φωνεω • FWNEW • phōneō

Search: φωνης

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φωνῃςφωνέωφων(ε)·ῃςpres act sub 2nd sg
φωνηςφωνήφων·ης(fem) gen sg

φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφωνωφων(ε)·ωφωνουμαιφων(ε)·ομαι
2ndφωνειςφων(ε)·ειςφωνῃ[GNT][LXX], φωνει[GNT], φωνεισαιφων(ε)·ῃ, φων(ε)·ει classical, φων(ε)·εσαι alt
3rdφωνει[GNT]φων(ε)·ειφωνειταιφων(ε)·εται
Pl1stφωνουμενφων(ε)·ομενφωνουμεθαφων(ε)·ομεθα
2ndφωνειτε[GNT]φων(ε)·ετεφωνεισθεφων(ε)·εσθε
3rdφωνουσιν[GNT][LXX], φωνουσιφων(ε)·ουσι(ν), φων(ε)·ουσι(ν)φωνουνταιφων(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφωνωφων(ε)·ωφωνωμαιφων(ε)·ωμαι
2ndφωνῃςφων(ε)·ῃςφωνῃ[GNT][LXX]φων(ε)·ῃ
3rdφωνῃ[GNT][LXX]φων(ε)·ῃφωνηταιφων(ε)·ηται
Pl1stφωνωμενφων(ε)·ωμενφωνωμεθαφων(ε)·ωμεθα
2ndφωνητεφων(ε)·ητεφωνησθεφων(ε)·ησθε
3rdφωνωσιν, φωνωσιφων(ε)·ωσι(ν)φωνωνταιφων(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφωνοιμιφων(ε)·οιμιφωνοιμηνφων(ε)·οιμην
2ndφωνοιςφων(ε)·οιςφωνοιοφων(ε)·οιο
3rdφωνοιφων(ε)·οιφωνοιτοφων(ε)·οιτο
Pl1stφωνοιμενφων(ε)·οιμενφωνοιμεθαφων(ε)·οιμεθα
2ndφωνοιτεφων(ε)·οιτεφωνοισθεφων(ε)·οισθε
3rdφωνοιεν, φωνοισανφων(ε)·οιεν, φων(ε)·οισαν altφωνοιντοφων(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφωνει[GNT]φων(ε)·εφωνουφων(ε)·ου
3rdφωνειτωφων(ε)·ετωφωνεισθωφων(ε)·εσθω
Pl1st
2ndφωνειτε[GNT]φων(ε)·ετεφωνεισθεφων(ε)·εσθε
3rdφωνειτωσαν, φωνουντων[LXX]φων(ε)·ετωσαν, φων(ε)·οντων classicalφωνεισθωσαν, φωνεισθωνφων(ε)·εσθωσαν, φων(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φωνειν​φων(ε)·ειν​φωνεισθαι​φων(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφωνουσαφωνουνφων(ε)·ουσ·αφων(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomφωνων[GNT][LXX]φων(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accφωνουσανφωνουνταφων(ε)·ουσ·ανφων(ε)·ο[υ]ντ·α
Datφωνουσῃφωνουντιφων(ε)·ουσ·ῃφων(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genφωνουσηςφωνουντοςφων(ε)·ουσ·ηςφων(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocφωνουσαιφωνουντες[GNT][LXX]φωνουνταφων(ε)·ουσ·αιφων(ε)·ο[υ]ντ·εςφων(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφωνουσαςφωνουντας[LXX]φων(ε)·ουσ·αςφων(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datφωνουσαιςφωνουσι, φωνουσιν[GNT][LXX]φων(ε)·ουσ·αιςφων(ε)·ου[ντ]·σι(ν), φων(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genφωνουσωνφωνουντων[LXX]φων(ε)·ουσ·ωνφων(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφωνουμενηφωνουμενεφων(ε)·ομεν·ηφων(ε)·ομεν·ε
Nomφωνουμενοςφων(ε)·ομεν·ος
Accφωνουμενηνφωνουμενονφων(ε)·ομεν·ηνφων(ε)·ομεν·ον
Datφωνουμενῃφωνουμενῳφων(ε)·ομεν·ῃφων(ε)·ομεν·ῳ
