φωτιζω • FWTIZW • phōtizō

Search: φωτιζουσαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φωτιζουσανφωτίζωφωτιζ·ουσ·ανpres act ptcp fem acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φωτιζουσανφωτίζωφωτιζ·ουσ·ανpres act ptcp fem acc sg

φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφωτιζωφωτιζ·ωφωτιζομαιφωτιζ·ομαι
2ndφωτιζεις[LXX]φωτιζ·ειςφωτιζῃ[GNT], φωτιζει[GNT][LXX], φωτιζεσαιφωτιζ·ῃ, φωτιζ·ει classical, φωτιζ·εσαι alt
3rdφωτιζει[GNT][LXX]φωτιζ·ειφωτιζεταιφωτιζ·εται
Pl1stφωτιζομενφωτιζ·ομενφωτιζομεθαφωτιζ·ομεθα
2ndφωτιζετεφωτιζ·ετεφωτιζεσθεφωτιζ·εσθε
3rdφωτιζουσιν[LXX], φωτιζουσιφωτιζ·ουσι(ν), φωτιζ·ουσι(ν)φωτιζονταιφωτιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφωτιζωφωτιζ·ωφωτιζωμαιφωτιζ·ωμαι
2ndφωτιζῃςφωτιζ·ῃςφωτιζῃ[GNT]φωτιζ·ῃ
3rdφωτιζῃ[GNT]φωτιζ·ῃφωτιζηταιφωτιζ·ηται
Pl1stφωτιζωμενφωτιζ·ωμενφωτιζωμεθαφωτιζ·ωμεθα
2ndφωτιζητεφωτιζ·ητεφωτιζησθεφωτιζ·ησθε
3rdφωτιζωσιν, φωτιζωσιφωτιζ·ωσι(ν)φωτιζωνταιφωτιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφωτιζοιμιφωτιζ·οιμιφωτιζοιμηνφωτιζ·οιμην
2ndφωτιζοιςφωτιζ·οιςφωτιζοιοφωτιζ·οιο
3rdφωτιζοιφωτιζ·οιφωτιζοιτοφωτιζ·οιτο
Pl1stφωτιζοιμενφωτιζ·οιμενφωτιζοιμεθαφωτιζ·οιμεθα
2ndφωτιζοιτεφωτιζ·οιτεφωτιζοισθεφωτιζ·οισθε
3rdφωτιζοιεν, φωτιζοισανφωτιζ·οιεν, φωτιζ·οισαν altφωτιζοιντοφωτιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφωτιζεφωτιζ·εφωτιζου[LXX]φωτιζ·ου
3rdφωτιζετωφωτιζ·ετωφωτιζεσθωφωτιζ·εσθω
Pl1st
2ndφωτιζετεφωτιζ·ετεφωτιζεσθεφωτιζ·εσθε
3rdφωτιζετωσαν, φωτιζοντωνφωτιζ·ετωσαν, φωτιζ·οντων classicalφωτιζεσθωσαν, φωτιζεσθωνφωτιζ·εσθωσαν, φωτιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φωτιζειν[LXX]​φωτιζ·εινφωτιζεσθαι​φωτιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφωτιζουσα[LXX]φωτιζον[LXX]φωτιζ·ουσ·αφωτιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomφωτιζων[LXX]φωτιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accφωτιζουσαν[LXX]φωτιζονταφωτιζ·ουσ·ανφωτιζ·ο[υ]ντ·α
Datφωτιζουσῃφωτιζοντιφωτιζ·ουσ·ῃφωτιζ·ο[υ]ντ·ι
Genφωτιζουσηςφωτιζοντοςφωτιζ·ουσ·ηςφωτιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocφωτιζουσαιφωτιζοντεςφωτιζονταφωτιζ·ουσ·αιφωτιζ·ο[υ]ντ·εςφωτιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφωτιζουσαςφωτιζονταςφωτιζ·ουσ·αςφωτιζ·ο[υ]ντ·ας
Datφωτιζουσαιςφωτιζουσι, φωτιζουσιν[LXX]φωτιζ·ουσ·αιςφωτιζ·ου[ντ]·σι(ν), φωτιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genφωτιζουσωνφωτιζοντωνφωτιζ·ουσ·ωνφωτιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφωτιζομενηφωτιζομενεφωτιζ·ομεν·ηφωτιζ·ομεν·ε
