φρασσω • FRASSW • phrassō

Search: φρασσει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φρασσει; φρασσειφράσσωφρασσ·ει; φρασσ·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φρασσειφράσσωφρασσ·ειpres act ind 3rd sg
φρασσειφράσσωφρασσ·ειpres mp ind 2nd sg classical

φράσσω (cf. κωλύω) (φρασσ-, -, φραξ-, -, πεφρασσ-, φραγ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφρασσω[LXX]φρασσ·ωφρασσομαιφρασσ·ομαι
2ndφρασσειςφρασσ·ειςφρασσῃ, φρασσει[LXX], φρασσεσαιφρασσ·ῃ, φρασσ·ει classical, φρασσ·εσαι alt
3rdφρασσει[LXX]φρασσ·ειφρασσεταιφρασσ·εται
Pl1stφρασσομενφρασσ·ομενφρασσομεθαφρασσ·ομεθα
2ndφρασσετεφρασσ·ετεφρασσεσθεφρασσ·εσθε
3rdφρασσουσιν, φρασσουσιφρασσ·ουσι(ν)φρασσονταιφρασσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφρασσω[LXX]φρασσ·ωφρασσωμαιφρασσ·ωμαι
2ndφρασσῃςφρασσ·ῃςφρασσῃφρασσ·ῃ
3rdφρασσῃφρασσ·ῃφρασσηταιφρασσ·ηται
Pl1stφρασσωμενφρασσ·ωμενφρασσωμεθαφρασσ·ωμεθα
2ndφρασσητεφρασσ·ητεφρασσησθεφρασσ·ησθε
3rdφρασσωσιν, φρασσωσιφρασσ·ωσι(ν)φρασσωνταιφρασσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφρασσοιμιφρασσ·οιμιφρασσοιμηνφρασσ·οιμην
2ndφρασσοιςφρασσ·οιςφρασσοιοφρασσ·οιο
3rdφρασσοι[LXX]φρασσ·οιφρασσοιτοφρασσ·οιτο
Pl1stφρασσοιμενφρασσ·οιμενφρασσοιμεθαφρασσ·οιμεθα
2ndφρασσοιτεφρασσ·οιτεφρασσοισθεφρασσ·οισθε
3rdφρασσοιεν, φρασσοισανφρασσ·οιεν, φρασσ·οισαν altφρασσοιντοφρασσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφρασσεφρασσ·εφρασσουφρασσ·ου
3rdφρασσετωφρασσ·ετωφρασσεσθωφρασσ·εσθω
Pl1st
2ndφρασσετεφρασσ·ετεφρασσεσθεφρασσ·εσθε
3rdφρασσετωσαν, φρασσοντωνφρασσ·ετωσαν, φρασσ·οντων classicalφρασσεσθωσαν, φρασσεσθωνφρασσ·εσθωσαν, φρασσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φρασσειν​φρασσ·ειν​φρασσεσθαι​φρασσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφρασσουσαφρασσονφρασσ·ουσ·αφρασσ·ο[υ]ν[τ]
Nomφρασσωνφρασσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accφρασσουσανφρασσονταφρασσ·ουσ·ανφρασσ·ο[υ]ντ·α
Datφρασσουσῃφρασσοντιφρασσ·ουσ·ῃφρασσ·ο[υ]ντ·ι
Genφρασσουσηςφρασσοντοςφρασσ·ουσ·ηςφρασσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocφρασσουσαιφρασσοντεςφρασσονταφρασσ·ουσ·αιφρασσ·ο[υ]ντ·εςφρασσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφρασσουσαςφρασσονταςφρασσ·ουσ·αςφρασσ·ο[υ]ντ·ας
Datφρασσουσαιςφρασσουσι, φρασσουσινφρασσ·ουσ·αιςφρασσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genφρασσουσωνφρασσοντωνφρασσ·ουσ·ωνφρασσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφρασσομενηφρασσομενεφρασσ·ομεν·ηφρασσ·ομεν·ε
Nomφρασσομενοςφρασσ·ομεν·ος
Accφρασσομενηνφρασσομενονφρασσ·ομεν·ηνφρασσ·ομεν·ον
Datφρασσομενῃφρασσομενῳφρασσ·ομεν·ῃφρασσ·ομεν·ῳ
Genφρασσομενηςφρασσομενουφρασσ·ομεν·ηςφρασσ·ομεν·ου