Genφωνουμενηςφωνουμενουφων(ε)·ομεν·ηςφων(ε)·ομεν·ου
PlVocφωνουμεναιφωνουμενοιφωνουμεναφων(ε)·ομεν·αιφων(ε)·ομεν·οιφων(ε)·ομεν·α
Nom
Accφωνουμεναςφωνουμενουςφων(ε)·ομεν·αςφων(ε)·ομεν·ους
Datφωνουμεναιςφωνουμενοιςφων(ε)·ομεν·αιςφων(ε)·ομεν·οις
Genφωνουμενωνφωνουμενωνφων(ε)·ομεν·ωνφων(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφωνουν[LXX]ε·φων(ε)·ονεφωνουμηνε·φων(ε)·ομην
2ndεφωνειςε·φων(ε)·εςεφωνουε·φων(ε)·ου
3rdεφωνει[GNT]ε·φων(ε)·εεφωνειτοε·φων(ε)·ετο
Pl1stεφωνουμενε·φων(ε)·ομενεφωνουμεθαε·φων(ε)·ομεθα
2ndεφωνειτεε·φων(ε)·ετεεφωνεισθεε·φων(ε)·εσθε
3rdεφωνουν[LXX], εφωνουσανε·φων(ε)·ον, ε·φων(ε)·οσαν altεφωνουντοε·φων(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφωνησω[LXX]φωνη·σωφωνησομαιφωνη·σομαι
2ndφωνησειςφωνη·σειςφωνησῃ[GNT], φωνησει[GNT][LXX], φωνησεσαιφωνη·σῃ, φωνη·σει classical, φωνη·σεσαι alt
3rdφωνησει[GNT][LXX]φωνη·σειφωνησεταιφωνη·σεται
Pl1stφωνησομενφωνη·σομενφωνησομεθαφωνη·σομεθα
2ndφωνησετεφωνη·σετεφωνησεσθεφωνη·σεσθε
3rdφωνησουσιν[LXX], φωνησουσιφωνη·σουσι(ν), φωνη·σουσι(ν)φωνησονταιφωνη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφωνησοιμιφωνη·σοιμιφωνησοιμηνφωνη·σοιμην
2ndφωνησοιςφωνη·σοιςφωνησοιοφωνη·σοιο
3rdφωνησοιφωνη·σοιφωνησοιτοφωνη·σοιτο
Pl1stφωνησοιμενφωνη·σοιμενφωνησοιμεθαφωνη·σοιμεθα
2ndφωνησοιτεφωνη·σοιτεφωνησοισθεφωνη·σοισθε
3rdφωνησοιενφωνη·σοιενφωνησοιντοφωνη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φωνησειν​φωνη·σειν​φωνησεσθαι​φωνη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφωνησουσαφωνησον[GNT][LXX]φωνη·σουσ·αφωνη·σο[υ]ν[τ]
Nomφωνησωνφωνη·σο[υ]ν[τ]·^
Accφωνησουσανφωνησονταφωνη·σουσ·ανφωνη·σο[υ]ντ·α
Datφωνησουσῃφωνησοντιφωνη·σουσ·ῃφωνη·σο[υ]ντ·ι
Genφωνησουσηςφωνησοντοςφωνη·σουσ·ηςφωνη·σο[υ]ντ·ος
PlVocφωνησουσαιφωνησοντεςφωνησονταφωνη·σουσ·αιφωνη·σο[υ]ντ·εςφωνη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accφωνησουσαςφωνησονταςφωνη·σουσ·αςφωνη·σο[υ]ντ·ας
Datφωνησουσαιςφωνησουσι, φωνησουσιν[LXX]φωνη·σουσ·αιςφωνη·σου[ντ]·σι(ν), φωνη·σου[ντ]·σι(ν)
Genφωνησουσωνφωνησοντωνφωνη·σουσ·ωνφωνη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφωνησομενηφωνησομενεφωνη·σομεν·ηφωνη·σομεν·ε
Nomφωνησομενοςφωνη·σομεν·ος
Accφωνησομενηνφωνησομενονφωνη·σομεν·ηνφωνη·σομεν·ον
Datφωνησομενῃφωνησομενῳφωνη·σομεν·ῃφωνη·σομεν·ῳ
Genφωνησομενηςφωνησομενουφωνη·σομεν·ηςφωνη·σομεν·ου
PlVocφωνησομεναιφωνησομενοιφωνησομεναφωνη·σομεν·αιφωνη·σομεν·οιφωνη·σομεν·α
Nom
Accφωνησομεναςφωνησομενουςφωνη·σομεν·αςφωνη·σομεν·ους
Datφωνησομεναιςφωνησομενοιςφωνη·σομεν·αιςφωνη·σομεν·οις
Genφωνησομενωνφωνησομενωνφωνη·σομεν·ωνφωνη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφωνησαε·φωνη·σαεφωνησαμηνε·φωνη·σαμην
