φυσιοω • FUSIOW • phusioō

Search: φυσιοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φυσιοι; φυσιοι; φυσιοι; φυσιοι; φυσιοι; φυσιοιφυσιόωφυσι(ο)·οι; φυσι(ο)·ει; φυσι(ο)·ῃ; φυσι(ο)·ῃ; φυσι(ο)·ει; φυσι(ο)·ῃpres act opt 3rd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φυσιοιφυσιόωφυσι(ο)·οιpres act opt 3rd sg
φυσιοιφυσιόωφυσι(ο)·ειpres act ind 3rd sg
φυσιοιφυσιόωφυσι(ο)·ῃpres act sub 3rd sg
φυσιοιφυσιόωφυσι(ο)·ῃpres mp ind 2nd sg
φυσιοιφυσιόωφυσι(ο)·ειpres mp ind 2nd sg classical
φυσιοιφυσιόωφυσι(ο)·ῃpres mp sub 2nd sg

φυσιόω (φυσι(ο)-, -, -, -, πεφυσιω-, φυσιω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυσιωφυσι(ο)·ωφυσιουμαιφυσι(ο)·ομαι
2ndφυσιοιςφυσι(ο)·ειςφυσιοι[GNT], φυσιουσαιφυσι(ο)·ῃ, φυσι(ο)·ει classical, φυσι(ο)·εσαι alt
3rdφυσιοι[GNT]φυσι(ο)·ειφυσιουται[GNT]φυσι(ο)·εται
Pl1stφυσιουμενφυσι(ο)·ομενφυσιουμεθαφυσι(ο)·ομεθα
2ndφυσιουτεφυσι(ο)·ετεφυσιουσθε[GNT]φυσι(ο)·εσθε
3rdφυσιουσιν, φυσιουσιφυσι(ο)·ουσι(ν)φυσιουνταιφυσι(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυσιωφυσι(ο)·ωφυσιωμαιφυσι(ο)·ωμαι
2ndφυσιοιςφυσι(ο)·ῃςφυσιοι[GNT]φυσι(ο)·ῃ
3rdφυσιοι[GNT]φυσι(ο)·ῃφυσιωταιφυσι(ο)·ηται
Pl1stφυσιωμενφυσι(ο)·ωμενφυσιωμεθαφυσι(ο)·ωμεθα
2ndφυσιωτεφυσι(ο)·ητεφυσιωσθεφυσι(ο)·ησθε
3rdφυσιωσιν, φυσιωσιφυσι(ο)·ωσι(ν)φυσιωνταιφυσι(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυσιοιμιφυσι(ο)·οιμιφυσιοιμηνφυσι(ο)·οιμην
2ndφυσιοιςφυσι(ο)·οιςφυσιοιοφυσι(ο)·οιο
3rdφυσιοι[GNT]φυσι(ο)·οιφυσιοιτοφυσι(ο)·οιτο
Pl1stφυσιοιμενφυσι(ο)·οιμενφυσιοιμεθαφυσι(ο)·οιμεθα
2ndφυσιοιτεφυσι(ο)·οιτεφυσιοισθεφυσι(ο)·οισθε
3rdφυσιοιεν, φυσιοισανφυσι(ο)·οιεν, φυσι(ο)·οισαν altφυσιοιντοφυσι(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφυσιουφυσι(ο)·εφυσιουφυσι(ο)·ου
3rdφυσιουτωφυσι(ο)·ετωφυσιουσθωφυσι(ο)·εσθω
Pl1st
2ndφυσιουτεφυσι(ο)·ετεφυσιουσθε[GNT]φυσι(ο)·εσθε
3rdφυσιουτωσαν, φυσιουντωνφυσι(ο)·ετωσαν, φυσι(ο)·οντων classicalφυσιουσθωσαν, φυσιουσθωνφυσι(ο)·εσθωσαν, φυσι(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φυσιουν​φυσι(ο)·ειν​φυσιουσθαι​φυσι(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυσιουσαφυσιουνφυσι(ο)·ουσ·αφυσι(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomφυσιωνφυσι(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accφυσιουσανφυσιουνταφυσι(ο)·ουσ·ανφυσι(ο)·ο[υ]ντ·α
Datφυσιουσῃφυσιουντιφυσι(ο)·ουσ·ῃφυσι(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genφυσιουσηςφυσιουντοςφυσι(ο)·ουσ·ηςφυσι(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocφυσιουσαιφυσιουντεςφυσιουνταφυσι(ο)·ουσ·αιφυσι(ο)·ο[υ]ντ·εςφυσι(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφυσιουσαςφυσιουνταςφυσι(ο)·ουσ·αςφυσι(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datφυσιουσαιςφυσιουσι, φυσιουσινφυσι(ο)·ουσ·αιςφυσι(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genφυσιουσωνφυσιουντωνφυσι(ο)·ουσ·ωνφυσι(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυσιουμενηφυσιουμενεφυσι(ο)·ομεν·ηφυσι(ο)·ομεν·ε
