φυλασσω φυλαττω • FULASSW FULATTW • phulassō phulattō

Search: φυλασσοντων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φυλασσοντων; φυλασσοντων; φυλασσοντωνφυλάσσωφυλασσ·οντων; φυλασσ·ο[υ]ντ·ων; φυλασσ·ο[υ]ντ·ωνpres act imp 3rd pl classical; pres act ptcp mas gen pl; pres act ptcp neu gen pl

φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυλασσω[LXX], φυλαττωφυλασσ·ω, φυλαττ·ωφυλασσομαι[LXX], φυλαττομαιφυλασσ·ομαι, φυλαττ·ομαι
2ndφυλασσεις[LXX], φυλαττειςφυλασσ·εις, φυλαττ·ειςφυλασσῃ[GNT], φυλασσει[LXX], φυλασσεσαι, φυλαττῃ, φυλαττει, φυλαττεσαιφυλασσ·ῃ, φυλασσ·ει classical, φυλασσ·εσαι alt, φυλαττ·ῃ, φυλαττ·ει classical, φυλαττ·εσαι alt
3rdφυλασσει[LXX], φυλαττειφυλασσ·ει, φυλαττ·ειφυλασσεται[LXX], φυλαττεταιφυλασσ·εται, φυλαττ·εται
Pl1stφυλασσομεν[LXX], φυλαττομενφυλασσ·ομεν, φυλαττ·ομενφυλασσομεθα, φυλαττομεθαφυλασσ·ομεθα, φυλαττ·ομεθα
2ndφυλασσετε[LXX], φυλαττετεφυλασσ·ετε, φυλαττ·ετεφυλασσεσθε[GNT][LXX], φυλαττεσθεφυλασσ·εσθε, φυλαττ·εσθε
3rdφυλασσουσιν[GNT][LXX], φυλασσουσι[LXX], φυλαττουσιν, φυλαττουσιφυλασσ·ουσι(ν), φυλαττ·ουσι(ν)φυλασσονται[LXX], φυλαττονταιφυλασσ·ονται, φυλαττ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυλασσω[LXX], φυλαττωφυλασσ·ω, φυλαττ·ωφυλασσωμαι, φυλαττωμαιφυλασσ·ωμαι, φυλαττ·ωμαι
2ndφυλασσῃς, φυλαττῃςφυλασσ·ῃς, φυλαττ·ῃςφυλασσῃ[GNT], φυλαττῃφυλασσ·ῃ, φυλαττ·ῃ
3rdφυλασσῃ[GNT], φυλαττῃφυλασσ·ῃ, φυλαττ·ῃφυλασσηται, φυλαττηταιφυλασσ·ηται, φυλαττ·ηται
Pl1stφυλασσωμεν, φυλαττωμενφυλασσ·ωμεν, φυλαττ·ωμενφυλασσωμεθα[LXX], φυλαττωμεθαφυλασσ·ωμεθα, φυλαττ·ωμεθα
2ndφυλασσητε, φυλαττητεφυλασσ·ητε, φυλαττ·ητεφυλασσησθε[LXX], φυλαττησθεφυλασσ·ησθε, φυλαττ·ησθε
3rdφυλασσωσιν[LXX], φυλασσωσι, φυλαττωσιν, φυλαττωσιφυλασσ·ωσι(ν), φυλασσ·ωσι(ν), φυλαττ·ωσι(ν)φυλασσωνται[LXX], φυλαττωνταιφυλασσ·ωνται, φυλαττ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυλασσοιμι, φυλαττοιμιφυλασσ·οιμι, φυλαττ·οιμιφυλασσοιμην, φυλαττοιμηνφυλασσ·οιμην, φυλαττ·οιμην
2ndφυλασσοις, φυλαττοιςφυλασσ·οις, φυλαττ·οιςφυλασσοιο, φυλαττοιοφυλασσ·οιο, φυλαττ·οιο
3rdφυλασσοι, φυλαττοιφυλασσ·οι, φυλαττ·οιφυλασσοιτο, φυλαττοιτοφυλασσ·οιτο, φυλαττ·οιτο
Pl1stφυλασσοιμεν, φυλαττοιμενφυλασσ·οιμεν, φυλαττ·οιμενφυλασσοιμεθα, φυλαττοιμεθαφυλασσ·οιμεθα, φυλαττ·οιμεθα
2ndφυλασσοιτε, φυλαττοιτεφυλασσ·οιτε, φυλαττ·οιτεφυλασσοισθε, φυλαττοισθεφυλασσ·οισθε, φυλαττ·οισθε
