εσθιω εσθω • ESQIW ESQW • esthiō esthō

Search: φαγεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φαγεταιἐσθίωφαγ·[σ]εταιfut mp ind 3rd sg

ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, εδ·[σ]-/φαγ·[σ]-, φαγ·[σ]- or 2nd φαγ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσθιω, εσθωεσθι·ω, εσθ·ωεσθιομαι, εσθομαιεσθι·ομαι, εσθ·ομαι
2ndεσθιεις[LXX], εσθειςεσθι·εις, εσθ·ειςεσθιῃ[GNT], εσθιει[GNT][LXX], εσθιεσαι, εσθῃ, εσθει, εσθεσαιεσθι·ῃ, εσθι·ει classical, εσθι·εσαι alt, εσθ·ῃ, εσθ·ει classical, εσθ·εσαι alt
3rdεσθιει[GNT][LXX], εσθειεσθι·ει, εσθ·ειεσθιεται, εσθεται[LXX]εσθι·εται, εσθ·εται
Pl1stεσθιομεν, εσθομενεσθι·ομεν, εσθ·ομενεσθιομεθα, εσθομεθαεσθι·ομεθα, εσθ·ομεθα
2ndεσθιετε[GNT], εσθετε[LXX]εσθι·ετε, εσθ·ετεεσθιεσθε, εσθεσθεεσθι·εσθε, εσθ·εσθε
3rdεσθιουσιν[GNT][LXX], εσθιουσι, εσθουσιν, εσθουσιεσθι·ουσι(ν), εσθι·ουσι(ν), εσθ·ουσι(ν)εσθιονται, εσθονταιεσθι·ονται, εσθ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσθιω, εσθωεσθι·ω, εσθ·ωεσθιωμαι, εσθωμαιεσθι·ωμαι, εσθ·ωμαι
2ndεσθιῃς, εσθῃςεσθι·ῃς, εσθ·ῃςεσθιῃ[GNT], εσθῃεσθι·ῃ, εσθ·ῃ
3rdεσθιῃ[GNT], εσθῃεσθι·ῃ, εσθ·ῃεσθιηται, εσθηταιεσθι·ηται, εσθ·ηται
Pl1stεσθιωμεν, εσθωμενεσθι·ωμεν, εσθ·ωμενεσθιωμεθα, εσθωμεθαεσθι·ωμεθα, εσθ·ωμεθα
2ndεσθιητε[GNT], εσθητε[GNT][LXX]εσθι·ητε, εσθ·ητεεσθιησθε, εσθησθεεσθι·ησθε, εσθ·ησθε
3rdεσθιωσιν[GNT], εσθιωσι, εσθωσιν, εσθωσιεσθι·ωσι(ν), εσθι·ωσι(ν), εσθ·ωσι(ν)εσθιωνται, εσθωνταιεσθι·ωνται, εσθ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσθιοιμι, εσθοιμιεσθι·οιμι, εσθ·οιμιεσθιοιμην, εσθοιμηνεσθι·οιμην, εσθ·οιμην
2ndεσθιοις, εσθοιςεσθι·οις, εσθ·οιςεσθιοιο, εσθοιοεσθι·οιο, εσθ·οιο
3rdεσθιοι, εσθοιεσθι·οι, εσθ·οιεσθιοιτο, εσθοιτοεσθι·οιτο, εσθ·οιτο
Pl1stεσθιοιμεν, εσθοιμενεσθι·οιμεν, εσθ·οιμενεσθιοιμεθα, εσθοιμεθαεσθι·οιμεθα, εσθ·οιμεθα
2ndεσθιοιτε, εσθοιτεεσθι·οιτε, εσθ·οιτεεσθιοισθε, εσθοισθεεσθι·οισθε, εσθ·οισθε