Nomφυσιουμενος[GNT]φυσι(ο)·ομεν·ος
Accφυσιουμενηνφυσιουμενονφυσι(ο)·ομεν·ηνφυσι(ο)·ομεν·ον
Datφυσιουμενῃφυσιουμενῳφυσι(ο)·ομεν·ῃφυσι(ο)·ομεν·ῳ
Genφυσιουμενηςφυσιουμενουφυσι(ο)·ομεν·ηςφυσι(ο)·ομεν·ου
PlVocφυσιουμεναιφυσιουμενοιφυσιουμεναφυσι(ο)·ομεν·αιφυσι(ο)·ομεν·οιφυσι(ο)·ομεν·α
Nom
Accφυσιουμεναςφυσιουμενουςφυσι(ο)·ομεν·αςφυσι(ο)·ομεν·ους
Datφυσιουμεναιςφυσιουμενοιςφυσι(ο)·ομεν·αιςφυσι(ο)·ομεν·οις
Genφυσιουμενωνφυσιουμενωνφυσι(ο)·ομεν·ωνφυσι(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφυσιουνε·φυσι(ο)·ονεφυσιουμηνε·φυσι(ο)·ομην
2ndεφυσιουςε·φυσι(ο)·εςεφυσιουε·φυσι(ο)·ου
3rdεφυσιουε·φυσι(ο)·εεφυσιουτοε·φυσι(ο)·ετο
Pl1stεφυσιουμενε·φυσι(ο)·ομενεφυσιουμεθαε·φυσι(ο)·ομεθα
2ndεφυσιουτεε·φυσι(ο)·ετεεφυσιουσθεε·φυσι(ο)·εσθε
3rdεφυσιουν, εφυσιουσανε·φυσι(ο)·ον, ε·φυσι(ο)·οσαν altεφυσιουντοε·φυσι(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφυσιωμαιπεφυσιω·μαι
2ndπεφυσιωσαιπεφυσιω·σαι
3rdπεφυσιωταιπεφυσιω·ται
Pl1stπεφυσιωμεθαπεφυσιω·μεθα
2ndπεφυσιωσθεπεφυσιω·σθε
3rdπεφυσιωνταιπεφυσιω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφυσιωσομαιπεφυσιω·σομαι
2ndπεφυσιωσῃ, πεφυσιωσειπεφυσιω·σῃ, πεφυσιω·σει classical
3rdπεφυσιωσεταιπεφυσιω·σεται
Pl1stπεφυσιωσομεθαπεφυσιω·σομεθα
2ndπεφυσιωσεσθεπεφυσιω·σεσθε
3rdπεφυσιωσονταιπεφυσιω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφυσιωσοιμηνπεφυσιω·σοιμην
2ndπεφυσιωσοιοπεφυσιω·σοιο
3rdπεφυσιωσοιτοπεφυσιω·σοιτο
Pl1stπεφυσιωσοιμεθαπεφυσιω·σοιμεθα
2ndπεφυσιωσοισθεπεφυσιω·σοισθε
3rdπεφυσιωσοιντοπεφυσιω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεφυσιωσοπεφυσιω·σο
3rdπεφυσιωσθωπεφυσιω·σθω
Pl1st
2ndπεφυσιωσθεπεφυσιω·σθε
3rdπεφυσιωσθωσαν, πεφυσιωσθωνπεφυσιω·σθωσαν, πεφυσιω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεφυσιωσθαι​πεφυσιω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεφυσιωσεσθαι​πεφυσιω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεφυσιωμενηπεφυσιωμενεπεφυσιω·μεν·ηπεφυσιω·μεν·ε
Nomπεφυσιωμενοςπεφυσιω·μεν·ος
Accπεφυσιωμενηνπεφυσιωμενονπεφυσιω·μεν·ηνπεφυσιω·μεν·ον
Datπεφυσιωμενῃπεφυσιωμενῳπεφυσιω·μεν·ῃπεφυσιω·μεν·ῳ
Genπεφυσιωμενηςπεφυσιωμενουπεφυσιω·μεν·ηςπεφυσιω·μεν·ου
PlVocπεφυσιωμεναιπεφυσιωμενοι[GNT]πεφυσιωμεναπεφυσιω·μεν·αιπεφυσιω·μεν·οιπεφυσιω·μεν·α
Nom
Accπεφυσιωμεναςπεφυσιωμενουςπεφυσιω·μεν·αςπεφυσιω·μεν·ους
Datπεφυσιωμεναιςπεφυσιωμενοιςπεφυσιω·μεν·αιςπεφυσιω·μεν·οις
Genπεφυσιωμενων[GNT]πεφυσιωμενων[GNT]πεφυσιω·μεν·ωνπεφυσιω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεφυσιωμηνε·πεφυσιω·μην
2ndεπεφυσιωσοε·πεφυσιω·σο
3rdεπεφυσιωτοε·πεφυσιω·το
Pl1stεπεφυσιωμεθαε·πεφυσιω·μεθα
2ndεπεφυσιωσθεε·πεφυσιω·σθε
3rdεπεφυσιωντοε·πεφυσιω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφυσιωμην[ε]·πεφυσιω·μην
2ndπεφυσιωσο[ε]·πεφυσιω·σο
3rdπεφυσιωτο[ε]·πεφυσιω·το
Pl1stπεφυσιωμεθα[ε]·πεφυσιω·μεθα
2ndπεφυσιωσθε[ε]·πεφυσιω·σθε