PlVocφρασσομεναιφρασσομενοιφρασσομεναφρασσ·ομεν·αιφρασσ·ομεν·οιφρασσ·ομεν·α
Nom
Accφρασσομεναςφρασσομενουςφρασσ·ομεν·αςφρασσ·ομεν·ους
Datφρασσομεναιςφρασσομενοιςφρασσ·ομεν·αιςφρασσ·ομεν·οις
Genφρασσομενωνφρασσομενωνφρασσ·ομεν·ωνφρασσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφρασσονε·φρασσ·ονεφρασσομηνε·φρασσ·ομην
2ndεφρασσεςε·φρασσ·εςεφρασσουε·φρασσ·ου
3rdεφρασσεν, εφρασσεε·φρασσ·ε(ν)εφρασσετοε·φρασσ·ετο
Pl1stεφρασσομενε·φρασσ·ομενεφρασσομεθαε·φρασσ·ομεθα
2ndεφρασσετεε·φρασσ·ετεεφρασσεσθεε·φρασσ·εσθε
3rdεφρασσον, εφρασσοσανε·φρασσ·ον, ε·φρασσ·οσαν altεφρασσοντοε·φρασσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφραξα[LXX]ε·φρασσ·σαεφραξαμηνε·φρασσ·σαμην
2ndεφραξαςε·φρασσ·σαςεφραξωε·φρασσ·σω
3rdεφραξεν, εφραξεε·φρασσ·σε(ν)εφραξατοε·φρασσ·σατο
Pl1stεφραξαμενε·φρασσ·σαμενεφραξαμεθαε·φρασσ·σαμεθα
2ndεφραξατεε·φρασσ·σατεεφραξασθεε·φρασσ·σασθε
3rdεφραξαν[GNT]ε·φρασσ·σανεφραξαντοε·φρασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφραξωφρασσ·σωφραξωμαιφρασσ·σωμαι
2ndφραξῃςφρασσ·σῃςφραξῃφρασσ·σῃ
3rdφραξῃφρασσ·σῃφραξηταιφρασσ·σηται
Pl1stφραξωμενφρασσ·σωμενφραξωμεθαφρασσ·σωμεθα
2ndφραξητεφρασσ·σητεφραξησθεφρασσ·σησθε
3rdφραξωσιν, φραξωσιφρασσ·σωσι(ν)φραξωνταιφρασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφραξαιμιφρασσ·σαιμιφραξαιμηνφρασσ·σαιμην
2ndφραξαις, φραξειαςφρασσ·σαις, φρασσ·σειας classicalφραξαιοφρασσ·σαιο
3rdφραξαι, φραξειεφρασσ·σαι, φρασσ·σειε classicalφραξαιτοφρασσ·σαιτο
Pl1stφραξαιμενφρασσ·σαιμενφραξαιμεθαφρασσ·σαιμεθα
2ndφραξαιτεφρασσ·σαιτεφραξαισθεφρασσ·σαισθε
3rdφραξαιεν, φραξαισαν, φραξειαν, φραξειενφρασσ·σαιεν, φρασσ·σαισαν alt, φρασσ·σειαν classical, φρασσ·σειεν classicalφραξαιντοφρασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφραξονφρασσ·σονφραξαιφρασσ·σαι
3rdφραξατωφρασσ·σατωφραξασθωφρασσ·σασθω
Pl1st
2ndφραξατεφρασσ·σατεφραξασθεφρασσ·σασθε
3rdφραξατωσαν, φραξαντωνφρασσ·σατωσαν, φρασσ·σαντων classicalφραξασθωσαν, φραξασθωνφρασσ·σασθωσαν, φρασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φραξαι​φρασσ·σαι​φραξασθαι​φρασσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφραξασαφραξαςφραξανφρασσ·σασ·αφρασσ·σα[ντ]·ςφρασσ·σαν[τ]
Nom
Accφραξασανφραξανταφρασσ·σασ·ανφρασσ·σαντ·α
Datφραξασῃφραξαντιφρασσ·σασ·ῃφρασσ·σαντ·ι
Genφραξασηςφραξαντοςφρασσ·σασ·ηςφρασσ·σαντ·ος
PlVocφραξασαιφραξαντεςφραξανταφρασσ·σασ·αιφρασσ·σαντ·εςφρασσ·σαντ·α
Nom
Accφραξασαςφραξανταςφρασσ·σασ·αςφρασσ·σαντ·ας
Datφραξασαιςφραξασι, φραξασινφρασσ·σασ·αιςφρασσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genφραξασωνφραξαντωνφρασσ·σασ·ωνφρασσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφραξαμενηφραξαμενεφρασσ·σαμεν·ηφρασσ·σαμεν·ε