3rdεσθιοιεν, εσθιοισαν, εσθοιεν, εσθοισανεσθι·οιεν, εσθι·οισαν alt, εσθ·οιεν, εσθ·οισαν altεσθιοιντο, εσθοιντοεσθι·οιντο, εσθ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεσθιε[LXX], εσθεεσθι·ε, εσθ·εεσθιου, εσθουεσθι·ου, εσθ·ου
3rdεσθιετω[GNT][LXX], εσθετωεσθι·ετω, εσθ·ετωεσθιεσθω, εσθεσθωεσθι·εσθω, εσθ·εσθω
Pl1st
2ndεσθιετε[GNT], εσθετε[LXX]εσθι·ετε, εσθ·ετεεσθιεσθε, εσθεσθεεσθι·εσθε, εσθ·εσθε
3rdεσθιετωσαν[LXX], εσθιοντων[GNT][LXX], εσθετωσαν, εσθοντωνεσθι·ετωσαν, εσθι·οντων classical, εσθ·ετωσαν, εσθ·οντων classicalεσθιεσθωσαν, εσθιεσθων, εσθεσθωσαν, εσθεσθωνεσθι·εσθωσαν, εσθι·εσθων classical, εσθ·εσθωσαν, εσθ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εσθιειν[GNT][LXX], εσθειν​εσθι·ειν, εσθ·ειν​εσθιεσθαι[LXX], εσθεσθαι​εσθι·εσθαι, εσθ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεσθιουσα, εσθουσαεσθιον[LXX], εσθονεσθι·ουσ·α, εσθ·ουσ·αεσθι·ο[υ]ν[τ], εσθ·ο[υ]ν[τ]
Nomεσθιων[GNT][LXX], εσθων[LXX]εσθι·ο[υ]ν[τ]·^, εσθ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεσθιουσαν, εσθουσαν[LXX]εσθιοντα[GNT][LXX], εσθονταεσθι·ουσ·αν, εσθ·ουσ·ανεσθι·ο[υ]ντ·α, εσθ·ο[υ]ντ·α
Datεσθιουσῃ, εσθουσῃεσθιοντι[GNT], εσθοντιεσθι·ουσ·ῃ, εσθ·ουσ·ῃεσθι·ο[υ]ντ·ι, εσθ·ο[υ]ντ·ι
Genεσθιουσης, εσθουσηςεσθιοντος, εσθοντος[LXX]εσθι·ουσ·ης, εσθ·ουσ·ηςεσθι·ο[υ]ντ·ος, εσθ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεσθιουσαι, εσθουσαι[LXX]εσθιοντες[GNT][LXX], εσθοντες[LXX]εσθιοντα[GNT][LXX], εσθονταεσθι·ουσ·αι, εσθ·ουσ·αιεσθι·ο[υ]ντ·ες, εσθ·ο[υ]ντ·εςεσθι·ο[υ]ντ·α, εσθ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεσθιουσας, εσθουσαςεσθιοντας[GNT][LXX], εσθονταςεσθι·ουσ·ας, εσθ·ουσ·αςεσθι·ο[υ]ντ·ας, εσθ·ο[υ]ντ·ας
Datεσθιουσαις, εσθουσαιςεσθιουσι, εσθιουσιν[GNT][LXX], εσθουσι, εσθουσινεσθι·ουσ·αις, εσθ·ουσ·αιςεσθι·ου[ντ]·σι(ν), εσθι·ου[ντ]·σι(ν), εσθ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεσθιουσων, εσθουσωνεσθιοντων[GNT][LXX], εσθοντωνεσθι·ουσ·ων, εσθ·ουσ·ωνεσθι·ο[υ]ντ·ων, εσθ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεσθιομενη, εσθομενηεσθιομενε, εσθομενεεσθι·ομεν·η, εσθ·ομεν·ηεσθι·ομεν·ε, εσθ·ομεν·ε