Nomφωτιζομενοςφωτιζ·ομεν·ος
Accφωτιζομενηνφωτιζομενονφωτιζ·ομεν·ηνφωτιζ·ομεν·ον
Datφωτιζομενῃφωτιζομενῳφωτιζ·ομεν·ῃφωτιζ·ομεν·ῳ
Genφωτιζομενηςφωτιζομενουφωτιζ·ομεν·ηςφωτιζ·ομεν·ου
PlVocφωτιζομεναιφωτιζομενοιφωτιζομεναφωτιζ·ομεν·αιφωτιζ·ομεν·οιφωτιζ·ομεν·α
Nom
Accφωτιζομεναςφωτιζομενουςφωτιζ·ομεν·αςφωτιζ·ομεν·ους
Datφωτιζομεναιςφωτιζομενοιςφωτιζ·ομεν·αιςφωτιζ·ομεν·οις
Genφωτιζομενωνφωτιζομενωνφωτιζ·ομεν·ωνφωτιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφωτιζον[LXX]ε·φωτιζ·ονεφωτιζομηνε·φωτιζ·ομην
2ndεφωτιζεςε·φωτιζ·εςεφωτιζουε·φωτιζ·ου
3rdεφωτιζεν, εφωτιζεε·φωτιζ·ε(ν)εφωτιζετοε·φωτιζ·ετο
Pl1stεφωτιζομενε·φωτιζ·ομενεφωτιζομεθαε·φωτιζ·ομεθα
2ndεφωτιζετεε·φωτιζ·ετεεφωτιζεσθεε·φωτιζ·εσθε
3rdεφωτιζον[LXX], εφωτιζοσανε·φωτιζ·ον, ε·φωτιζ·οσαν altεφωτιζοντοε·φωτιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφωτιω[LXX], φωτισωφωτι(ε)·[σ]ω, φωτι·σωφωτιουμαι, φωτισομαιφωτι(ε)·[σ]ομαι, φωτι·σομαι
2ndφωτιεις[LXX], φωτισειςφωτι(ε)·[σ]εις, φωτι·σειςφωτιῃ, φωτιει[GNT][LXX], φωτιεισαι, φωτισῃ, φωτισει[GNT][LXX], φωτισεσαιφωτι(ε)·[σ]ῃ, φωτι(ε)·[σ]ει classical, φωτι(ε)·[σ]εσαι alt, φωτι·σῃ, φωτι·σει classical, φωτι·σεσαι alt
3rdφωτιει[GNT][LXX], φωτισει[GNT][LXX]φωτι(ε)·[σ]ει, φωτι·σειφωτιειται, φωτισεταιφωτι(ε)·[σ]εται, φωτι·σεται
Pl1stφωτιουμεν, φωτισομενφωτι(ε)·[σ]ομεν, φωτι·σομενφωτιουμεθα, φωτισομεθαφωτι(ε)·[σ]ομεθα, φωτι·σομεθα
2ndφωτιειτε, φωτισετεφωτι(ε)·[σ]ετε, φωτι·σετεφωτιεισθε, φωτισεσθεφωτι(ε)·[σ]εσθε, φωτι·σεσθε
3rdφωτιουσιν[LXX], φωτιουσι, φωτισουσιν[LXX], φωτισουσιφωτι(ε)·[σ]ουσι(ν), φωτι(ε)·[σ]ουσι(ν), φωτι·σουσι(ν), φωτι·σουσι(ν)φωτιουνται, φωτισονταιφωτι(ε)·[σ]ονται, φωτι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφωτιοιμι, φωτισοιμιφωτι(ε)·[σ]οιμι, φωτι·σοιμιφωτιοιμην, φωτισοιμηνφωτι(ε)·[σ]οιμην, φωτι·σοιμην
2ndφωτιοις, φωτισοιςφωτι(ε)·[σ]οις, φωτι·σοιςφωτιοιο, φωτισοιοφωτι(ε)·[σ]οιο, φωτι·σοιο
3rdφωτιοι, φωτισοιφωτι(ε)·[σ]οι, φωτι·σοιφωτιοιτο, φωτισοιτοφωτι(ε)·[σ]οιτο, φωτι·σοιτο
Pl1stφωτιοιμεν, φωτισοιμενφωτι(ε)·[σ]οιμεν, φωτι·σοιμενφωτιοιμεθα, φωτισοιμεθαφωτι(ε)·[σ]οιμεθα, φωτι·σοιμεθα
2ndφωτιοιτε, φωτισοιτεφωτι(ε)·[σ]οιτε, φωτι·σοιτεφωτιοισθε, φωτισοισθεφωτι(ε)·[σ]οισθε, φωτι·σοισθε
3rdφωτιοιεν, φωτισοιενφωτι(ε)·[σ]οιεν, φωτι·σοιενφωτιοιντο, φωτισοιντοφωτι(ε)·[σ]οιντο, φωτι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φωτιειν, φωτισειν​φωτι(ε)·[σ]ειν, φωτι·σειν​φωτιεισθαι, φωτισεσθαι​φωτι(ε)·[σ]εσθαι, φωτι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφωτιουσα, φωτισουσαφωτιουν, φωτισον[LXX]φωτι(ε)·[σ]ουσ·α, φωτι·σουσ·αφωτι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ], φωτι·σο[υ]ν[τ]