3rdφυλασσοιεν, φυλασσοισαν, φυλαττοιεν, φυλαττοισανφυλασσ·οιεν, φυλασσ·οισαν alt, φυλαττ·οιεν, φυλαττ·οισαν altφυλασσοιντο, φυλαττοιντοφυλασσ·οιντο, φυλαττ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφυλασσε[LXX], φυλαττεφυλασσ·ε, φυλαττ·εφυλασσου[GNT][LXX], φυλαττουφυλασσ·ου, φυλαττ·ου
3rdφυλασσετω[LXX], φυλαττετωφυλασσ·ετω, φυλαττ·ετωφυλασσεσθω, φυλαττεσθωφυλασσ·εσθω, φυλαττ·εσθω
Pl1st
2ndφυλασσετε[LXX], φυλαττετεφυλασσ·ετε, φυλαττ·ετεφυλασσεσθε[GNT][LXX], φυλαττεσθεφυλασσ·εσθε, φυλαττ·εσθε
3rdφυλασσετωσαν, φυλασσοντων[LXX], φυλαττετωσαν, φυλαττοντωνφυλασσ·ετωσαν, φυλασσ·οντων classical, φυλαττ·ετωσαν, φυλαττ·οντων classicalφυλασσεσθωσαν, φυλασσεσθων, φυλαττεσθωσαν, φυλαττεσθωνφυλασσ·εσθωσαν, φυλασσ·εσθων classical, φυλαττ·εσθωσαν, φυλαττ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φυλασσειν[GNT][LXX], φυλαττειν​φυλασσ·ειν, φυλαττ·ειν​φυλασσεσθαι[GNT][LXX], φυλαττεσθαι​φυλασσ·εσθαι, φυλαττ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυλασσουσα, φυλαττουσαφυλασσον[LXX], φυλαττονφυλασσ·ουσ·α, φυλαττ·ουσ·αφυλασσ·ο[υ]ν[τ], φυλαττ·ο[υ]ν[τ]
Nomφυλασσων[GNT][LXX], φυλαττωνφυλασσ·ο[υ]ν[τ]·^, φυλαττ·ο[υ]ν[τ]·^
Accφυλασσουσαν[LXX], φυλαττουσανφυλασσοντα[LXX], φυλαττονταφυλασσ·ουσ·αν, φυλαττ·ουσ·ανφυλασσ·ο[υ]ντ·α, φυλαττ·ο[υ]ντ·α
Datφυλασσουσῃ, φυλαττουσῃφυλασσοντι[GNT], φυλαττοντιφυλασσ·ουσ·ῃ, φυλαττ·ουσ·ῃφυλασσ·ο[υ]ντ·ι, φυλαττ·ο[υ]ντ·ι
Genφυλασσουσης, φυλαττουσηςφυλασσοντος[LXX], φυλαττοντοςφυλασσ·ουσ·ης, φυλαττ·ουσ·ηςφυλασσ·ο[υ]ντ·ος, φυλαττ·ο[υ]ντ·ος
PlVocφυλασσουσαι, φυλαττουσαιφυλασσοντες[GNT][LXX], φυλαττοντεςφυλασσοντα[LXX], φυλαττονταφυλασσ·ουσ·αι, φυλαττ·ουσ·αιφυλασσ·ο[υ]ντ·ες, φυλαττ·ο[υ]ντ·εςφυλασσ·ο[υ]ντ·α, φυλαττ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφυλασσουσας, φυλαττουσαςφυλασσοντας[LXX], φυλαττοντας[LXX]φυλασσ·ουσ·ας, φυλαττ·ουσ·αςφυλασσ·ο[υ]ντ·ας, φυλαττ·ο[υ]ντ·ας
Datφυλασσουσαις, φυλαττουσαιςφυλασσουσι[LXX], φυλασσουσιν[GNT][LXX], φυλαττουσι, φυλαττουσινφυλασσ·ουσ·αις, φυλαττ·ουσ·αιςφυλασσ·ου[ντ]·σι(ν), φυλαττ·ου[ντ]·σι(ν)
Genφυλασσουσων, φυλαττουσωνφυλασσοντων[LXX], φυλαττοντωνφυλασσ·ουσ·ων, φυλαττ·ουσ·ωνφυλασσ·ο[υ]ντ·ων, φυλαττ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυλασσομενη, φυλαττομενηφυλασσομενε, φυλαττομενεφυλασσ·ομεν·η, φυλαττ·ομεν·ηφυλασσ·ομεν·ε, φυλαττ·ομεν·ε