Nomεσθιομενος, εσθομενοςεσθι·ομεν·ος, εσθ·ομεν·ος
Accεσθιομενην, εσθομενηνεσθιομενον, εσθομενονεσθι·ομεν·ην, εσθ·ομεν·ηνεσθι·ομεν·ον, εσθ·ομεν·ον
Datεσθιομενῃ, εσθομενῃεσθιομενῳ, εσθομενῳεσθι·ομεν·ῃ, εσθ·ομεν·ῃεσθι·ομεν·ῳ, εσθ·ομεν·ῳ
Genεσθιομενης, εσθομενηςεσθιομενου, εσθομενουεσθι·ομεν·ης, εσθ·ομεν·ηςεσθι·ομεν·ου, εσθ·ομεν·ου
PlVocεσθιομεναι, εσθομεναιεσθιομενοι, εσθομενοιεσθιομενα[LXX], εσθομεναεσθι·ομεν·αι, εσθ·ομεν·αιεσθι·ομεν·οι, εσθ·ομεν·οιεσθι·ομεν·α, εσθ·ομεν·α
Nom
Accεσθιομενας, εσθομεναςεσθιομενους, εσθομενουςεσθι·ομεν·ας, εσθ·ομεν·αςεσθι·ομεν·ους, εσθ·ομεν·ους
Datεσθιομεναις, εσθομεναιςεσθιομενοις, εσθομενοιςεσθι·ομεν·αις, εσθ·ομεν·αιςεσθι·ομεν·οις, εσθ·ομεν·οις
Genεσθιομενων, εσθομενωνεσθιομενων, εσθομενωνεσθι·ομεν·ων, εσθ·ομεν·ωνεσθι·ομεν·ων, εσθ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stησθιον[GNT][LXX], ησθονε·εσθι·ον, ε·εσθ·ονησθιομην, ησθομηνε·εσθι·ομην, ε·εσθ·ομην
2ndησθιες, ησθεςε·εσθι·ες, ε·εσθ·εςησθιου, ησθουε·εσθι·ου, ε·εσθ·ου
3rdησθιεν[LXX], ησθιε[LXX], ησθεν, ησθεε·εσθι·ε(ν), ε·εσθ·ε(ν)ησθιετο, ησθετο[LXX]ε·εσθι·ετο, ε·εσθ·ετο
Pl1stησθιομεν[LXX], ησθομενε·εσθι·ομεν, ε·εσθ·ομενησθιομεθα, ησθομεθαε·εσθι·ομεθα, ε·εσθ·ομεθα
2ndησθιετε[LXX], ησθετεε·εσθι·ετε, ε·εσθ·ετεησθιεσθε, ησθεσθεε·εσθι·εσθε, ε·εσθ·εσθε
3rdησθιον[GNT][LXX], ησθιοσαν, ησθον, ησθοσαν[LXX]ε·εσθι·ον, ε·εσθι·οσαν alt, ε·εσθ·ον, ε·εσθ·οσαν altησθιοντο, ησθοντοε·εσθι·οντο, ε·εσθ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδω, φαγω[GNT][LXX]εδ·[σ]ω, φαγ·[σ]ωεδομαι, φαγομαι[LXX]εδ·[σ]ομαι, φαγ·[σ]ομαι
2ndεδεις, φαγειςεδ·[σ]εις, φαγ·[σ]ειςεδῃ, εδει[GNT][LXX], εδεσαι, φαγῃ[GNT][LXX], φαγει, φαγεσαι[GNT][LXX]εδ·[σ]ῃ, εδ·[σ]ει classical, εδ·[σ]εσαι alt, φαγ·[σ]ῃ, φαγ·[σ]ει classical, φαγ·[σ]εσαι alt
3rdεδει[GNT][LXX], φαγειεδ·[σ]ει, φαγ·[σ]ειεδεται[LXX], φαγεται[GNT][LXX]εδ·[σ]εται, φαγ·[σ]εται
Pl1stεδομεν, φαγομενεδ·[σ]ομεν, φαγ·[σ]ομενεδομεθα, φαγομεθα[LXX]εδ·[σ]ομεθα, φαγ·[σ]ομεθα
2ndεδετε, φαγετε[GNT][LXX]εδ·[σ]ετε, φαγ·[σ]ετεεδεσθε[LXX], φαγεσθε[LXX]εδ·[σ]εσθε, φαγ·[σ]εσθε