Nomφωτιων, φωτισων[LXX]φωτι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^, φωτι·σο[υ]ν[τ]·^
Accφωτιουσαν, φωτισουσανφωτιουντα, φωτισονταφωτι(ε)·[σ]ουσ·αν, φωτι·σουσ·ανφωτι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, φωτι·σο[υ]ντ·α
Datφωτιουσῃ, φωτισουσῃφωτιουντι, φωτισοντιφωτι(ε)·[σ]ουσ·ῃ, φωτι·σουσ·ῃφωτι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι, φωτι·σο[υ]ντ·ι
Genφωτιουσης, φωτισουσηςφωτιουντος, φωτισοντοςφωτι(ε)·[σ]ουσ·ης, φωτι·σουσ·ηςφωτι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος, φωτι·σο[υ]ντ·ος
PlVocφωτιουσαι, φωτισουσαιφωτιουντες, φωτισοντεςφωτιουντα, φωτισονταφωτι(ε)·[σ]ουσ·αι, φωτι·σουσ·αιφωτι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ες, φωτι·σο[υ]ντ·εςφωτι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, φωτι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accφωτιουσας, φωτισουσαςφωτιουντας, φωτισονταςφωτι(ε)·[σ]ουσ·ας, φωτι·σουσ·αςφωτι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας, φωτι·σο[υ]ντ·ας
Datφωτιουσαις, φωτισουσαιςφωτιουσι, φωτιουσιν[LXX], φωτισουσι, φωτισουσιν[LXX]φωτι(ε)·[σ]ουσ·αις, φωτι·σουσ·αιςφωτι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), φωτι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), φωτι·σου[ντ]·σι(ν), φωτι·σου[ντ]·σι(ν)
Genφωτιουσων, φωτισουσωνφωτιουντων, φωτισοντωνφωτι(ε)·[σ]ουσ·ων, φωτι·σουσ·ωνφωτι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων, φωτι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφωτιουμενη, φωτισομενηφωτιουμενε, φωτισομενεφωτι(ε)·[σ]ομεν·η, φωτι·σομεν·ηφωτι(ε)·[σ]ομεν·ε, φωτι·σομεν·ε
Nomφωτιουμενος, φωτισομενοςφωτι(ε)·[σ]ομεν·ος, φωτι·σομεν·ος
Accφωτιουμενην, φωτισομενηνφωτιουμενον, φωτισομενονφωτι(ε)·[σ]ομεν·ην, φωτι·σομεν·ηνφωτι(ε)·[σ]ομεν·ον, φωτι·σομεν·ον
Datφωτιουμενῃ, φωτισομενῃφωτιουμενῳ, φωτισομενῳφωτι(ε)·[σ]ομεν·ῃ, φωτι·σομεν·ῃφωτι(ε)·[σ]ομεν·ῳ, φωτι·σομεν·ῳ
Genφωτιουμενης, φωτισομενηςφωτιουμενου, φωτισομενουφωτι(ε)·[σ]ομεν·ης, φωτι·σομεν·ηςφωτι(ε)·[σ]ομεν·ου, φωτι·σομεν·ου
PlVocφωτιουμεναι, φωτισομεναιφωτιουμενοι, φωτισομενοιφωτιουμενα, φωτισομεναφωτι(ε)·[σ]ομεν·αι, φωτι·σομεν·αιφωτι(ε)·[σ]ομεν·οι, φωτι·σομεν·οιφωτι(ε)·[σ]ομεν·α, φωτι·σομεν·α
Nom
Accφωτιουμενας, φωτισομεναςφωτιουμενους, φωτισομενουςφωτι(ε)·[σ]ομεν·ας, φωτι·σομεν·αςφωτι(ε)·[σ]ομεν·ους, φωτι·σομεν·ους
Datφωτιουμεναις, φωτισομεναιςφωτιουμενοις, φωτισομενοιςφωτι(ε)·[σ]ομεν·αις, φωτι·σομεν·αιςφωτι(ε)·[σ]ομεν·οις, φωτι·σομεν·οις