Nomφυλασσομενος[GNT][LXX], φυλαττομενοςφυλασσ·ομεν·ος, φυλαττ·ομεν·ος
Accφυλασσομενην, φυλαττομενηνφυλασσομενον[LXX], φυλαττομενονφυλασσ·ομεν·ην, φυλαττ·ομεν·ηνφυλασσ·ομεν·ον, φυλαττ·ομεν·ον
Datφυλασσομενῃ, φυλαττομενῃφυλασσομενῳ, φυλαττομενῳφυλασσ·ομεν·ῃ, φυλαττ·ομεν·ῃφυλασσ·ομεν·ῳ, φυλαττ·ομεν·ῳ
Genφυλασσομενης, φυλαττομενηςφυλασσομενου, φυλαττομενουφυλασσ·ομεν·ης, φυλαττ·ομεν·ηςφυλασσ·ομεν·ου, φυλαττ·ομεν·ου
PlVocφυλασσομεναι, φυλαττομεναιφυλασσομενοι[LXX], φυλαττομενοιφυλασσομενα[LXX], φυλαττομεναφυλασσ·ομεν·αι, φυλαττ·ομεν·αιφυλασσ·ομεν·οι, φυλαττ·ομεν·οιφυλασσ·ομεν·α, φυλαττ·ομεν·α
Nom
Accφυλασσομενας, φυλαττομεναςφυλασσομενους[LXX], φυλαττομενουςφυλασσ·ομεν·ας, φυλαττ·ομεν·αςφυλασσ·ομεν·ους, φυλαττ·ομεν·ους
Datφυλασσομεναις, φυλαττομεναιςφυλασσομενοις, φυλαττομενοιςφυλασσ·ομεν·αις, φυλαττ·ομεν·αιςφυλασσ·ομεν·οις, φυλαττ·ομεν·οις
Genφυλασσομενων, φυλαττομενωνφυλασσομενων, φυλαττομενωνφυλασσ·ομεν·ων, φυλαττ·ομεν·ωνφυλασσ·ομεν·ων, φυλαττ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφυλασσον[LXX], εφυλαττονε·φυλασσ·ον, ε·φυλαττ·ονεφυλασσομην, εφυλαττομηνε·φυλασσ·ομην, ε·φυλαττ·ομην
2ndεφυλασσες, εφυλαττεςε·φυλασσ·ες, ε·φυλαττ·εςεφυλασσου, εφυλαττουε·φυλασσ·ου, ε·φυλαττ·ου
3rdεφυλασσεν[LXX], εφυλασσε, εφυλαττεν, εφυλαττεε·φυλασσ·ε(ν), ε·φυλασσ·ε(ν), ε·φυλαττ·ε(ν)εφυλασσετο[LXX], εφυλαττετο[LXX]ε·φυλασσ·ετο, ε·φυλαττ·ετο
Pl1stεφυλασσομεν, εφυλαττομενε·φυλασσ·ομεν, ε·φυλαττ·ομενεφυλασσομεθα, εφυλαττομεθαε·φυλασσ·ομεθα, ε·φυλαττ·ομεθα
2ndεφυλασσετε, εφυλαττετεε·φυλασσ·ετε, ε·φυλαττ·ετεεφυλασσεσθε, εφυλαττεσθεε·φυλασσ·εσθε, ε·φυλαττ·εσθε
3rdεφυλασσον[LXX], εφυλασσοσαν, εφυλαττον, εφυλαττοσανε·φυλασσ·ον, ε·φυλασσ·οσαν alt, ε·φυλαττ·ον, ε·φυλαττ·οσαν altεφυλασσοντο, εφυλαττοντοε·φυλασσ·οντο, ε·φυλαττ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυλαξω[LXX]φυλασσ·σωφυλαξομαι[LXX]φυλασσ·σομαι
2ndφυλαξεις[LXX]φυλασσ·σειςφυλαξῃ[GNT][LXX], φυλαξει[GNT][LXX], φυλαξεσαιφυλασσ·σῃ, φυλασσ·σει classical, φυλασσ·σεσαι alt
3rdφυλαξει[GNT][LXX]φυλασσ·σειφυλαξεται[LXX]φυλασσ·σεται
Pl1stφυλαξομενφυλασσ·σομενφυλαξομεθαφυλασσ·σομεθα
2ndφυλαξετε[LXX]φυλασσ·σετεφυλαξεσθε[LXX]φυλασσ·σεσθε
3rdφυλαξουσιν[LXX], φυλαξουσιφυλασσ·σουσι(ν), φυλασσ·σουσι(ν)φυλαξονται[LXX]φυλασσ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυλαξοιμιφυλασσ·σοιμιφυλαξοιμηνφυλασσ·σοιμην