Nomφραξαμενοςφρασσ·σαμεν·ος
Accφραξαμενηνφραξαμενονφρασσ·σαμεν·ηνφρασσ·σαμεν·ον
Datφραξαμενῃφραξαμενῳφρασσ·σαμεν·ῃφρασσ·σαμεν·ῳ
Genφραξαμενηςφραξαμενουφρασσ·σαμεν·ηςφρασσ·σαμεν·ου
PlVocφραξαμεναιφραξαμενοιφραξαμεναφρασσ·σαμεν·αιφρασσ·σαμεν·οιφρασσ·σαμεν·α
Nom
Accφραξαμεναςφραξαμενουςφρασσ·σαμεν·αςφρασσ·σαμεν·ους
Datφραξαμεναιςφραξαμενοιςφρασσ·σαμεν·αιςφρασσ·σαμεν·οις
Genφραξαμενωνφραξαμενωνφρασσ·σαμεν·ωνφρασσ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφραγμαιπεφρασσ·μαι
2ndπεφραξαιπεφρασσ·σαι
3rdπεφρακταιπεφρασσ·ται
Pl1stπεφραγμεθαπεφρασσ·μεθα
2ndπεφραχθεπεφρασσ·σθε
3rdπεφραχαταιπεφρασσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφραξομαιπεφρασσ·σομαι
2ndπεφραξῃ, πεφραξειπεφρασσ·σῃ, πεφρασσ·σει classical
3rdπεφραξεταιπεφρασσ·σεται
Pl1stπεφραξομεθαπεφρασσ·σομεθα
2ndπεφραξεσθεπεφρασσ·σεσθε
3rdπεφραξονταιπεφρασσ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφραξοιμηνπεφρασσ·σοιμην
2ndπεφραξοιοπεφρασσ·σοιο
3rdπεφραξοιτοπεφρασσ·σοιτο
Pl1stπεφραξοιμεθαπεφρασσ·σοιμεθα
2ndπεφραξοισθεπεφρασσ·σοισθε
3rdπεφραξοιντοπεφρασσ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεφραξοπεφρασσ·σο
3rdπεφραχθωπεφρασσ·σθω
Pl1st
2ndπεφραχθεπεφρασσ·σθε
3rdπεφραχθωσαν, πεφραχθωνπεφρασσ·σθωσαν, πεφρασσ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεφραχθαι​πεφρασσ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεφραξεσθαι​πεφρασσ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεφραγμενη[LXX]πεφραγμενεπεφρασσ·μεν·ηπεφρασσ·μεν·ε
Nomπεφραγμενοςπεφρασσ·μεν·ος
Accπεφραγμενηνπεφραγμενον[LXX]πεφρασσ·μεν·ηνπεφρασσ·μεν·ον
Datπεφραγμενῃπεφραγμενῳπεφρασσ·μεν·ῃπεφρασσ·μεν·ῳ
Genπεφραγμενηςπεφραγμενουπεφρασσ·μεν·ηςπεφρασσ·μεν·ου
PlVocπεφραγμεναιπεφραγμενοιπεφραγμεναπεφρασσ·μεν·αιπεφρασσ·μεν·οιπεφρασσ·μεν·α
Nom
Accπεφραγμεναςπεφραγμενουςπεφρασσ·μεν·αςπεφρασσ·μεν·ους
Datπεφραγμεναιςπεφραγμενοιςπεφρασσ·μεν·αιςπεφρασσ·μεν·οις
Genπεφραγμενωνπεφραγμενωνπεφρασσ·μεν·ωνπεφρασσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεφραγμηνε·πεφρασσ·μην
2ndεπεφραξοε·πεφρασσ·σο
3rdεπεφρακτοε·πεφρασσ·το
Pl1stεπεφραγμεθαε·πεφρασσ·μεθα
2ndεπεφραχθεε·πεφρασσ·σθε
3rdεπεφραχατοε·πεφρασσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφραγμην[ε]·πεφρασσ·μην
2ndπεφραξο[ε]·πεφρασσ·σο
3rdπεφρακτο[ε]·πεφρασσ·το
Pl1stπεφραγμεθα[ε]·πεφρασσ·μεθα
2ndπεφραχθε[ε]·πεφρασσ·σθε
3rdπεφραχατο[ε]·πεφρασσ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεφραγηνε·φραγ·[θ]ην
2ndεφραγηςε·φραγ·[θ]ης
3rdεφραγηε·φραγ·[θ]η
Pl1stεφραγημενε·φραγ·[θ]ημεν
2ndεφραγητεε·φραγ·[θ]ητε
3rdεφραγησανε·φραγ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφραγησομαιφραγ·[θ]ησομαι