3rdεδουσιν, εδουσι, φαγουσιν, φαγουσιεδ·[σ]ουσι(ν), φαγ·[σ]ουσι(ν)εδονται[LXX], φαγονται[GNT][LXX]εδ·[σ]ονται, φαγ·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδοιμι, φαγοιμιεδ·[σ]οιμι, φαγ·[σ]οιμιεδοιμην, φαγοιμηνεδ·[σ]οιμην, φαγ·[σ]οιμην
2ndεδοις, φαγοιςεδ·[σ]οις, φαγ·[σ]οιςεδοιο, φαγοιοεδ·[σ]οιο, φαγ·[σ]οιο
3rdεδοι, φαγοι[GNT][LXX]εδ·[σ]οι, φαγ·[σ]οιεδοιτο, φαγοιτοεδ·[σ]οιτο, φαγ·[σ]οιτο
Pl1stεδοιμεν, φαγοιμενεδ·[σ]οιμεν, φαγ·[σ]οιμενεδοιμεθα, φαγοιμεθαεδ·[σ]οιμεθα, φαγ·[σ]οιμεθα
2ndεδοιτε, φαγοιτεεδ·[σ]οιτε, φαγ·[σ]οιτεεδοισθε, φαγοισθεεδ·[σ]οισθε, φαγ·[σ]οισθε
3rdεδοιεν, φαγοιενεδ·[σ]οιεν, φαγ·[σ]οιενεδοιντο, φαγοιντοεδ·[σ]οιντο, φαγ·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εδειν, φαγειν[GNT][LXX]​εδ·[σ]ειν, φαγ·[σ]εινεδεσθαι, φαγεσθαι​εδ·[σ]εσθαι, φαγ·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεδουσα, φαγουσαεδον, φαγονεδ·[σ]ουσ·α, φαγ·[σ]ουσ·αεδ·[σ]ο[υ]ν[τ], φαγ·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomεδων, φαγων[LXX]εδ·[σ]ο[υ]ν[τ]·^, φαγ·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accεδουσαν, φαγουσανεδοντα, φαγονταεδ·[σ]ουσ·αν, φαγ·[σ]ουσ·ανεδ·[σ]ο[υ]ντ·α, φαγ·[σ]ο[υ]ντ·α
Datεδουσῃ, φαγουσῃεδοντι, φαγοντιεδ·[σ]ουσ·ῃ, φαγ·[σ]ουσ·ῃεδ·[σ]ο[υ]ντ·ι, φαγ·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genεδουσης, φαγουσηςεδοντος, φαγοντος[LXX]εδ·[σ]ουσ·ης, φαγ·[σ]ουσ·ηςεδ·[σ]ο[υ]ντ·ος, φαγ·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocεδουσαι, φαγουσαιεδοντες, φαγοντες[GNT][LXX]εδοντα, φαγονταεδ·[σ]ουσ·αι, φαγ·[σ]ουσ·αιεδ·[σ]ο[υ]ντ·ες, φαγ·[σ]ο[υ]ντ·εςεδ·[σ]ο[υ]ντ·α, φαγ·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accεδουσας, φαγουσαςεδοντας, φαγοντας[LXX]εδ·[σ]ουσ·ας, φαγ·[σ]ουσ·αςεδ·[σ]ο[υ]ντ·ας, φαγ·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datεδουσαις, φαγουσαιςεδουσι, εδουσιν, φαγουσι, φαγουσινεδ·[σ]ουσ·αις, φαγ·[σ]ουσ·αιςεδ·[σ]ου[ντ]·σι(ν), φαγ·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genεδουσων, φαγουσωνεδοντων, φαγοντωνεδ·[σ]ουσ·ων, φαγ·[σ]ουσ·ωνεδ·[σ]ο[υ]ντ·ων, φαγ·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεδομενη, φαγομενηεδομενε, φαγομενεεδ·[σ]ομεν·η, φαγ·[σ]ομεν·ηεδ·[σ]ομεν·ε, φαγ·[σ]ομεν·ε