Genφωτιουμενων, φωτισομενωνφωτιουμενων, φωτισομενωνφωτι(ε)·[σ]ομεν·ων, φωτι·σομεν·ωνφωτι(ε)·[σ]ομεν·ων, φωτι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφωτισαε·φωτι·σαεφωτισαμηνε·φωτι·σαμην
2ndεφωτισαςε·φωτι·σαςεφωτισωε·φωτι·σω
3rdεφωτισεν[GNT][LXX], εφωτισεε·φωτι·σε(ν), ε·φωτι·σε(ν)εφωτισατοε·φωτι·σατο
Pl1stεφωτισαμενε·φωτι·σαμενεφωτισαμεθαε·φωτι·σαμεθα
2ndεφωτισατεε·φωτι·σατεεφωτισασθεε·φωτι·σασθε
3rdεφωτισανε·φωτι·σανεφωτισαντοε·φωτι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφωτισωφωτι·σωφωτισωμαιφωτι·σωμαι
2ndφωτισῃςφωτι·σῃςφωτισῃφωτι·σῃ
3rdφωτισῃφωτι·σῃφωτισηταιφωτι·σηται
Pl1stφωτισωμενφωτι·σωμενφωτισωμεθαφωτι·σωμεθα
2ndφωτισητεφωτι·σητεφωτισησθεφωτι·σησθε
3rdφωτισωσιν, φωτισωσιφωτι·σωσι(ν)φωτισωνταιφωτι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφωτισαιμιφωτι·σαιμιφωτισαιμηνφωτι·σαιμην
2ndφωτισαις, φωτισειαςφωτι·σαις, φωτι·σειας classicalφωτισαιοφωτι·σαιο
3rdφωτισαι[GNT][LXX], φωτισειεφωτι·σαι, φωτι·σειε classicalφωτισαιτοφωτι·σαιτο
Pl1stφωτισαιμενφωτι·σαιμενφωτισαιμεθαφωτι·σαιμεθα
2ndφωτισαιτεφωτι·σαιτεφωτισαισθεφωτι·σαισθε
3rdφωτισαιεν, φωτισαισαν, φωτισειαν, φωτισειενφωτι·σαιεν, φωτι·σαισαν alt, φωτι·σειαν classical, φωτι·σειεν classicalφωτισαιντοφωτι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφωτισον[LXX]φωτι·σονφωτισαι[GNT][LXX]φωτι·σαι
3rdφωτισατω[LXX]φωτι·σατωφωτισασθωφωτι·σασθω
Pl1st
2ndφωτισατε[LXX]φωτι·σατεφωτισασθεφωτι·σασθε
3rdφωτισατωσαν, φωτισαντωνφωτι·σατωσαν, φωτι·σαντων classicalφωτισασθωσαν, φωτισασθωνφωτι·σασθωσαν, φωτι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φωτισαι[GNT][LXX]​φωτι·σαιφωτισασθαι​φωτι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφωτισασαφωτισαςφωτισανφωτι·σασ·αφωτι·σα[ντ]·ςφωτι·σαν[τ]
Nom
Accφωτισασανφωτισανταφωτι·σασ·ανφωτι·σαντ·α
Datφωτισασῃφωτισαντιφωτι·σασ·ῃφωτι·σαντ·ι
Genφωτισασηςφωτισαντος[GNT]φωτι·σασ·ηςφωτι·σαντ·ος
PlVocφωτισασαιφωτισαντεςφωτισανταφωτι·σασ·αιφωτι·σαντ·εςφωτι·σαντ·α
Nom
Accφωτισασαςφωτισανταςφωτι·σασ·αςφωτι·σαντ·ας
Datφωτισασαιςφωτισασι, φωτισασινφωτι·σασ·αιςφωτι·σα[ντ]·σι(ν)
Genφωτισασωνφωτισαντωνφωτι·σασ·ωνφωτι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφωτισαμενηφωτισαμενεφωτι·σαμεν·ηφωτι·σαμεν·ε
Nomφωτισαμενοςφωτι·σαμεν·ος
Accφωτισαμενηνφωτισαμενονφωτι·σαμεν·ηνφωτι·σαμεν·ον
Datφωτισαμενῃφωτισαμενῳφωτι·σαμεν·ῃφωτι·σαμεν·ῳ
Genφωτισαμενηςφωτισαμενουφωτι·σαμεν·ηςφωτι·σαμεν·ου
PlVocφωτισαμεναιφωτισαμενοιφωτισαμεναφωτι·σαμεν·αιφωτι·σαμεν·οιφωτι·σαμεν·α
Nom
Accφωτισαμεναςφωτισαμενουςφωτι·σαμεν·αςφωτι·σαμεν·ους
