[LXX], φοβηθησειφοβη·θησῃ, φοβη·θησει classical
3rdφοβηθησεται[LXX]φοβη·θησεται
Pl1stφοβηθησομεθα[LXX]φοβη·θησομεθα
2ndφοβηθησεσθε[LXX]φοβη·θησεσθε
3rdφοβηθησονται[LXX]φοβη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφοβηθω[LXX]φοβη·θω
2ndφοβηθῃς[GNT][LXX]φοβη·θῃς
3rdφοβηθῃ[GNT][LXX]φοβη·θῃ
Pl1stφοβηθωμεν[GNT][LXX]φοβη·θωμεν
2ndφοβηθητε[GNT][LXX]φοβη·θητε
3rdφοβηθωσιν[LXX], φοβηθωσιφοβη·θωσι(ν), φοβη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφοβηθειηνφοβη·θειην
2ndφοβηθειηςφοβη·θειης
3rdφοβηθειηφοβη·θειη
Pl1stφοβηθειημεν, φοβηθειμενφοβη·θειημεν, φοβη·θειμεν classical
2ndφοβηθειητε, φοβηθειτεφοβη·θειητε, φοβη·θειτε classical
3rdφοβηθειησαν, φοβηθειενφοβη·θειησαν, φοβη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφοβηθησοιμηνφοβη·θησοιμην
2ndφοβηθησοιοφοβη·θησοιο
3rdφοβηθησοιτοφοβη·θησοιτο
Pl1stφοβηθησοιμεθαφοβη·θησοιμεθα
2ndφοβηθησοισθεφοβη·θησοισθε
3rdφοβηθησοιντοφοβη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndφοβηθητι[LXX]φοβη·θητι
3rdφοβηθητω[LXX]φοβη·θητω
Pl1st
2ndφοβηθητε[GNT][LXX]φοβη·θητε
3rdφοβηθητωσαν[LXX], φοβηθεντωνφοβη·θητωσαν, φοβη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
φοβηθηναι[LXX]​φοβη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
φοβηθησεσθαι​φοβη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφοβηθεισα[GNT]φοβηθεις[GNT][LXX]φοβηθενφοβη·θεισ·αφοβη·θει[ντ]·ςφοβη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accφοβηθεισανφοβηθεντα[LXX]φοβη·θεισ·ανφοβη·θε[ι]ντ·α
Datφοβηθεισῃφοβηθεντιφοβη·θεισ·ῃφοβη·θε[ι]ντ·ι
Genφοβηθεισηςφοβηθεντοςφοβη·θεισ·ηςφοβη·θε[ι]ντ·ος
PlVocφοβηθεισαιφοβηθεντες[GNT][LXX]φοβηθεντα[LXX]φοβη·θεισ·αιφοβη·θε[ι]ντ·εςφοβη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accφοβηθεισαςφοβηθεντας[LXX]φοβη·θεισ·αςφοβη·θε[ι]ντ·ας
Datφοβηθεισαιςφοβηθεισι, φοβηθεισιν[LXX]φοβη·θεισ·αιςφοβη·θει[ντ]·σι(ν), φοβη·θει[ντ]·σι(ν)
Genφοβηθεισωνφοβηθεντωνφοβη·θεισ·ωνφοβη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφοβηθησομενηφοβηθησομενεφοβη·θησομεν·ηφοβη·θησομεν·ε
Nomφοβηθησομενοςφοβη·θησομεν·ος
Accφοβηθησομενηνφοβηθησομενονφοβη·θησομεν·ηνφοβη·θησομεν·ον
Datφοβηθησομενῃφοβηθησομενῳφοβη·θησομεν·ῃφοβη·θησομεν·ῳ
Genφοβηθησομενηςφοβηθησομενουφοβη·θησομεν·ηςφοβη·θησομεν·ου
PlVocφοβηθησομεναιφοβηθησομενοιφοβηθησομεναφοβη·θησομεν·αιφοβη·θησομεν·οιφοβη·θησομεν·α
Nom
Accφοβηθησομεναςφοβηθησομενουςφοβη·θησομεν·αςφοβη·θησομεν·ους
Datφοβηθησομεναιςφοβηθησομενοιςφοβη·θησομεν·αιςφοβη·θησομεν·οις
Genφοβηθησομενωνφοβηθησομενωνφοβη·θησομεν·ωνφοβη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 09:50:10 EDT