Nomεδομενος, φαγομενοςεδ·[σ]ομεν·ος, φαγ·[σ]ομεν·ος
Accεδομενην, φαγομενηνεδομενον, φαγομενονεδ·[σ]ομεν·ην, φαγ·[σ]ομεν·ηνεδ·[σ]ομεν·ον, φαγ·[σ]ομεν·ον
Datεδομενῃ, φαγομενῃεδομενῳ, φαγομενῳεδ·[σ]ομεν·ῃ, φαγ·[σ]ομεν·ῃεδ·[σ]ομεν·ῳ, φαγ·[σ]ομεν·ῳ
Genεδομενης, φαγομενηςεδομενου, φαγομενουεδ·[σ]ομεν·ης, φαγ·[σ]ομεν·ηςεδ·[σ]ομεν·ου, φαγ·[σ]ομεν·ου
PlVocεδομεναι, φαγομεναιεδομενοι, φαγομενοιεδομενα, φαγομεναεδ·[σ]ομεν·αι, φαγ·[σ]ομεν·αιεδ·[σ]ομεν·οι, φαγ·[σ]ομεν·οιεδ·[σ]ομεν·α, φαγ·[σ]ομεν·α
Nom
Accεδομενας, φαγομεναςεδομενους, φαγομενουςεδ·[σ]ομεν·ας, φαγ·[σ]ομεν·αςεδ·[σ]ομεν·ους, φαγ·[σ]ομεν·ους
Datεδομεναις, φαγομεναιςεδομενοις, φαγομενοιςεδ·[σ]ομεν·αις, φαγ·[σ]ομεν·αιςεδ·[σ]ομεν·οις, φαγ·[σ]ομεν·οις
Genεδομενων, φαγομενωνεδομενων, φαγομενωνεδ·[σ]ομεν·ων, φαγ·[σ]ομεν·ωνεδ·[σ]ομεν·ων, φαγ·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφαγαε·φαγ·[σ]αεφαγαμηνε·φαγ·[σ]αμην
2ndεφαγαςε·φαγ·[σ]αςεφαγωε·φαγ·[σ]ω
3rdεφαγεν[GNT][LXX], εφαγε[LXX]ε·φαγ·[σ]ε(ν)εφαγατοε·φαγ·[σ]ατο
Pl1stεφαγαμεν[LXX]ε·φαγ·[σ]αμενεφαγαμεθαε·φαγ·[σ]αμεθα
2ndεφαγατεε·φαγ·[σ]ατεεφαγασθεε·φαγ·[σ]ασθε
3rdεφαγανε·φαγ·[σ]ανεφαγαντοε·φαγ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφαγω[GNT][LXX]φαγ·[σ]ωφαγωμαιφαγ·[σ]ωμαι
2ndφαγῃς[GNT][LXX]φαγ·[σ]ῃςφαγῃ[GNT][LXX]φαγ·[σ]ῃ
3rdφαγῃ[GNT][LXX]φαγ·[σ]ῃφαγηταιφαγ·[σ]ηται
Pl1stφαγωμεν[GNT][LXX]φαγ·[σ]ωμενφαγωμεθαφαγ·[σ]ωμεθα
2ndφαγητε[GNT][LXX]φαγ·[σ]ητεφαγησθεφαγ·[σ]ησθε
3rdφαγωσιν[GNT][LXX], φαγωσιφαγ·[σ]ωσι(ν), φαγ·[σ]ωσι(ν)φαγωνταιφαγ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφαγαιμιφαγ·[σ]αιμιφαγαιμηνφαγ·[σ]αιμην
2ndφαγαις, φαγειαςφαγ·[σ]αις, φαγ·[σ]ειας classicalφαγαιοφαγ·[σ]αιο
3rdφαγαι, φαγειεφαγ·[σ]αι, φαγ·[σ]ειε classicalφαγαιτοφαγ·[σ]αιτο
Pl1stφαγαιμενφαγ·[σ]αιμενφαγαιμεθαφαγ·[σ]αιμεθα
2ndφαγαιτεφαγ·[σ]αιτεφαγαισθεφαγ·[σ]αισθε