2ndφυλαξοιςφυλασσ·σοιςφυλαξοιοφυλασσ·σοιο
3rdφυλαξοιφυλασσ·σοιφυλαξοιτοφυλασσ·σοιτο
Pl1stφυλαξοιμενφυλασσ·σοιμενφυλαξοιμεθαφυλασσ·σοιμεθα
2ndφυλαξοιτεφυλασσ·σοιτεφυλαξοισθεφυλασσ·σοισθε
3rdφυλαξοιενφυλασσ·σοιενφυλαξοιντοφυλασσ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φυλαξειν​φυλασσ·σειν​φυλαξεσθαι​φυλασσ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυλαξουσαφυλαξον[GNT][LXX]φυλασσ·σουσ·αφυλασσ·σο[υ]ν[τ]
Nomφυλαξωνφυλασσ·σο[υ]ν[τ]·^
Accφυλαξουσανφυλαξονταφυλασσ·σουσ·ανφυλασσ·σο[υ]ντ·α
Datφυλαξουσῃφυλαξοντιφυλασσ·σουσ·ῃφυλασσ·σο[υ]ντ·ι
Genφυλαξουσηςφυλαξοντοςφυλασσ·σουσ·ηςφυλασσ·σο[υ]ντ·ος
PlVocφυλαξουσαιφυλαξοντεςφυλαξονταφυλασσ·σουσ·αιφυλασσ·σο[υ]ντ·εςφυλασσ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accφυλαξουσαςφυλαξονταςφυλασσ·σουσ·αςφυλασσ·σο[υ]ντ·ας
Datφυλαξουσαιςφυλαξουσι, φυλαξουσιν[LXX]φυλασσ·σουσ·αιςφυλασσ·σου[ντ]·σι(ν), φυλασσ·σου[ντ]·σι(ν)
Genφυλαξουσωνφυλαξοντωνφυλασσ·σουσ·ωνφυλασσ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυλαξομενηφυλαξομενεφυλασσ·σομεν·ηφυλασσ·σομεν·ε
Nomφυλαξομενοςφυλασσ·σομεν·ος
Accφυλαξομενηνφυλαξομενονφυλασσ·σομεν·ηνφυλασσ·σομεν·ον
Datφυλαξομενῃφυλαξομενῳφυλασσ·σομεν·ῃφυλασσ·σομεν·ῳ
Genφυλαξομενηςφυλαξομενουφυλασσ·σομεν·ηςφυλασσ·σομεν·ου
PlVocφυλαξομεναιφυλαξομενοιφυλαξομεναφυλασσ·σομεν·αιφυλασσ·σομεν·οιφυλασσ·σομεν·α
Nom
Accφυλαξομεναςφυλαξομενουςφυλασσ·σομεν·αςφυλασσ·σομεν·ους
Datφυλαξομεναιςφυλαξομενοιςφυλασσ·σομεν·αιςφυλασσ·σομεν·οις
Genφυλαξομενωνφυλαξομενωνφυλασσ·σομεν·ωνφυλασσ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφυλαξα[GNT][LXX]ε·φυλασσ·σαεφυλαξαμην[GNT][LXX]ε·φυλασσ·σαμην
2ndεφυλαξας[LXX]ε·φυλασσ·σαςεφυλαξωε·φυλασσ·σω
3rdεφυλαξεν[GNT][LXX], εφυλαξεε·φυλασσ·σε(ν), ε·φυλασσ·σε(ν)εφυλαξατο[LXX]ε·φυλασσ·σατο
Pl1stεφυλαξαμεν[LXX]ε·φυλασσ·σαμενεφυλαξαμεθαε·φυλασσ·σαμεθα
2ndεφυλαξατε[GNT][LXX]ε·φυλασσ·σατεεφυλαξασθε[LXX]ε·φυλασσ·σασθε
3rdεφυλαξαν[LXX]ε·φυλασσ·σανεφυλαξαντο[LXX]ε·φυλασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυλαξω[LXX]φυλασσ·σωφυλαξωμαιφυλασσ·σωμαι
2ndφυλαξῃς[GNT][LXX]φυλασσ·σῃςφυλαξῃ[GNT][LXX]φυλασσ·σῃ
3rdφυλαξῃ[GNT][LXX]φυλασσ·σῃφυλαξηται[LXX]φυλασσ·σηται
Pl1stφυλαξωμενφυλασσ·σωμενφυλαξωμεθαφυλασσ·σωμεθα
2ndφυλαξητε[LXX]φυλασσ·σητεφυλαξησθε[LXX]φυλασσ·σησθε
