φυσαω • FUSAW • phusaō

Search: φυσων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φυσων; φυσων; φυσωνφυσάωφυσ(α)·ο[υ]ν[τ]·^; φυσ(α)·ο[υ]ν[τ]; φυσ(α)·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp mas nom sg; pres act ptcp neu nom|acc|voc sg; pres act ptcp mas voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φυσωνφυσάωφυσ(α)·ο[υ]ν[τ]·^pres act ptcp mas nom sg
φυσωνφυσάωφυσ(α)·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
φυσωνφυσάωφυσ(α)·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp mas voc sg

φυσάω [LXX] (φυσ(α)-, -, φυση·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυσωφυσ(α)·ωφυσωμαιφυσ(α)·ομαι
2ndφυσᾳςφυσ(α)·ειςφυσᾳ, φυσασαιφυσ(α)·ῃ, φυσ(α)·ει classical, φυσ(α)·εσαι alt
3rdφυσᾳφυσ(α)·ειφυσαταιφυσ(α)·εται
Pl1stφυσωμενφυσ(α)·ομενφυσωμεθαφυσ(α)·ομεθα
2ndφυσατεφυσ(α)·ετεφυσασθεφυσ(α)·εσθε
3rdφυσωσιν, φυσωσιφυσ(α)·ουσι(ν)φυσωνταιφυσ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυσωφυσ(α)·ωφυσωμαιφυσ(α)·ωμαι
2ndφυσᾳςφυσ(α)·ῃςφυσᾳφυσ(α)·ῃ
3rdφυσᾳφυσ(α)·ῃφυσαταιφυσ(α)·ηται
Pl1stφυσωμενφυσ(α)·ωμενφυσωμεθαφυσ(α)·ωμεθα
2ndφυσατεφυσ(α)·ητεφυσασθεφυσ(α)·ησθε
3rdφυσωσιν, φυσωσιφυσ(α)·ωσι(ν)φυσωνταιφυσ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυσῳμιφυσ(α)·οιμιφυσῳμηνφυσ(α)·οιμην
2ndφυσῳςφυσ(α)·οιςφυσῳοφυσ(α)·οιο
3rdφυσῳφυσ(α)·οιφυσῳτοφυσ(α)·οιτο
Pl1stφυσῳμενφυσ(α)·οιμενφυσῳμεθαφυσ(α)·οιμεθα
2ndφυσῳτεφυσ(α)·οιτεφυσῳσθεφυσ(α)·οισθε
3rdφυσῳεν, φυσῳσανφυσ(α)·οιεν, φυσ(α)·οισαν altφυσῳντοφυσ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφυσαφυσ(α)·εφυσωφυσ(α)·ου
3rdφυσατωφυσ(α)·ετωφυσασθωφυσ(α)·εσθω
Pl1st
2ndφυσατεφυσ(α)·ετεφυσασθεφυσ(α)·εσθε
3rdφυσατωσαν, φυσωντωνφυσ(α)·ετωσαν, φυσ(α)·οντων classicalφυσασθωσαν, φυσασθωνφυσ(α)·εσθωσαν, φυσ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φυσᾳν, φυσαν​φυσ(α)·ειν, φυσ(α)·ειν > φυσαν​φυσασθαι​φυσ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυσωσαφυσων[LXX]φυσ(α)·ουσ·αφυσ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomφυσων[LXX]φυσ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accφυσωσανφυσωνταφυσ(α)·ουσ·ανφυσ(α)·ο[υ]ντ·α
Datφυσωσῃφυσωντιφυσ(α)·ουσ·ῃφυσ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genφυσωσηςφυσωντοςφυσ(α)·ουσ·ηςφυσ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocφυσωσαιφυσωντεςφυσωνταφυσ(α)·ουσ·αιφυσ(α)·ο[υ]ντ·εςφυσ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφυσωσαςφυσωντας[LXX]φυσ(α)·ουσ·αςφυσ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datφυσωσαιςφυσωσι, φυσωσινφυσ(α)·ουσ·αιςφυσ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genφυσωσωνφυσωντωνφυσ(α)·ουσ·ωνφυσ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυσωμενηφυσωμενεφυσ(α)·ομεν·ηφυσ(α)·ομεν·ε
Nomφυσωμενοςφυσ(α)·ομεν·ος
Accφυσωμενηνφυσωμενονφυσ(α)·ομεν·ηνφυσ(α)·ομεν·ον
Datφυσωμενῃφυσωμενῳφυσ(α)·ομεν·ῃφυσ(α)·ομεν·ῳ
Genφυσωμενηςφυσωμενουφυσ(α)·ομεν·ηςφυσ(α)·ομεν·ου
PlVocφυσωμεναιφυσωμενοιφυσωμεναφυσ(α)·ομεν·αιφυσ(α)·ομεν·οιφυσ(α)·ομεν·α
Nom