3rdφαγαιεν, φαγαισαν, φαγειαν, φαγειενφαγ·[σ]αιεν, φαγ·[σ]αισαν alt, φαγ·[σ]ειαν classical, φαγ·[σ]ειεν classicalφαγαιντοφαγ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφαγονφαγ·[σ]ονφαγαιφαγ·[σ]αι
3rdφαγατωφαγ·[σ]ατωφαγασθωφαγ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndφαγατεφαγ·[σ]ατεφαγασθεφαγ·[σ]ασθε
3rdφαγατωσαν, φαγαντωνφαγ·[σ]ατωσαν, φαγ·[σ]αντων classicalφαγασθωσαν, φαγασθωνφαγ·[σ]ασθωσαν, φαγ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φαγαι​φαγ·[σ]αι​φαγασθαι​φαγ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφαγασαφαγαςφαγανφαγ·[σ]ασ·αφαγ·[σ]α[ντ]·ςφαγ·[σ]αν[τ]
Nom
Accφαγασανφαγανταφαγ·[σ]ασ·ανφαγ·[σ]αντ·α
Datφαγασῃφαγαντιφαγ·[σ]ασ·ῃφαγ·[σ]αντ·ι
Genφαγασηςφαγαντοςφαγ·[σ]ασ·ηςφαγ·[σ]αντ·ος
PlVocφαγασαιφαγαντεςφαγανταφαγ·[σ]ασ·αιφαγ·[σ]αντ·εςφαγ·[σ]αντ·α
Nom
Accφαγασαςφαγανταςφαγ·[σ]ασ·αςφαγ·[σ]αντ·ας
Datφαγασαιςφαγασι, φαγασινφαγ·[σ]ασ·αιςφαγ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genφαγασωνφαγαντωνφαγ·[σ]ασ·ωνφαγ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφαγαμενηφαγαμενεφαγ·[σ]αμεν·ηφαγ·[σ]αμεν·ε
Nomφαγαμενοςφαγ·[σ]αμεν·ος
Accφαγαμενηνφαγαμενονφαγ·[σ]αμεν·ηνφαγ·[σ]αμεν·ον
Datφαγαμενῃφαγαμενῳφαγ·[σ]αμεν·ῃφαγ·[σ]αμεν·ῳ
Genφαγαμενηςφαγαμενουφαγ·[σ]αμεν·ηςφαγ·[σ]αμεν·ου
PlVocφαγαμεναιφαγαμενοιφαγαμεναφαγ·[σ]αμεν·αιφαγ·[σ]αμεν·οιφαγ·[σ]αμεν·α
Nom
Accφαγαμεναςφαγαμενουςφαγ·[σ]αμεν·αςφαγ·[σ]αμεν·ους
Datφαγαμεναιςφαγαμενοιςφαγ·[σ]αμεν·αιςφαγ·[σ]αμεν·οις
Genφαγαμενωνφαγαμενωνφαγ·[σ]αμεν·ωνφαγ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφαγον[GNT][LXX]ε·φαγ·ονεφαγομηνε·φαγ·ομην
2ndεφαγες[LXX]ε·φαγ·εςεφαγουε·φαγ·ου
3rdεφαγεν[GNT][LXX], εφαγε[LXX]ε·φαγ·ε(ν)εφαγετοε·φαγ·ετο
Pl1stεφαγομεν[GNT][LXX]ε·φαγ·ομενεφαγομεθαε·φαγ·ομεθα
2ndεφαγετε[GNT][LXX]ε·φαγ·ετεεφαγεσθεε·φαγ·εσθε
3rdεφαγον[GNT][LXX], εφαγοσαν[LXX]ε·φαγ·ον, ε·φαγ·οσαν altεφαγοντοε·φαγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφαγω[GNT][LXX]φαγ·ωφαγωμαιφαγ·ωμαι
2ndφαγῃς[GNT][LXX]φαγ·ῃςφαγῃ[GNT][LXX]φαγ·ῃ