Datφωτισαμεναιςφωτισαμενοιςφωτι·σαμεν·αιςφωτι·σαμεν·οις
Genφωτισαμενωνφωτισαμενωνφωτι·σαμεν·ωνφωτι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφωτισμαιπεφωτισ·μαι
2ndπεφωτισαιπεφωτισ·[σ]αι
3rdπεφωτισταιπεφωτισ·ται
Pl1stπεφωτισμεθαπεφωτισ·μεθα
2ndπεφωτισθεπεφωτισ·[σ]θε
3rdπεφωτιδαταιπεφωτισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφωτισομαιπεφωτισ·[σ]ομαι
2ndπεφωτισῃ, πεφωτισειπεφωτισ·[σ]ῃ, πεφωτισ·[σ]ει classical
3rdπεφωτισεταιπεφωτισ·[σ]εται
Pl1stπεφωτισομεθαπεφωτισ·[σ]ομεθα
2ndπεφωτισεσθεπεφωτισ·[σ]εσθε
3rdπεφωτισονταιπεφωτισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφωτισοιμηνπεφωτισ·[σ]οιμην
2ndπεφωτισοιοπεφωτισ·[σ]οιο
3rdπεφωτισοιτοπεφωτισ·[σ]οιτο
Pl1stπεφωτισοιμεθαπεφωτισ·[σ]οιμεθα
2ndπεφωτισοισθεπεφωτισ·[σ]οισθε
3rdπεφωτισοιντοπεφωτισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεφωτισοπεφωτισ·[σ]ο
3rdπεφωτισθωπεφωτισ·[σ]θω
Pl1st
2ndπεφωτισθεπεφωτισ·[σ]θε
3rdπεφωτισθωσαν, πεφωτισθωνπεφωτισ·[σ]θωσαν, πεφωτισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεφωτισθαι​πεφωτισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεφωτισεσθαι​πεφωτισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεφωτισμενηπεφωτισμενεπεφωτισ·μεν·ηπεφωτισ·μεν·ε
Nomπεφωτισμενοςπεφωτισ·μεν·ος
Accπεφωτισμενηνπεφωτισμενονπεφωτισ·μεν·ηνπεφωτισ·μεν·ον
Datπεφωτισμενῃπεφωτισμενῳπεφωτισ·μεν·ῃπεφωτισ·μεν·ῳ
Genπεφωτισμενηςπεφωτισμενουπεφωτισ·μεν·ηςπεφωτισ·μεν·ου
PlVocπεφωτισμεναιπεφωτισμενοιπεφωτισμεναπεφωτισ·μεν·αιπεφωτισ·μεν·οιπεφωτισ·μεν·α
Nom
Accπεφωτισμεναςπεφωτισμενους[GNT]πεφωτισ·μεν·αςπεφωτισ·μεν·ους
Datπεφωτισμεναιςπεφωτισμενοιςπεφωτισ·μεν·αιςπεφωτισ·μεν·οις
Genπεφωτισμενωνπεφωτισμενωνπεφωτισ·μεν·ωνπεφωτισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεφωτισμηνε·πεφωτισ·μην
2ndεπεφωτισοε·πεφωτισ·[σ]ο
3rdεπεφωτιστοε·πεφωτισ·το
Pl1stεπεφωτισμεθαε·πεφωτισ·μεθα
2ndεπεφωτισθεε·πεφωτισ·[σ]θε
3rdεπεφωτιδατοε·πεφωτισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφωτισμην[ε]·πεφωτισ·μην
2ndπεφωτισο[ε]·πεφωτισ·[σ]ο
3rdπεφωτιστο[ε]·πεφωτισ·το
Pl1stπεφωτισμεθα[ε]·πεφωτισ·μεθα
2ndπεφωτισθε[ε]·πεφωτισ·[σ]θε
3rdπεφωτιδατο[ε]·πεφωτισ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεφωτισθηνε·φωτισ·θην
2ndεφωτισθηςε·φωτισ·θης
3rdεφωτισθη[GNT]ε·φωτισ·θη
Pl1stεφωτισθημενε·φωτισ·θημεν
2ndεφωτισθητεε·φωτισ·θητε
3rdεφωτισθησανε·φωτισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφωτισθησομαιφωτισ·θησομαι
2ndφωτισθησῃ, φωτισθησειφωτισ·θησῃ, φωτισ·θησει classical
3rdφωτισθησεται[LXX]φωτισ·θησεται
Pl1stφωτισθησομεθαφωτισ·θησομεθα