2ndεφωνησαςε·φωνη·σαςεφωνησωε·φωνη·σω
3rdεφωνησεν[GNT][LXX], εφωνησε[LXX]ε·φωνη·σε(ν)εφωνησατοε·φωνη·σατο
Pl1stεφωνησαμενε·φωνη·σαμενεφωνησαμεθαε·φωνη·σαμεθα
2ndεφωνησατεε·φωνη·σατεεφωνησασθεε·φωνη·σασθε
3rdεφωνησαν[GNT][LXX]ε·φωνη·σανεφωνησαντοε·φωνη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφωνησω[LXX]φωνη·σωφωνησωμαιφωνη·σωμαι
2ndφωνησῃςφωνη·σῃςφωνησῃ[GNT]φωνη·σῃ
3rdφωνησῃ[GNT]φωνη·σῃφωνησηταιφωνη·σηται
Pl1stφωνησωμενφωνη·σωμενφωνησωμεθαφωνη·σωμεθα
2ndφωνησητεφωνη·σητεφωνησησθεφωνη·σησθε
3rdφωνησωσιν, φωνησωσιφωνη·σωσι(ν)φωνησωνταιφωνη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφωνησαιμιφωνη·σαιμιφωνησαιμηνφωνη·σαιμην
2ndφωνησαις, φωνησειαςφωνη·σαις, φωνη·σειας classicalφωνησαιοφωνη·σαιο
3rdφωνησαι[GNT][LXX], φωνησειεφωνη·σαι, φωνη·σειε classicalφωνησαιτοφωνη·σαιτο
Pl1stφωνησαιμενφωνη·σαιμενφωνησαιμεθαφωνη·σαιμεθα
2ndφωνησαιτεφωνη·σαιτεφωνησαισθεφωνη·σαισθε
3rdφωνησαιεν, φωνησαισαν, φωνησειαν, φωνησειενφωνη·σαιεν, φωνη·σαισαν alt, φωνη·σειαν classical, φωνη·σειεν classicalφωνησαιντοφωνη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφωνησον[GNT][LXX]φωνη·σονφωνησαι[GNT][LXX]φωνη·σαι
3rdφωνησατωφωνη·σατωφωνησασθωφωνη·σασθω
Pl1st
2ndφωνησατε[GNT]φωνη·σατεφωνησασθεφωνη·σασθε
3rdφωνησατωσαν, φωνησαντωνφωνη·σατωσαν, φωνη·σαντων classicalφωνησασθωσαν, φωνησασθωνφωνη·σασθωσαν, φωνη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φωνησαι[GNT][LXX]​φωνη·σαιφωνησασθαι​φωνη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφωνησασαφωνησας[GNT][LXX]φωνησαν[GNT]φωνη·σασ·αφωνη·σα[ντ]·ςφωνη·σαν[τ]
Nom
Accφωνησασανφωνησανταφωνη·σασ·ανφωνη·σαντ·α
Datφωνησασῃφωνησαντιφωνη·σασ·ῃφωνη·σαντ·ι
Genφωνησασηςφωνησαντοςφωνη·σασ·ηςφωνη·σαντ·ος
PlVocφωνησασαιφωνησαντες[GNT][LXX]φωνησανταφωνη·σασ·αιφωνη·σαντ·εςφωνη·σαντ·α
Nom
Accφωνησασαςφωνησανταςφωνη·σασ·αςφωνη·σαντ·ας
Datφωνησασαιςφωνησασι, φωνησασινφωνη·σασ·αιςφωνη·σα[ντ]·σι(ν)
Genφωνησασωνφωνησαντωνφωνη·σασ·ωνφωνη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφωνησαμενηφωνησαμενεφωνη·σαμεν·ηφωνη·σαμεν·ε
Nomφωνησαμενοςφωνη·σαμεν·ος
Accφωνησαμενηνφωνησαμενονφωνη·σαμεν·ηνφωνη·σαμεν·ον
Datφωνησαμενῃφωνησαμενῳφωνη·σαμεν·ῃφωνη·σαμεν·ῳ
Genφωνησαμενηςφωνησαμενουφωνη·σαμεν·ηςφωνη·σαμεν·ου
PlVocφωνησαμεναιφωνησαμενοιφωνησαμεναφωνη·σαμεν·αιφωνη·σαμεν·οιφωνη·σαμεν·α
Nom
Accφωνησαμεναςφωνησαμενουςφωνη·σαμεν·αςφωνη·σαμεν·ους
Datφωνησαμεναιςφωνησαμενοιςφωνη·σαμεν·αιςφωνη·σαμεν·οις
Genφωνησαμενωνφωνησαμενωνφωνη·σαμεν·ωνφωνη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεφωνηθηνε·φωνη·θην