3rdφαγῃ[GNT][LXX]φαγ·ῃφαγηταιφαγ·ηται
Pl1stφαγωμεν[GNT][LXX]φαγ·ωμενφαγωμεθαφαγ·ωμεθα
2ndφαγητε[GNT][LXX]φαγ·ητεφαγησθεφαγ·ησθε
3rdφαγωσιν[GNT][LXX], φαγωσιφαγ·ωσι(ν), φαγ·ωσι(ν)φαγωνταιφαγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφαγοιμιφαγ·οιμιφαγοιμηνφαγ·οιμην
2ndφαγοιςφαγ·οιςφαγοιοφαγ·οιο
3rdφαγοι[GNT][LXX]φαγ·οιφαγοιτοφαγ·οιτο
Pl1stφαγοιμενφαγ·οιμενφαγοιμεθαφαγ·οιμεθα
2ndφαγοιτεφαγ·οιτεφαγοισθεφαγ·οισθε
3rdφαγοιεν, φαγοισαν[LXX]φαγ·οιεν, φαγ·οισαν altφαγοιντοφαγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφαγε[GNT][LXX]φαγ·εφαγουφαγ·ου
3rdφαγετω[LXX]φαγ·ετωφαγεσθωφαγ·εσθω
Pl1st
2ndφαγετε[GNT][LXX]φαγ·ετεφαγεσθε[LXX]φαγ·εσθε
3rdφαγετωσαν[LXX], φαγοντωνφαγ·ετωσαν, φαγ·οντων classicalφαγεσθωσαν, φαγεσθωνφαγ·εσθωσαν, φαγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φαγειν[GNT][LXX]​φαγ·εινφαγεσθαι​φαγ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφαγουσαφαγονφαγ·ουσ·αφαγ·ο[υ]ν[τ]
Nomφαγων[LXX]φαγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accφαγουσανφαγονταφαγ·ουσ·ανφαγ·ο[υ]ντ·α
Datφαγουσῃφαγοντιφαγ·ουσ·ῃφαγ·ο[υ]ντ·ι
Genφαγουσηςφαγοντος[LXX]φαγ·ουσ·ηςφαγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocφαγουσαιφαγοντες[GNT][LXX]φαγονταφαγ·ουσ·αιφαγ·ο[υ]ντ·εςφαγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφαγουσαςφαγοντας[LXX]φαγ·ουσ·αςφαγ·ο[υ]ντ·ας
Datφαγουσαιςφαγουσι, φαγουσινφαγ·ουσ·αιςφαγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genφαγουσωνφαγοντωνφαγ·ουσ·ωνφαγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφαγομενηφαγομενεφαγ·ομεν·ηφαγ·ομεν·ε
Nomφαγομενοςφαγ·ομεν·ος
Accφαγομενηνφαγομενονφαγ·ομεν·ηνφαγ·ομεν·ον
Datφαγομενῃφαγομενῳφαγ·ομεν·ῃφαγ·ομεν·ῳ
Genφαγομενηςφαγομενουφαγ·ομεν·ηςφαγ·ομεν·ου
PlVocφαγομεναιφαγομενοιφαγομεναφαγ·ομεν·αιφαγ·ομεν·οιφαγ·ομεν·α
Nom
Accφαγομεναςφαγομενουςφαγ·ομεν·αςφαγ·ομεν·ους
Datφαγομεναιςφαγομενοιςφαγ·ομεν·αιςφαγ·ομεν·οις
Genφαγομενωνφαγομενωνφαγ·ομεν·ωνφαγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 19-Jan-2021 15:47:22 EST