3rdπεφυσιωντο[ε]·πεφυσιω·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεφυσιωθηνε·φυσιω·θην
2ndεφυσιωθηςε·φυσιω·θης
3rdεφυσιωθηε·φυσιω·θη
Pl1stεφυσιωθημενε·φυσιω·θημεν
2ndεφυσιωθητεε·φυσιω·θητε
3rdεφυσιωθησαν[GNT]ε·φυσιω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφυσιωθησομαιφυσιω·θησομαι
2ndφυσιωθησῃ, φυσιωθησειφυσιω·θησῃ, φυσιω·θησει classical
3rdφυσιωθησεταιφυσιω·θησεται
Pl1stφυσιωθησομεθαφυσιω·θησομεθα
2ndφυσιωθησεσθεφυσιω·θησεσθε
3rdφυσιωθησονταιφυσιω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφυσιωθωφυσιω·θω
2ndφυσιωθῃςφυσιω·θῃς
3rdφυσιωθῃφυσιω·θῃ
Pl1stφυσιωθωμενφυσιω·θωμεν
2ndφυσιωθητεφυσιω·θητε
3rdφυσιωθωσιν, φυσιωθωσιφυσιω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφυσιωθειηνφυσιω·θειην
2ndφυσιωθειηςφυσιω·θειης
3rdφυσιωθειηφυσιω·θειη
Pl1stφυσιωθειημεν, φυσιωθειμενφυσιω·θειημεν, φυσιω·θειμεν classical
2ndφυσιωθειητε, φυσιωθειτεφυσιω·θειητε, φυσιω·θειτε classical
3rdφυσιωθειησαν, φυσιωθειενφυσιω·θειησαν, φυσιω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφυσιωθησοιμηνφυσιω·θησοιμην
2ndφυσιωθησοιοφυσιω·θησοιο
3rdφυσιωθησοιτοφυσιω·θησοιτο
Pl1stφυσιωθησοιμεθαφυσιω·θησοιμεθα
2ndφυσιωθησοισθεφυσιω·θησοισθε
3rdφυσιωθησοιντοφυσιω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndφυσιωθητιφυσιω·θητι
3rdφυσιωθητωφυσιω·θητω
Pl1st
2ndφυσιωθητεφυσιω·θητε
3rdφυσιωθητωσαν, φυσιωθεντωνφυσιω·θητωσαν, φυσιω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
φυσιωθηναι​φυσιω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
φυσιωθησεσθαι​φυσιω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυσιωθεισαφυσιωθειςφυσιωθενφυσιω·θεισ·αφυσιω·θει[ντ]·ςφυσιω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accφυσιωθεισανφυσιωθενταφυσιω·θεισ·ανφυσιω·θε[ι]ντ·α
Datφυσιωθεισῃφυσιωθεντιφυσιω·θεισ·ῃφυσιω·θε[ι]ντ·ι
Genφυσιωθεισηςφυσιωθεντοςφυσιω·θεισ·ηςφυσιω·θε[ι]ντ·ος
PlVocφυσιωθεισαιφυσιωθεντεςφυσιωθενταφυσιω·θεισ·αιφυσιω·θε[ι]ντ·εςφυσιω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accφυσιωθεισαςφυσιωθενταςφυσιω·θεισ·αςφυσιω·θε[ι]ντ·ας
Datφυσιωθεισαιςφυσιωθεισι, φυσιωθεισινφυσιω·θεισ·αιςφυσιω·θει[ντ]·σι(ν)
Genφυσιωθεισωνφυσιωθεντωνφυσιω·θεισ·ωνφυσιω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυσιωθησομενηφυσιωθησομενεφυσιω·θησομεν·ηφυσιω·θησομεν·ε
Nomφυσιωθησομενοςφυσιω·θησομεν·ος
Accφυσιωθησομενηνφυσιωθησομενονφυσιω·θησομεν·ηνφυσιω·θησομεν·ον
Datφυσιωθησομενῃφυσιωθησομενῳφυσιω·θησομεν·ῃφυσιω·θησομεν·ῳ
Genφυσιωθησομενηςφυσιωθησομενουφυσιω·θησομεν·ηςφυσιω·θησομεν·ου
PlVocφυσιωθησομεναιφυσιωθησομενοιφυσιωθησομεναφυσιω·θησομεν·αιφυσιω·θησομεν·οιφυσιω·θησομεν·α
Nom
Accφυσιωθησομεναςφυσιωθησομενουςφυσιω·θησομεν·αςφυσιω·θησομεν·ους
Datφυσιωθησομεναιςφυσιωθησομενοιςφυσιω·θησομεν·αιςφυσιω·θησομεν·οις
Genφυσιωθησομενωνφυσιωθησομενωνφυσιω·θησομεν·ωνφυσιω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 03-Apr-2020 16:57:57 EDT