2ndεφωνηθηςε·φωνη·θης
3rdεφωνηθηε·φωνη·θη
Pl1stεφωνηθημενε·φωνη·θημεν
2ndεφωνηθητεε·φωνη·θητε
3rdεφωνηθησανε·φωνη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφωνηθησομαιφωνη·θησομαι
2ndφωνηθησῃ, φωνηθησειφωνη·θησῃ, φωνη·θησει classical
3rdφωνηθησεταιφωνη·θησεται
Pl1stφωνηθησομεθαφωνη·θησομεθα
2ndφωνηθησεσθεφωνη·θησεσθε
3rdφωνηθησονταιφωνη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφωνηθωφωνη·θω
2ndφωνηθῃςφωνη·θῃς
3rdφωνηθῃφωνη·θῃ
Pl1stφωνηθωμενφωνη·θωμεν
2ndφωνηθητεφωνη·θητε
3rdφωνηθωσιν, φωνηθωσιφωνη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφωνηθειηνφωνη·θειην
2ndφωνηθειηςφωνη·θειης
3rdφωνηθειηφωνη·θειη
Pl1stφωνηθειημεν, φωνηθειμενφωνη·θειημεν, φωνη·θειμεν classical
2ndφωνηθειητε, φωνηθειτεφωνη·θειητε, φωνη·θειτε classical
3rdφωνηθειησαν, φωνηθειενφωνη·θειησαν, φωνη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφωνηθησοιμηνφωνη·θησοιμην
2ndφωνηθησοιοφωνη·θησοιο
3rdφωνηθησοιτοφωνη·θησοιτο
Pl1stφωνηθησοιμεθαφωνη·θησοιμεθα
2ndφωνηθησοισθεφωνη·θησοισθε
3rdφωνηθησοιντοφωνη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndφωνηθητιφωνη·θητι
3rdφωνηθητωφωνη·θητω
Pl1st
2ndφωνηθητεφωνη·θητε
3rdφωνηθητωσαν, φωνηθεντωνφωνη·θητωσαν, φωνη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
φωνηθηναι[GNT]​φωνη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
φωνηθησεσθαι​φωνη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφωνηθεισαφωνηθειςφωνηθενφωνη·θεισ·αφωνη·θει[ντ]·ςφωνη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accφωνηθεισανφωνηθενταφωνη·θεισ·ανφωνη·θε[ι]ντ·α
Datφωνηθεισῃφωνηθεντιφωνη·θεισ·ῃφωνη·θε[ι]ντ·ι
Genφωνηθεισηςφωνηθεντοςφωνη·θεισ·ηςφωνη·θε[ι]ντ·ος
PlVocφωνηθεισαιφωνηθεντεςφωνηθενταφωνη·θεισ·αιφωνη·θε[ι]ντ·εςφωνη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accφωνηθεισαςφωνηθενταςφωνη·θεισ·αςφωνη·θε[ι]ντ·ας
Datφωνηθεισαιςφωνηθεισι, φωνηθεισινφωνη·θεισ·αιςφωνη·θει[ντ]·σι(ν)
Genφωνηθεισωνφωνηθεντωνφωνη·θεισ·ωνφωνη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφωνηθησομενηφωνηθησομενεφωνη·θησομεν·ηφωνη·θησομεν·ε
Nomφωνηθησομενοςφωνη·θησομεν·ος
Accφωνηθησομενηνφωνηθησομενονφωνη·θησομεν·ηνφωνη·θησομεν·ον
Datφωνηθησομενῃφωνηθησομενῳφωνη·θησομεν·ῃφωνη·θησομεν·ῳ
Genφωνηθησομενηςφωνηθησομενουφωνη·θησομεν·ηςφωνη·θησομεν·ου
PlVocφωνηθησομεναιφωνηθησομενοιφωνηθησομεναφωνη·θησομεν·αιφωνη·θησομεν·οιφωνη·θησομεν·α
Nom
Accφωνηθησομεναςφωνηθησομενουςφωνη·θησομεν·αςφωνη·θησομεν·ους
Datφωνηθησομεναιςφωνηθησομενοιςφωνη·θησομεν·αιςφωνη·θησομεν·οις
Genφωνηθησομενωνφωνηθησομενωνφωνη·θησομεν·ωνφωνη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 26-Feb-2021 13:26:50 EST