2ndφραγησῃ, φραγησειφραγ·[θ]ησῃ, φραγ·[θ]ησει classical
3rdφραγησεται[GNT]φραγ·[θ]ησεται
Pl1stφραγησομεθαφραγ·[θ]ησομεθα
2ndφραγησεσθεφραγ·[θ]ησεσθε
3rdφραγησονταιφραγ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφραγωφραγ·[θ]ω
2ndφραγῃςφραγ·[θ]ῃς
3rdφραγῃ[GNT]φραγ·[θ]ῃ
Pl1stφραγωμενφραγ·[θ]ωμεν
2ndφραγητεφραγ·[θ]ητε
3rdφραγωσιν, φραγωσιφραγ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφραγειηνφραγ·[θ]ειην
2ndφραγειηςφραγ·[θ]ειης
3rdφραγειηφραγ·[θ]ειη
Pl1stφραγειημεν, φραγειμενφραγ·[θ]ειημεν, φραγ·[θ]ειμεν classical
2ndφραγειητε, φραγειτεφραγ·[θ]ειητε, φραγ·[θ]ειτε classical
3rdφραγειησαν, φραγειενφραγ·[θ]ειησαν, φραγ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφραγησοιμηνφραγ·[θ]ησοιμην
2ndφραγησοιοφραγ·[θ]ησοιο
3rdφραγησοιτοφραγ·[θ]ησοιτο
Pl1stφραγησοιμεθαφραγ·[θ]ησοιμεθα
2ndφραγησοισθεφραγ·[θ]ησοισθε
3rdφραγησοιντοφραγ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndφραγηθιφραγ·[θ]ητι
3rdφραγητωφραγ·[θ]ητω
Pl1st
2ndφραγητεφραγ·[θ]ητε
3rdφραγητωσαν, φραγεντωνφραγ·[θ]ητωσαν, φραγ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
φραγηναι​φραγ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
φραγησεσθαι​φραγ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφραγεισαφραγειςφραγενφραγ·[θ]εισ·αφραγ·[θ]ει[ντ]·ςφραγ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accφραγεισανφραγενταφραγ·[θ]εισ·ανφραγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datφραγεισῃφραγεντιφραγ·[θ]εισ·ῃφραγ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genφραγεισηςφραγεντοςφραγ·[θ]εισ·ηςφραγ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocφραγεισαιφραγεντεςφραγενταφραγ·[θ]εισ·αιφραγ·[θ]ε[ι]ντ·εςφραγ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accφραγεισαςφραγενταςφραγ·[θ]εισ·αςφραγ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datφραγεισαιςφραγεισι, φραγεισινφραγ·[θ]εισ·αιςφραγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genφραγεισωνφραγεντωνφραγ·[θ]εισ·ωνφραγ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφραγησομενηφραγησομενεφραγ·[θ]ησομεν·ηφραγ·[θ]ησομεν·ε
Nomφραγησομενοςφραγ·[θ]ησομεν·ος
Accφραγησομενηνφραγησομενονφραγ·[θ]ησομεν·ηνφραγ·[θ]ησομεν·ον
Datφραγησομενῃφραγησομενῳφραγ·[θ]ησομεν·ῃφραγ·[θ]ησομεν·ῳ
Genφραγησομενηςφραγησομενουφραγ·[θ]ησομεν·ηςφραγ·[θ]ησομεν·ου
PlVocφραγησομεναιφραγησομενοιφραγησομεναφραγ·[θ]ησομεν·αιφραγ·[θ]ησομεν·οιφραγ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accφραγησομεναςφραγησομενουςφραγ·[θ]ησομεν·αςφραγ·[θ]ησομεν·ους
Datφραγησομεναιςφραγησομενοιςφραγ·[θ]ησομεν·αιςφραγ·[θ]ησομεν·οις
Genφραγησομενωνφραγησομενωνφραγ·[θ]ησομεν·ωνφραγ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 03:54:20 EST