2ndφωτισθησεσθεφωτισ·θησεσθε
3rdφωτισθησονταιφωτισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφωτισθωφωτισ·θω
2ndφωτισθῃςφωτισ·θῃς
3rdφωτισθῃφωτισ·θῃ
Pl1stφωτισθωμενφωτισ·θωμεν
2ndφωτισθητε[LXX]φωτισ·θητε
3rdφωτισθωσιν, φωτισθωσιφωτισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφωτισθειηνφωτισ·θειην
2ndφωτισθειηςφωτισ·θειης
3rdφωτισθειηφωτισ·θειη
Pl1stφωτισθειημεν, φωτισθειμενφωτισ·θειημεν, φωτισ·θειμεν classical
2ndφωτισθειητε, φωτισθειτεφωτισ·θειητε, φωτισ·θειτε classical
3rdφωτισθειησαν, φωτισθειενφωτισ·θειησαν, φωτισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφωτισθησοιμηνφωτισ·θησοιμην
2ndφωτισθησοιοφωτισ·θησοιο
3rdφωτισθησοιτοφωτισ·θησοιτο
Pl1stφωτισθησοιμεθαφωτισ·θησοιμεθα
2ndφωτισθησοισθεφωτισ·θησοισθε
3rdφωτισθησοιντοφωτισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndφωτισθητιφωτισ·θητι
3rdφωτισθητωφωτισ·θητω
Pl1st
2ndφωτισθητε[LXX]φωτισ·θητε
3rdφωτισθητωσαν, φωτισθεντωνφωτισ·θητωσαν, φωτισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
φωτισθηναι​φωτισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
φωτισθησεσθαι​φωτισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφωτισθεισαφωτισθειςφωτισθενφωτισ·θεισ·αφωτισ·θει[ντ]·ςφωτισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accφωτισθεισανφωτισθενταφωτισ·θεισ·ανφωτισ·θε[ι]ντ·α
Datφωτισθεισῃφωτισθεντιφωτισ·θεισ·ῃφωτισ·θε[ι]ντ·ι
Genφωτισθεισηςφωτισθεντοςφωτισ·θεισ·ηςφωτισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocφωτισθεισαιφωτισθεντες[GNT]φωτισθενταφωτισ·θεισ·αιφωτισ·θε[ι]ντ·εςφωτισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accφωτισθεισαςφωτισθεντας[GNT]φωτισ·θεισ·αςφωτισ·θε[ι]ντ·ας
Datφωτισθεισαιςφωτισθεισι, φωτισθεισινφωτισ·θεισ·αιςφωτισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genφωτισθεισωνφωτισθεντωνφωτισ·θεισ·ωνφωτισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφωτισθησομενηφωτισθησομενεφωτισ·θησομεν·ηφωτισ·θησομεν·ε
Nomφωτισθησομενοςφωτισ·θησομεν·ος
Accφωτισθησομενηνφωτισθησομενονφωτισ·θησομεν·ηνφωτισ·θησομεν·ον
Datφωτισθησομενῃφωτισθησομενῳφωτισ·θησομεν·ῃφωτισ·θησομεν·ῳ
Genφωτισθησομενηςφωτισθησομενουφωτισ·θησομεν·ηςφωτισ·θησομεν·ου
PlVocφωτισθησομεναιφωτισθησομενοιφωτισθησομεναφωτισ·θησομεν·αιφωτισ·θησομεν·οιφωτισ·θησομεν·α
Nom
Accφωτισθησομεναςφωτισθησομενουςφωτισ·θησομεν·αςφωτισ·θησομεν·ους
Datφωτισθησομεναιςφωτισθησομενοιςφωτισ·θησομεν·αιςφωτισ·θησομεν·οις
Genφωτισθησομενωνφωτισθησομενωνφωτισ·θησομεν·ωνφωτισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 22:03:44 EST