Accφυσωμεναςφυσωμενουςφυσ(α)·ομεν·αςφυσ(α)·ομεν·ους
Datφυσωμεναιςφυσωμενοιςφυσ(α)·ομεν·αιςφυσ(α)·ομεν·οις
Genφυσωμενωνφυσωμενωνφυσ(α)·ομεν·ωνφυσ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφυσωνε·φυσ(α)·ονεφυσωμηνε·φυσ(α)·ομην
2ndεφυσαςε·φυσ(α)·εςεφυσωε·φυσ(α)·ου
3rdεφυσαε·φυσ(α)·εεφυσατοε·φυσ(α)·ετο
Pl1stεφυσωμενε·φυσ(α)·ομενεφυσωμεθαε·φυσ(α)·ομεθα
2ndεφυσατεε·φυσ(α)·ετεεφυσασθεε·φυσ(α)·εσθε
3rdεφυσων, εφυσωσανε·φυσ(α)·ον, ε·φυσ(α)·οσαν altεφυσωντοε·φυσ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφυσησαε·φυση·σαεφυσησαμηνε·φυση·σαμην
2ndεφυσησαςε·φυση·σαςεφυσησωε·φυση·σω
3rdεφυσησεν, εφυσησεε·φυση·σε(ν)εφυσησατοε·φυση·σατο
Pl1stεφυσησαμενε·φυση·σαμενεφυσησαμεθαε·φυση·σαμεθα
2ndεφυσησατεε·φυση·σατεεφυσησασθεε·φυση·σασθε
3rdεφυσησανε·φυση·σανεφυσησαντοε·φυση·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυσησωφυση·σωφυσησωμαιφυση·σωμαι
2ndφυσησῃς[LXX]φυση·σῃςφυσησῃφυση·σῃ
3rdφυσησῃφυση·σῃφυσησηταιφυση·σηται
Pl1stφυσησωμενφυση·σωμενφυσησωμεθαφυση·σωμεθα
2ndφυσησητεφυση·σητεφυσησησθεφυση·σησθε
3rdφυσησωσιν, φυσησωσιφυση·σωσι(ν)φυσησωνταιφυση·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυσησαιμιφυση·σαιμιφυσησαιμηνφυση·σαιμην
2ndφυσησαις, φυσησειαςφυση·σαις, φυση·σειας classicalφυσησαιοφυση·σαιο
3rdφυσησαι, φυσησειεφυση·σαι, φυση·σειε classicalφυσησαιτοφυση·σαιτο
Pl1stφυσησαιμενφυση·σαιμενφυσησαιμεθαφυση·σαιμεθα
2ndφυσησαιτεφυση·σαιτεφυσησαισθεφυση·σαισθε
3rdφυσησαιεν, φυσησαισαν, φυσησειαν, φυσησειενφυση·σαιεν, φυση·σαισαν alt, φυση·σειαν classical, φυση·σειεν classicalφυσησαιντοφυση·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφυσησονφυση·σονφυσησαιφυση·σαι
3rdφυσησατωφυση·σατωφυσησασθωφυση·σασθω
Pl1st
2ndφυσησατεφυση·σατεφυσησασθεφυση·σασθε
3rdφυσησατωσαν, φυσησαντωνφυση·σατωσαν, φυση·σαντων classicalφυσησασθωσαν, φυσησασθωνφυση·σασθωσαν, φυση·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φυσησαι​φυση·σαι​φυσησασθαι​φυση·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυσησασαφυσησαςφυσησανφυση·σασ·αφυση·σα[ντ]·ςφυση·σαν[τ]
Nom
Accφυσησασανφυσησανταφυση·σασ·ανφυση·σαντ·α
Datφυσησασῃφυσησαντιφυση·σασ·ῃφυση·σαντ·ι
Genφυσησασηςφυσησαντοςφυση·σασ·ηςφυση·σαντ·ος
PlVocφυσησασαιφυσησαντεςφυσησανταφυση·σασ·αιφυση·σαντ·εςφυση·σαντ·α
Nom
Accφυσησασαςφυσησανταςφυση·σασ·αςφυση·σαντ·ας
Datφυσησασαιςφυσησασι, φυσησασινφυση·σασ·αιςφυση·σα[ντ]·σι(ν)
Genφυσησασωνφυσησαντωνφυση·σασ·ωνφυση·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυσησαμενηφυσησαμενεφυση·σαμεν·ηφυση·σαμεν·ε
Nomφυσησαμενοςφυση·σαμεν·ος
Accφυσησαμενηνφυσησαμενονφυση·σαμεν·ηνφυση·σαμεν·ον
Datφυσησαμενῃφυσησαμενῳφυση·σαμεν·ῃφυση·σαμεν·ῳ
Genφυσησαμενηςφυσησαμενουφυση·σαμεν·ηςφυση·σαμεν·ου
PlVocφυσησαμεναιφυσησαμενοιφυσησαμεναφυση·σαμεν·αιφυση·σαμεν·οιφυση·σαμεν·α
Nom
Accφυσησαμεναςφυσησαμενουςφυση·σαμεν·αςφυση·σαμεν·ους
Datφυσησαμεναιςφυσησαμενοιςφυση·σαμεν·αιςφυση·σαμεν·οις
Genφυσησαμενωνφυσησαμενωνφυση·σαμεν·ωνφυση·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 14:15:36 EST