3rdφυλαξωσιν[LXX], φυλαξωσιφυλασσ·σωσι(ν), φυλασσ·σωσι(ν)φυλαξωνται[LXX]φυλασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυλαξαιμιφυλασσ·σαιμιφυλαξαιμηνφυλασσ·σαιμην
2ndφυλαξαις, φυλαξειαςφυλασσ·σαις, φυλασσ·σειας classicalφυλαξαιοφυλασσ·σαιο
3rdφυλαξαι[GNT][LXX], φυλαξειεφυλασσ·σαι, φυλασσ·σειε classicalφυλαξαιτοφυλασσ·σαιτο
Pl1stφυλαξαιμενφυλασσ·σαιμενφυλαξαιμεθαφυλασσ·σαιμεθα
2ndφυλαξαιτεφυλασσ·σαιτεφυλαξαισθεφυλασσ·σαισθε
3rdφυλαξαιεν, φυλαξαισαν, φυλαξειαν, φυλαξειενφυλασσ·σαιεν, φυλασσ·σαισαν alt, φυλασσ·σειαν classical, φυλασσ·σειεν classicalφυλαξαιντοφυλασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφυλαξον[GNT][LXX]φυλασσ·σονφυλαξαι[GNT][LXX]φυλασσ·σαι
3rdφυλαξατωφυλασσ·σατωφυλαξασθω[LXX]φυλασσ·σασθω
Pl1st
2ndφυλαξατε[GNT][LXX]φυλασσ·σατεφυλαξασθε[LXX]φυλασσ·σασθε
3rdφυλαξατωσαν, φυλαξαντωνφυλασσ·σατωσαν, φυλασσ·σαντων classicalφυλαξασθωσαν, φυλαξασθωνφυλασσ·σασθωσαν, φυλασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φυλαξαι[GNT][LXX]​φυλασσ·σαιφυλαξασθαι[LXX]​φυλασσ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυλαξασαφυλαξαςφυλαξανφυλασσ·σασ·αφυλασσ·σα[ντ]·ςφυλασσ·σαν[τ]
Nom
Accφυλαξασανφυλαξανταφυλασσ·σασ·ανφυλασσ·σαντ·α
Datφυλαξασῃφυλαξαντιφυλασσ·σασ·ῃφυλασσ·σαντ·ι
Genφυλαξασηςφυλαξαντοςφυλασσ·σασ·ηςφυλασσ·σαντ·ος
PlVocφυλαξασαιφυλαξαντες[LXX]φυλαξανταφυλασσ·σασ·αιφυλασσ·σαντ·εςφυλασσ·σαντ·α
Nom
Accφυλαξασαςφυλαξανταςφυλασσ·σασ·αςφυλασσ·σαντ·ας
Datφυλαξασαιςφυλαξασι, φυλαξασινφυλασσ·σασ·αιςφυλασσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genφυλαξασωνφυλαξαντωνφυλασσ·σασ·ωνφυλασσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυλαξαμενηφυλαξαμενεφυλασσ·σαμεν·ηφυλασσ·σαμεν·ε
Nomφυλαξαμενοςφυλασσ·σαμεν·ος
Accφυλαξαμενηνφυλαξαμενονφυλασσ·σαμεν·ηνφυλασσ·σαμεν·ον
Datφυλαξαμενῃφυλαξαμενῳφυλασσ·σαμεν·ῃφυλασσ·σαμεν·ῳ
Genφυλαξαμενηςφυλαξαμενουφυλασσ·σαμεν·ηςφυλασσ·σαμεν·ου
PlVocφυλαξαμεναιφυλαξαμενοιφυλαξαμεναφυλασσ·σαμεν·αιφυλασσ·σαμεν·οιφυλασσ·σαμεν·α
Nom
Accφυλαξαμεναςφυλαξαμενουςφυλασσ·σαμεν·αςφυλασσ·σαμεν·ους
Datφυλαξαμεναιςφυλαξαμενοιςφυλασσ·σαμεν·αιςφυλασσ·σαμεν·οις
Genφυλαξαμενωνφυλαξαμενωνφυλασσ·σαμεν·ωνφυλασσ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφυλακα[LXX]πεφυλα·καπεφυλαγμαιπεφυλασσ·μαι
2ndπεφυλακας, πεφυλακεςπεφυλα·κας, πεφυλα·κες altπεφυλαξαι[LXX]πεφυλασσ·σαι
3rdπεφυλακεν, πεφυλακεπεφυλα·κε(ν)πεφυλακται[LXX]πεφυλασσ·ται
Pl1stπεφυλακαμενπεφυλα·καμενπεφυλαγμεθαπεφυλασσ·μεθα
2ndπεφυλακατεπεφυλα·κατεπεφυλαχθεπεφυλασσ·σθε
3rdπεφυλακασιν, πεφυλακασι, πεφυλακανπεφυλα·κασι(ν), πεφυλα·καν altπεφυλαχαταιπεφυλασσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφυλαξομαιπεφυλασσ·σομαι
2ndπεφυλαξῃ, πεφυλαξειπεφυλασσ·σῃ, πεφυλασσ·σει classical
3rdπεφυλαξεταιπεφυλασσ·σεται
Pl1stπεφυλαξομεθαπεφυλασσ·σομεθα
2ndπεφυλαξεσθεπεφυλασσ·σεσθε
3rdπεφυλαξονταιπεφυλασσ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφυλακωπεφυλα·κω
2ndπεφυλακῃςπεφυλα·κῃς
3rdπεφυλακῃπεφυλα·κῃ
Pl1stπεφυλακωμενπεφυλα·κωμεν
2ndπεφυλακητεπεφυλα·κητε
3rdπεφυλακωσιν, πεφυλακωσιπεφυλα·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφυλακοιμι, πεφυλακοιηνπεφυλα·κοιμι, πεφυλα·κοιην classical
2ndπεφυλακοις, πεφυλακοιηςπεφυλα·κοις, πεφυλα·κοιης classical
3rdπεφυλακοι, πεφυλακοιηπεφυλα·κοι, πεφυλα·κοιη classical
Pl1stπεφυλακοιμενπεφυλα·κοιμεν
2ndπεφυλακοιτεπεφυλα·κοιτε
3rdπεφυλακοιενπεφυλα·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφυλαξοιμηνπεφυλασσ·σοιμην
2ndπεφυλαξοιοπεφυλασσ·σοιο
3rdπεφυλαξοιτοπεφυλασσ·σοιτο
Pl1stπεφυλαξοιμεθαπεφυλασσ·σοιμεθα
2ndπεφυλαξοισθεπεφυλασσ·σοισθε
3rdπεφυλαξοιντοπεφυλασσ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεφυλακεπεφυλα·κεπεφυλαξοπεφυλασσ·σο
3rdπεφυλακετωπεφυλα·κετωπεφυλαχθωπεφυλασσ·σθω
Pl1st
2ndπεφυλακετεπεφυλα·κετεπεφυλαχθεπεφυλασσ·σθε
3rdπεφυλακετωσανπεφυλα·κετωσανπεφυλαχθωσαν, πεφυλαχθωνπεφυλασσ·σθωσαν, πεφυλασσ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεφυλακεναι​πεφυλα·κεναι​πεφυλαχθαι​πεφυλασσ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεφυλαξεσθαι​πεφυλασσ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεφυλακυιαπεφυλακοςπεφυλα·κυι·απεφυλα·κο[τ]·ς
Nomπεφυλακωςπεφυλα·κο[τ]·^ς
Accπεφυλακυιανπεφυλακοταπεφυλα·κυι·ανπεφυλα·κοτ·α
Datπεφυλακυιᾳπεφυλακοτιπεφυλα·κυι·ᾳπεφυλα·κοτ·ι
Genπεφυλακυιαςπεφυλακοτοςπεφυλα·κυι·αςπεφυλα·κοτ·ος
PlVocπεφυλακυιαιπεφυλακοτεςπεφυλακοταπεφυλα·κυι·αιπεφυλα·κοτ·εςπεφυλα·κοτ·α
Nom
Accπεφυλακυιαςπεφυλακοταςπεφυλα·κυι·αςπεφυλα·κοτ·ας
Datπεφυλακυιαιςπεφυλακοσι, πεφυλακοσινπεφυλα·κυι·αιςπεφυλα·κο[τ]·σι(ν)
Genπεφυλακυιωνπεφυλακοτωνπεφυλα·κυι·ωνπεφυλα·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεφυλαγμενηπεφυλαγμενεπεφυλασσ·μεν·ηπεφυλασσ·μεν·ε
Nomπεφυλαγμενοςπεφυλασσ·μεν·ος
Accπεφυλαγμενην[LXX]πεφυλαγμενονπεφυλασσ·μεν·ηνπεφυλασσ·μεν·ον
Datπεφυλαγμενῃπεφυλαγμενῳπεφυλασσ·μεν·ῃπεφυλασσ·μεν·ῳ
Genπεφυλαγμενηςπεφυλαγμενουπεφυλασσ·μεν·ηςπεφυλασσ·μεν·ου
PlVocπεφυλαγμεναιπεφυλαγμενοι[LXX]πεφυλαγμενα[LXX]πεφυλασσ·μεν·αιπεφυλασσ·μεν·οιπεφυλασσ·μεν·α
Nom
Accπεφυλαγμεναςπεφυλαγμενουςπεφυλασσ·μεν·αςπεφυλασσ·μεν·ους
Datπεφυλαγμεναιςπεφυλαγμενοιςπεφυλασσ·μεν·αιςπεφυλασσ·μεν·οις
Genπεφυλαγμενωνπεφυλαγμενωνπεφυλασσ·μεν·ωνπεφυλασσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεφυλακειν, επεφυλακηε·πεφυλα·κειν, ε·πεφυλα·κη classicalεπεφυλαγμηνε·πεφυλασσ·μην
2ndεπεφυλακεις, επεφυλακηςε·πεφυλα·κεις, ε·πεφυλα·κης classicalεπεφυλαξοε·πεφυλασσ·σο
3rdεπεφυλακειε·πεφυλα·κειεπεφυλακτοε·πεφυλασσ·το
Pl1stεπεφυλακειμεν, επεφυλακεμενε·πεφυλα·κειμεν, ε·πεφυλα·κεμεν classicalεπεφυλαγμεθαε·πεφυλασσ·μεθα
2ndεπεφυλακειτε, επεφυλακετεε·πεφυλα·κειτε, ε·πεφυλα·κετε classicalεπεφυλαχθεε·πεφυλασσ·σθε
3rdεπεφυλακεισαν, επεφυλακεσανε·πεφυλα·κεισαν, ε·πεφυλα·κεσαν classicalεπεφυλαχατοε·πεφυλασσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφυλακειν, πεφυλακη[ε]·πεφυλα·κειν, [ε]·πεφυλα·κη classicalπεφυλαγμην[ε]·πεφυλασσ·μην
2ndπεφυλακεις, πεφυλακης[ε]·πεφυλα·κεις, [ε]·πεφυλα·κης classicalπεφυλαξο[ε]·πεφυλασσ·σο
3rdπεφυλακει[ε]·πεφυλα·κειπεφυλακτο[ε]·πεφυλασσ·το
Pl1stπεφυλακειμεν, πεφυλακεμεν[ε]·πεφυλα·κειμεν, [ε]·πεφυλα·κεμεν classicalπεφυλαγμεθα[ε]·πεφυλασσ·μεθα
2ndπεφυλακειτε, πεφυλακετε[ε]·πεφυλα·κειτε, [ε]·πεφυλα·κετε classicalπεφυλαχθε[ε]·πεφυλασσ·σθε
3rdπεφυλακεισαν, πεφυλακεσαν[ε]·πεφυλα·κεισαν, [ε]·πεφυλα·κεσαν classicalπεφυλαχατο[ε]·πεφυλασσ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεφυλαχθηνε·φυλασσ·θην
2ndεφυλαχθηςε·φυλασσ·θης
3rdεφυλαχθη[LXX]ε·φυλασσ·θη
Pl1stεφυλαχθημενε·φυλασσ·θημεν
2ndεφυλαχθητεε·φυλασσ·θητε
3rdεφυλαχθησανε·φυλασσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφυλαχθησομαιφυλασσ·θησομαι
2ndφυλαχθησῃ, φυλαχθησειφυλασσ·θησῃ, φυλασσ·θησει classical
3rdφυλαχθησεταιφυλασσ·θησεται
Pl1stφυλαχθησομεθαφυλασσ·θησομεθα
2ndφυλαχθησεσθεφυλασσ·θησεσθε
3rdφυλαχθησονται[LXX]φυλασσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφυλαχθωφυλασσ·θω
2ndφυλαχθῃςφυλασσ·θῃς
3rdφυλαχθῃφυλασσ·θῃ
Pl1stφυλαχθωμενφυλασσ·θωμεν
2ndφυλαχθητεφυλασσ·θητε
3rdφυλαχθωσιν[LXX], φυλαχθωσιφυλασσ·θωσι(ν), φυλασσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφυλαχθειηνφυλασσ·θειην
2ndφυλαχθειηςφυλασσ·θειης
3rdφυλαχθειηφυλασσ·θειη
Pl1stφυλαχθειημεν, φυλαχθειμενφυλασσ·θειημεν, φυλασσ·θειμεν classical
2ndφυλαχθειητε, φυλαχθειτεφυλασσ·θειητε, φυλασσ·θειτε classical
3rdφυλαχθειησαν, φυλαχθειενφυλασσ·θειησαν, φυλασσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφυλαχθησοιμηνφυλασσ·θησοιμην
2ndφυλαχθησοιοφυλασσ·θησοιο
3rdφυλαχθησοιτοφυλασσ·θησοιτο
Pl1stφυλαχθησοιμεθαφυλασσ·θησοιμεθα
2ndφυλαχθησοισθεφυλασσ·θησοισθε
3rdφυλαχθησοιντοφυλασσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndφυλαχθητιφυλασσ·θητι
3rdφυλαχθητω[LXX]φυλασσ·θητω
Pl1st
2ndφυλαχθητεφυλασσ·θητε
3rdφυλαχθητωσαν, φυλαχθεντωνφυλασσ·θητωσαν, φυλασσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
φυλαχθηναι[LXX]​φυλασσ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
φυλαχθησεσθαι​φυλασσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυλαχθεισαφυλαχθειςφυλαχθενφυλασσ·θεισ·αφυλασσ·θει[ντ]·ςφυλασσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accφυλαχθεισανφυλαχθενταφυλασσ·θεισ·ανφυλασσ·θε[ι]ντ·α
Datφυλαχθεισῃφυλαχθεντιφυλασσ·θεισ·ῃφυλασσ·θε[ι]ντ·ι
Genφυλαχθεισηςφυλαχθεντοςφυλασσ·θεισ·ηςφυλασσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocφυλαχθεισαιφυλαχθεντεςφυλαχθενταφυλασσ·θεισ·αιφυλασσ·θε[ι]ντ·εςφυλασσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accφυλαχθεισαςφυλαχθενταςφυλασσ·θεισ·αςφυλασσ·θε[ι]ντ·ας
Datφυλαχθεισαιςφυλαχθεισι, φυλαχθεισινφυλασσ·θεισ·αιςφυλασσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genφυλαχθεισωνφυλαχθεντωνφυλασσ·θεισ·ωνφυλασσ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυλαχθησομενηφυλαχθησομενεφυλασσ·θησομεν·ηφυλασσ·θησομεν·ε
Nomφυλαχθησομενοςφυλασσ·θησομεν·ος
Accφυλαχθησομενηνφυλαχθησομενονφυλασσ·θησομεν·ηνφυλασσ·θησομεν·ον
Datφυλαχθησομενῃφυλαχθησομενῳφυλασσ·θησομεν·ῃφυλασσ·θησομεν·ῳ
Genφυλαχθησομενηςφυλαχθησομενουφυλασσ·θησομεν·ηςφυλασσ·θησομεν·ου
PlVocφυλαχθησομεναιφυλαχθησομενοιφυλαχθησομεναφυλασσ·θησομεν·αιφυλασσ·θησομεν·οιφυλασσ·θησομεν·α
Nom
Accφυλαχθησομεναςφυλαχθησομενουςφυλασσ·θησομεν·αςφυλασσ·θησομεν·ους
Datφυλαχθησομεναιςφυλαχθησομενοιςφυλασσ·θησομεν·αιςφυλασσ·θησομεν·οις
Genφυλαχθησομενωνφυλαχθησομενωνφυλασσ·θησομεν·ωνφυλασσ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 08:13:24 EDT